oivsdag 3 October 1900. N. 40. 57e JAARGAIïG schijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Am meen 2i) cenlimen per regel. De gronte letters volgens plaatsruimte. zijn. Dan, zou de oude werkman fiei het de helde Daaruit heelt iedereen kunnen bemer- komt 7 temmen; Demuynck A'bert 3, en Achiel Vermeulen, de vo'strekie meer- 6 oo De heer Burgemeester biedt het plan jram Poperinghe-Ve«rne-d$ Panne, r» r-AAht Innincf tof rrnarl k onrinor vun In zijn nammer van zaterdag U. geeft het Advertentie blad eenen langen artikel, 2* punt. Buurtwegen. Vraag van om aan zijne lezers ie doen gelooveo dar. en gedeeltelijke afschaffing van wegen. dinsdag in de Panne geweest is, op ver- De blad v<»r: die niet begeeren van dal gelukkig sa menleven te genieten, en die liever alleen wonen, en hunne volkomene vrijheid behouden. En waar er zulke gestichten niet be staan, dan wordt de gebrekkelijke ou derling in het een ol het ander liefda digheidsgesticht geplaatst, waar hij, verre van de zijnen, verre vaa alle vrien den en kennissen, te midden onbeken den met allerlei gebreken overladen, in droefheid en weemoed zijne laatste da gen moei overbrengen. Hand zoovtel mogelijk te beperken, sommige steden en *hen de ouderlingen opgenomen woiden. Uoch zij worden enkeliik aan eenen zeer Vftvordeiden ouderdom aanveerd; er is al?ene plaats voor hue v.. hoewel de ouderling er onder alle op- Zink*. gehuisvest woidt, toch zijn cr derheid bekomen hebbende, wordt als eerste kandidaat uitgei ©epen. 2‘kandidatuur. Dec>op Karei bekomt 5 stemmen, Demuynck Albeit 3 en Du pon August 3. Ntemaid de volstrekte mee derheid bekomen hebbende, w<rl' er tot eene herkiezing overgegaan In de he kieztng bekomt Karei Deciop 6 stemmen, Aug. Dupon 4 Er was een wit biieijr Decrop Ka el werd dus tot 2' kandi daat uitgeroepen. Mededelingen. Er word, lezing ge geven van eene vraag van Allans Jjiick- tieere Jot hei aaukoopen van een siuk bouwgrond, gelegen tusseben liet ge va; genhuis en dePannebi ug. De raad zal later hierovei bes! s en. De heet burgemeester breng’ ter kennis {les gemeqnterauds dat de s,ukken be- trekkelijk den tram Poperingite Veurne-. dePanne, toi onderzoeken benaislagtng aan hel sledelijk bestuur weiden gezon den. Deze stikken bandelen over de wijziging der iichii.0’van de tramlinie lusschen VVatou eiRiusb ugge, over de vermeerdering der kapualpn .en gevolge van den opslag der waren, en over het vei hoog der interesten en jaardoodig ng, gebracht van Ir. 3 50 op tr 3 80 p o/o. Bij dringendheid wordt dit punt op hel dagorde gebiacht en de voirgestelde wijzigingen woiden aanveerd met tien stemmen tegen eene onthouding. liet aandeel voor hetwelk Veurne moet inschrijven beloopt thans tot 160,000 fr. en de jaardooqigmg tot 6080 frank. De zitting woidt geheven. Zitting van den Gemeenteraad op 29 September 1900. Al de raadsleden zijn tegenwoordig. 1" punt Handboog- en Smisse- straten Rechllijning. Verslag der kom mi sie. M Vanderstraete, namens de commis sie van openbare wei ken. geelt verslag over het bezoek we k bij met M. de Spot en stadsbouwmeester, in die snaten ge daan heelt. Re vei-breeding d r beide sira’cn zou een schoon werk zijn, maar hij denkt dat stadsmiddelen ontoereikend zouden zijn, om die onteigeningen en dm per ken uit ie voe en. De straten zouden op geheel hunne lengie drie meters moeten verbreed zijn, de huisjes aangekocht en de Papegaai en andere erven gansch onteigend moeten worden* be heer Burgemeester doel opmerken dat M. Vanderstraete slecht zijne zen ding heelt opgeval; dat er voor alsnu geene spraak is van onteigening, maar enkelijk van de bouwlijn vast te stellen, welke later, bij ontworpene bouwin gen ol heibouwingen, zou moeten ge volgd worden. Nogians niets belet deze zaak aan de commissie van geldmiddelen ie onder werpen. van rechllijning ter goedkeuring van den gemeenteraad, hetwelk eenpariglijk wordt goedgekeurd. r £r ‘‘chten goed bezoigd, gekleed, gevoed 1 de wel en hare menigvuldige voordeelen hei armbestuur strekkende tot wijziging de minister M. de Smet de Naeyer den Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr- Een N’ ID cent. Afzonderlijke nummers voor artik' ls. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaik', 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren vim den IJzcrcnwcg van den Buurtspoorweg. fi October G15015 tot S Jan. 8IJO1 stand komen, waarin iede een aanveerd worde, om aan een zoo groot getal bur gers mogelijk, bijzondeilijk van de wer kende klas, de vooideelen der wel te doen genieten. 't Is hetgeen eenige katholieke heeren onzer stad begrepen hebben, en daarom hebben zij aan hunne medeburgers den volgenden oproep gedaan Zondag aanstaande, 7 dezer, om 6 ure stipt’s avonds, in het lokaal van Sint Joseph, zal eene vergadering gehouden worden, tot dewelke iedereen wordt uitge noodigd, en in welke er zal gehandeld worden over de nieuwe pensioenwet, en over het inrichten eener lijfrentgilde. Vrijen ingang voor iedereen. Venrne, 2 October 1900. Hei voorloopig Comileit A PIL. R de SPOT. Edm. VAN HEE, C DE MEESTER, E. THERSSEN, 11 TOP. Wij verhopen dat deze oproep zal be- f 1 1 - J-- - - - J burgers in gioot getal aan deze belang- Zonder opmeikingen goedgekeurd. 3° punt. Benoeming van eenen policieagent. Delanoeye Jeroom bekomt 7 stemmen, en Dupon August, vier st<mnen. De eerste de volstrekte meerdei heid bekomen hebbende, werd dus als ge kozen uitgeroepen. 4“ punt. Ontslag aangeboden door D. Rosscy, en voorstelling van kandida ten. {Bij dringendheid op hel dagorde gebracht), De gemeenteraad, kennis genomen hebbende van het omslag dooi den veld wachter D Rossey aangeboden, is over gegaan tot het aanduiden van twee kan didaten, in vervanging van D. Rossey, kandidaten welke aan den heer Gouver neur. \oor de benoeming moeten voor gesteld wo den. 1’kandidatuur. Vermeu'en Achiel be komt 7 temman; Demuynck A'bert 3, en Veibaeie Pieter 1 stem antwóorU woiden, en dat onze mede- burgers in gioot getal aan deze belang- rijke vergadering zullen legenwooidig zijn. Ouderdomspensioenen. Daar is een tijdstip in ’s menschens leven, hetwelk iedereen met bekpm nternis te gemoet ziet Kleine burger en werkman, in den vollen bloei des levens, denken somtijds met een bang gemoed, op dat verwij derd, doch steeds naderend oogcnblik, op hetwelk hunne krachten zullen bege ven, en zij niet meer in s'gat zullen z,jn. niettegenstaande hunnen goeden wil. van door hun werk in bun onder houd te kunnen voorzien. Want, indien de ouderdom voor ieder ®en te ontzien is, omdat niemand weei, "ai er hem in die j u en te wachten slaat, toch is dat ujdsiip des levens bijzonder- l'jk te vriezen vooi den nederiger, bur- g' i en weikman. 00genblik dat de klachten bem vallen, wanneer zij geheel hun leven, door eigene ktachien, tn ffslijk door de Wen ld geraakt zijn, in den avond huns •♦'Vets, de handen u t eene aajmoes moe 'en misteken, of tot de openbare lielda d'gheid hunnen toevlucht moeten ne- •ftfen En uogtans. voor velen is dat de weg Welken zij zu len moeten inslaan, eens dat de onvet mijdelijke kwaal dien men ouderdom noemt, met haren sleep van fiibrekea en ellenden op ben zal neder»- vallen. W;4 wordt er van den qpden en afge- slootdi-u weikman? •lij valt ten laste zijner kinders, ol 'en laste der liefdadigheid. Ten laste zijner kmders. Maar, heel dik wijls, zijne binders zijn yverkhedea, die voor vrouw en "’oost moeten zorgen, en die. nietiegen- 8'aande de genegenheid en u - Welke zij hunnen ouden vader of moe der loediagen. niet in staat zijn in hun Ofld.’ihoud te voorzien, zonder zelve jn moede ie vei vallen. Dan b’jjh de openbare liefdadigheid. Ja die nooit gebedeld heeft, die als V'ije man zijn leven in neerst en werk- z'amlieid heeti duorgebrncht, moet, met benepen tier e, de f>titp van het Amibe- 'U‘ur gaan afvtagen. En di be-tuui dat liefst zijnen onder- 1 w Maar indien een pensioentje, hoe ge ring ook, hem in zijnen ouden dag ver zekerd was, dan zou de ouderdom voor hem geen fast, geen schrikbeeld meer zijn. Dan, zou de oude werkman fiei het hoofd mogen recht diagen, zoowel op ver- kfen, als i;i zijne j mgd; hij rou niet met vernedering de huipe van anderen moe ten inroepen; en hij zpu zijne levensbaan mogen eindigen te midden zijner mede burgers, van elkeen geacht en bemind. En hetgeen waar is voor de mannen, is bet ook voor de vrouwen. Hetgeen wij hierhooger zegden kan ook op ben i toepasselijk zijn. Welnu, de kwestie van pensioen in den ouden dag, een ieders droombeeld, komt opgelost te worden door de wet van JO Mei 1900 op de oudeidomspen- menen. Veel werd er over die zaa.k gespro ken en geschreven; en na rijp onderzoek en overleg, heeft bet katholiek minis terie, ter. vooideele bijzonderlijk der werkende klas, de vermelde wet opge maakt en door de Kamers en JSenaat dopn bekrachtigen. Dank aan die wel. wordt aan iedereen tel b’ijde en gelukkig vooruitzicht gege ven, van in zijnen ouden dag een vast en zeker inkomen te genieten, en ponder veideie bekommernissen stil er. lustig, als een ware rentenier, zij e laatste j v ren door ie brengen. Die wel hebben wij vroeger in een onzer nummers overgedrukt. Wij hefa- Hand aan oude menschen verleent, maar ben er ook leeds de versebillige schik wiens lasten gedurig toenemen, ziet kingen en bepalingen van besproken. l'cb met tegenzin verplicht, dien onder- j Daaruit heeft iedereen kunnen bemer- Hand zoovre' mogelijk te beperken, en ken dal de wel niemand uitduit, en dal *an schaars eenige centimen daagi ver- 1 iedere buiger ol werkman van de voor- 'ee'»en, op verre na niet toereikend om deeien der wel kan genieten. L Nogtans de dagelijksebe ondervinding leert, dat, indien men den mensch in dorpen heelt zulke zaken alleen laat staan, hij weisige wel t-Twaar, ouderlingengestichten, voordeelen trekt uit al de wetten tot zijn welzijn en zijne stoffelijke verbete ring gemaakt. Om dus tot eenen wezentlijken goeden alle man; en ook, uitslag te geraken, is bet noodig dat er i J veigadetingen belegd worden, waarin altijd- woidt uitgelegd, en dat er Gilden tot 1 17 01 1955 Veurne St.‘lie 6 41 9 40 11’46 80 38 - 12 34 15 01 Oostende Statie N ten port ntad Oosidtty nkei ke Coxyde Veui ue Mat kt Veurne Statie Veurne Statie Veurne Markt CoxyJo Oostdu.nkerke Nieuport Oostende statie 5 08 6 50 514 7 02 18 5|- 19 55 - 20 12- 7 28 8 42 8 56 9 21 9 49 18 01 19 23 20 42 25 15 -21 40 Brussel Gent Lichtervelde Coi leinmck Öixmude Vem ie Adihkerke Ötjinkei kc Duinkerks Adinkerke Veurue Dim.ude Corleniarck I Gent BrUSSül •>5 17 51 20 45 a,n M,V« .W* ln hun onderhoud te voorzien. üïl U - 5 15 6 32 6 48 7 15 7 43 7 54 10 01 8 47 10 52 5 55 641 4 43 6 49 9 56 12 42 - 15 10 - 15 22 - 13 02 - 15 30 - TRIM OOSTENDE-—VEURNE 5 05 7 42 - 10 48 12 20 14 48 5 57 8 43 -H 47 13 20 15 50 O 14 9 00 - 12 04 13 37 16 07 6 22 908 - 12 12 13 45 16 15 20 20 - 6 34 9 20 - 12 24 13 57 16 27 - 20 32 - 6 40 9 26 - 12 30 14 03 16 33 AJ ’.UI UUUÜU UUfc V» VC/V4 WO! WV O M. Van Rollcghcm, pasioor-deken van St. Gillis te Brugge, is maandag nacht overleden. - YPER VEURNE 950 1024 e 1305 1555 18 15 9 55 1029;? 1310 1600 18 20 7 58 10 16 10502 1331 16 21 18 41 1023 1057J 13 38 16 28 1848 5 35 8 22 10 40 11 14; 13 55 1645 1905 - i’1409 16591919 6 45 9 32 11 50 1^ 24’ 15 05 17 55 20 15 4 41 7 41 946.1033 13 01 15 51 18 45 lloogstade Linde 5 37 8 36 1042 *11 30 13 57 16 47 19 41 5 51 8 50 1056 211 44 14 11 17 01 1955 6 08 9 07 U13fl2 01 14 28 17 18 2012 Nieuwe Heiberg 6 15 9 14 11 20 112 08 11 35 1725 20 19 VeuineVoorslud 6 36 9 35 11 41 “12 29 14 56 1746 2040 TRAM VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 04 18 08 ■- 1812- 5 26 7 14 10 08 12 54 - 15 22 18 24 - 5 34 7 22 10 16 13 02 - 15 30 18 32 5 55 7 4} 10 34 13 20 - 15 50 18 52 - 6 54 8 40 11 32 14 j8 - 16 50 19 52 - VEURNE YPER Veurne Stut e 4 45 7 32 Veurne Voorstad 4 50 7 37 Nieuwe Herberg 5 11 Alvet ingheru 5 18 8 05 too r Hoogstude-Linde 5 49 8 3G 10 54 11 28* 14 09 1659 19 19 Yper Statie Yper Statie too Alyeringhsm A J» 22 13 1108 5 00 - <7 50 - 18 03 - 1901 12 05 14 58 18 46 - 21 08 1316 <6 55 2010 0 18 13 46 - H 37 15 50 - 17 44 13 25 17 02-1929 13 43 17 14 - 19 40 14 09 17 39 - 20 06 14 88 18 05 - - 20 32 - 22 02 14 56 18 17 - - 4 09 7 12 - 8 57 10 54 3 03 0 41 11 47 15 51 - 9 50 11 55 16 02 - 5 06 7 20 - 10 18 1226 16 30 - 18 31 5 34 7 50 10 45 12 55 17 11 Lelilervelda 5 47 8 05 - 10 56 13 33 17 22 - 19 38 7 12 921 8 24 1049 22 50 ‘3

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1