i N. 44. M oïnsdag 31 October 1900. A- JA ARGAffG 3‘> Hunne spaargelden 2* Eene missie, te dien ejnde bij ministerieel be- van Hel hebbenden in te vullen, en den tafel der gevraagde inlichtingen. De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; >i'ot de post 6 fr. Annoncen 20 centime^ per rógej. De gr/We ^ttpr, voljmns ulautsruimu* Rechteilijke eerherstellingen 1 fr- Een N- 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik'ds. enz. 29 fr. het 100. Belgie (Ier uitsandermg der Vlaanderen) en 't buitenland warden ontvangen door het Office de Publicity iïagdaleiiaistraal, 46 te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEY6, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. j i van elk jaar, aan de burgemeesters denaamlijsl mededeel.en van de persoren die in hunne gemeente i en reeds de jaatlijkscke toe lage van 6$ frank vei kregen hebben. De burgemeester zal op deze lijst de Sterfgevallen en veranderingen van woon- De Annoncen voor Arbeidsraad en eenen afgevaardigde van de Bestendige Deputatie van den Toekomende week geven wij een model van aanvraag door den belang-’’ Buurtspoorwegen, te BERICHT. De personen, die, met 1 Januati 4901, den ouderdom van 65 jaar zullen be reikt hebben, i de wet, recht te Lebben op een jaa'r- Pensioengilde Zorgen voor morgen De nieuwe pensioengilde onzer sud telt reeds 200 leden. Het is nog niet genoeg voor eene stad als Veurne, en dit getal zou moeten verdubbeld worden. Op Zondag 11 November aanstaande, zal er om 3 1/2 ure ’s namiddags, eene algemeene vergadering der gilde ge houden worden in het lokaal van Sint Joseph, tot dewelke al de leden dringen^ worden uitgenoodigd. In deze vergadering zal men nog nieuwe leden aanveerden, en de laatste inlichtingen vragen betrekkelijk de stor- tingswijze welke ieder ltd verkiest, met voorbehouden of afgestaan kapitaal, als mede over den ouderdom op welken ieder lid begeert zijn pensioen te begin nen trekken. in het boekje van M. Therssen, het welk wij aar. elkendeen ten zeerste aan bevelen, zal eenieder gemakkelijk zijne jaarlijksche stortingen cn zijn verkre gen pensioen kunnen berekenen. Het zal hem dus gemakkelijk zijn, in de vergadering te dien einde gehouden, aan het bestuur de gevraagde inlichtin gen te bezorgen. Elk storte volgens keus en volgens zijn vermogen. Daarin wordt aan ieder lid volkome,na vrijheid gegeven. In die vergadering ook, zal men de eerste stortingen der leden ontvangen; voor dezen keer bepaald op minstens één frank, ten einde de aanvraag tot rente-inschrijving onmiddelijk te kjunnen indienen, en voor ieder lid een rente- boekje te bekomen, Om geene yoordeelen van de wet te verliezen, en daar wij reeds op het einde van het jaar zijn, raden wij de Leden aan, voor zooveel hunne geldmid delen het toelaten, hm in eens te gevet) heigeen zij voornemens zijn glle jare in de iijfrenikas te storten. De hulpgelden geschonken door den Staat en de Provincie in liet jaar 1901, zullen berekend worden op de stortin gen gedaan door de leden in het jaar 1900. Wij hebben dus alle belang er bij, onze persoonlijke s oilingen zoo groot mogeHjk te doen bedragen. Iedereen denke hier «el op na, en tot zondag en acht dagen, 11 Kjvember aanstaande. Aangaande de bestaanmiddelen 1’ Het loon van dtn belanghebbende, van zijnec echtgenoot en zijne kinderen of afstammelingen die met hem jnwo- nen; 2" De aard en de oppervlakte hunner i en der goederen die zij voorzien. Om dezen toestand te bepalen, wordt er t geven aan een der leden van bet ber stuur der Pensioengilde. Dit bestuur zal zich gelasten met al de pleegvormen te verhullen welke er noo- dig zijn, opdat de aanvraag dier oude werklieden, ten bekwamen tijde cn me: al de noodige vereisebten aan de be voegde overheid gezonden worde. Namens dit Bes'u.ur R. de Spot; A. Pil; Edm. Van llee; C. Demeester; Em. Therssen; A Catrysse H. Top. gestaafde beslissing aan den aanvrager Inksch pensioen van 65 frank, moeten - mede, alsook aan den gouverneur der I niets anders doen dan hunnen naam op voornamelijk in aanmerking geno- provincie wien bet de stukken nopens al men j de zaken overmaakt. Art. 10 Binnen veertien dagen na de kennisgeving, zal de aanzoeker wiens aanvraag werd verworpen, beroep mo gen aanteeker.en tegen dit beslpit bij den gouverneur der provincie. Wat dp beslissingen betreft, waarbij de aanvragen om toelagen werden inge willigd, kan de gouverneur, van ambts wege, binnen de maand na bet ontvan gen der stukken, beroep aanteekenen I wegens het niet bestaan van eene der artikel I voorzien; dil beroep zal on- kend gemaakt worden. - Art. 11 Er zal over dit beroep pit- 1" Hei ondeihoud des huisgezins, vol- spraak gedaan worden door eene com- gens de gewone levenswijze der werk- missie, te dien ejnde bij ministerieel be lleden van de streek en van hetzelfde sluit ingesteld en bestaande uit eenen beroep, mits in rekening te brengen het afgevaaidigde van het Siaatsuestuur, getal en den ouderdom der personen die eenen afgevaardigde van den lloogeien het huisgezin 'litmaken; 2° De gebrekkelijkneden; lijk-che toaiage van «- 10 Mei j zakelijke of persoonlijke rechten, als daar zijn rechten van nf geld tot onderhoud. Aangaande de lasten 3" De hum prijs, de belastingen en de provincieraad. Elk lid zal eenen plaats- zakelijke lasten. I HOOFDSTUK II Wijze van onderzoek. Art 7. Alwiede toelage van 65 frank aanvraagt, moet dam toe een schriftelijk verzoek indienen, vóór den 1" Januari van hei dienstjaar waarop de toelage den dienst, ingesteld worden, moet aangerekend worden; nochtans, f n" nr'rr'rr''c‘s'a ■>>»«■«<•- bij overgangsmaatregel, zullen de aan vragen, bet jaar 1901 betreffende, lot 31 Maait ontvankelijk zijn. Hel verzoekschrift zal naam, voor namen, ouderdom, nationaliteit, be roep en verblijf van den aanvrager ver melden en een kortbondig uitleg be vatten nopens zijnen stoffelijken toe stand. Kan de belanghebbende niet on derieekenen, of is bij daartoe in staat niel, dan zal dit vermeld worden en deze verklaring zal door twee meerder jarige getuigen tegengeteekend wor den. Werkmnnspenslocncn* Hei Staatsblad van vrijdag bevat ein delijk het koninklijk besluit, gedagiee- tand van Parijs 20 October, waardoor de voorwaarden geregeld wordenjn de welke de werklieden boven de 65 jaar h-' jaarlijksch pensioen van 65 fr. kun- n> rr hekomer. dat hun door de wet van '0 M i 1900 op de nuderdomspensioe- rin ve^ee ,d wordt. Gezien het belang eigendommen., 'au dn bevuil laten wij er den volgen- j in huur hebben; I r HOOFDSTUK I v00rwaardeb waarvan 4" De onderstand der openbare wel TOF.k! nmng der toelace afhankelijk is. wjnMen die voorlspruilen uit I voórwaardeu, bij 2», 3” en 4’ van gebruik of'jaar- middellijk aan den belanghebbende be- ITe Tram* I; dat eene miserie en eene zagerij mei dien tiam! Men zou beginnen ge- 1..... u:.. Maatschappij van Buurtspoorwegen, te Brussel, zooveel zinnen hebben als g,er- naa.'s pooien. Vandage beslissen zij cl en morgen lil en die meanen, volgens vapdage schrijven zij zus en mórgen zoo! i-m-- -- ’Onze confrater van ‘t AMnteutie-blad, voorzienigheid, wiens omschrijving Do burgirneesier volledig!, plaats vermelden; In; zal de personen behoort. de inlichtingen Jie aanduiden die met meer schijnen te voldoen aan oe vereischte voorwaaiden om voornoemde toelage te genieien. Hij zal binnen de maand de aldus gewijzigde en volledigde lijst aan het un KC»uCBu ud meldingen Beschermingscomiieii overmaken dat lol de belastingen worden ge-een nieuw.onderzoek zal overgaan, aan nd door den ontvanger die gaande de personen wui staat van vermogen zou veranderd} zijn. De personen, die van verblijfplaats verandrren, zullen, het volgendejaar, de toelage slechts kunnen genietes ten es’ van* het college’vaö gevolge van eene nieuwe uitspraak van en schepenen aan den het bevoegd Beschermmgscomiieit in hel Be&chermingscomiteit gevolge eene nieuwe aanviaagen na bil ondeizcek, hij anikel 7 en volgende incAhArminc'sr.nmiteit doet van dit besluit voorzien. vervanger hebben, die, in geval van verhindering, in zijne p'aats zal optre den. F.r kur.nen verscheidene commission per provincie, naar de vereischtcn van De commissie doet uitspraak binnen de maand, te rekenen van den dag waarop hei beroep voor baar gebracht is, na de noodige onderzoeksmaatrege len te hebben genomen; zij maakt hare beslissing aan den belanghebbende en aan den gouverneur bekend. T^gen d,eze beslissing is er geen beroep. Ah. 12. Na afdoende uitspraak wor den de Mpkken door den gouverneur, toi uitkeering der toelagen, aan den minister van nijverheid er arbeid over handigd. Art. 13. Met 1902 zal bet departe- H 1 ment van Nijverheid en Arbeid in de De aldus opgesielde aanvraag zal ge- maand januari stuurd woiden door bemiddeling van bet gemeentebestuur, naar den voor zitter van het Beschermingscomiteit der verblijven werksmanswoningeo en der instellingen van voorzienigheid, wiens omschrijving de veibliifplaats des aanvragers begrijpt. Art. 8 I indien hel behoort, de inlichtingen die door den aanvrager werden verschaft na, desnoods, dezen laatsien te hebben aanhoord, en bezigt daartoe een invul- blad, geljjkvormig met bet vooibeeld 4»ij dit besluit gevoegd; de r openns anltkcekend door den ontvanger met .do inning daarvan is belast. Zoohaast mogelijk, en ten laatsc binnen de maand in welke de aanvraag word ontvangen, worden de stukken met het advies van bet college burgemeester voorzitter van I overgemaakt. A't 9 Hei Beschermingscomiteit doet uiisprsak over de aanvra^an die hem j I worden onderworpen, .bet.zij in alge- I meane zitting, hetzij in eene commiso e ^eikvrouw aanzien, zelfs wanneer zij 1 samengesteld uit ten minste drie leden. i Een ministerieel besluit, genomen na het advies der bestendige deputaie, kan j daartoe l.et Beschermingscomiteit .in .commissiep vcideelcn. alleen in hun ondcrhpud te kunnen Hel Comiteii deelt zijne op redenen ■k t- 1 Om de jam ank bij art 9 der wet van I 'JÜO vee z en, ie kunnen bekomen, «•■oei ni, n Belg zijn; - E'-ne verblijfplaats in Belgio heb- I en Ten minste 65 jaar oud zijn; y Werkman ol oud-weikman zijn; In nood verkeeren. Au 2. De hoedanigheid van Belg Wordi v.isigcsteld door hel veitoonen d'T akieri van den burgeilijken stand of V:,n Burgerschap, evenals in kieszaken. .‘tal. 3. VVoidt aanzien als eene ver- 'Fplaats in Belgie hebbende, alwie, 8, den ten minste één jaar in het konink- “Jlt zijne wezenlijke woonplaats of zijne vooiuaamste vestiging heeft. An. 4. De voorwaaide betieffende d,“n ouderdom, moet bestaan op I Janu 8|> aanstaande, wat betreft de belang tabbmiden, die de toelage voor bet jaar *901 aanvragen. Zij mag door glle rechtsmiddelen wor den vastgesleld. De weiklieden die, op 1 Januari 1901 *eu mins'e 55 jaar oud zijn en voldoen aan de andere voorwaaiden, door de "et en dit besluit bepaald, zullen Je toelage kunnen genieten, van al den 1 «ïnuari volgende op den dag waarop zij deii^ouderdom van .65 jaar zullen bereikt Degenen welke op 1 Januari 1901 dan 58 volle jaar oud zullen zijn, 'Roeten tot staving hunner aanvraag be- 'Vlj*en, dat zij, gedurende een tijdperk 'ar* ten minste drie jaar, in de A'ge- ^eene Lijlrentkas, stortingen hebben Cedaan tot een bedrag van ten minste.3 rank ’sjaars, in 'l geheel 18 frank uit- ®3kende. Dit bewijs zal mogen gelcveid wor- det) door bij de aanvraag, hetzij het ^oekje, hetzij een getuigschrift van 'VeRe die kas te voegen. Art. 5. Worden uls werklieden aan- pen, de mapnen en vrouwen die tegen oon voor eenen baas of eenen meester ,handenarbeid gewoon^jk verrichten, ^tzij op bepaalden lijd, hetzij op stuk, tatzij builen, hetzij binnen hunne woon- P'oatR, en dit tonder onderscheid tus- Schen huis- of landbouwwerk, en nijver- ‘oids- of ambachisweik. Worden als outb-werklieden aanzien, Effenen welke door hunne vorig ge wone levenswijze aan voorgaande bepa- ‘"R voldaan^hebben. De vrouw of do weduwe van eenen hikman ol oud werkman, wordt als Cersoonlijk niel voldoet aan de voor- j garden,'bij de voormelde alinea’s aan- 'tal. 6. Worden aanzien als in nood ,fcrtaerende, degenen wier bestaanmid- >A?tOn 'J*1 ontoereikend zijn om door zich aanwezig zijn. i dnn 'ek mi iiMilkin di muiii jimhiww i nii^iiiwnua/gwWWmilw J I I _l iuei uien num; itujii iou ueginnen ge- - i Ipoven dat die mannen van de Nuiooale 1 «-...AanJnn Ki 4 O 00 Oo z»Zö 1 geus de gewone levenswijze der werk- 11.1 - IddtS UG3 ffllJTlUpVru .jr.. j "-ticuue, urgeucu win uco>a<iuiuiu- Gccne beslis>ing mag woeden ge. e‘en, m#t hunne lasten vergeleken, ge- nomen zonder dat ten minste drie leden 'v°°nlijk ontoereikend zijn om door zich aanwezig zijn. Dï "***WUTV J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1