lx n. liS è8e Woensdag 53» Maart 11)05. be blad vc.rschi’nt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. s fr. ïiaars; mot do post 0 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letten volgens plaatsruimte do katböliokerx te bestrijden; ea dat toegekend. Belangrijk Bericht. i i gi aam; werden wanneer do zaak Die goederen zijn ingeschreven op huw Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 tr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen! en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Pubijcité, Magd'alenastraat, 46, t’Brussei. Men schrijft in bij BONIiOMMÏÏ-BTCKASETS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Poslkantooren. om is huu geuoeg. De liberalen zijn dus legen de plaats- Sederi eeni^e jareu van hier woedt vervanging. Nogtans dit ^belet niet, dat biedt, zij hunne zonen vrij koopen. De liberalen kunnen, ongelukkiglijk voor ben, niet altijd verduiken waarom zij den persoonlijken dienstplicht, en het alleman soldaat vcotenstaan. De libe rale volksvertegenwoordiger van Brug ge, M Termote, liet het tipken van de ooi zien, wanneer hij in eene onderbre king uniiep Les cure's h la caserne. Ja dat is het eenig doelwit der liberalen. De jongelingen die zich lot den geeste lijken staat voorbereiden naar de kazern sluier», om alzoo het aanwerven van priesters moeiliiker te maken. Wij verkiezen bet stelsel niemand ge dwongen soldaat. Het aanwerven van vrijwilligers vergemakkelijken, om lang zamerhand lot een vrijwilligersleger te gei aken. 1 Januari 1836, dit jnar, gedaan het Gemcentebc- 51 Maart aan- Terwijl een kind, ervende van zijne ouders, slechts tr. 1.40 per honderd betaalt, moet een kloosterling die erft van eenen anderen tr. 13.80 per hon derd betalen. En inen zegt dat die goederen niets opbrengen aan den Staat! En men zou widen doen gelooven dal de klooster' linger) eene bevoorrechte klasse uitma ken! 5° Kieshervorming bij middel van hel zuiver algemeen stem.echt, en der evenre dige vertegenwoordiging De liberalen, zij, die vroeger het stemiecht zooveel mogeiijk hebben in gekort, om hun meesterschap te behou den, volgen nu de socialisten in hot eischen van bet zuiver algemeen steia- recht. 'i Is in naam der gelijkheid dat men dit stelsel voorenhoudt. En nogtans, niet een stelsel zou meer strijden legen de gelijkheid en tegen de reebtveerdigheid dan dit. Door het stemrecht stelt men mannen aan die ons land moeten besturen, die weiten moeten stemmen, die de veilig heid binnen het land moo’en verzske ren, en onze onafhankelijkheid moeten waarborgen. Welnu, kan men we! oen oogenblik staande hoeden dat iedereen met even veel bekwaamheid over al die zaken k^n oordeelen, ot met even veel belang een goed landbestuur zal zien tot stand ko men? Die verscheidenheid van bekwaam heid, die verscheidenheid van belang, verrechtveerdigt dus geheel en gansch het meervoudig stemrecht, dal aan in- dereu burger, ingevolge deze, het hem loegekende stemrecht veiunndcrt of ver meerdert. Om bet 'stelsel één man, eene stem, te kunnen goed dóen, zou men kunnen be wijzen dat iedereen gelijk kennis bezit, gelijk be.arig stelt in bet bestuur van het land; dan alleen zou men de gelijkheid mogen inroepen cm dit stelsel op te dringen Maar, verscheidenheid van kennis, verscheidenheid van belang, vraagt ook verscheidenheid van stemrecht, wil men 4’ Maatregelen ten voordeele der wer kende klassen, waarvan het lot moet ver beterd worden. En dat slaat in het liberaal kiespro- gramma De liberalen, die binst geheel den tijd van bun bestuur, nooit iets voor den werkman hebben gedaan; die nu nog enkelijk den werkman gebruiken, om hem door holklinkende woorden en ronkende zinsneden van de katholieken at te weren om zijne slem te winnen, maar z cb wal wachten eenige verbete ring aan zijn lot toe te brengen, schij ven in hun programma verbetering van bet lot van den werkman. He' Laatste Nieuws, bet liberaal dag blad van Brussel, miek onlangs nog buterlijk zijn beklag, dat ds liberalen niets deden voor de werkende klassen, en dal deze slechts van dft katholieken nunne lotverbetering te verwacbterj hebben. Dal moet Hel Laatste Nieuws niet vor- wonderen, Liberale mus beteekent grootelijks ik- zuchligheid en eigenbaat! Den minde ren mau, dien nekken zij hun niet aan! der jaar franken, verleend aan de werk lieden of oud- werklieden, boren vóór moet, voor Worden aan stuur, vóór staande. Wij roepen hierop nog cens de aandacht der oude tnenschen roe mannen als vrouwen, dis misschien tot nu toe vertcaar- loosd hebben hunne vraag in te dienen. Zij mogen niet lang Diecr wachten. Het sangevea van zijnen Daani aan eenen bijzonderen persoon is niet voldoende. Men Dioet ten stadhuize zijne naam °pgevcn en de aanvraag onder- ti’ekencn. Bericht aau do achterblijvers. Dal onze lezers en lezeressen, fclk in zijne omgeving dit aan de oudjes herinneren. Het ware Jammer inoe.it er door verge- tc'h( id of nalatigheid een van •hen vergeten worden. Elk zegge het voort vraag tot den hcor mintjtier van land bouw gericht, ten einde te bekomen.dat l!c aanvraag tol hel bekomen het vreemd vee in ons land zou mogeu lijksche toelage van 65 ingevoerd worden. De landbouwers zullen M. Buy! bij- i 1® Hervorming van den krijgsdienstbij zonderlijk dankbaar zijn voor depogin- middel (le’ Menging van dm persoonlij- 11°” gen door hem aangewend om het opc- ^en dienstplicht. oen der grenzen te verkrijgen. j He liberalen zijn dus legen ds plaais- de muil ea poolp.aag in onze streek, zij.^wanneer de gelegenheid zich aan- Die ïchiikkelijko rn noodlottige vee ziekte werd door vreemd vee ingé bracht. Die plaag heeft in orza streek alleen, bij hondc;d duizenden franken verlies bei ok tend is aan onze landbouwers Om dn in het toekomende ie vermi’don heeft. M. Van der Bruggen, niicistet van land bouw, net sluiten der grenzen bevolen. En ®uze landbouwer» zijn et nem dank baar vosr. M. Buyl, hij, die beweer’, zoowel de belangen onzer strekeie kenntn, vraagt de opeuuig der grenzen, eu het vrij in komen van vieemd vee! Gelukkiglijk dat M. kan der Bruggen beier den toestand kent dan M. Buyl En de ondervoorzitter van het land- bouwcotnice van Vemne, bestaiigt dat M. Buyl de belangen onzer streek weet ie beuirtigen, en roemt Uena eenen barduekkigen verdediger van ocs Veur- ne-Ambacbi Veurtte Ambacht kin ïulkcu verdedi ger best missen Ba voordracht van M. Buyl. M Buyl had al de vrijzinnige ulte li- be'’ale kiezeis van ons arrondissement ^'ger.oodigd tol eene voordracht, wolk» *uj zou geven in do Bhetorika, ie [cjUrn°, op Zondag 24 Februari laatst- Wij dachten dat bel eerste deel van 11 bbeical (eest ging bestaan in het uil eelen dor jaarwedde van den liberalen '(,'ksveriefor.wooidtgor. Iedereen zai lc'i nog wal herinneren dat in zijne Menigvuldige maetingen in dot pen en ‘sleden, vóór do ktexihg, heer Adolf lfl B’uote woorden en ronkend# ziusno- Sneden beloofd heelt, zijne jaarlijksche ^gelding van vier duizend (ranken, aan 21Jhe kiezen; uit te deelen. Al brdrogon die gekocht hebben ’i Buyi f oudt ïijne duizende franken ®P zak; en die hew optyn woord ge hold uchben. zijn cens te moer gefopt. M.'itr, heeti fci Buyl geene centen uit- Ssdeoid, hij heèft zijné schade ingehaald ';-m zij (.en eigen persoon lof 10e te dee- ‘;i;; er. dai beejt hij voorzeker gedaan, i wonderlijk boffersialcut waar- ■‘•u hij schijnt het monopool te bezit- Hij heeft can zijne kiezers zijno werk- 'a®licden doei? kennen, en hun doen .ler* de menigvuldige vragen welke bij 4ll(de ministers gesteld heeft. Maar hij a»en Ij w«s; en dm op aanvraag der t> verlvgenwoordigeis, die min w„ b» “l (I1 beslag maken, er teeds aan de j katholieke ouders die 'ai ghebben'ieu v< '•‘''ikeri. M. 3® Strijd tegen de doode hand tri» einde hel uitbreiden der klcoster-rijkdommtn te bepti ken. Sedoii dat de liberalen der fransebe Kamer een ontwerp nedergelegd heb ben om do kloosie:orden in Frankrijk at te schaflen, en hunno goederen ver beurd te verklaren, hebben onze libera len geen ruste meer. Zij, die het on- «echiveerdig en willekeurig wetsvoor stel goedkeuren, en met beide handen S loejuiclien, bunkeren reeds naar het oogenblik op welke zij, meester var; hei S'.aaisbesiuur, op we& looze kloosterlin gen hunner; godsdiensthaat zullen kun uen bot vieren. Wij kunnen niet begrijpen boe dat iemand, omdat bij in een klooslei woont, in rechte, mm recht zou hebban om iets te beziuen, dan een andere die ui de wereld blijft loven. Ook de socialisten keuren deze eerste i'bieuk op privaten eigendom, goed. Eersi het goed der kloosters, roepenzij, dat is de eerste stap; en dan, als natuur lijke gevolgtrekking, het goed der an- deie kapitalisten, alles aan den Staat! En die gevolgtrekking is logisch! En onze liberalen, door hunnen gods diensthaat verblind, lecnen hunne bao den lol een spel, waarvan zij laior zelve de slachtoffers zullen zijn Men noemt de kloostergoederen, goe deren der doode-hand, omdat zij, bo- Tccrt men, nooit iets meer voortbren gen voor den Staal, en nooit meer in oen handel gebracht worden. Goederen die waarlijk tot de doode- hand behooren, dat zijn de goederen loebehoorendc aan openbare besturen, cn aan maatschappijen cf' gestichten dio de burgerlijke verpersoonlijking bezit ten. Zulitc goederen worden nooit ver der van een grondig en degelijk onder- j kocht en brengen bij het overlijden dor wijs, bijzonderlijk voor de volksklas- beheerdars, in erfenisrechten, niets op ,,c - sen; maar wij denken dat men dit kan it-..*er bij te voegen, dat hij bekomen zonder dwangmiddels tc rnoe- v -t>kvs te laai k .v.-m. en dal zijne ten gebruiken, middels dio bijzonderlijk tegen ons, katholieken, zouden gericht °P z;j betrek hadden, reeds ver- zjjü. Wij, katholieken, wij hebban onz« dtn naam van den eenen ot deo andeicn scholen, en bet zijn de kinder» met van - burger of kloosterling, en bij zijn over f leti. er reeds aan do j katholieke ouders die uiees; uit de lijden, moet tr voor erleniaieclnen-aan g werd ge- i school afwezig zijn. Maar de liberalen den tima cei.e som van tr 13.80 per veiscuemcHu. i« va« stuw.cc h, -h «.uh denken, in het verplichtend onderwijs nondeid ben aid '-o.dea, op ad ge- waarlijk, gelijkheid eb tecbiveerdigLe’.d öuyf beeil ondei andere eene teen nieuw middel gevonden to hebben, schatte weerde der g-sederen aan hem dbea bee^cheo. Ia hel tweede deel zijocr voordracht heeft M. Buyl hei liberaal kiesprogram ma uiteengezet. De bijzonderste punten er vzn slaan in hel vei slag van het Adveitemie blad vermeld. Wij tullen die panten vaa het liberaal programma, eens in hot korte bc preken. 1® Hei vorming van hel onderwijs dal veiplie/ilend moei worden. Het verphchtead onderwijs, in zijn tel ven en alt theorie be-ebouwd, is geene slochto tuak. Maar, indieu do liberalen bet verplichtend onderwijs vooremtaan, dan ia nat niet om alle ktndeteu te ver plichten eene school bij te wonen, maar wel om ia ons l»nd*t verplichiend wereld lijk ouderwijs te kunnen inbrengen, aan de ouders de vrijheid ontnemen van hunne ktnders te zenden naar scholen van hunnen keus, en hen te dwingen dezelve toe te vertrouwen aan gösiicb- icn waar een zeo gezegd onzijdig on derwijs gegeven wordt. Hetgeen ie Brussel en in alle liberale steden gebeurt, waar men allo ra ddels inspant, om hot aanteeren van den caie ctiismus te bcietien, en den priester uit de school te bannen, is ei een klaar, <en doorslaands bewijs van. Wal meer is, in Fianki ijk en Dniisch- land bestaat hei verplichiend onderwijs, en de sia;is;ieken bewijzen dat er in dm landen meer kiuders uit de school weg blijver, dan iu ons land, waai die dwang niet bestaai. Meer dan iemand zijn wij voorstaan- der van een grondig en degelijk onder- j kocht ten voordecle van den Staat. h het we! alzoo met de kloostergoe deren? In bet gebeelo niel. 1 .11 C 1- -X- A A 0 I 1 1 1 1 m VA -1 4» zx Z. S D. 1 o »4 r. «■«->>-. /V i .x r. x 1- z4 «i vut i A ^2' •iftxx-ÜGÜt m ub ii—urn l- - - 'X:<:ii( ^eiM k fr H(’i l/^-WKÏV"” w vr.j V JJ- r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 1