I I 1 Woensdag 29 Mei 190L IV1. i A SS' JA AKG AVG Dc Middeleeuwen I heit- in ’t veld gezonden. een ven? De geest der Kerk beeft echter de middeleeuwen bezield, on dit alleen Laat 'c tijd.ngen Do Wet aan ’t hoofd van 4000 man. Londen 21 Mei. Central News verneemt uit Peloria, dat eene Boerenmacht thans tot vierduizend man aangegroeid, en met drie kanonnen, het bergachtig terrein bij Botha’s pas in Bi aken bergen bezet houdt. Veiscbeideue bladen melden dat ge- me; oo,tenue48 17 18 20 is -- 5 05 7 42-47 13 2» 15 50 18 19 21 09 man naar de den van Venterstad, hunne Men meer - - - neraai Be Wel aan bel hoofd zou staan dezer 4000. sciien, want imune scb: iitp.i ztj.i m<es- n. stukken. i de gesiicb.eu der inidd-deeu S De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; mot de post 6 fr. Annoncen Sfi) cenlimen nor regal. Do groote 'r-t'e volgens plu ilsriiim-ji. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een V 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-ls. enz. 20 fr. het 100. De Annonce» voor Delgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Puiii.icité, Magdalenastraal, 46, te k'e/i i.s, e. stukken. De gestichten zijn de uitdrukking van Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Poslkantooren. ■a—na»—»iiwi«iirwii»Trw-,«nwaeu.< i. ,iinriwrBp»> ■qgiww aiiw Vertrekuren van den IJxcrcDweg «X? van den Elnurtsgtoorwog' - fl .VKei dot 3© «9uni SIMM «00-0 18 13 46 Wat een kerel, die de Wel’, Terwijl men hem afschilder dó als zin- nelöos, uitgopui door afmatting en over- spanning, terwijl men liem dan in ’t Westen van Tiansvaul, dan te Ertneio meende en men twee maanden en balt geen woord meer van hem vernam, was hij bezig nieuwe commandos tarnen te stellen onder de burgers, die zien schijnbaar ondei worpen hadden. Die commandos zuten nu in’i Oos en van de Kaapkolonie en zijn er binnen gevallen vooi den neus der EcgefaCiien en zonder dat deze eene vinger konden ver’oe'cn, om lei hun te beletten De niciischen bewijzen eens ie meei, dat de umed d< i Boeren nog even wak ker is als over twiimg maanden en da zij ia-i be.-dp.< n zijn dooi te vecu.au tol der. laats r.n man. 'I Is dus ren nieuwe inval van De Wei in de Kaapkolonie, en ditmaal o idei gui s iger omstandigheden dan in Janu- a. i aatciledun. T >en had Be Wol srdo t weken, vijl, zes Engei-cne koloimeu fell er de Ine b n i ii wa en zijne troepen dus vermoeid en ui geput Na is bij zelf uitgerust, komt mei versche troepen, vindt nie mannd voor hem o( achter hem lastig te vallen on heelt ui den lijd gehad om zijn veldtochtplan ten uitvoer te leggen. Ditmaal is er dus wat meer kans dat cone siome poging, om de Kaapkolonie te overweldigen, volkomen zal geluk ken, dat hij misschien een vermetelde coup de main zal wagen lol aan de kust steden toe. In alle geval, zijne poging zal dit groote resultaat zeker bereiken dat hij nog eens Kilcheeer zal verplichten troepen uil het Noorden te zenden naar de be dreigde kolonie. En nu heelt hij er niet eens genoeg om Bolha en De la Bey logen te houden Dan zullen ginder weor de Boeren bet ruimer kiijgen en zoo zal de oorlog vooilduren tol in het oneindige. Ja, de wereld staat verbaasd, zooals Krugei heelt voorspeld, verbaasd van bewondering voor de kleine helden schaar, die nog niet verpletterd is, nadat Engeland 330,000 man tegen hen 1 I ven.. o De daden bewijzen wat de mensch sctien ae Kindsheid en de grijsheid in £(1JJ Zoo Dewjj-t idles wat men thans liggen. I ziet, dat dn mem-chen der lO^’eeuw Wat hebt gij den middeleeuwen ie r,iel vee| vermogen; hei blijft oveial verwijten? I - Ilaie ooi logen? Maar waren zij tal- rijser, mooiddadigeien onrechtvaar diger dan in de negen ieude eeuw De d wingelaiidij der voisten? M lar waica de gemeenten met vrijer dan De onwi t ndheid des volks? Maar •s de letterkunde der middeleeuwen niet de lijkste in de geschiedenis der moderne volkeren? De armoede der mindere stai.den? Maar waren de ne ringen ooit bloeiender dan in d n tijd i is den grooten lichten der 19° eeuw genoeg om dit tijdvak als een nacht van duisternissen te verfoeien. En die arenden, (doch met mollenoogen) zien niet eens dat al wat de middeleeuwen berispelijks vertoonden, slechts over- blijlsels waren van ’t heidendom, waar- tegen juist de Kerk te velde trok. Ja er waren oorlogen, er was zedebederf, er was dwingelandij en wat ge nog meer wilt, in de middeleeuwen te vin- den; doch van de andere zijde zag men er vooi beelden van de grootste lieldadigbe d. van de verhevonste zui- verheid, van de heiligste viijhcid des geestes. Hel was de stiijd der Kerk tegen liet heidinsch element, en de Kerk heelt in de middeleeuwen haren «strijd gewonnen Hel zal haar leste zegepraal niet wezen. Wam, nietiegenstaande ai de kunst wat inwendig de ziel belapg .nhoczcml !'1' J 1rn hun ponn is de uddiuklung u«n hel- geen de ziel gevoelt Dua om riicut méi| zoo men dn sliciueu jnag noemen tegeiiwuoodig 'Pges en schouw- buige.ii, oiigod. dten.'lige scholen er; opcnbare buizm., tempels voor den go i ge d en 100 den god staa en dal ,i;le- onder ei n 'D vuiiu, die van niet veel go< den sma k eelirgt Maar was voir allen, die dezen zonderlingen Oorlog dag voor dag nauwkeurig bel» ben gevolgd, begint zich meer en meer duidelijk at te tetkenen. Terwijl Kitchener viuchieloos zijne troepen verslijt in Transvaal tegen Bolha, De la Rey en Viljoen en maar i altijd bewegingen doet uitvoeren, die op slot van rekening zonder gevolg blijven, lezen wij nu, dat de kleine commandos, die zoo wakker strijd voeren in het Oos:en der C lapko.'onie, vooilduiend verstei king ontvangen. Dit woidi nu officieel bekend door de Kaïip-che tegecilng zelf. Waarschijnlijk zijn deza nieuwe en en versche Hoepen gelicht door Kruit- zinger en door De Wel in eigen persoon, zus )arcn uc>u=n<wma aisvoorzutcr der giideu? Hetb deif der zeden? Maar zijn dan de Myslères de Paris,- l’Assommoir en Numa in de middeleeuwen ge chip tftorloy; in Ti*u(1kvu-vI« Nieuwo loval van Do Wot in do Kaapkoloalo. belangrijke tijdingen over de ki ijgsver- richtingen a'daar. Vcrschillige kleine neerlagen der Engelschen. De kansen ran den nieuwen inval. Ziehier de volledige tekst van de nota, door de Kaapsche legcering atgekondigd over de laatste kiijgsver»ichiingen op bel grondgeheid dei kolonie In Namakwa land heelt eene over macht van opstandelingen twee Engel- sche patrouilles in de buu t van Loeries- lontein aangevallen Eene pat ouilie wist de opstandelingen te verschalken door zich te verstrooien er. is in bel boold- kwartier lei uggekeerd, de andeie is gevangen genomen, maar de manschap pen werden la er weer losgelaten De opstandelingen zijn echter niet geneigd, veel tegenstand :c bieden aan de kolon die van Binndvlei mt opmeen; patiouil- les daar hebben 10 gevangenen en 23 wagens ot kat ren genomen. Een patrouille uil L> nhm dt hoef’, de Bosien un eme sterke sie li g bij Lung kolk vei d.even. Scheepei’s commando wordt in be weging ge ouden in dc hoogiuii langs de gr nzui vi.iGraalR inet en Sumcrste- Oj3t. Zijne steik'e moet vermindert zij.i tot liut.deid man. De paaiden zijn e«g op. In de oo t 'lijke p.ovincios zijn de Boeren vmstikt dooi Lo r Mijburg. Lategati en. naar men zegt ook door Ki euizingr idie uil den Oiaije-Vi ijsaai ten nooidei. en uoordwe. ten van Ven tersmd de O anj rivier zijn ovcige komen. D ze vei.-teikingen tellen 800 en scliij e zich te begeven Streek icn zrri.. i pciatie basis. Men vermoedt dat zij geen led.ocbi meer konden vinden in liet zuidelijke gedeelte van den Vrijs aat en dat tij ten deele dc rivier zijnover- geirokken om op de Kaapkolonie te teren, ton deele Fouché ter buip zijn gekomen, die erg in het nauw was ge bracht. Malau’s commando heeft, nadat het vesteiking had gekregen, bij Doorn- kop le.n zuiden van Mariaisburg eene patrouille omsingeld en na een dag vechlens de belli van de patrouille heelt gevangen genomen. Lntegan meliook eene patrouille van vecrien man - ar. Nasbili’s Ilorcete Dam- I’laais in eene hinderlaag genomen. Eene andere pa rouille van seven man ten zuiden van Venterstad in eene bitrderlaag gevallen. Het totaal van de verliezen van dé Boeren in Apiil is geweest t05 dooden, 118 gewonden en 2103 gevangen en burgeis die zich overgegeven hebben. Do afleiding door de Boeien in de Kaapkolonie voorbereid on die ziebbaar i Wat iemand >s. en denk', en ver- mag blijkt uil zijne schril.et:, uit zijttQ w gcsiiciibm, mi zijne daden. Debiijl ,s de mensch be ft iemand (Buflju) gezeid eu met d.i grooiso waariicid Duch dan waren de middel’ eeuwen een tijdstip van mcesiermen- vvootd. waa voor menige verlich'e le- zer wellicht de wenkbiauwen lions'. N et altijd politiek of économie, niet waar heve lezer? Daarom 'au mij toe een .-'uk te geven un een boek aai ik tegenwoordig aan ‘t lezen bt n De Krui- Wagens dooi Pei* r K cm, dekuaam van p-Her Daems, sein ijver van Luiten /•'tuil u enz In genoemd boek woidt riet a tijd gelachen; in den opeengestape’dea l humor hgt i f dikwijls een goede les. Wij citeeren du (b adz 79). o De middeleeuwen! ziedaar stukken, die zij ons hebben nagelaten, I gelden de middeleeuwen bij veje ha I- ol mm dan ualtgefeeiden voor een L’d- “tip, waarop de menscii-n in algrijse- lijke, tas bare duisietnissen rood dwaalden, met lange ezelsoorcn aan nel hoofd, groote dompers voor hoe den op den kop en aan banden en voelen, wa zeg ik? aan ledeien vm- gC' de dui nen nn mgiepen, geke tend door dvving'audij, btjgefooi onwetendheid. Dwazen! zegt l.un naatn zelf u dan niet, dat die eeuwen de middag waien en du» het g'insteiendste punt van den langen dag dien we b'leven de i krachtvoïle mauneiijnen, welke lus i schen de kindsheid en de grijsheid in tV'-"’ I Wat hebt gij den middeleeuwen te bij plannen de Spanjaards konden omvei werpen, zij kunnen niet oprich- 'en; de 1 al anen kunnen I u me een- beid r.iei volmaakt ki ijgen en wal er van gemaakt >s, t je siaai.de I.ouden. Ik zwijg van meer andere pogingen in «onzen lij I gedaan, pogti gen die van mets be e s getuigen dan van eene fameuze onmacht in de reuzen van ach tten iot negentien honderd. In de middelepti .ven spreken de daden van o otigemeene kracn; om te zwijgen van al wat men onder imftelijk opzicht. vciti hue, haal ik slechts duj gioote strevingen aan door de middeleeuwen 6 45 8(15 6 40 0 26 Bi) koninklijk besluit van 23 Mei, is M. A. De kei ke.fi, i ft eo 17 50 18C3 18 31 19 01 19 38 21 13 22 50 txio» 18 01 1923 20 47 21 18 Veurne Statie Veqiuo Markt Coxyde Oostdu.:nkerke Nieuport Oostende Rtotie Grut Uruese! Oostende Static Nieuport dud ()<»std:f ynkerke Quxy*lc Vein ne Mai k t Veurne Statie i i JL. 8 57 8 41 0 50 10 56 105 Tram VEURNE-OOSTENDE 5 08 6 56 5 14 7 02 Cortcinmck Dixmudtf Veurne Adinkcrl e Duinkerks Duinkrrke A duikel kt Veui nc Dixn ude Cui |r marrk l/chlervrhte 5 47 7 12 9 21 8 24 1049 5 57 «43 - - ‘1 g 37 16 07 18 3G L 6 14 9 00 ;®j *3 45 16 15 18 44 2 - 6 28 9 08 -- }3 57 1C n 18 56 6 34 #20-‘Ijo U03 16 33 19 02 21 52 1305 15 55 1815 13 10 16 00 18 ao 13 31 1621 18 41 13 38 16 28 18 48 13 55 16 45 19 05 14 119 16 59 1919 17 55 20 15 L 1- 7 11 3 03 9 17 51 20 5 0 9 50 12 30 - 15 04 18 10 19 28 9 56 12 42 - 15 10 18 16 19 34 5 26 7 14 10 08 12 54- 15 22 18 28 19 46 5 34 7 22 10 16 13 02 - 15 30 18 36 19 54 5 55 7 41 10 34 13 20 - 15 50 18 55 20 13 6 54 8 40 11 32 14 18 - 16 50 19 54 21 12 7 28 - 11 37 15 50 - 17 44 8 42 - 13 25 17 02-19 29 8 56 - 13 43 17 14 - 19 40 9 21 - 14 09 17 39 - 20 06 21 43 9 40 - 14 38 1805 - 20 32 22 04 14 56 18 17 - 22 34 10 52 - 4 09 7 12 - 11 18 5 55 «57 1054 641 - 8 41 11 47 15 51 4 43 6 49 - 9 50 11 55 16 02 5 06 7 20 10 18 12 26 16 30 5 34 7 f.0 10 45 12 55 17 11 13 33 17 22 1 4 58 1 8 46 13 16 16 55 20 10 v* r enj VU»* i ven r b** kelken, gaslliU’zeu, kloos er.-, go- I niccntehuizeu enz spieken van heel wat edelei gevoelens. Ef> f un vviroj., Vjllers, Sint lei G reien, O. L V. van Ai.tweipen, bet Sadnuis van Leu Y1‘E«- VE"ll'E 7 32 9 f0 10 24 7 37 9 55 10 29| m 7 58 10 16 10 50 5 18 8 05 10 23 10 57 8 22 10 40 11 14? 8 36 1054 11 28* 9 32 1 1 50 12 24' 15 05 4 41 7 41 -- t V in e beheerende commissie van het gevangen- VEURNE - YI'ER Veurne Statie 4 45 Vcut ite Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alvetingheni f 2 Loo 5 35 Hoo^stade- Linde 5 49 Yj.cr SUlie YperS^fir 4 41 7 41 94G? 10 33 13 01 15 51 18 44 Ho gslailo L.u.i. 5 37 8 3G 1043^11 30 13 57 10 47 19 4^ Lo.» 551 8 50 1056 «11 44 14 11 17 01 19 55 Alve» ingb*' m COS 9 07 11 13 <13 01 14 28 17 18 20 1« Nieuwe B<v bric, 6 15 9 14 11 20 512 08 14 35 17 25 20 1“ Veuniey.-o slad 6 36 9 35 11 41 - 12 29 14 56 17 46 20 4 Veurt r SI tie Brussel Gent 5 <5 Lichlervclde 6 32 48 7 15 7 43 7 54 10 «1 8 47 i U'ir 4^1141 V 4t> t lio .gslu.lo 5 37 8 36 10 42 s 5 51 8 50 1056 C 08 9 07 11 13 stad 6 36 9 35 H 41 6 41 9 40 11 46 946 j il2 01 '12 34 15 01 uil lUVl, IO 4»1 ri. L. V Hoon voor zes jaren herbenoemd als voorzitter huis van Veurne. --..„xw XMH'Tïr --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 1