M oensdag 12 Juni WOL N. 24. ars De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncnn 20 centimen per regel. De groote 'etters volgens plaatsruimte. De wei kliedon. do bedienden zouden ik den beer minis’er dank gen, en als eerewacht het heilig §acrj>- i De heer De Groote. Ten slotte, zeg ------ voor zijne h^mdemouwen gezet,’en eenen artikel afgê- 58 JAARGOG OuilerdoBMBpenBlocMcn. Het vraagstuk drr rustpensioenen bier in Beigie gedeeltelijk opgelost, is nu voor de Frassche wetgevende Kamer I gebracht geworden. Zijn de kleine Belgjes ou niet die hebben, die zelfs gelast zijr. met de op- de groote Franscjien die bij de kleine Belgjes les komen nemen. tegenstrevers toch voor de werklie den, die Fransche blauwe en roode gods diensthaters en priestersvervolgers in dat land waar T algemeen stemrecht be staat. Zullen da roode, blauws en groene schrijvelaars nu een lofzang dui ven aan beffen voo: het radico-socialistscbeFran- sche ministerie met zijn pensiqen van VHF CENTIEMEN DAAGS is M. H< bé die de overwinnaar is, omdat hij ni:i« zijnen peerdentram leggen tot aan de zeel Wil toch! wat kan het maken voor belangen van Veurne, dat de tram loopt t nke'ijk tot aan den Pelikaan, en met tot aan het strand! Volstrekt mets. Maar voor de belangen van de Panne, is Pelikaan. En zoo is iedereen voldaan. Het Advertentie blad vindt het ongepast dat wij den vriend Boyl in deze zaak men gelen. Wij moeten M. Buyl verexcuseeren; hij mochtc niet medewerken voor den tram. En waarom! wel, omdat de tram snijdt met de belangen van Adinkerke Zoo! zoo! dal is nu nog nieuws! niet, van aan de statie tol aan de zee! «c Tram. Verledene week schreven wij dat de schrij ver van het Advertentie blad zich ging wiingm en krinkelen, om toch niet te moe ten bekennen dat de katholieken iets goeds gedaan hebben. En inderdaad, hij heeft zich in zijne Sic Processie. Tieffend was het schouwspel zondag gegeven door de godvtuclnige bevolking onzer stad, ter gelegenheid der IJ. §a- ciameutsprocessie. Bij zulke p echtigheden ziet men dat onze medeburgers, op weinige uitzon deringen na, nog doordrongen zijn van eerbied voor onzen heiligen godsdienst. De schoon versierde straten, de be- vlagde huizen, aan wier vensters lichten branden als zco-ele vlammen yati ge loot van deszells bewoners, de tngeio- gene knielende menigte langs geheel den optocht, dit alles getuigt het oyerr vloediglijk. Slechts bier en daar bemerkte men iemand die het hoold niet ontdekte voor het 11. Sacrament. Dit zijn doorgaans, niet ongeloovige Of ongodsdienstige lieden, maar gasten die denken dat zij, om hen bijzonderlijk te doen uitschijnen, zich lomp en onbe tamelijk moeten gedragen. Voor zulke ruwe kerels baalt men medelijdend de schouders op zij weten niet wat zij doen. Maar van mannen die er zich op roe men eene goede opvoeding genoten te de groote Fianscben naapen, «aar wel voeding en het oneïerwijs der jeugd, en die voor de eene of de andere herberg j met den hoed op het hoofd, en den spot- groene en toode vogels «iet al geschui- processie nazien, van zulke mannen is feld om het rustpensioen dat men aan die onbeleefdheid min verstaanbaar, en de katholieken te danken heeft, belache- min la verschoonen. lijk te maken. ’t Is belachelijk dat pensioen vanz~ centiemen daags; T is maar een aimoes, enz. enz,, schuifelden zij... Maar de 60 centiemen die de Staat j iatlijks gunt voor de 12 eerste franks die ter spaarkas worden neergelegd door dezen die sparen em in bunnen ouden dag een pensioen te genieten, tellen ook al niet.... Wilt ge nu weten welke opofferingen bet Fransche ministerie zich gaat ge- gedaan, opdat troesten waarvan de socialist Millerand grooler getal de proces-ie zouden vol- deelmaakt, luistert dan Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen vaar Beigie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pubucitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RTCKASETS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. houding in deze zaak Ook hoop ik dat hij er bij zal b'ijven en ben overtmgd de V>lk van al de landbouwers ail mijne streek ie zijn. De beer Pil. Op een jaar tijds heelt men meer dan andeihalf millioen tot bestrijding van'de longtering uitgege ven en de aangewende maatregelen le verden geen tastbaie uitslagen op. De pogingen der Regeering zullen eerst dan met welgelukken worden bekroond, wanneer zij op de landbouwers zalven zal kunnen rekenen. Te dien einde dien den er premien ujegekend aan hes die de voorgesebreven maatregelen naleven, die hunne stallen goed onderhauden, vrij van illr* besmetting. De vee'eclt is de eerste tak onzer landbouwnijverheid dus is bet noodig en billijk het tolstelsel in te voeren dal blijft bed aan. Wij bedanken den heer minister voor wat hij deed en nog zal doen voor de nauona’e veeteelt hij mag op on--e welgemeende dankbaar heid rekenen. Donderdag werd bet hoofdstuk Schjone Kunsten afgehandeld. Vrijdag de tiespreking over den land- bauw voopgezet. Ten einde me! do bespreking der be groolingen spoedig te kunnen vooruit gaan. hebben de ministers gevraagd dat de Kamerleden zooveel mogelijk hunne redevoeringen zouden beperken. De katholieken er. de liberalen wjirjen wel dit voorstel aanveerden, maar de socialisten niet. Het is immers in het plan van die mannen altijd stokken in het wiel te steken, om de Kamers te beletten van ernstige wetten zooals deze op de werk ongevallen, de herinrichting van het leger, enz. te kunnen stemmen. fiaan de zaken voorts in de Kamer, zooals nu, dan zal de zittijd duren tol in October. Wat min babbelaars in de Kamer, en wat meer werkers, dsl zou beter zijn Senaat. Het Senaat heeft verledene weck de bespreking van het wetsvoorstel op de kansspelen voortgezet. In zitting van vrijdag werd het wets voorstel zooals het door de bijzondere commissie van het Senaat gewijzigd werd, in eerste stemming aangenomen. Het amendement der beeren de Spot, Orban de Xivry en andere, eene over gangsbepaling vaststellende voor Oos tende en Spa, in welke steden de spe len mogen blijven voortduren tot 31 October 1903, werd gestemd nel 42 stemmen tegen 3a. Jn zitiing van Woensdag en Donder dag werd de begroeting van buitenland sche zaken besproken en gestemd. Donderdag aanstaande zal de wet op de kansspelen, in tweede «temming be sproken worden. Daar dit wetsvoorstel door het Senaat veranderd werd, zal hei naar de Kamer tot eene nieuwe bespreking, moeten teiuggezonden worden. I i niet vergeten. De S'.aai biedt 16 millioen naan ta verdeden onder dezen die 30 h t veel beter dat de tram stilhoudt aan den jaren laag bezoldigde werkman of werk- f vrouw zijn geweest. Nu men telt er maar 800 duizend in Frankrijk en dus zou ieder gepensieonneerde fr. I 50 te' maand of 5 centiemen daags trekken 18 franken ’s jaarsü VIJF CENTIEMEN DAAGS krijgen de Fransche werklieden als ze 65 jaren oud zijn, als ze 30 jaren werkman zijc geweaet en zij die dien ouderdom niet Heeft Adinkerke den puerdentram Hobé hebb»n bsraikt krijgen niets. - ---I Hoe milddadig Zijn de belangen dus van Adinkerke niet gevi ijwaard! Adinkerke ware slecht gekomen om over den tram van Veurne de Panne te klagen: zooveel te meer, omdat, door het leggen van den tram, het grootste gedeelte van Adinkerke, namendijk de Panne, groote- iijks zal bevoordeeligd zijn. Wij geinoven niet da’, in zake van den tram, Ad nkerke te klagen heeft, verre zij van daar. Zij zullen twee trams hebben en het zal hun geen centiem kos'en. Maar dat is het fijne van do za^k njet. Alwie eenigszins van bestuurlijke zaken kennis heeft, was overtuigd dal hel onmoge lijk, volstrekt onmogelijk was, den tram van dit jaar nog te zien leggen. Daarom, hebben onze al den last op de katholieken gelaten, hen voor onkundigen en onbekwamen verweten, en in hunne gazellen aangevallen, inwendig overtuigd dat de tram niet kon komen, en o n alsdan de gemakkelijke laak te hebben van de katholieke bestuurders al de schuld van de mislukking te doen dragen, Maar, ja. zij hebben zonder den weerd gerekend. En met den heer burgemeester aan het hoofd, hebben onze kaïijolieke be stuurders getoond dat, wanneer de belan gen onzer stad op hel spel slaan, wij nj hen onvermoeibare werkers en verdedigers vin den. En al mors' de schrijver van het Adver tentie blad er andeimaal om gestoord zijn, in naam onzer b ivolking, zeggen wij hun andermaal heitelijken dank! ■»E HAMEH. Verledene week werd in de Kamer der volksvertegenwoordigers, de be spreking der begrooling van landbouw voortgezet. Onze achtbare volksvertegenwoordi gers de beeren De Groote en Pil. heb ben er het woord genomen om kracht dadig de belangen onzer landbouwers te verdedigen. Wij laten hier den korten inboud vol gen hunner redevoeringen. M. De Groote. Twee groote ziek ten zijn te bestrijden onder het vee het muil- en klauwzeer en de longtering welnu iedereen weet dat deze laatste de longtering aan den tnensch overzet. En wat muil- en klauwzeer betreft, ’t schijnt zelfs dat hel bezig is den mensch eene ziekie te veroorzaken welke nog niet wel is algeteekend, maar welke in ver band staat met bloedvergiftiging bij de beesten. Beide ziekten zijn dus een groot ge vaar voor ons. Dikwijls ben ik de pol- derstreken ingetrokken en a!s men de verwoestingen gezien heeft van het muil en klauwzeer, dan begrijpt men hoe schrikkelijk die plaag is men zou zeg gen dat de pest op de «treek is geval len Het verlies bedroeg verschillende mil joenen 1 De achtbare heer minister heeft dus goed gehandeld wanneer hij de grenzen heeft gesloten, maar als de giens om gezondheidsiedenen gesloten is, zou rij ten minste twee jaar gesloten moeten blijven, want de minister, die de markt door de sluiting heeft ontredderd, ont voert die opnieuw, en ditmaal zondflr daartoe re td te hebben, als hij de gren zen hei opent. Is de grens open, dan wordt er aan onze landbouwers mededinging aange daan door den vreemde en hebben zij er geen belang bij, veo ie kweeken. Geheel anders is 't wanneer de grens gestoten blijft. De landbouwers hebben ei dan belaag bij, kalveren te kweeken. Maar als men in de onzekerheid leeft, de veekweeker durft niet op de toe komst rekenen. Hij voedt de kalveren niet zooals het hoort om ze in den staal te s.ellen waar ze zich moeten in bevin den wanneer ze op de wei werden ge plaatst en de vetweider, ondergaat een verlies, wanneer de grens gesloten blijft. Wordt anderzijds de grens plot selings geopend, dan blijft hel jonge vee voor rekening van den landbouwer en gaat deze ten gronde. In drie jaar verhoogde de Westvlaam- sche veestapel met 31 duizend 640 stuks, In onze polders woont de vet- weide naast den fokker. Ik neem aan dat de grens voor vet ep mager vee lang genoeg gesloten blijve om vet vee van ons mager vee te maken. De slachterij dient bijzonderlijk be studeerd, doch bei vleesch kost niet duurder wanneer do grens gesloten is, en in elk geval zou de prijs van *t vleesch, als hel geene puikstukken zijn, niet verhoogen. Het vleesch voor het volk zou tegen denzelfden prijs blijven. De heer Cavrot. - Het voedsel voor het volk. De heer De Groote. ik denk niet dal ik u aanval. Ik sprak over vee Al gemeen gelach). De heer Thibaut. De prijs zou da len, ten gevolge van inlandscbe voort brenging. dokt v n om'renl drie kolommen om de werkii R' n en bekomene uitslagen zoo kleine dagelijks 5. 10 of 15 centiemen moeten mogclijk te maken. storten naar gelang hunner daghuur. !»ai was te voorzien. I De werkgever zou ook zooveel sioiten. Als trv*n den scht ijver mag gelooven, het pa Staat zal alleenlijk moeten zorgen dat die aldus gestorte gelden intrest op» brengen tegen 3‘7aen die 3 wu de de Staat waarborgen. Nu de weiklieden en bedienden die maer dan 65 jaren oud zijn; worden ook die voor de eene of de andere herberg Wat deuntjes hebben de blauwe, lach op de lippen het voorbijgaan der gro<‘ 1 feld om het rustpensioen dat men aan die onbeleefdheid min verstaanbaar, Dat zij onverschillig zijn in zake van 48 godsdienst of zelfs goddeloos, dat zijn hunne zaken; maar mannen van hun slack zouden moeten weten dat zij, door de opvoeding welke zij genoten hebben, of door de plaats welke zij in de samen leving bekleeden en den invloed welke» hun voorbeeld op de bun toevertrouw den kan uitoefenen, tot meer weder- houding verplicht zijn. De oproep door onze geestelijkheid t onze medeburgers in 1 1 J r.. Y’ W’ a A A C1 1 - I- r\v\r, G) A A* knf -1 AA u IMii.iH n I - Tir'ITII L --- r - i i— CMi'iu a.,— ---

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 1