i I i I 'I 1 JL J N. 28. 58’ SE JA ARGANG -Ja-' De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. /Vnnoncen 20 een timen per regel. De groole letter- volgens plaatsruimte. In ‘l begin der veertiende aan te schaffen. Zij zullen, bij hei door geest te Siavele. Woensdag W Juli Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 i'r. het 100. De Aunonceu voor Delgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de PunpicrrÉ, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Priesterlijks benoemingen. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft een moordkuil is. Hij zou Vlamingen! viert den II Juli. Viert de verjaring van den slag der Gulden Sporen. de Kamers zoo beknibbeld en aangeval len door de liberalen en sopiahsten De landbouw wordt daar geleerd aan de leerlingen, niet alleenlijk in de boeken, zoo men zegt, maar melder daad, met praktijk. De proef wordt er op de som gezet. (Gazette van Biugge - -- Bestuurlijk arrondissemont Veurne. Aanvragen tot hei bekomen van het oijdeidomspensioen voorzien bij Art. 9 der wet van 10 Mei 1900 Bij hef, beschermingucomi!eit van het arrondissement Veurne, werden 1606 aanviagen jngedtend. 1510 aanvragen werden door hel Co- miteit aanveerd, er. 66 verworpen. Voor de stad Veurne alleen waren 215 aanvragen; 2Q8 werden aanveeid en 7 geweigerd. V i de meeste zorg gedrukt en bevat cene i om- van langs om meer in het binnenland en en om reizigers en Onze volksvriend doet eenvoudig den armen werkman op straat zetten. Dat was zijn recht. Maar, lezers, gedenkt het geval van Dedullen te Vinchem, en oordeelt over de daden van onze liberalen En omdat die man daar nu eenigen Thourout. - Onlangs, bij het lezen van de Gazette i van T van t pen die dit jaar daar pi. a's hadden, F die eene aldeelmg uiimaakt van 1 sticht St Joseph. Jn de lijst der prijzen I A f te maken, Dit wetkje, èn voor inhoud èn voor tingen der Kamer het woord genomen, om, zoo het hem nog al eens gebeurt, de waarheid te verdt aaien, en lasterende aantijgingen uil ie spreken legen per sonen die afwezig waren en hun dus niet konden verdedigen. Hij beschuldigde namenllijk hot wel- daadsbureel van Stavele, aan eene we duwe met zeven kinderen onderstand geweigerd te hebben; het weldaadsbu- reel van Bulscamp, in 1899 eenen man van honger te hebben laten sterven; en dat van Steenkerke, aan eenen behoefti- gen allen onderstand te weigeren; dit alles natuurlijk om politieke redens. Wij zullen eens in hel korte d:e feiten in hun waar daglicht stellen. Onze le zers zullen eens te meer kunnen zien geene schuld hebben; c-n geloot mij vrij' welk geloof mer. men mag hechten aan Buyllje lief, de mannen van Steenkerke hetgeen M. Buyl in de Kamer uitkraamt, zullen dat gedenken. Qm tot onzen armen man weder te Korts na het overlijden van haten man beeft zij voor 700 fr vlos verkocht. Dat vermindert toch groolelijks den nood, niet waar, lezers? Die vrouw beeft vijf kinderen te huis in plaats van zeven. Het armbestuur slaat haar wekelijks drie brooden toe, en zij krijgt er weke lijks nog iwee in de kerk van bijzon- dere fondation, Is een. Een te Buhcamp. De rnan waarvan M. Buyl sprak, was een ouderling die alleen woonde en d;e gestorven is van eene geraaktheid. Men vond in zijn huis bij zijn over- ijder. biood, smout, vleesch, brand stoffen, en nog 2 50 fr. in eene doos op de schouw. Volgent M. Buyl had men die man van honger la’en sterven, omdat bij Buy- lisl was. Hoe vindt ge zulk verdichtsel? Nu,te Steenkerke. Een rijke liberale kiesdraver van Veurne, eertijds koopman in leder en koopdagroeper, thans rentenier en slep pedrager v;jn den vriend Buyl, bezit op liet grondgebied der gemeente Steen kerke een buisje door eenen armen wetk- man bewoond. Die man en ksn zijnen pacht niet meer betalen. Wat doet onze volksvriend? Die man voor nieten laten wonen? Gaa je beetje dom zijn jaa-je Dat ootdjes geen geld en ware! Menigvuldige printen, de kunstgebou wen onzer stad, en de schoonsten zich er van Veurne en liet omliggende vooren i stellende, vet sieren het werkje. Bij elke print zijn eenige woorden uit Onderpastoor te Uytkerke, M. Lievens gewezen coadjutor van M. den pastoor van Gomen. Onderpastoor van St. Jan te Popc- ringhe, M. Vanoverschelde, onderpastor te Waasten; Ondet pastoor te Waasten M. Top, coadjutor van wijlen M. den pastoor van Pittnem. maker; bij krijgt 40 fr. in buispacht, 15 leg gevoegd om dezelve verstaanbaarder kilos meel per maand en al de noodige branding binst het jaar. Men schrijft in bij BOIJIÏOMSIE-RYCKASETS, drukker-uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Pos'kahlooren. Wertrckuren van den SJIzcreuiveg van den ESnurlspoorweg. - fl »3n!i tot 30 Keptmbir 8901 keeren, woont bij oog buiten? i Neen, de eerste dagen werd hij bin- korte beschrijving van onze stad en nengenomer. door eenen schepen van liggende dorpen. Steenkerke, en thans woent bij in een huis van het armbestuur, waarvan de eigendom betwist werd, Die man heeft daarenboven 60 fr. ont vangen om hem te stellen als schoon hei landbouwcomtce Thourout, ’t zij in benoemd Onderpastoor van q. L V. te Brugge, 3 03 5 oo- M. Buyl beeft reeds in eene uitroeping vorm zoo goed en wel gelukt, zal niet in de Kamer veiklaard dal Vlaar.deico j weinig medehelpen om onze lieve gtad Wel bpere tochj i kunstliefhebbers naar Veutne uit te lok- ken, hetgeen wij van langs om meer, tol Die weduwe had een spaarboekje van 4878 franken, bezat een huts met athan- i kelijkheden in eigendom waarin zij ber- berg houdt en nog al wel verkoopt. In 't begin der veertiende eeuw was het Graafschap Vlaanderen, vroeger vrij en onafhankelijk, een wingewest van ptankrijk geworden. Zijn graat zat gevangen te Parijs. De gemeenten waren hunne vrijheden ontnomen. Hel Vlaamsche volk lag verdrukt en uitgebuit. Den II Juli 4302 was de dag van Vlaanderen's verrijzenis. Het fransche legei 60,000 man sterk, waaronder de bloem van Frar.krijk’s rid derschap (zij hadden gulden sporen aan) kwam algezakl uit het zuiden. Vlaanderen zou men te vuur on te zweerde verwoesten en plat vagen. Daartoe hadden zij bezems op hunne speren gestoken. 20,000 Vlamingen wachtten den vij and af bij Kortrijk, op 'l Groeningherveld1, Sterk van lijve en sterk van ziel, voch ten zij als leeuwen en wonnen den slag. De Franschen lieten er hunne bezems en hunne gulden sporen. Vlaanderen herwon zijne vrijheid in den den slag van Groeninghe. Den 11 Juli 1302, is de grootste dag uit onze geschiedenis; de dag van ver lossing en vemjzenis van ons aloud Va derland Zonder de Gulden Sporen zege ware Vlaanderen nu een fransch geweste en ’t hedendaagsch Belgenland bestond niet. Daarom viert den 41 Juli! Steekt vlaggen en vaandels! Stapt zingend bij dreunend muziek en klokkengeluid met waaiende bannieren in de vaderlandsche stoeten. Leve Vlaanderen! Leve Belgenland! De vertelsels van M. Buyl. M. Buyl heeft in eene der laatste zit- tijd buiten zat, bij gebrek aan huizen op dat oogenbltk om hem binnen te nemen, zeere, M. Buyi moet zijnen krop uitste ken en in de Kamer het armbestuur van Steenkerke aan den schandpaal spijke ren. Maar, M. Buyl, S ecnkerke was vroe ger e-jn van uwe lieveüngsdorpen In hei armbestuur zetelen mannen wiens kiezing gij vroeger aanbevolen hebt Van waar dien ommekeet Gevoelt gij misschien dal te Steen kerke uwen haring niet meer braadt, en dat gij daar, gelijk overal elders, in i achting begint te dalen? j Dat is toch geen reden om personen I te beschuldigen van zaken waarin zij en geloot mij vrij. - Elecïiteriijke kronijk. Zitting van 27 Juni Vanfaove Pieter, duglooner te Limbat tzyde, 8 dagen, voor slagen. 20 frank, voor broVn van meubels en 15 frank, voor dronkenschap. Dever Frederik, hoepelmaker ie Proven, j 50 frank, voor slagen; Bedeit R^aat hove- nier en Duchalelez Hècloor, dienstknecht te Lombartzyde, beide voorwaardelijk, de 1“ 20 frank, voor smaadwoordep, de 2’ 16 dagen en 50 ftank, voot slagen. Delangiie Lodewijk, diens knecht te Wes- tende, en Marchanat Jerootn, id. te Ant werpen, elk 16 dagen en 26 frank, voor ontvreemding. Zitting van den 23. Vandaele J: room werkman te Merckem, voorw. 200 frank* voor jachtmisdrijf en voor zijn geweer r.ie) afgegeven lo hebben. Vermeulen Lodewijk, slachter te Watou. 10 frank, voor smaadwoorden. Staelens Lodewijk, scheerder, en Beaq- I prez Philomena, weduwe Delever, beide te -1”ij - I Zarren, de 1* 50 frank, voor slagen: de 2‘ Dit boekwetkje, opgesteld en bijeen- 10 frank, voor smaadwoorden. verzameld door onzen stadgenoot H. B. 1 I zit in een lief cn net kleedje; het is met Landbouwonderwijs. onzer t’iedebur?ers> moe,en be* -F,-. - j -- -- Wij wenschen enzen stadsgenoot H B. 'Jhourout, b>mjtkien wij den uitslag geluk over zijn gedacht, en wij rade» de verscheidene landbouwpijjskam- i onze medebtirgets aan zich d t werkje df t'-C" p' 2'? hi aan te schaffen. Zij zullen, bij het door- Er beslaat daar eene landbouwschool bladeren, eenige genoegelijk.9 stonden die eene aldeelmg uiimaakt van hel Ge overbrengen. sticht St Joseph, jn de lijst der prijzen I behaald door de mededingers komt dit Gesticht niet min dan twaalf keeren te voorschijn ’l zij in den prijskamp van dezen van den p’aatselijken kweekbond of veesyi.dicaat. Ie diet getgenhiii yjUy^ ondeipastoor te Uyikeike; kwam ons te binnen dat wij vroeger du - - -- Gesti ht als prijswinnaar bemerkt had den in den uitslag vap den Provincialen prijskamp. En deze zijn die landbouwscholen, vrije gestichten, over eenige weken in I i 18 01 19 23 20 47 21 18 Oosien^e Slatie Nicuport stud OoatduynLerke Coxy.de Veurne Markt Veurne Statie Veurne Statie Veutne Markt Coxyde Oosttlu.’pkerke Nieupprt Oostende statie 6 49 6 54 10 01 Brussel Gent Lichterfelde 6 32 Cortemarck Dixmudc Veurne Adinkerko Duinkerke Duinkerke Adinkcrke Veurne Dixmude Cortemarck Ll:_. Gpnt Brussel I YPES VEURNE 1305 15 55 18 15 9 55 10 29;? 13 10 10 00 18 20 1331 1G2I 18 41 .„„3 10 28 18 48 13 55 16 45 19 (5 14 09 16 59 19 19 --.uann-ii»" - lïockcnnleiaws. Komt te verschijnen bij M. D. Desmy ter, drukker-uitgever te Veurne. Furnes el ses environs. Guide illustrd. Prijs 25 centimen. atiwan—«ag—WEa—nMsrywn— 6 00 7 28 8 42 9 41 11 47 15 51 17 05 17 50 19 49 9 50 11 55 16 02 17 15 18 03 1959 5 03 7 20 8 32 10 18 12 26 16 30 17 38 18 31 2055 5 34 7 50 8 50 10 45 12 55 1711-7901 21 13 lichtervelde 5 47 8 05 8 58 10 56 13 33 17 22 - 19 38 21 32 7 12 9 21 9 50 12 05 14 58 18 46 - 21 13 22 16 8 24 1049 13 16 16 55 ?0 10 2250 VEURNE YPER 4 45 Veurne Voorstad 4 50 j’* Alvc» inghem Loo IIoogstade-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie I Lqo 5 51 8 50 1056 ’11 44 1411 17 01 19 55> Alveringheip C 08 9 07 11 13.212 01 14 28 17 18 20 12 Nieuwe Herberg 6 15 9 14 11 20 £12 08 14 35 17 25 2019 VeurneVoorslad 6 36 9 35 11 41 ^12 29 14 56 17 46 20 50 -n::- nu nOg wjpen - ----* doen geloovea dat men hier al de Buy- in den vreemde te doen kennen, listen zal doen sterver, van den hongeri alzoo veel bijdragen t -- ll— TWffOMJBWI-» -- 5 15 Z 3 6 48 7 15 7 43 7 54 10 01 1056 14 56 18 17 19 11 1409 7 12 - 8 57 10 54 TRIM OOSTENDE—VEURNE 9 50 10 48 12 80 14 14 15 46 17 25 20 10 10 55 11 53 13 39 15 21 16 52 18 32 21 13 6 47 9 00 11 17 12 15 14 01 15 43 17 14 18 54 21 30 6 55 9 08 11 25 12 23 14 09 15 51 17 22 19 02 21 38 7 07 9 20 11 37 12 35 14 21 16 03 17 34 19 14 21 50 7 13 9 26 11 43 12 4J 14 27 16 09 1? 40 19 20 21 56 TRA11 VEURNE OOSTEND» 0 55 IS 05 13 16 15 17 16 16 18 10 20 08 12 11 13 22 15 23 16 22 18 16 20 14 7 06 10 13 12 23 13 34 15 35 16 34 18 28 20 26 7 14 10 21 12 31 13 42 15 43 16 42 18 36 20 34 7 42 10 49 12 59 14 11 16 11 17 10 19 04 20 51 8 42 11 48 13 58 J5 12 17 10 18 09 ?0 04 21 46 7 42 6 30 - -- Zijn door de korrelpionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld - 9 18 13 46 - 8 44 11 37 15 50 16 57 17 4-1 9 51 1325 17 02 17 53 19 29 8 56 10 02 1343 17 14 18 05 19 40 9 21 10 26 14 09 17 39 18 37 20 06 21 10 21 43 9 49 1047 1438 18 05 19 02 20 32 21 34 22 04 22 24 1118 8 47 10 52 5 55 6 41 7 51 4 43 6 49 8 01 8 50 10 45 12 55 17 11 8 58 10 56 13 33 17 22 13 16 16 55 20 10 Vcqrne Stutin 7 32 7 37 Nieuwe Herberg 5 11 7 58 10 16 10 50 8 05 10 23 i: 8 22 10 40 11 14 8 36 10 54 11 28 9rö 10 24 1 U L>0 7 1OO1 5 18 8 05 10 23 10 57.» 13 38 5 35 8 22 10 40 11 14 S 6 45 p 32 11501224' 1505 17 55 20 15 4 41 7 4! 946 =1033 13 01 1551 18 45 Iloogstade LinJc 5 37 8 36 1042 ^11 30 13 57 16 47 19 41 5 51 8 50 10 56 11 44 14 11 6 08 9 07 11 13 £12 01 Nieuwe Herberg 615 9 14 11 20 i 12 08 VeurneStatie 6 41 9 40 11 46 '12 34 15 01 1751 2045

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 1