B 1 8 ft. 39. Gedurende het jaar 1900, werd er op 5 millioen 121 duizend 56 Irank en 2 Dat mag alreeds afs een schoon stui- is de verjedene week met groote kanen op gang geweest. Minister van China ontmoet, Li Ilung- Woensdag 25 September 1901» fcSE^ bedeeld zijn en slechts 62 irank onf- i vangen. Tchang bij name en zonder vaar of vrees, is hij er direct naar toe gegaan om hem ie iiiterviewepren. Hoe siout Ilijne Excellentie heeft zich met de bereidwilligste vriendelijkheid aan de vragen van onzen confrater onderwor pen, en hem nopens de gebruiken zijner streek menigvuldige belangwekkende mededeelingen gedaan. Onder ander heeft hij hem kenbaar gemaakt, welke straften men in China toepast aan personen die logen en lastertaal verspreiden. Maar 't is schrikkelijk Gelukkiglijk dal de schrijvers van Ons Blad, dat reeds herhaalde malen voor laster en eerropf veroordeeld werd, niet in China wonen, zij zouden reeds sedert lang een voel gekort zijn 1 Zie, conirater, nu dat gij zoo goed in gespannen zijt met den Opper-Minister van China, die u zoo bereidwillig in lichtingen geeft over de gebrmken yij« ner steek, zoudt gij hem, bij uw aan staande interview niet nog eenige vragen willen stellen Gij zoudt, bij voorbeeld, aan zijne Excellentie Li Hung-Tchang kunnen vra gen, welke straffen men in China toe past aan Viziers die in ongenade ge vallen zijn; aan iemand die....pn zqq voorts enz.... Misschien dat uwe achtbare lezers ook van meenir.g zullen zijn dat, onder dat oogpunt ten minste, de wetgeving in China meer bevorderd is dan de onze. Wij zouden wel zelf trachten bij zijne Excellentie Li Hung Tchang te zijn, tijdens zijn aanstaande bezoek in onze stad, maar aangezien, confrater, dat gij mei hem zpo nauw bevriend zijl, zou den wij liever hebben dat gij hem dtp vragen stelt, Hertelijken dank op voorhand. Tol nader bericht geven wij hier hel gp ai spaai boekjes met hun bedrag, be staande op 31 December 1900, in onze stad en nabijgelegene poslfcantooreti. Veurne, nationale bank, 2551 boekjes. Gezamentlijk bedrag 2.360,212 frank. Veume, in de post1308 boekjes. Gezamentlijk bedrag 491,559 irank. Adinkerke, 427 boekjes; bediag 164 765 frank. Atveiinghem, 783 boekjes; bedrag: 546.274 frank. Wulveringhem, 1103 boekjes; bedrag; 813,306 frank. Met vreugde bestaiigen wij dat hei getal spaarboekjes van jaar tol jaar toe neemt. Zoo is dn getal in 1900 vermeer derd van 90 te Veume in de Nationale Bank, en van |00 op de post; te Adin- kerke van 114, te Alveringhem van 9, beid en van bezorgdheid welke zij hunne en te Wulveringhem van 77. ,.^ivo Dit bewijst pens te meer dal onze be volking van langs om meer begrijpt dal spaarzaamheid een eeiste stap is om tot geluk en welstand te geraken. Lijfrentboekjes. Sedert het katholiek Staatsbestuur aanmoedigingspremien verleend heeft voor de stortingen gedaan op de lijfrenl- kas onder waarborg van den Staat, doch bijzonderlijk sedert het in voege bren gen der wel van 10 Mei 1900 op de ou derdomspensioenen, is het getal der per sonen die zich aansluiten aan de lijfrenl- kas, op verbazende wijze gestegen. De hevige propaganda welke in deze laatste jaren gedaan werd om deze nut tige instelling onder hel volk te doen kennen, en bijzonderlijk de wet op de ouderdomspensioen, beeft meer dan den gewenschten uitslag opgeleverd. In het jaar 1900 alleen werden er 136 duizend 384 nieuwe lijfrentboekjes ge nomen. Het is meer dan bet dubbel van ver leden jaar (66,712). In de maand De cember alleen, werden 69,453 nieuwe boekjes afgegeven. Het getal der maatschap pijen van On- derlingen Bijstand, die hunne leden aan- schillige bestuurlijke arrondissementen slui,en bij do Lijfrentkas, is merkelijk vnnA„otnn,l dnn vinden wii het vol- aangegroeid gedurende bei jaar 1900 Op 31 December 1900, bedroeg dit getal enkelijk 1887, terwijl er op 31 December 1900, reeds 3604 maaucbap pijen van Ouderlingen Rijstand bij de Lijfrentkas aangesloten waren. Katholieke Burgersgilde van Veurne. Zondag aanslaande, 29 dezer, om 7 1/2 ure stipt ’s avonds, bij H. Bailleul, ip er al- gemeene vergadering der kathohekeBurgeis- gdd.0 onz-r stad. In deze vergadering zal er eene belangrijke voordracht gegeven wor door M. L- De Schepper, advokaat te Brugge. Alleman op de post! de^erinstellingen verstaan! Mochten de 1 ouders bijzonderlijk, hunne kinders, van zoohaast zij den noodigen ouderdom bereikt hebben, in pene pensioengilde doen inschrijven. ’t Is de schoonste blijk van genegen- Vooraleer te eindigen doen wij e.nen oproep aan de werklieden. Er zijn twee groote vijanden van den welstand en hei geluk van den werk man; deze zijn ziekte en ouderdom. Deze twee vijanden kan hij met goed gevolg bekampen met hem hd ie maken van eene maatschappij van Onderlingen Bijstand en van eene pensioengilde. Thans zijn de maatschappijen van Ou derlingen Bijstand ook bijna a|len zoo ingerichi dat hunne leden aangesloten zijn bij de Lijfrentkas van den Staat, en alle voordeelen genieten toegekend door de wet van 10 Mei 1900. Werklieden, die de seboone gelegen heid hebt van u legen ziekto te verzeke ren, en om in uwen vermoedelijken ou den dag u een pensioentje le bezorgen, laat toch deze gelegenheid, door eene onverschoonbare onverschilligheid, niet vooi bijgaan, en sluit u aan bij de eene of de andere maatschappij uie uwe ge rustheid in uwe jonge jaren, en uw geluk in uwen ouden dag zal verzeke ren. In onze stad zou er niet een werk man of werkersgast mogen gevonden worden, die niet van de eene of de an dere maatschappij deel maak!; en de ouders, meesters en bazen zouden hel hnn als eenen plicht moeten aaurekenen van hunne kinders, werklieden en leer? jongein op ie leggen, zich in die nut tige instellingen als |id te doen in schrijven. Mochte onzen oprpep beantwoord worden Het sparen in Belgis. Vandaag zullen wij onze lezers eenige oogenblikken bezig houden, met eenige wetensweerdige uittreksels uil het ver slag der werkzaamheden van de alge- meene Spaar- en Lijfrentkas gedurende het jaar I960. Spaarboekjes. Op 31 December 1900 bestonden in Belgie 1 millioen 757 duizend 906 spaar boekjes, met een gezamentlijk bedrag van 661 millioen 507 duizend 887 frank. In dit geial zijn begrepen 6907 spaar boekjes toebehoorende aan openbare besturen, met een bedrag van 14 mil- liom 328 duizend 695 frank. Zoodus, dat er op naam van bijzon dere personen 1,750,199 spaarboekjes bestaan, met een bedrag van647,179,192 tranken. Het getal boekjes is verdeeld, voor wat het bedrag aangaa’, zoo volgt Op 100 boekjes zijn er 42 met een be drag van 1 tol 20 banken; 19. van 20 tot 100 franken; 19, van 100 lot 500 Irank; 7, van 500 tot 1000 Irank; 7, van 1000 tol 2000 banken; 5, van 2000 lol 3000 franken; 1, boven de 3000 trank. Wanneer wij deze getallen van dicht bij beschouwen, dan bemerken wij dat er op 100 boekj 81 zijn waarop er min dan 500 bank geplaatst is. Daaruit mogen wij dus mei voldoe ning be.-luiten, dal op 100 spaarders er 81 ioi de werkende klas of tol de kleine bui gei ij bfhoorea. En zeggen dat dit geial, met eenige goeden wil van vele weiklieden, nog merkelijk zou kunnen toenemen. Want bij velen on breekt nog den geest van spaarzaamheid en vooru tzicht. In verhouding der bevolking van ganseb Belgie bestond er op 31 Decem ber 1900, één spaaiboekje op 4 in woners. In het jaar 1900 alleen weid er door de bezitters der spaarboekjes 53 mil lioen 67 duizend 113 frank gespaard. leder spaai hoekje beslaande op 31 December 1900 had eene gemifdelde weerde van 376 Irank. Wanneer wij ons onderzoek voortzet ten, en de vergelijking maken met het getal boekjes en hun bedrag in de ver- van ons land, dan vinden wij het vol gende. Op 1000 inwoners zijn er in het be stuurlijk arrondissement Veurne 259 boekjes. Hei heelt de I5‘ plaats, Tbuin bekleedt de eerste plaats met 385 boek jes, en Dixmude de laatste, met 113 boekjes. Op 31 December 1900 was het mid- denbedrag van ieder spaarboekje in het arrondissement Veurne 636 franken. Veurne bekleedt de 3’ plaats, Thiell de mei 704 franken, Dixmude de 7‘, met 547 franken en Bergen de laatste met 239 franken. Indien wij nu voor vergelijkingspunt flemen, niet het getal spaarboekjes per a‘rondissement, maar wel bet getal tn- ‘eoners, en hei gezamentlijk bedrag van r'e spaarboekjes verdeelden onder de 'flwoners van elk arrondissement, dan r 21enwijdat bij die verdeeling iedere verschaffen, fl'woner van het arrondissement Veurne, C:J-J e®he som 165 franken zou bekomen. de Lijfrentboekjes'eene som gestort van alJeenlijk met de sommen var. J issement op de spaarkas geplaatst. ’’eurne bekleedt de 3’ plaats; Virton De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. ’sj»; rs; ni it de post 6 fii. Annoncen 20 centimon per regel. De groote tetter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen I fï Fep Nr 10 cent. Alzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaaiidn n) en 'tbuitenland worden ontvangen dgof' Office de Puueicitè, Magdalepastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-P.YCKASEYS. drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanlooren. woners van de arrondissementen Dix- I Van die som werd er 2,218.489 fr. mude en Tongeren, zouden de slechtste 31 cl. gestort door de verzekerden zeil, oa j en 2.209 5G6 fr-. 71 ct. door bemidde- j lieg vap aanmoedigingspremien van openbare besturen, enz. In bet bestuurlijk arrondissement Veurne, dank aan de bijzondere mede? werking der geestelijkheid en der katho lieken, is er thans op iedere gemeente waar zulks mogelijk is, eene Lijfrent- of Pensioengilde ingericht. Later zullen wij misschien wel de ge legenheid hebben om den toestand der gilden te kunnen bespreken, en hunne werkingen en bunnen vooruitgang gade te slaan. Mochte toch iedereen wel het nul 58 JAlRti.OG Te Duinkerke. Het Advertentie-blad vindl het aardig dal onze Siadsfanfaren deel genomen hebben aan de feesten van Duinkerke; len eersten omdat het op penen werke- dag was; en ten tweeden omdat, volgens hem, die feesten gegeven waren ler eere van dgn Voorzitter der Fransche Repu bliek, en van M. Waldeck Ifousseau; laagheriige godsdiensthaters; zegt hij, die de vermaledijde vervolgingswet hebben doen stemmen legen de klqosier- lipgen iji Frankrijk gevestigd. Dai schrijven vereiijQbt epn lilein ank woord. Wat de deelneming der koninklijk Fan fare betreft, aan feesten op eenen iperke- dag gegeven, wij zullen de vrijmoedig heid nemen aan onzen confrater te zeg gen, dal de Mplotnanen aan die feesten, en op die dagen, deefnemen. welke het bun lust, zonder voorafgaandelijk aan hem de toelating af te vragpn. In wat zijne kewerjng aangaat, dat de feesten den Dinsdag te Duinkerke gegeven werden ler eere van laaghartige godsdiensthaters, ftaarin is bij volkomen mis. De Melomancn werden uitgenoodigd door den behoudsgezinden anti- republi- keinschen Maire van Duinkerke M. Dumon, om de leesten gegeven ter ge- legenheid der inhuldiging van het nieuw Ken Interview* stadhuis met hunne legenwpordigbeid De schrijver van het Advertentie blad op te huisteren. J- i Dat is de waarheid, M. Dumon had vroeger ook, in 1895, Hij heeft den weieldberoemden Opper- de feesten gegeven hier in onze slad ler nu:-. gelegenheid der inhuldiging van de Op 100 nieuwe boekjes gedurende de laatste tien jaren genomen, behooren er 88 aan personen die een handwerk ver- üchlen. Laai ons verhopen dat onze werkers- klas van langs om meer bet nul dezer voorzienige instelling zal verstaan, nu nog te meer daar hel Staatsbestuur, de provincie en andere openbare besturen belangrijke aanmoedigingspremien ver- leenen; en dat de werkman, mits eene kleine jaarlijksebe bijdrage, dank aan i die aanmoedigingen, zich een schoon j pensioen voor zijnen ouden dag kan het arrondissement Veurne, van ons arron- l centimen. 'cutne neKteeui ue o'piaars; vmuii Dai mag aucwo t0Wi eerst met 195 franken, en de in- veitje aanzien worden. 1'1 Br? 5f>,wwwnwrw o I t V.V -J 1 ■d 4 kinders kunnen geven, en voor welke de?e hun later zoo dankbaar zullen zijn. V V Q V 4X4 Vi l V V Mn*« vu j W*4 m v r» —mi ■min ^—rir mti'i1 i i mi uit -i irTwagA’pasxaBM 4 -. n a i n n m a n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 1