IJ Woensdag £5 November 1001. Geboorte van eenen Prins. prins zal de koning genade schen- - liii«ni.i..i...lf..éWimnnnyiniiini^ «jS3 JAARGANG I\r. 45. Provincie die uw pensioen 7 12- wat bet katholiek Staatsbestuur ten voordeele der oude werklieden gedaan heelt. Gij hebt de oudjes met bun pen sioen zien aftornen. fjij ook zult aan GS jaar 65 banken trekken, op voorwaard» dat gij, eer gij 65 jaar oud zijl, eene s im van 18 fran ken op de Lijfrentkas hebt gestort. Het i» erg te vreezen dat, indien deze menschen aan hun zalven overgelaten zijn, vejen niet zullen weten hoe begin nen om die 18 fr. te storten, en dat an deren zullen verwaarloozen het doen. Welnu, om aan eenieder de gelegen heid te geven van jch in regel te stel len met de wet; opdat aan niet een we kraan of niet eene werkvrouw gebo- ren in 1843, in 1844 of in 1845, het pensioentje zou ontsnappen, zal door de tusschenkomsl der pensioengtlde zorgen voor morgen. Zondag 10 November, om 3 1/2 tre ’s namiddag*, in het lokaal van St. Joseph, eene vergadering gehouden fv. rd-n. Let wel op, Zondag JO November, Sime Maartens avond. Kleine burgera. nerlngdoeneps, werklieden, zoowel mannen als vrouwen, jong of getrouwd, ge boren in 1S43 in 1844 of in 1845, komt allen op naar deze vergade ring Men zal er uwe belangen besp "eken. Men zal zorgen dat niemand aan 65jarigen ouder dom van zijn pensioentje zou be roofd wezen. Komt allen op, het geldt er voor u onze spreuk Zorgen voor mor gen- VcrachtlUge tijdingen. Bij kooinklijk besluit van 7 October wordt de wellelijke erkenning behouden der maatschappij van ouderlingen lij st ar. d /land in hand, gevestigd te Coxyde. liet ontslag van M. C. L Claeys, is, op zijn verzoek, verleind uil zijn ambt van deurwaarder hij de rechtbank van eersten aanleg te Veurne. Bij koninklijk besluit van 28 Octo ber woidt M L. Bieswal, cQinmissa'is van het arrondissement Veui ne-Dixmuda, bevorderd tot officer ia de Leopolds- oide. M B L B^ert, provinciaal raadsheer en burgemeester van Dixmude, is be- ncomd tot ridder van Leopoldsorde. Zijn nog benoemd tot ridder der i zeilde orde I MM Dugardeyn, gemeentc-ontvanger ie Brugge; D. Formon en Liebaert. schepen en A Van iseghem, gemeente-secretai is te Oostende, baron E. Vander Gracht i’Eeghem, arrondissements-commissaiis eenen - -- ken »an verschillige veroordeelden. Werklitdtn dio in 1843, 1844 of I84S geboren zijt! Gij weet dat de oude werklieden van 65 jaar of meer, thans een pensioen ont vangen, dank aan de wet door het katho lieke ministerie voorgesield. bit pensioen zal u ook laler gegeven worden, indien gij wil/. Inderdaad, de wet zegt (art 9) Naarmate zij den ogderdom van 65 jaar bereiken, kunnen de werklieden, die ten minste 55 jaar oud zijn op 1 Januari <901 die dus geboren zijn voor 1846, *i jaarlijks penaioen van 65 fr. genieten; echter, worden do belanghebbenden, die op dezen laatst en datum den ouder dom van 58 jaar niet bereikt hebben, die dus geboren zijn na den 1 Januari 1843, van het pensioen uitgesloien, ia lien zij niet gedurende een tijdperk van ten minste drie jiar, in de Alge- meene Lijlrenikas s ortingen hebben ge (laan lot een bedlag van ten minste 3 Ir. ’sjiats. in het geheel 18 Ir. uitma k nle. k liidien gij dus later uw pensioen wilt t eiiken, m(,el gij er yan nu af voor zor- Gena.de i Ter gelegenheid dei geboorte van Veel geschreeuw en weinig wol! In denkt rij dat de Redder van Veur* ne-Ambacht daarmede te vreden was? In hef geheele niet. Hij begon daa alle tlaah van historietjes la vartellen over het werk der bedienden in de bereden, zoo belachelijk ea zoo d»n dat geheel de Kamer in lacban aiibarst. Er waren er zelfs die riepen Holé léf Barnum u weergekeerdDemblon riep al schertsen uit laat ons een keer een beetje serieus tijn, hé! En M. de min ster heelt gevraagd aan M. Buyl te midden het gelach der Ka mer, dat hij v i monchoed zou verande ren; want dat de persottr die hem al die feiten atngebiacht heelt, een farceur is van de eerste klas. Daar was niet een woord van waar* En M. Buyl stond daar... gelijk een hoodie in een kegelspel. Wel. Dolt ju toch! Gedenk por naasten bei spreek woord Vertin/, ter gij begint! Aan u allen, «arklieden, die geboren t 1843 en 1844 of tri 1845 vragen wij. in uw eigen belang, aandachtiglijk deze regelen te lezen. Gij hebt nu, op tast ba-e wijze gezien I an Tnielt Rousselaere, en A. Verou"- M. Buyl In de Manier, De ondervraging welke M. Buyl dini» dag der veiledene week aan dea hear minister van spoorwegen gedaan heeft, beeft, zooals naar gewoonte, wanneer M. Buyl spreekt, aan de leden der Ka mer eenige geestige oogenblikken ver schaft. Men weet dat M. Bryl, van over twee maanden teeds, in al de dagbladen van zijne paitij had doen aankondigen, dat nij Minis er Liebaert ging ondervragen over den omzendbrief van M Rao- maeckers, «n dat hij den Minister «ent En och lieer Onze Buyl zeleve is er deerlijk van afgijkomen. Hij legde den omzendbrief van M. Raemaeckcrg, betrekkelijk he personeel der ijzerweger., a it op zijne manier, zei 1 dal 't niet waar was dat de ontvangsten op onze ijsei wegen verminderd worden, en vroeg dal de Minister zou verklaren dat deze omzendbrief moet worden aan zien bestond. M. Liebaert heeft M. Buyl antwoord gegeven, on hem van eersten af t’einden gezet. Mijn antwoord, zegde de Minister, welke ik gegeven heb aan de hes en Decocq en Lefebvre, toen zij mij eene vraag van denzelfden aaid stelden was zoo klaar en duidelijk, dal eer. kamerlid, die begeert de oogenblikken van het parlement te sparen, nooit meer zou ge vraagd hebben en M. Buyl mocht ge- makkelijk zijne ondervinging weglaten. Vervolgens, zegde de Minister dat de ontvangsten zeer verminderden. Indien M. Buyl de Momleur geraadpleegd had. hij zou gezien hebben dal in de eersie 3 i maanden van 1901de ontvangsten van meer dan 3 millioen verminderd waien bij in 1900 Er moeien dus besparingen gedaan zijn. Welnu, er bestaan slechts twee mid dels om besparingen te doen de uitga ven ve. minderen, ofwel de tarieven ver- hoogen zooals bet de politieke vijenden van M. Buyl in 1879 gedaan hebben. Zond&g ten 3 u. I m. namiddag heeft Prinses Eligabe h bet leven geschonken a»n een prins. Moeder en kind zijn wel varend. Maandsg, rond H ore heeft «Is triomf- klok dit blijde nieuws te Veurne ver kondigd. Deze geboorte is in gansch het tand niet vreugde begroet geweest; zij is immers eene gelukkige gebeurtenis voor Uetgie; *i is, om zoo te zeggen d* zeker heid dat ons vorstelijk stamhuis zal voortleven. Welnu, het voortbestaan van ons land en van ons koninkdom zijn twee zaken die zoo nauw aan malkander houden, dat "“^""“^’e piaatsê men de eene van de andere met kan -- -, rx__. scheiden zonder gevaar voor 'l Vader land. Danken wij den Heerc God beschermt Üe.'gie Leve de KoningLeve de koninklijke Familie Het Nieuws Der geboot te werd met bliksemsnel heid in de hoofdstad verspreid en wel haast ook werden al de openbare ge bouwen en talrijke huizen bevfagd. Een Boldaat-wielrijder droeg het nieuws naar ^e kanonniers, en ten 3 u. 13 m. werd het eerste schot gelost. Do Indruk te Brussel lost. Met bet echoon weder was er veel volk op wandeling. Als het volk het eeiste schot hoorde, bleef hel op de boulevards staan; het tolde en, als bet aan 25 was, riep er iemand uit den hoop: ’tis een prins leve de koning!» <m de duizenden menschen die daar op dien oogenblik waien, liepen hetzelfde tnet geesidiilt en overtuiging. De titel van den nieuwen prins. Het kind zal den eenigen titel diageo van puns van Belgie. Do Doop. De plechtige doop zal maar binnen eene maand plaats hebben, als de jonge i moeder er zal kuunen bij zijn. Zondag echter weid bet koaiaklijk kind voorlopig gedoopt. Peter en Meter. De Koning zal peter en H. K. H. de hertogin Karei Theodoor in Beieren, prinses van Bragance, moeder vaa prin ses Elisabeth, tal meter zijn. Het kind zal de namen ontvangen van teopold Bhilip-Karel Albert-Meirw^d- GubertusMaiia-Miguel. van M. Buyl in jts/ugetwau uumuo... - :|l voor zor- Du omzendbrief van M. Ramaeckers gen, kleine stortingen iade Lijlrentkas is ten anderen zeer klaar. Hij beteekene te doen. J_.. _.i ardirt i Dank aan die kleine stortingen en aan al hunnen lijd i de toelagen van Staat en I er zullen bijkomen, zal j aangroeien en dus hpoger heloopea nog i dan 0^ lr« onkelijk dat de werklieden' en aidirt j dienstdoenden, voortaan al hunnen uju zullen moeten gebruiken voor de bedie- j ning voor welke zij aangesfeld zijn, in het belang der uitbating en voor de veiligheid der leizigers. Éi is, noch zal geen spraak zijn van werklieden af ie .danken of weg te zenden, of van bw»- ,nen dagloon te vei minderen. j ^ijn in Ten slotte, voegde de freer minister I wii er bij, de ondi r>raging van M. Buyl kan meu jja.neuvaiten in deze wootden De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. fr. ’si»: rs; m u de post fr, Animncei) 20 centimen per regel. De groote Miers volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. f cn N' 10 cent. Atzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uittondenng der Vlaanderen) en 'tbuHenland worden ontvangen door het OPFIPP UP PuBUCITfc, Mi/gdalenastraat, 46, Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKA8EY8, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, eu in de Poslkanlooren. 1 Oktober to< 8 «Sauuarl 1003 Vertrekuren van den IJzcrcnweg vi»n den Kmirispoorwes- Tr&m De Paane- Veurn»-Ml«upoort-O®.it'-»de. VEÜRHE4PER. - ÏPER-ÏEURÜE. K <6 SOB Veurne StHtie f tnm~iTi i~Tt7~i T~nBm"mSnia Duinkerke Adiukcrka Veurne B'in; tide Corlcmarck Gent Brunel i IS 6 32 8 48 7 <1 1 41 (kistende Nieupoort r....;:..: Cuxyde Venrn De Panne Bruatel ent L c.literselde Cor'i'initick Dixnmrte Veut i.c Idinkerke Duinkerke J* I I 4! 8 56 It 9 48 7 54 <8 91 1 47 1941 109 17 80 16 91 14 49 IT 49 1» 44 11 42 15 10 16 16 20 06 12 54 15 22 U 28 20 18 13 02 15 30 18 36 20 26 11 20 15 40 18 55 20 45 18 01 1923 20 47 21 18 -21 45 - 22 04 21 14 11 18 OnsV) uinkerke i Grnote Markt I Itatie Pnnnestr.at Coxyde ateenw. Te1 mania Terminus De P.nue;c<)Ijde lUeuw Panuestiaal Veurne l Statie 1 G.pote Harkt Coxyde Oostduinkerke Nieuport Oosteude 9 18 1146- 7 18-11 37 15 St-17 44 18 25 17 01 - 19 19 1343 17 14 - 19 46 14 09 1 7 1 9 - 20 66 14 18 18 15 - 20 32 I486 It 17- ..fc rj zeliem 1014 uuwijivn «.ww 6 39 19 10 14 35 17 15 19 SU t 24 19 14 - 14 39 17 19 19 34 G 14-18 44 6 55 9 50 10 59 12 55 15 Ot 18 fü 29 -• 7 01 I 56 - 7 I' 10 08 7 21 10 i« - 7 39 19 34 - V 38 |1 33-|4 18 16 50 19 54 31 44 Tram Opstende-Nieupoort-Veurne-De Panne. 7 43-19 41 13 39 14 48 17 1« 39 JO 6 96 8 43-11 47 13 30 II 59 i« 19 31 09 - 6 47 9 90 - 12 94 11 37 16 07 19 19 31 29 6 5} 9 98-13 12 11 45 19 If 11 44 31 34 - 7 67 9 30 - 13 34 13 IT 19 3f 11 59 91 49 59 - 9 11 - - 14 19 16 49 19 9}- 1 19 19 91-<4 19 1 9 49 11 11- 1(5 19 11 14 39 16 19 19 31 - 6 19 - 19 11 - 14 19 17 99 <9 31 57 10 54 9 41 11 47 1151 9 39 11 55 19 93 -- 19 18 13 36 <8 3918 11 5 14 7M 1041 1315 1711 13 «5 1*5» 18 49-21 1» 1111 1615 3919 t-"- 7 43 I 7 48 10 09 10 311 13 05 1697 18 17 Si^u-.ve Uerberj’, 5 04 8U7 10191058Ci-,, J*,'!<“'>‘’ 8 18 10 36 19 57 8 30 10 43 11 14$ O J A I K 1 I - 6 35 f) 37 11 69 12 22 Yper Statie 4 45 7 47 0 48 Hoogitido Linde 5 40 8 42 10 43 41131 Loo 5 53 8 5} 1056 Uil 44 6 09 9 11 11 13 f1390 1493 17 19 2004 Nieuwe Herberg 6 16 918 11 19 s 12 07 6 40 9 43 1143 111 8 41 - 4 43 8 4» 5 9> 7 39 -ciii.rca uw - -1 19 91 Liehtervdde 6 47 1 91 19 56 11 13 17 33 - 19 38 7 13 »31 8 34 194» 32 60 Alveringhem VeurneVoorslad 6 35 9 37 11 38 ;13 26 14 29 1745 20 3» 1’C».. IA n 19 4 1 l O 0 4 H VI T R.A- 2XZE Veurne State 4 40 7 43 9.'S 10 26 13 00 1602 18 13 Veun.e Voorstad 4 45 7 48 10 00 10 11- 1305 16 071817 13 24 16 26 18 36 Alvuringhem 5 11 8 18 10 26 10 57 3 18 31 1633 18 43 1.00 5 37 8 30 10 42 11 14$ 1347 1649 185» HooBsUde-Linde J 40 8 43 1015 11 27^ 14 00 17 02 19 12 Y|ier Statie 6 35 9 37 1159 12 22 14 56 17 57 20 07 --- <2 89 15 55 18 40 l 13 34 1650 19 35 5 53 8 55 1056 Ui 44 13 47 17 03 1948 11 4 1** J w 4 rt an nl 14 10 17 26 20 <1 12 81 15 34 17 50 20 35

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 1