Nr. 4G. I Woensdag 13 November 1901. ö>S? jaargang laere le Veurne, eene som van twee goedgekeurd. i Kerk van St. Walburga, i doelde verhooging. 12’ punt. Kostvrij onderwijs. duizend franken gelegateerd aan de kerkfabriek van St. Walburga, onder de lasten in vermeiden akt besproken, Geene reklamatien zijn door de familie leden tegen de gifto ingediend geweest. Algemeen gunstig advies. 10’ Punt. Keik van St. Walburga. Wijziging eener beslissing. M. de Burgemeester. De raad is geroepen om een gunstig advies te ver- leenen nopens eerie beraadslaging der kerkfabriek van St. Walburga, waarbij dit bestuur besloten beeft eene geld- leening aan te gaan met de Ra-ffeisenkas van Hooghlede tol beloop eener kapitale som van 200,000 Ir. aan 3 50 per hon derd ’sja.rrs, voor eenen termijn van 20 jareo. Deze beslissing wijzigt, op aan vraag van hel hooger bestuur, eene vorige beslissing der kerlabriek in den loop van dit jaar genomen en waai bij de geldleening was aangegaan geweest voor eenen ombepaalden termijn. M. Claeys. De eerste beslissing welke, diesaangaande, door de kerk fabriek is genomen geweest, wierd aan den raad niet medegedeeld. Ten anderen is de vraag door niet één aan gehecht stuk gestaald. De kerkfabriek legt niet uit om welke redens de geld leening woidt aangegaan. Zij bewijst vooral niet dat hare geldmiddelen vol doende zullen zijn om de betaling der jaarlijksche intresten te verzekeren. De raad is dus hoegenaamd nio: ingciichi. En wrj hebben belang daarover uitleg te bekomen; want in geval van ontoe reikendheid der geldmiddelen van de keikfahriek, zal het de stadskas zijn dje zal moeiten tusschenkomen. M De Meester, t— Die geldleening is vooruitgedreven omdat de aannemer moet betaald worden en dat de kerk fabriek niet kan wachten om hem te voldoen tot dat de toelagen van Staat en Provintie zullen gestort geweest zijn. M. Pjl. Die leening wordt aange gaan voor de herstellingswerken aan de kerk. Deze zullen voluit kunnen be taald worden met de hulpgelden van Staat en Provincie; en na ontvangst dezer hulpgelden zal de kerkfabriek bet gr ooi- ste deel der ontleende som kunnen terug geven. Deze vraag voor uitstel zal voor gevolg hebben het werk te vertra gen, en alzoo maken dat vele werklie den een zekeren lijd zonder werk zullen zijn. De kerkfabriek bezit eene som van 200,000 frank in titels. Maar de lioo- gere overheid verbiedt ons dezelve te vervreemden. M. Claeys. Dit alles zal kunnen blijken uil de stukken die aan de vraag hadden moeten gevoegd wezen. Ik vraag dus dal dit punt van bet dagorde worde verschoven voor nadere inlichtingen. De raad steil de zaak uil lot de naaste zitting. 11’ punt, Lager onderwijs. School - begrootingen 1902. M. de Spot, verslaggever. Da bo glooiingen zijn in al hunne punten ge lijk aan deze van verleden jaar, met deze wj Rekening 1900 1901 17’ld. Begrooiing 1901 1902 Goedgekeurd. 18° punt. Lijfrentgilden en ouder lingen bijstand. M. Pil. De drie lijfrentgilden te Veurne gevestigd, hebben eene vraag ingediend strekkende tot hel bekomen van hulpgelden len voordeele hunner leden. Deze nu tige instellingen ontvan gen reeds een hulpgeld van wegens het Armbestuur en Godshuizenbestuur. Ik ben van gevoelen dat dit punt nuttiger zou kunnen besproken worden tijdens de bespreking van Stadsbegrooting. Ten anderen zouden wij, voor de aan staande zitting, de besturen dier gilden kunnen verzoeken te willen eene afzon derlijke lijst opstellen hunner behoef tige leden. M. Claeys. Ik deel dit gevoelen mede. Verders vraag ik dat de kommis sie van finantien zou onderzoeken of hot niet geschikt ware eenen vasten regel aan te nemen voor het toestaan der toe lagen en te handelen bij voorbeeld zoo als de Staat, die zijne tusschenkomst weigert ten voordeele van degene die zekere som belastingen betalen. Verschoven tot eene naaste zitting. 19e punt Mededeelingen. M. Barbier klaagt dat bet verzoek schrift der inwoners van de Zuidstraat zoo laat wordl voorgelegd. Hij vraagt aan het scbepencollegie het oprichten van een schutwerk op de vischmarkt. M. de Burgemeester. Wilt gij eene overdekte vischmarkt? Dal zou ons verre leiden. Ten anderen de vischmarkt is bier te weinig belangrijk. Men verknopt meest den visch langs de straten. M. Barbier. Ik vraag enkel eene schuilplaats voor de visebverkoopers. liet zou kunnen geplaatst worden achter de pomp tegen den muur van den nabij gelegen hot. M. Claeys.Indien de pomp op de Vischmarkt kon gebruikt zijn dan zou den de visebverkoopers hunne waren niet meer moeten kuischen aan de pomp Er zijn 4 witte briefjes, van het voorland in de Zuidstraat. 1 r‘~ -1- M, de Burgemeester. Wij zullen den bouwmeester belasten met het op? maken van een bestek en zullen dan kunnen oordeelen tot hoever wij in uit- gaven zouden gebracht zijn. Barbier. - Wij vragen ook dal de tram van den woensdag morgen niet van de maikt, maar wel san Goedgekeurd. j die wij eerst hebben afgevraagd 12’punt. Kostvrij onderwijs. I.’ De lijsten der kinderen die kosteloos delingen alle gemak. Zij kunnen gaan als volgt25 Ir', bij de linie^rn^n-’" j --..„iian w,j zouden ze f.;; Ha mitari;. qx 13’punt.Staatsmiddelbare school. Rekening 19U0. 14? punt. ld. Begrooiing 1902. Goedgekeurd. 15* punt. ï- Verkoop van bouwgron den. De raad bemachtigt het schepencol- legie om over te gaan tot de verkooping van een perceel stadsgrond in de Roo- sendaelstraat aan den beer Is. Danckaett, en van twee perceelen bouwgrond ip de Zuidstraat aan de heeren Allo en Merle- vede. aan 5 fr. 50 den vierkanten meier. 16’punt. Teeken- er. Nijverheids school. Gemeenteraad van Veurne. Zitting van den Woensdag 6 November 1901. Tegenwoordig MM. De Haene, bur gemeester, de Spot en Pil, schepenen, De Meester, De Tremerie, Vanderstraetc, Van Massenhove, Barbier en Claeys. De heer Burgemeester steil voor eep adres van gelukwenscbingen toe te stu ren, namens den raad, aan Z. »V. den Honing alsook aan prins Albert en zijne gemalin prinses Elisabeth, ter gelegen» heid der blijde geboorte van Prins Leo pold. tAlgemeene bijtreding). 1’ punt Politieverordeningen van kermiszondag. Bekrachtiging. De gemeenteraad bekrachtigt eenparig bet besluit dal op Kermiszondag door den heer Burgemeester is genomen geweest, tot staving van de goede oide in den openbaren doorgang. 2’ punt. Armbestuur. - Benoe ming van een lid. (Venieuwing mandaat eindigende 31 December 1901). De kandidaten, door hel Armbestuur en hel schepenkollegie voorgesteld, zijn als 1° kandidaat M. Daniël De Haene zoon, en als 2’ kandidaat M. C. Donck. M. De Haene bekoml 4 stemmen. Er zijn vier witte briefjes. De heer burgemeester neemt aan de kiezing geen deel. Daar er geene meerderheid is bekomen, stelt de voor zitter de kiozing uil lot bet einde der zitting. M. Verraes treedt binnen. 3" punt. Godshuizen. Openbare verpachting. De raad keurt de openbare verpach ting der onroerende goederen van dit bestuur goed. 4" punt. Godshuizen. Benoe ming van een bestuurlid. (Vernieuwing) mandaat eindigende 31 December 1901. Woiden voorgesteld als kandidaten door het Godshuizenbestuur en door hel Scbepencollegie M. ,K. De Meester als 1* kandidaat, M. Ch. Van Licbtervolde Qls 2’ kandidaat. M. De Meester bekomt 5 stemmen. Er waren vier witte brieven, M. De Meester neemt aan de kiezing geen deel. 5’ punt Prijs voor den onderhouds- dag in 1902. Advies. De raad geeft een gunstig advies over de volgende prijzen voor bet Godshuis 10.10; voor het Sint Jans Gasthuis 1.50; Voor het Moederhuis 2 GO. 6’ punt. Bevolkingsboeken, Eolitiereglement. Op vraag van den heer Gouverneur •’temt de raad eenparig, den voorge- stelden tekst eener politievero dming nopens de verklaringen die moeten gedaan worden door de hoofden des bur-gezins, voor wat de verandering van verblijf betreft der met hen inwo nende personen, en de veiklaringen die •'.‘ti stadhuize moeien gedaan worden door de inwoners die de stad verlaten. Dergelijk reglement wordt aan ai de fifmeentebasturen des lands voorge- steld. punt. Kerk van Sr. Nicolaus. lening 1900. -- Die rekening sluit met een batig slot' 100 fr. ten voordeele van M. Godderis, Van h. 3297 22 en wordt goedg; keurd. onderwijzer der pangenornene knechtjes- 8. punt. r— Kerk van St Nicolaus. i school, die, volgens de wet, recht heeft, b' i'rnAfi,,™ r.nridirpkeiiid. na zijnen vierjarigen dienst, aan de be- vreden maken, M. de Burgemeester, - Die vraag zuilen wij met doen. M. Vanderstrae e v.aagt eene nieuwe ladder voor het ontsteken van den lan taarn te 's Heerwillemscappelie De heer Burgemeester doet hem op merken dat die ladder nog niet kan ver sleten zijn door den dienst waartoe zij gebruikt moest rijn. Is zij versleten door hei gebruik van allerhande werk, dao moet de ö'ad ze r't vernieuwen. M. Vanderstraete vraagt ook nog dti verplaatsing van den lantaarn aan het einde dei Zuidstraat. M. De Meesier Dat ware een scha delijk werk Er wonen geene menschen in dal 8traa j.r; en de pe-sonen die ten einde van hei straatje wenen, Lebber» eenen broeden weg naar de kalsijde waar een lamaarn staat. M. de Spot. Na uur lijk. Er is daar juist een lanteern recht over de kariere. M. Claeys. Terwijl men van de openbare vei lichting spreekt, beveel ik nogmaals aan bet scbepencollegie do duistere Roosendaalstraau Tegenstrijd diglijk aan hetgeen M de schepen de Spot dacht, hesiaat er in die straat geen de miusle lantaarn. M. de Burgemeester. Wij moeten ons beperken; want moeten wij lantaarns plaatsen overal waar ze gevraagd zijn, dan zouden wij er aan ieder verloren hnx'k mnplpi: aotteti. M. Vanderstraafe. Ik vraag ook dat men de twee paalsteenen die aan het einde der wandeldreef staan langs de Zuidstraat eenige meters achteruit zou brengen Dn ware zeer nunig voor de voerlieden die aldaar hunnen draai moeten nernen. M. de Burgemeester. Dat is wat anders. Wij zullen daarvan nota nemei}. M. Bartier vraggi waar de herstellings? werken blijven aan het gebouw der Middelbare Staatsschool, en die men be loofd had uit te voeren. M. de Burgemeester. De noodige orders zijn aan den bouwmeester pvqr- gezei geweest. M. Van Massenhove. Ik herinner de vraag die ik sein rftelijk aan T scha- pencollegie heb toegestuurd en strek kende tot bet herleggen van den vier- voetwegel in de Rooseslraat. M. de Burgemeester. Ik neem et nota van. M. De Meester beveelt aan de zopgeq van het scbepencollegie bet herstellen van een eindje der kalsijde van Boits- houcke. M. de Burgemeester. Wij zullen overgaan lot de benoeming van een be stuurlid voor het armbestuur. M De Haene zoon bekomt 5 stemmen. De zitting is gelieven. l>e KScchtcrzij. In hare laatste vergadering, is de rechterzij liet eens geworden om het militaire ontwerp der regeering te stem- men; slechts drie der aanwezige loden d .i Kost der iaar- I me-r van de maikt, maar wel van de ge- j hebben verklaard er te zullen tegen- ÏÏXdh varfeene somJ van wone plaatsen vertrekke; want heden stemmen. MM Maenbout, Colts en Del- wedde veimeei er j bewe»ing der vreemdelingen beke; drie zullen zich onthouden. - uiishiiielijk op de markt. f MM. Lebeyre -Rosseeuw en Segers, i m. De Meester. Dil is eene zondér De regeering heef: erin toegestemu de linge zaak Kunnen wij nu de af.-chaf- ft 'r vragen van eene correspondentie lianen, zelfs aan de die\vij eerst hebben afgevraagd v ijwilligers zal V II. vc» UUOgll j M. de Spot. Nu hebben de vreem- worden. De vergelding is nu geregeld De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondenng der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicjté, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijf: in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker-uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. punt. Kerk van Sr. Nicolaus, Die rekening sluit met een batig slot J 8. punt. Kerk van St Nicolaus. vreoting 1902. Goedgekeurd. <JOPunt. Hih De Raedt. Juty. Amelie De Raedt, onlang® te ,nlv«ringhem overleden, heeft, bij testa- verleden voor den notaris mpe- MM. Lebeyre Rosseeuw en Segers. vergelding te verleenen aan al de mili- weezen; die der met 5 fr. verhoogd j rechterzij het eens geworden om het men; slechts drie der aanwezige loden stemmen. MM Maenbout, Coifs en *Del- J I- f O - - u - - - - i r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 1