AFBRAAK TE PACHTEN gebruik te treden een HUIS, gul» gen langs de Vestenstraat. I en en tc 1^ 3' ligers en degenen die op nieuw dienst nemer.; 40 tr. voor de kaporaals en 50 voor de onderoflicieien. Combat in ’t Kroonkof, Vestenstraat, bij Camiel Devos, Zondag 17 November. Bolling om een schoon vei konijn, in de Oude Herderin, bij Amandus Boose, Zondag 17 November. Combatschuiving in den Voerman, bij Joseph Coppers, op Zondag 17 Novemb. S T L’ D 1 E van den Notaris FD O -V O (■cuiecnte Wulpen. liet college van Burgemeester Schepenen der gemeente Wulpen. Maakt bekend dat er op Woensdag 20 dezer maand, ten 3 uie namiddag, in hel Gemeentehuis, zal ovetgegaan worden, onder nadere goedkeuiing der Bestendige Afvaardiging van den Pro vincialen Raad, tot de Openbare Aanbesteding der Werken voor do bestrating in macadam van den buurtweg n“ 5, leidende van de dorpplaats dezer gemeente naar Wulpendammo. 13,124,47 Ir. 1,000 fr. Men vraagt keukenmeid van 25 tot 35 jaar. 22 tol 25 frank per maand 14, Spaanj larisnaat, Brugge Luggepoeder. Bij het ter peis leggen wordt ons dit zeer belangrijk bericht medegedeeld Dat de landbouwers oppassen J en geen vertrouwen stellen in LUGGEPOEDER Jat verkocht wordt door personen wien het niet toegelaten is zekere Zelfstandigheden te ver- koopen die hoogst noodig zjjn om de gra nen van de lugge ie or.isniei i n en die dus niet te vinden lijn in de pakken d:e dc landbouwers in voile vertiotfwen koopen. Shch's de apothekers, drogisten en som urge veeartsen hebben de toelating hel doelmatig luggepoeder leverkoopen. Dus opgepast en laat u niet bedriegen. Woensdag 27 November om 1 ure stipt namiddag, ter herberg van M. Hendrik Car;oO°» de Bloem, Zuidslraat ie Veurne, ■XrjEIISrZDITILS van Meubels. Menagiegoederen Herbergsgerief. Tafels met schragen en 10 henneO' Op gewone voorwaarden. Inlichtingen te bekomen bij den eigenaar M Edmond Vanderstjuete, ofwel bij M, IlENjtt DEGLEftCt), Dainkerkstraai te Veurtjj,- Hecht erlijk v kronijk. Uit het Oosten. Er komt veel belangrijk nieuws van versebiliige kanten uil het Oosten. Vooreerst meldt men ons uit Pekin. dal Li Hung Chang, de wereldberoemde j opper minister van China, dezelfde,die, over eenige weken een interview ver leend had aan den opsteller van bel Ad vertentie blad, na eene pijnelijke ziekte bezweken is. Hij was aangedaan van verzwering aan de maag, en heelt ver scheidene malen erge bloedspuwingen gehad. Hel schijnt dat zijne laatste reis in onze streek, en de lastige ondervra ging van onzen liberalen confrater, wel eenigszins de oorzaak zijner ziekte kan geweest zijn. Arme Li-Hung-Ghang! Maar, tot wien zullen wij ons nu moe ten wenden om antwoord te krijgen op onze vragen? en om over zekere punten, de gebiutken te kennen van bet keizer rijk China? Eene laatste draadmare bericht ons, dat de opsteller van hel Advertentie blad, met wien zijne Excellentie Li Hung- Chang, nauwe betrekkingen in deze laat ste tijden had aangeknoopt, als bijzon dere vertrouweling tot de begraving zal worden uitgenoodigd. Verders bericht men ons uit Persie, dal men eene samenzwering ontdekt heelt, tegen het leven van den Shah van Persie, en zijnen Groot-Vizier Sadrasam. De twee broeders van den Sbab. stonden aan het hoofd der samenzweerders. Zij werden in hechtenis genomen, en le venslang verbannen naar Ardcbil, in de provincie Aserbeidjan. Een gunsteling vandenShah, werd in do gevangenis, tijdens het verboor, doodgemarteld. Dit nieuws heeft in Persio groote op schudding te weeg gebracht. Notnrls FI.OIUZOOV' TE WULVERINGHEM. Woensdag 27 November 100L om 2 ure na middag, te Ou-iduink1' dorpplaats, ter herberg Gemeente/111'1' bij David Eloy-'l hieven, Openbare Verpachting voor 9 jaren, in te gaan den 1 October 1902, van de DISCH- EIST kerkgoederen van Ook»t«lnlnkerkes gelegen lezellde Oosiduinkoike, Wu1^1 Boitshoucke en Alvei ir.ghom. Elke pachter zal moeten eene bek<’n* solvabele borg of medepachter stel1^ cn dadelijk voor alle onkosten beta'1’" 10 per honderd op één j iar pacl»tpr,l Ambt Notaris STROOM, te Nieupo®'' Koor de soldaten in verlof. Er is sptaak voor de soldaten, beneden den rang van oflicier, die in verlof gaan, I den pi ijs der reiskaarten op de siaats spoorwegen eenvormig te stellen op 50 centiemen voor de heenreis en 50 een- I tiemen voor de leiugi eis, behalve voor de reizen van min dan 20 kilometers, I voor welke de tegenwoordige pi ijs zal I behouden worden. BREUKEN. Zie op de 3‘ blad zijde aankondiging. Honoré Verdonck’ I Oustetide. De burgemeester van Se Floiine. I in (Frankrijk) zekere M. Parassol, had aan de geestelijkheid verboden, de lijk- I s oeten nog in kerkelijk gewaad te be- I geleiden. De pastoor en de onder I pastoor stoorden zich niet aan dat I Parassolsverbod, en 68 processen ver- I baal werden tegen hen opgemaakt. Zij I I werden door de policieiectitbank ver- I oordeeld tot 68 boeten van 3 frank, I doch in beroep beslislede boetstraffelijke I rechtbank dat bet verbod van meester I Parassol ontwellig was, en pastoor en I onderpastoor weiden viijgesproken. I Een nieuw blad. De Lachspier^ I onpartijdig, humoiistisch maandsclirtt I (verzameling van kluchten, geestige I anekdoten, kwinkslagen, kluchtliedo I ren, vertellingen, enz., enz.), dn is de I titel var. het nieuw maandschrift, waar I van wij heden hel eerste nummer ont- I vingen. De inhoud is gansch onpartijdig en I mag zonder schroom door iedereen ge I lezen worden. De Lachspier kost 10 centiemen per I nummer van 8 bladz. groot formaat. Men I teekent in voor een jaar (12 n') bij den I drukkcr-Ui'geveiJos. Heylen-Andries, I Bredastraat, 58. Antwerpen, mits op- I zending van Ir. 1.25 in postbon. Vraagt bij uwen apotheker de Seda- I tine; zij geneest zonder aan do maag te schaden schedelhootdpijn, zenuwpij- I nen, kopzeer. Algemeen depot A. I Deli.'ét), 3, Square Marguerite, Brussel. Versdiilllse tijdingen. Viijdag ten 10 3/4 ure, wordt in Sint Nicolaaskeik alhier, oen plechtig te Deum gezongen, ter gelegenheid van den naamdag van Z. M. den Koning. M. Lagae, gewezen -leeraar van godsdienst in Staats Normaalschool voor knechten, is te Brugge overleden den 3 November, in den ouderdom van 67 jaar en 6 maanden. Een koninklijk besluit van 7 Octo ber verleent een pensioen van 801 frank aan Elza Boels, wed* van M. V. Hofman, ontvanger der belastingen. Zaterdag 23 November 1901, om 11 ure, ’3 morgens, in hel gevang, openbare aanbesteding van de voorwer pen noodig lot het spijzen en onder houden der gevangenen gedurende 1902, voor de openbouding der kantien en de levering der geneesmiddelen ge durende hetzelfde dienstjaar. Maandag 25 November om 2 ure oa middag, te Moeres. gemeten. V K K K O O I’ I N O der van den Waiei molen La Seme, bestaande invele zware olmen en balken.de molensteerl. engrenagte*^ staken, kruis, houter., zware ijzeri[:v%. bel kruis van det: molen in ijzer, b^ hout, enz. Camiel Vande Veld*’’ vraagt aanstonds een goeden ^'.^eii jongen voor den stiel van kleeriR' aan te leerea. Roozendaelstraa;< te Veuine. Combatschuiving en boiling voor een I koppel kiekens, in de Molenwal, bij Kaïel I Paulin, op Zondag 17 November. Combatschuiving in den Leeuw van I Vlaanderenbij Ch. Quartier AHaeys, Zwarte Nonnenstraat, op Zondag 17 November. Combatschuiving bij A. Bartholomeus- Coppens, Vüstenstiaat, op Zondag 24 November. Combatschuiving in hel Paradijs, bij D. Beckaert, op Zondag 24 November. Gombatschuiving in den Karpel, bij Louis Duwel, op Zondag 24 November. Combatschuiving in doSter, bij Amaal Vandevelde, op Zondag 1 December. Combaischutving in den Omnibus, bij Charles Ternier, op Zondag 1 Docemb. Combatschuiving om woisten. in den Toren van Duinkerke, bij Henri Tbiiy, op Zondag 1 December. Combatschuiving en boiling voor een vet Konijn, bij Pieter Bogaert, Zondag 1 December. Combatschuiving tn St. Eloy, bij Karei Allaeys Vandewoude, op Maandag 2 December. Combatschuiving in den Koning van I Spanje, bij Desiró Lucidarme, Spaanse i I Kwartier, op Zondag 8 December. Bestek Borgtocht Plan en lastboek berusten ter inzage van eentede in bet Gemeentehu s Wulpen. Wulpen, den 4 November 1901. 1. FLORIZOONE. I. Openb|ti*c Verliooplng van Stad Feunie. Zuidstrasl. Koop Een. Een Woonhuis ter. dionste van her berg, genaamd ia de Bloem mei sial ir,‘ gen, logien en 3 aren 10 cent, e' bekend bij kadaster wijk A, num®er 52a. Koop Twee Een Hoverjerbof, groot 4 aren 60 eer* bekend bij kadaster wijk A, nu®®e 603vj. Koopen 1 en 2, bewoond eo £e bruikt door den verkooper M, Hendn Cannoo. Seffens aanslag. Koop Drie. Langs de Zuid- en Vestenstraat. Een Woonhuis-Herberg in de bloem, met 36 cent. erf. bekend bij daster wijk A, num. 604. In Pa^ gehouden door M. Gustave Vanue^ straete, mits 100 Ir. ’sjaars, met rfc tot 23 April 1907. Zitdagen INSTEL Maandag 18 NoveI° ber 1901, en OVERSLAG 25 November da»^ telkens om 3 ure uamiddag, ter ie koopen herberg in de Bloem, Zuids'1, te Veume. 1/2 7» Instelpenning te winnen- II’ 1001' io KANTOOR I.OHEWIJK IIOUTt'’, Deurwaarder te Veume, Vleeschhou1^ straat, N° 29. HKMilCllT. De landbouwers geven den voorkeur ann de gewaarborgde gebreveleerde LUGGE POEDER COUSIN, overal bekend als de beste om de schitterende uitslagen welk dn krachtig poeier hun telken jare bezorgd, bewijze hiervan de talrijke getuigschriften door hun afgeleverd. Te bekomen Nieuwstraal, N* 16, te Veume, alsook bij ieder Depothouder op alle gemeenten. Maar, h propos van Viziers! Men meldt ons nog uit het Oosten, dat de Vizier, waarvan wij vroeger spra kor,, en die in ongenade gevallen was, bij nog oenen anderen koning uit liet Oosten, zelve rond gaat on mannen rondzendt in zijne streek, om te hooren water zoo al op zijne kappo veiteld wordt, en wat de monschen zoo al zeg. gen en denken over de oorzaken zijner ongenade; mannen die trachten da inen- schen tc barbieren.... ik wil zeggen te scheeren zonder zeepe. Kwam do Vizier, zoo schrijft ons onze briefwisselaar naar mij om raad, ik zou hem zeggen Horkt, Vizicrke lief, staak uwe opzoekingen; want.,., de koning zelve heelt alles verteld in zijn eigen land Is dat een dingen van de week met de Groot Viziers? Er komt ons nog een bericht toe, dit maal uit Connantinopel, meldende, da', de Groot-Vizier Halil Rtlai-Pacba, zater dag morgen overleden is. De Viziers en hebben waarlijk geen chance -TTWM- w- «arSAA»»- TE VEUKNE. Zijn door de korrcktionnclc Rechtbank van Vcurnc veroordeeld .- Zitting van den 24 October. Gobcyn Camiel, aardewerker tc Moerkerkc; Vergalde Camiel, aardewerker tc Lapscheurc; Gobcyn Alois en Hillcgecr Camiel, aardewerkers tc Mocrckerkc, elk 5o fr. voor slagen en wonden voorw. voor dc drie eersten. Lchouck Hendrik, gezegd (Toerei Krokkc), tc Vcurnc, 1 maand en 26 fr. voor slagen; 16 dagen en 26 fr. voor bedreigingen van aanslag; 8 dagen en 2Ö fr. voor slagen en >5 fr. voor dronkenschap Six Alois, gezegd (dc Schcclc muzickant), te Clercken, 8 dagen en 20 Ir. voor smaad jegens dc policic. Duflou Eugenia, huisvrouw Jules Dobbclacrc, tc Nieupoórt, 2 maal 3 weken en 75 fr. voor dronkenschap. Zitting van 25 October. Verhuist Eduard, werkman, tc Houthem, 5o tr. voor slagen. Vcrbouwe Kaïel, werkman te Caaskcrkc, voorw 26 Ir. voor braak van afsluiting. Zitting van 3i October. Vanbraband Leopold en Vanbraband Valcnlin, slypers tc Zarren, de i* 3o Ir.; dc 2* 5o tr. voor slagen en wonden Titeca August, daglooncr tc Wilskcrkc 1 maand, voor opstand; 1 maand cn 5o fr., voor slagen op de politic, cn >5 fr. voor dronkenschap Vanparys Etniel, werkman tc Wercsen, 8 dagen en 26 tr voor slagen en wonden. Goderis I.co, veerman, cn Doorn Modest, smid tc Zarren elk 3o tr. voor slagen cn wonden. Gonsales Hendrik cn Blondé b rans, visschcr* ic Adinkerkc, voorw. elk 5o fr. voor slagen cn wonden. Garwig Clemencc, huisvrouw Karei Sesier, tc Zarren, voorw. 26 tr. voor slagenen wonden. Uuchatelez Hector, dienstknecht, en Vanhovc Pieter, werkman te Lombartzyde, dc i» 3o fr.; dc 2* 8 dagen voor slagen cn wonden. Rysscn Karei, werkman tc Nieupoort, aange houdene, 7 maanden, voor gckwalitiecrde dictie. Bé. A IV 'B' O O K van den biedt knrteloor nan, aan alle EEN HEER die aangetast jijn «an een© I huidziekte, haarwormen, ccxtmas, puistjes, huid* I uitslag, chionhche bronchieleD, borst-, maag- cn I blaasziekten rheupiatiek, een onfeilbaar middel te I I doen kennen om xici spoedig te gr neten xooals hij I xelf volkomen genexen is geweest na allo mogelijke I geneesmiddels vruchteloos te hebben doorstaan en I beproefd. Dit aanbod, waarvan men het mrnsch- I lovend doel xal inzien, is het gevolg cener belolte. Per brief of postkaart schrijven aan den lieer I VINCENT, S, place Victor Hugo, te Greuoble, dia I de gevraagde inlichtingen opsturen zal. Burgerlijk** Mnnd «'»u Veurne. Geboorten. 4 November. Braom Maurits, z. van Petrus en Ollevier Maria. Bcwcstcrpoort. 42. 7. Hanckc Hendrik, z. van August cn Macs Maria. Nicupoonstraat 5. 10. Boone Andreas, z van Alfons en Wouters Cecilia. Binncnpalcn. 36. Getal 115. Sterfgevallen. 5 Nov. Lobbcstacl Jozef, metser, 38 j 1 m. 26 dagen cchtg. van Elodie Lchouck. Hospitaal. Getal tao. —71 -||| --- Burgemeester cn Schepenen, Fb NOLLET. Bij bevel i De Sckreiaris,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 2