I il F. VERCRUYSSE-LOBELLE BORSTPILLEN f. viSip !£%en Blpefli.t, Asllcnn, Verkoudheid BLOEDM F, VERGAUWÊN i tege» Mna®pUp, Maa^iuur, AIauf$kr«n>pcn, v<-,.. Honoré VerdoncK’Hinne, Breukmeester SÏ1VGER tr 7 A A. Vandewalle-Musschoot, Statieplaats, Veurne, maakt het achtbaar publiek kenbaar dat hij zich te Veurne komt te vestigen als steen houwer en ffln mier werker. Bankhuis J.-J, Staesens, Oostendo en Veurne. STOVEN Af.oi.s REYNAERT-VANDENBOGAERDE, PRIJS 1 fr. ïiWiMS»» s lil I i I 1 i! De Gracieuse. 14 JULES BiEYNAÉHT, E U H N Alf. SASSEilATI|, Oudste ftHyRUBGIEW-TAJ¥D9IEESTEK, Gouden Medalien, Bnyellen, Verkoop in ’t Groot en ’t Klain. 73 De Veurnaar ^aaimadiienen voor alle naaiwerk Modellen met Cylinder-Spoel RingrSpoel Groote Bobijn 72, Oogtstraat. o 0 Eh 9? ES! a a s s fzJ iHJV- Ksj E3 SL S2.” L?J 3S Bij hem is te verkrijgen alle slach van deur- en vensterzuilen. peerdekribben. zwipisbgkken, wajersteenen, leoeislielen, paal staken, nz al ook uil i slach van marmer vooi lavabos, sphouwen van at 14 fr. nacht tafels. venstertabletten. enz. Bij hem ook ie bekomen cimenl, pleister, vloeren in ceramiek, ciment en Basècles. Hij beveelt zich nog in hel bijzonder voor hat uilvoeren van grafzerken van af 65 fr. i n doopvonten. Alles aan zeer voordeeiige prijzen, Hij vraag: goede en bekwame steenhou wers en marmerbewerkers TE PAEHTE1V met den 1 October aanstaande, hove- rierboven aan öO centiemen de roede, gelegen achter ’t Sasje. Zich te bevragen bij de kinders Van- derstraete, schoenmakers, te Veurne. Dames, Huismoeders, Kleer maaksters en Naaisters, enz. Wilt ge steeds op de hoogte blijven van wat er in de modewereld omgaat; wilt ge. in al uwe verrichtingen voor buis en kleedij hulp ep raad vinden, neemt dan een abon nement op De Grapieusp, het beste, het pudste en goedkoopste JJederlandsph mode blad, De Grapieuse verschijnt tweemaal per maand in nummers van ten minsten 14 bladz, groot formaat, rijk geïllustreerd en met de beste knippatronen voorzien. Zes maal per jaar wordt den abonnenten een gratis kinaernummer aangeboden- De abon ncmenisprijs voor drie maanden is slechts 2 fr, 50 en voor een jaar 10 fr. Met ge- kluurde platen kost Dt Grapiegse 16 fran ken per jaar. De abonnementen beginnen met J .Janu ari, April, Juli of October. Voor inschrijvingen en inlichtingen wende men zich ten bureele van dit blad, of lot d uj gevers, 0. Schepcns en G°, 16, Treuren berg, Brusgel. Landbouwers! V<*rjceker> uwe puurden en uw vee vr v! ’(geval v;>n sterven en afmaken, ver- oo. h i n door geljjk welkt ziekt-.n o| ram pen, Vcru iiiderius van premie yoor het vee, volgens T getal verzekerde bees ten 1131, 51 enz. HoofdagentEoty. VERSGHJNGEL, 6 jilaverstraat, 2. Veurne, MO I; E N W A I; te koopen met grond langs dc Veslenstraat, alwaar men onver geia üide mag alhalen. Ook te koopen nieuw eiken hou dienstig voor molenroe einde. - Te bevragen bij de it eis ijonjaigne, Ooststfaat. -S Kleermaker snijder, Pannestraat, 28, te Veurne. maaki bekend dat hjj voorlaan voor eigene rekening zal werken. Men mag bij hem stoffen en voering dragei) voor hel maken van allerhande klecdingslukken, die volgens de laatste mode zullen afgewerkt word.m. Bouwklcederen worden binnen de 24 uren gemaakt, Ook herstelt erj verandert hij kieederen die niet goed passen.’t Js gelijk waar zij gemaakt werden. Ondoordring bare Capuchons pp maat. Spoedige be diening en matige prijzen. men vraagt een leerjongen. rad ge pi ijzen. Hij beveelt hem levens in de gunst van h i publiek voor alb ibmd1’smidswerk. Laurent Van Haecke-Waeterloot, voordc'-bg g' kend als hoofdagent der brand verzakt rings maatschappij Frim«-M kiriiHMcl, p gelast zich ook met verzeker ringen op hel leven tegen de ongevallen der werklied n, de verantwoordelijkheid d'ji bazen, de ongevallen veroorzaakt door paar- j den en tijtuigen d« ianilboywverïe- heriucen en volka»erxekerii«»eMr te dien einde kotni hij z eb te doen benoe men als hoofdagent der voorname maat schappij v La Royale Beige, geslimht in 1353. Voor alle verdere ipljchtingen, Oossraat, j3, Veprjje. Henri Bailleul-Bouteca en Zoon, Hout- en Steenlaoopmnn, Genote Oostsfraat, N’ 63, te Veurne, hebben de eer aan 'l publiek te laten weten dal zij in hun magazijn te koop hebben een schoonen keus van gemaakte Grafzerken van silo grootten, marmeren schouwen en tichels, botertafels, arduinen citernsteenen, watersteenen, peerde-, koei- en zwijnbak- ken arduinen trappen, zullen koeislieten, aalputdeksels gooten, borduren, paal steenen, enz-, alsook, CtEKAniEKE VLOER en TROTTO1RTICIIELS. Door hunne goede koopwaren en bijzon dere genadige prijzen verhoopen zjj de gunst van het achtbaar publiek te zullen genieten. Bij denreifden ook te bekomen e°rsle soort <4el»it »m»>-e»-<I korioiipnpier gezeqd Terrepapier, E-.'tiige depöi in Venrne, De Buik te V.-nni’. gevestigd klaver- B’raat, N 2, slaat oud r 't bell ier van M, ll< liodcor de Spot. A inkoop en verkoop van Belgische en vr«i-mde weerden; Uitwisseling van koeppns, cheijues en vreemde munten; Kostelooze inschrijving aan alle leenin gen; Eskompteering van wessels en mandaten; G' Idleening' n op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke veranl woordelijkheid van M. J.-J. Slaesens aan den intrest van 3% 's jaars, uitbelaalbaar met eena waar schuwing van acht dagen. 3 1/2 's j.iars, onbetaalbaar met eenu waarschuwing van diie maanden, 4 's jaars,uitbetaalbaar meleene waar schuwing van édn jaar. Smid en Stovenmaker, Veslenstraat, OudGaai- ...-vli'.,; b< k'nd dal er bjj hem fT.'ïie'1'.1 alhihard» goed ge maakte kloeke i.ioven le bekomen zijn, aan ge Mnuscrcen, Statiestraat 121, L......L77X. - .30, Gftiprfe dn Roi, 30, tpsschen den Theater en flen Rpdega, Tanden van af 1,75 fr. 14 landen 2b fr. Tanden gouden metaal 5 fr. Voljed-g gefai', W,0 fr. Sp-etkl Èngejsch, Duj sch, Vlaamsch, Fransch. Begeeft zich itn huize in geheel Belgie. floeJi <lpr «rflQtp IklarHt, nevens $tads|lieaeex> Wilt gij goedkoop koopen pn Jpr trppwe kpmtbij Feli^: Vercrwysse-LobeHG, gij zult cr een gropi psspriiijiept vinden van GEBREID GOÉD,‘ais koussen, ioks, baaien, echarpen, enz., vprdcrs foulards in zijde ep wollp, garen, linti knopen, e?ftra groot assortiment van handschoen in wolle, zijden en leeren’ en corsets en jerseys. JSayetben in ajle njjjanpep, katoenen baaien en on der broeken en alle andere mereerieartikelen. ^amhorHtl^heid-en alle Ziekten der luchtpijpen, Pe pesfe remedie .aangereden tegen al de bprstkwalep. nni |O 4 fr F ft Ue daos inde gqede apotheken. Eisclit het eede- ros Jb1 iibu g DEPOT bij Apothekers H. RpYSSEN en DEP(JfDT, le Ycurnp. I S| l 2 3 W 15 Witte ffonnenstraat, Oostende K’’ 15. BREUKBANDEN zonder staal (tweemaal gebreveteerd) Beripljt ^it Menschlievendheid j Breuklijders, wees op uwe houde Laat u niet misleiden door verlokkende aankondigingen van personen, z ch als specialisten, breukmeesters of breukbandmakers willende doen doorgaan, en die van '1 vak weinig of niets kennen en slechts bmdverkoopers ziin. j Sommigen wagen pene gevaarlijke en pijnlijke operatie’ om 9 van hun kwaal verlost en als te voren te zjjn hersteld; doch velen, teleurges eld, zijn nadien verplicht hun toevlucht te nemen tot onze Speciale Banden Soldaten, door breuken aangedaan, worden uit het leger weg gezonden met 100 fr. jaarlijkse!) pensioen gedurende hun leven; waarom doet't Staatsbestuur die jong ns niet opereeren ais de operatie toch zeker is? Ja, waarom? Jk beroep, wie hel ook zij, de waarheid dezer twee feiten te betwisten, Etreuklijilers zeggen dal mijne htjlp nooit vruchteloos werd ingeroepen, gelijk voor welke gevallen. Door onze speciale en veelvoudige stelsels Breukbanden, kunnen wij alles beteugelen. Kinders en jongelingen, zelfs personen van gevorderden oudeidotn, wo.d n <.p kórten lijd volkomen genezen I Bejaarde lieden, van zak navel- of uitblij vende breuken aang-daan. gioote doorzakkingen, enz., mogen zich altijd koipen aan bieden, hulp en oogenblikkelijke verlichting is hun verzekerd. Meer dan 2C00 getmgschiiffen van genee. lj.eren en volkomene genozenen zjjn bij ons zichtbaar.' J Sprekelijk den ZATERDAG, van 9 ure voor- tot 4 namiddag, bij Albert Ver- hefae?UOQne, in ’1 Hotel Gouden Hoorn, Simon Slevmsplaats,' te Brugge; alle andere dagen ten huize der uitvinders, in den voormiddag. Op verzoek begeeft de Breuk meester zich ten huize van eenied'r, rieiMA... vstjSKsvr-r Parjjs f900: «GtandPrix») boegstp onderscheiding. ïliorD ijK* lÏQprnijkstvaal, <7 Rousselaere, JJoordstraat, £8. 8 <3 B "s' •S o t K fq 5 fo fo - 3 i 7M s 9 Ox d p. 5 XJ 3 X) o> p g 3 x 3 g 3 •J <O "T^ M V-“ w er g a rt si 'i-i-■awwrw»' r-r-- Do uurwerken in gomt en in zil ver, dooi- LE BIEN-ÈTHE, 6 on 8, avenue des Courses, to ELSENE- BRUSSEL, als PREMIE aan onze lezers aangeboden, zijn van aller beste hoedanigheid,gedurende drie jaren gewaarborgd, en om ze te bekomen is liet voldoende enkel veilige centiemen daags te betalen daar zij verkocht worden met on gelooflijk gpmak van betaling! Kiest dus 1“ Een Uurwerk voor manspersoon in zilver van eersten titel met remontoir ten prijzo van fr. 23.30, betaalbaar 8 fr. na ontvangst en fr. 3.50 per maand; 2° een Uurwerk voor dame, in zilver van eersten titel, met «remontoir ten prijzo van ïO fr,, betaalbaar 5 fr. na ontvangst en 3 ff. per maand; 3° pen Gouden Uurwerk voor mansper soon, met «remontoir ten prijze van 72 fr,, betaalbaar 12 fr. n;i ontvangst en G fr. per maand; 4° een Gouden Uurwerk voor dame, met «remontoir», ten prijzo van 48 fr., betaal baar 8 fr, na ontvangst en 4 fr, per maand. Om een dezer UURWERKEN, als PREMIE verkocht, aan uitzonderlijke prijzen mof onge looflijk gemak van betaling aan dienzelfden prijs als met gereed geld, to bekomen, moet hieronderstaando insehrij vingsbiljet opgezondt n worden onder omslag met timber van 10 centie men, aan do maat- chnppij LE BIEN-ÉTRE, 6 en 8, avenue des Courses. 6 en 8, ioELSENE- BRU8SEL; de invorderingen worden gedaan zonder kosten voor den koopor, en alle uurwerk dat niet bevalt, weergezonden binnen do drie dagen na ontvangst door don ipsphrijver, wordt teruggenomen. Xs* M W—01 OHKOKKHBSr n'"r'HMi'm Ypneoe, Oi^inudnsiraat 14 I Htoptheiil, <lnl £3 Leverziekten, gij purgeeren en zuiveren het bloed. De Bloedpillen van F. Vergauwen zijn een 'vare -ihit joor elke faatilje. liet eijn oprecht pille^ van lang leven. Ai' I "II”* B Cjr'Llege.u* 16)>ostz(*gpls van |0 ceiUüupu - et o 2; w 8 E E J« I K G Z Q M I» E EE OPERATIE 2, Meenen. Kortrijkctraai, 30. F> J. 1 - Cï B KT <3 o I c= ko

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 3