S'. I s o “K n CA 01 ra I I q h> 3! ft 0 S B9 X 9 g B i M®vn® •<vSfw@ra?r 11 F L l| U/, r S,i5 I Rhenmalism L4 S a Huis Berteloot-Coppens, H 111R 221c,uk' SunlightgJ I F gii ta I I i 1T t O --'S=L jz. E-» I aan -er i s fes 1 s tn 60 B 1 - K e I i Houdt gij uw kind, Houdt gij aan zijn leven, 1 FLERECIJN HÈT:. 9®ÊEi ir II5 L" z 5 i M x;'..;.,:...x ;x" x Bêl c 2-?É J 'n' el I o Stel s H:r H.» v SB? "*C< Verzekerde oenezlna z„- c J?2.° ~"o v i h: a M ■K 4/-i het J MOKDERS, m het gebruik van den I -ïi I wtirhukjh^ Wf^qUTTFWX X s E K w r» fi 9 0 K P B ÖB 05 *4 ,U<>? S •8 o •i t> 0»- te B- o ri E. y fi D l>cpot t Apotlie&erlj M. IlirWBSETV, Vcurnc. v. ^«jfwaaftsu IQ» 1 y £3 8- 2 - M ^8 i-L s l-r’ MlNCfNÏ tegen Florocijn Ajp?7 ^armacicfij en Bheumatism y; A. VINCENT, ^DOt!):^'S^^ImH• //ïJ Slraugliaen, geel water, Afloop, bleene sthionen, zuiveren, enz. y t' Te bekomen bij Georges Vanderheyde en Zusters Veurne. Goede kwalilcil lijnkoeken, lijnmeei, arachide koeken, meel, bloem, maïs enz. alles aan de vooidceügste prijzen. MAGAZIJNEN op den Appelmarkten aan deYporbruu ,V •-> FOIL d“Breta!|ne [lepo-ie au vieu de la loi en laus paus Produi' breveté, i inploi tacile. el recom- nun Ié par MM. I>> mé ‘éeins. I énöt péi éral. chi-z Elisa Van Houtrive, 72 74, Avenue Scheepsdaeie Bruges, et en vi ne po tuut. Ex’gez signature El. Van HoiUrive. BALSEM van 1 frank Honoré RUYSSEN op de kaatsmarkt. te Veurne. - S 2 o o 1 i E d J I In alia apotheken, C .50 I t W ■g £3 1|S2 X5 ■^§5 B-S J2 1? - Ê-« I f CöO 2s I P a IS m 2 5 3 2 L 5 - 2! n i* 2= a CD Botermarkt van Veurnefper kilo)» 13 November- fr. 3 10 3 03 3 00 2 Eieren p 20, Ir. 3 30 0 fr. 0 3 u Aankomst tier Nieuwigheden voor IWintersnizoen* OOSTSTRAAT, 5. VEURNE. Wilt gij goed en goedkoop gekleed zijn, gaal uwe kleederen koopen in liol buis Berteloot-Coppens. Al daze kleederen in ons magazijn verveer- digd zijn zoo goed afgemaakt als op maal. Bijzonderheid voor kleederen op maat. In ons magazijn zuil gij vinden eec groot assortment Hoeden en Klakken, Sirooiboeden (laatste mode), Parapluie’s Parasols; verders grooie keus tan allo slach van Schoenen. Hui? BERTELOOT-COPPENS, Oostslraat. 5, Veurne. 2 :j 6 Novemb, ■z M dóen 3.20 Leegste r 3.00 J lag s e=> S 5 r GO r— *^xj, ■.•.ia? Ipumda! al da hulcvrouwon v&rklaren dat '■'-••A Lat de bcuie en do 6p*arzaamsto Yi zecP '3* V.'ijgart dus alle namaaksels en j 8 £-.s s'i a? y oa “s 3 2 i ^5 s F I g -d JLSJ? 3 rt C x Het is met honderden dat men reeds do WONDERBARE GENEZINGEN telt. Do geneesheoren zijn eenstemmig om Aliment Delaere te boveleu. Het fabriek Dclacre heeft ontelbare bewijsschriften ontvangen waarin de vurigste dankbaarheid blijkt. DELACRE et FiLS (leveraars van den Koning en van hot Hof) VILVOORDEN (bij Brussel) Verkrijgbaar bij dc apothekers, droguisten en kruideniers. fflSpss fr-- -■> v 2 S “da 5 *- Ui-eii |i85| rd 5? 3Eg2 ujy Jss S - 'sp1-- S-'È 'c 5 5 a cl 2. g‘s r P ET* cr o *Tj -i cr O o 2. C pr c« 2 - P 2 t S 2 N G 1 -E ■j r o UQ B* W-a 3 c?33 3 ra c tv W ra v> w cr E o E. ra o e> 9 O c 9 re' <T> ra t4 O 73 r-rl c Sr CO 31 5 r» ■>x -r. KEELPIJK VLtSlIÖT 5TUVE MEK T EECKCHIET B. r« t/fz S S e^. ,ili;uu.v I o Q Q> GJ “O »Z* "rt 5 O ni X C a v -c-"1 Q i -jji j o N P< <p fa> O O O z I Zn’ Mw t? i W! M S--/2 S: 'j' S' 3 2 ra< g F 31 JTAN EN J DOOR P/-J <i fCT v^r. den ELIXIR U;.: J gij tmchleltoi>Ue niddtlan hibtbrpraifd a gij alle «njnngin fitbt gebruill gij grantn uiUlig bilont di- Fl.lXIlt VIXCKNT latuinvti- nig tijd, genazen Prlj»u fr. da fle»ch in all» »pothak»n h v?’’> M «CSU» «3SS^M^3^ïi»iaig3^ KZffiRWSECT Medaille il'oiExposition in'ei nationale d’liy/ièii" t-i de sauveiage d’Ouende 1888. Medulle d'arqenl. Grand concoursintr- *aiionil (ie Bruxi'lbs 1888. Medaille d'or. Exposition de Tunis. iKlimiinltMEtie Scititiqiic, Gonttv, rir. gi:é >s mfatlhblenirnl el en lies pen de t iups par iVniploi du Jet la lalne Poil G2ö®ES13^3SX3SS3ffi3!I?^3I1322?5!M^ Bïet l*e«tc itihldel tecen UIIU1IATISM, FLERECIJN seiatica-jicht (pootje of kozijntje8 genoemd), pijn in de lenden of ver" schot, is deu voor uitwen lig gs- btuik, der Apotheek o re a. T3 i 5" •g g =5 O re 2 •9 M O ii r J.’ P*> j-, s dit zvkee en snol 1 k t:-d Es - tu werkt, zonder ya- vaur, gcr.inkltelljk un zuiver zonden I <to minste moeilijkheid, laat peen ent cl speer over on doet allo poeiers, voordo maag schadelijk, uit dan wog. “Sc.® CT>» 2 U) ^ra B 'Z- g s-i? =- c S i u c5 c —'5 - Q. 8 GJ e; 5 S| i 5 ..S-CC r 9 S g S H -v- a-S F c 1 CJ V. Jj c |tJ «J Jl o 2 43 X Cm -O £h E M t M t 'i'i a*-x O k V. ...-. L- O 'O a “O o I--1—1 ynttttttt?!?if!f:?*ffttt*fft}tfttftthtttttl*tfffBf)ftB*ffBfHHHHHfft!fffH{H!tf!ffHHtHfjtHt.t!ttttltfXtf 9^ X 5 UUK e Cu 4 -- S. |E09I g T ra S W ^i-s.nr en s Q- po’ CZ3 i Hoogste prijs fr 3 30 t4 m" o co* O 7“”* o o '-3 p? ah I 9 1 'v.- e: (A -- 1 *?3 ■- S ca 3 Beproeft slechts gedurende eene maand dc uitshiitelijke leefregel van den Aliment Pelacro (phosjdiaton en melk behoudend®) ep gij zult vuortgaan. Hij wordt liovcn al do voortbrengselen van denzclfdon n.-’id geplaatst, omdat hij phosphaton behoudt welke men zich gemak kelijk kan toeelgenen en ook boter in passende hoeveelheid, terwijl meest al do andere vocdsels voor kinderen er geen behouden. Do ontleding van liet vrouwonrpcjk bewijst dat er boter noodig is in het voedsel van kleine kinderen. Do Aliment Dclacre heeft wonderen voortgebracht bij kinderen waarvan den staat gehéél wanhopig was; HIJ HEEFT ZE GERED. Staaldoos franco gestuurd tegen 35 centiemen in postzegel. (Volledig adres a. u. b.) «w Alwaar ook tc verkrijgen zijn goede genees middelen voor de beesten, tegen al dc voorvallen die dc tusschcn- komst van den veearts f; niet ver, eirchen- i zooals x> ra 5 <5 J’S S -Eras: 1 C ’nS N -g il'0Hs 5? S ra n ui c 9M g -g wrs d» e BS 2- c o. g CB 2 Hï N r.’ O -r- (T CD -s - CD Ui CD X 3 G O ft 5 FT c5= i” g K CD CD =3 fB O E L CD 2J S'»’’ SF? B jé .2 o> s aQ e 2 e fa o «r ss c z wi s e w c O) .n J3 - a taJ 2 z J3 r - 2 i a o - - 'S e e o Pm m 21 a i «3 -ra u iD -D CD ^3 e 3 E3 o -o S - - ra "1 2 «w tr 2 J G E. 3 ra S-= CL jj rr *2-2 J1 o- Oh B3 E. O g- 3 M 'S

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1901 | | pagina 4