M. JULES DE TROOZ. TDOOJD WOENSDAG 8 JANUARI 1908, Nr. 1 65 JAARGANG. KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR DE STAD EN 'TAffRONDlSSEMa, Coxvdc Van Soorten. I ruchtcn van ’l onzijdig onderwijs. Gemeenteraad van i eurne. B31*- litiek leven in *1883, nis prbvinéisal^ VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG DE KINDERS BONHOMME-RICKASEYS, Nieupoortslraat, 10, Veurne. Een dorpschoolmeester geelt aan zijne leerlingen eene les van fruii boomteelt. Me sier. Zeg eens, Willem, welk, is het beste oogenblik om de appelen te plukken Willem. ‘s Zondags, als de boer en Gewone aankondigingen per regel 20 ct. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.0'f Herbaalde aankondigingen, volgens overeenkomst UTF.'-dr’ Alle affichen, bij cns qe Irukt, worden EENS onvermeld X Ie postbureelen. fet de P*st fr 6.00 <^n afzonderlijk nummer 10 c.-. •n schrijft in bij den Drukker-Uitgever «u in van den Opper-Minlster De katholieke partij komt een aller- ,Zoo verdween van het wereld toonvel die verdienstelijke n..invtinioeilare strijder voor de katholieke zaak, op hel oogenblik dat hij den hoogste» trap der aardsclie grootheid i eieikl had. Moge de lieer Erin hierboven ver gelden. voor al hit goede dat hij Lier beneden slichtte werpen. Sedert jaren was hij aan jichtpijnen onderhevig, waarvoor hij zicli jaarlijks naar Neuenahr begaf. M. de Trooz was kinderloos. In deze droeve omstandigheden zal de algemeene sympathie der Belgische be volking zich richten tot Mev. de Trooz, de weerdige gezellin van den verdienst- vollen man, die zoo vroeg en zoo ^chie- lijk aan hel vaderland en aan zijne partij wordt ontrukt. Maandag laatst had de begraving plaats van den diepbetreurden heer De Trooz He* lijk van den afgestorven Opper- Ministcr was overgebracht in eene der ruime zalen van het Paleis der Natie, die in eene indrukwekkende rouwkapel was herschapen. De Ka nier en Senaat, talrijk vertegenwoordigd zonder, onderscheid van partij, gevolgri cono menigte ‘officiers van de burgerwacht en ’t leger, ambtena ms van de versclflllige Ministe ries geestelijken, vrienden en kenni sen van den afgestorvene, alsook de Burge meesters, Schepencollegies en talrijke Gemeenteraadsleden van Brussel en de voorsteden, kwamen, na-de Ministers en verscheidene Staatsministers, het stoffe lijk oerschot van den eersten minister groeten en aan de begraving deel nemen. Indrukwekkende lijkreden werden er uitgesproken door den heer Schollaert, namens de Kamer van Volksvertegen woordigers; dooé den heer Liebaert, Minister van financiën, namen: de regce- rir.g; door den heer Sauvcur, secretaris generaal bij 't Ministerie van binnenland- sche zaken, namens liet personeel van ’t ministerie en door generaal Verstralen, namens de burgerwacht. 1 7. M. deh ILming was bij deze lijk I plechtigheid vertegenwoordigd Door graaf U'Oultrémont, Groot - Maarschalk van T hol; de generaals Donnyeq Coussebant d’Alkemade, stafofficiers; commandant Aunïont en Majoor du Chaster,’ordon- naneiecfiicicrs. Z. K. II Prins Albert in groot uniform van Generan1, kwam zelf eene laatste hulde brengen aan bet stoffelijk over schot van den eersten minister en zijne deelneming uitdrukken aan de diepbe- pro ide bloedverwanten. Van bet Paleis der Natie begaf do lijk stoet zich hisschen eene dubbele haag soldaten, naar de Ste Güdulak rk, waar een plechtige dienst gezóligén werd. Vervolgens begaf -'e stoet zich naar de Noordstatié, van waar het lijk van den diepbetreurden minister oveigebracht werd naar Leuven. Van de static van Leuven trok do in drukwekkende en droeve stoet naar het kerkhof van Hcverlé, waar 'bet stoffelijk overschot van den heer de Tr oz, na de laatste keikelijke plechtigheden neerge laten werd in den grafkelder der familie do Trooz. - Zondag, 29 December laatst heeft M- de doktor Pat yn, van Nieupoort, .eenen xoordravht gegeven te Coxyde over hel bezorgen en opkweeken der heel kléine kinders. De geestelijkheid (lep parochie en do gemeenteraad was tegenwoordig. Een vijltig al moe ters hadifeii van den oproep beantwoord De voordrmTit was zeer schoon en boeiend, de taal was schilderachtig en voor iedereen zeer verstaanbaar. De heer voordrachtgever deed uiteen al wat de moeders nijeteri weten die hunne zorgen te geven heb-en aan liiinne heel kleine kinderen. Met niet ..min rijvat bestreed hij de slechte gébruiken die hij .sommigen be- 3‘a in in 't voeden hunner kinderen. De tochoordérs-zöllen veel nut getrok ken hebben uit dezen voordracht. Ook is het hoogst wenschelijk dat d ;r gelijke voordrachten, in vele plaatsen zouden gegeven zijn en door vele moe ders zouden bijgêwóond worden. In b T cong cs door de antik'erika'en g houden op Kerstdag n Tweeden Kerst dag m óatirin M. Bvyl ook het woon! voerde werd een dagór e gestem •waarin de we'nsch uitgedruk wo dl dat de officicele scholen zo haast mogclijk zouden verlost worden van het gods dienstig onderwijs. En dan komen die mannen maar altijd verte len dat zij tegen den godsdienst niet zijn den gekozen in de kiezing van 20 Octo ber laatstleden. Al de raadsleden waren aanwezig. De nieuwgekozene leden hebben in handen van den heer Lurge.meeslar i’en grondwettelijke» eed algelegd, én wer den in hunne bediening van Gemeente raadslid aangesteld verklaard. Daarna werd er overgegaan tot de kie zing van eenen schepen, in vervanging van M AEG 1ST PIL, wiens mandaat ten einde was. Deze kiezing geschiedt bij geheime stemming; elt ledt n iiamen aan de stem ming deel M AUGUST PIL bekwam 10 stem men, M. VERIVVES, I. Diensvolg i;swerd M A. PILopnieuw als schepen der stall uitgeroepen \oor eenen termijn van Sjnarl Daarna werd de jijst van rangschik king der raads e l -n vastgesteld en de r.i.tting word nr<»n an Meermaals reeds hebben Wij getoond dat het godsdienstig Onderwijs de nood zakelijke giondstecn is Ccner goede op voeding. De aliedangschc ondervinding bewijst klaar en duidelijk ?jit de onzij dige, goddelooze school aan bet kind de vereist bte doelmatige opvoeding niit schenken kan. Om d aryan overtuigd te zijn behoeven wij slechts eci.cn oogslag te wirpen in het naburige l ia krijk, waar het onzijdig onderwijs, bet ouder wijs zonder God, dal onze lileialcn liier ook zouden willen invoeren, in voege is. In zijn werk l’Enfant routable. Het plichtige Kind getuigt M Hemy Joly, voorzitter van de Algemeene Maat schappij der gevangenissen dat, hoe wel het aantal kinderen in Frankrijk van 1840 to 1894 niet merkelijk is aan gegroeid, het aantal der gerechtelijk vervolgden van 1G tot 21 jaar, van 8C00 tot 32,000 is gestegenliet is dus ver- vierdubbeld M Guillet, onderzoeksrechter te Pa rijs, schrijft het volgende Aan niet één ernstig mcnsch kan het ontsnappen, dat deze vrees wc k- kende vermeerdering der misdadig- beid samenvalt met de veranderingen aan de inrichting van hel: onderwijs toegebracht. M. Lavisse, plgemeen inspecteur van het onderwijs, spreekt in denztlfden zjn «Wij hebben duizenden scholen gc- bouwd, zegt hij, maar wij hebben de - opvoeding vergeten Allesis erop geregeld om diploma’s te labrikeeren; maar noch de school, noch het cöl- legie, noch de hoogeschool maken, een verzedelijkend midden uit Ziedaar de vruchten die het verwe reldlijkt önderwijs in Frankrijk vooit- brengt. Ze zijn vai. aard om alle ware vaderlanders te doen nadenken en ben te overtuigen dat, tot heil der samen lèvicg, het verzedelijkend godsdienstig onderwijs moet behouden versterkt en dog meer uitgebreid worden. Woensdag 1 Januari 1908, om 10 ure voormiddag, werd de Gemeenteraad jn openbare zitting bijeen geroepen, tot de aanstelling en eedaflegging der raadsle- 1 Vr*agt in al d« winkels van VANDEN DE’S gebrande koffi’s, 'l is verre ste. Stoomkoffioranderij, Appel- ikl te Veurne. l ven van M. Jules De Trooz, overleden Nieuwjnaravoud te Brussel, in den I lerdom van .’>0 jaren en 11 maanden, ■rzien van de HH. Sakramcnten. Jules Do Trooz, minister-voorzilter., verd gelmreh te Leuven den 21'Februari Eï. lij deed priva’e studiën en trad in het Zoon idstid, voor zijne geboórléstad. In 1889 werd hij door het arrondisse- |nt Leuven gekozen tot volksvertégen- tordiger en zag sedert dien onalge- aken zijn mandaat door de kiezers rnieuwen. In 1893, hij de eerste toepassing oer ■jpenredige vertegenwoordiging op de «unensielling der gemeenteraden, werd te tauven lid van den raad gekozen n leider der katholieke oppositie. Hij trad in 1899 in het kabinet de Smet H Naeyer als minister van binncnland- he zaken en openbaar onderwijs. Als volksvertegenwoordiger en als mi jl ster om’trs' heidde hij zich als talentv I i edenaar; aanvallend politieker, wist hij Keds, door zijn hoffelijk karakter, te liéhagen en menigmaal der. tegénstrever H ontwapenen. Toen np 12 April van verleden jaar, U n gcvo’ge her sTémming van' liét amen dment Beernaerl bij de mijneiiwi t, graaf ft Smet de Naeyer bet ontslag van het ■binet meedeelde, werd de naam van de Trooz de eerste uitgesproken als Kn waarschijnlijke opvolger Na lange onderhandeling. n gelukte hij werkelijk in T thans 1 es nande kabinet men te stellen dat op 4 Mei in fonciie Zroa’s men ziet, was zijne bediening Bs eerste minister van korten duur en B de onverbiddelijke dood -hem komen Heffen, op betrekkelijk jeugdigen ondér- Idom, in dc uitoefening 'an het hooge mbt, door s Konings vertrouwen hem Beschonken. Mijnheer de Trcoz was‘een man wier Beleerdheid gèbouwd was op ondervin- ding en zelfonderricht; hij was een man Bp de hoogte van zijnen tijd, een flinke redenaar, dien iedereen geerne hoorde. Weinig Staatsmannen zijn er en heb- ben er geweest, die zoo rap waren om de verschillcndste vraagstukken aan [te Bpaan, ze te verdedigen of te doen vér- norren De aanttóndu'insen voor Betqie en bui’rntin<t (beide Vlaanderen uitgezonderd i worden ontvangen door 'den O- EI'RC DE PT.ll i JGITÉ. Mafdalcnastraat, 4S, ie ^xusnoi ■i INSCHRIJVINGSPRIJS z foor de Stad Ir. 3.00 --1.-- ..'ill, I hi’t. i irHFmtni’ in. -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1