r I Twee WOONHUIZEN 1 f VEN DITIE 130 KOOPEN OVERSLAG -- van Veurne.-' Huis tc pachten Algcmcene tijdiiigèn. vrouw 252 vandaag het niinvc vliegennet over M 1 de korrektionnele Recht- I 3 k STUDIE vau den Notaris DONCK, te Veurne. 295 56 196 M A N T o o il on den Nwtwria MB "Mr «T» vas: iw T< LOO. 139 456 595 124 383 2» 2i 40 41 m2- 43 44 45 goedhar- Gdllk WOIlScben De weinige kilometers, die on» van Dixmude scheiden kunnen geerstins den geest van welwillnulh id en (in go., voelens van güeiu gebuien vcrn.ime tjen opgepast vandaag,' idle gij krijgt I ynnd.-if. In»t ninwe vliegennet over de baste cn de naw* bellen. Op Donderdag 16 Januari 1908. om elf ure, te Loo. on bo’stedelandpR van Hatf No'er'la^me, Pio en' De lEne’e en and<r langs de krsijde van Repinghc, van Olmen, Wilgen, Hollar» e Klemme: s (;orr^) enPo li e> bijzonder dienstig voor wrg* mn' k'’*’ Vtngidering ttr herbc'g vM P.'laeitt te Loo in de stat Met ge vone vooiwaa den. Burgarlljk* Stand Van Veurnd. 34 December, 1907. Vanboutte Maria d. van Juliaan en Rossey Helena,- Smisse, straat. 1 Jan 1908. Deyriesc Maria d. van Theofiel en Vermcersch Leontina, Be- westerpoort. 3. Dvb ienst G rmana, d. van Julia tn en DeCloedt Maria. Zuidstraat. 5. Lucidarme Cyriel, z. van Hendrik en Gruwez Edodia. Binnenpalen. 5. Gaytant Isidoor, schipper te Veurne met Vandcwyngaer Adronie, dienstmeid Breedene. 5. Schal lier Isidoor dienstknecht met Bonte Elodie, dienstmeid te Dixmude. Herberg /eesten Combaischuiving cn smijting op den •vogelp’k bij de wed* Tu-on, Oude Beostenmaikt, op Zondag 12 Januari. Combaischuiving .er smijting op den vogelpik ter te heig het Ha-'tlelskwar- tier, bijArlbui Cremer, op Zo.idag 12 Januari. Combaischuiving en smijting op den vogelpik, ter hirbr^ ian Rel odoor Reynaert ZuidsTaai (Viscümarkt), op Zondag 12; Januari. Cómbavchuivin" en smijting op den vogelpik. in de Prijk rij ('andenabeele), bij Jeuoom Duronc, op Zondag 12 Jan. 'Comba c’tuiving en smijt i g op den Vvg -Ipik, in 't Klein Sint Seblutiaan, bij Etmol Dut >or, op Zit.drg 12 Januari. Combatschuilir.g 'en smij ing bp den vogelpik. in de N-.eupobrtbiug, bij Alfmu Du forel-Haillcul, op Zondag 19 Januari. Combaischuiving en smijting op den vogelpik ter herberg in 't Voeje. bij de weduwe Jansen-Cabnoo, op Zondag 19 Januari. Combatschviving en «miiting op Jen vogslpik, ter herberg H’ Hem Teil, l ij B Comein-Dedeystere. P.mnek. Isijde, op Zondag 26 Januari, Maandag kandeel Combaischuiving en smijting op den vogelpik voor een vet konijn, in De Hen. bij Aug. Cotr-ele, op Zondag 2 Feb'ua’i. Combaischuiving en smijting op den vogelpik, In T Kleitz Yper. bij Eduard Rossey, op Zo:ii ig 2Februati. WOENSDAG 15 JANUARI 1908, om 10 1/1 ure stim voo-m’ i l> er ge hoorzaal van T Vredige-e-.'it t«» Veurne, en ten ovrrs'aan van den bevoegden heer r dereebter. van Gemeei t Adinkerke-Panne. waarvan een ten ihrnstc w* herberg. en 18 .Ven 66 - Ca bébauwde g and en zanJakker. Verdeeld in 16 konpen. Hel woonhui’» met deel der erf ge bruikt door M. Lonig De top mi’s fr. 14 te munde. vrij van lasten, mei recbl tot I Mei 1908. Het woonhuis herberg S” P eter'» met deei der et in pnch’e gehouden door Mevrouw Wedu ve Zoele, mi s 120 tr. 's jaar», vrij van lasten, m :t recht ioi I Mei 1913. Al h-t overige gebru'kt door verschei dene tot 31 December 1907 Bij samenvoeging ingesteld 9300 fr. Voor breedvoeriger beschrijving zie de plakbrieven. Op zijn noodgescoroeuw awajees de - J - I namen de vlucht. Van II >vj», verkeen bode van Nijlen. I in bedufilcélijken to-stand.’ Debodcr van Nijlen op Lier, Remaysen, staat algemeen bekend als een telijk mensch. Hij was juist benig zijn groot pec.rd in den wagen te spannen en verricht de o bezigheid op eene kleine binnenjda.i s waar zijn bounders.' hem voor de voeler liepen, toen onze verslag gever hem een bezoek bracht. Gedurig redeneerde hij met zijn peerd Stapper- naerde misse zijn. l'RANKRIJK. Nog voortdurend sdiiijvcn de fransebe dagbladen over de walgelijke postkaarten en prenten, in l'aitjs verveerdigd. liet parket heelt reeds veisclicidene huiszoekingen ge daan. en waarschijnlijk zullen er betich ten voor hel eedgerecht verzonden wor den. En zeggen dat onzo liberalen lekkc- baarden achter en beslier op zijn frftnsdt 't is te zeggen een beslier dat zich bozig houdt met paters en pastors te duivelen en dat de oogen sluit voor alle andere dingen. 507 Zij eene vermeerdering van bevolking van 88 inwom-rs. 41 huwelijken hebben plaats gehad. De 1 evolking onzer stad beliep op 31 December 1907 to1. 6377. Een onderhoud met des ITALIË. Gelijk in Frankrijk wor den de socialisten daar allengskens ge heel n ecstor van 't land. Van dag tot dag vermindert er de openbare veiligheid. In hel Senaat werden daarover bitter» klachtm gehoord, en de Overheid werd vlakweg beschuldigd dal zij niet dorst opkomen legen het rood gespuis. De opperminister loochende. Niet af te liegen riep prins Odescalchi, een stoet is voorbij mijn |»ak-is getrokken, de roode vlag aan T hoofd, roepende Leve Brcsci J «lat is de moordenaar van ko- ning Humbert. Andere Senators spraken in denzchden zin en de opperminister stond to kijken gelijk eenen hond op «ene zieke koe. Dat zijn dan de twee landen, die door onze liberale gazetten als een toonbeeld aauzien worden. Hoe schoon ItcchleHIjke kronljk. I Zijn door de korrektionnele Recht- bank van Vcurnc veroordeeld Zi’ting van 19 December 1907, 1 anhoutte August, leeglooper Coucke- laere, 14 maandenen 52 fr. of 16 dagen, voor aflroggelarijen. Devettere Amand, wafelbakker, Blan- bmberghe, 8 dagen en 26 fr. of 8 dag. voor smaad. Top Emicl, landbouwer, Rousbrugge, voorvvaardclijk, 100 fr. of 8 dagen en 15 fr, cl 3 dagen, voor jachtdelikt en hond zonder nu daije. Gaytant Isidoor, schippersgast, Veurne 15 dagen cn 26 fr. of 8 dagen, voor vvoonstsi li< reis. Galoon lu'siré, vvctkman, Coxyde, 16 dagen en 2C0 Ir of I maand voor jaebt- d likt. iiA CbTArv^e-fi den geest ren, die er tusscheu ons en M. I’ Bout i,ook bi den wij al onze ge lukwenschen aan onze bujrma’-, du- hier spreekt. M. P. Bouilty, 12 Pacdehoek te D.x mude, zeg'on» 'i h mei dank I a u be n dat ik u zegiign mag da ik etndeijk dai k aan de Foster Pil en in ongcv-eei tien dagen tjdvan eene vie-’sclijke ic i ekte otnl.isi ben. die n ij sinds zeven maanden bei manei ngscnaj) deed ijden, ik war.hoo t Je in er daar ik n w e wi ,van mij e 75 ja en ge n* ge nezing ineei hoopte, want a .da zo'gen bleven nutteloos, d.kwijl* s o d ik ve> moéider op dan den avond te vort» hii T slapen gaan, zoo dat k n,ij noen bt k ken, noch recht komen ko t, mij e nach ten waren s echt, mijn water troebel rn bc'ast, ik wist niet meer wat doen, ?om< k geb uik deed de F >-t r Pi len voo de Nieren »e kocht te Vcun.c bij M Ruysser., apotheker. Mijne vei wondering werd s’cchts dom na eenige dagen veip'eging reeds veel be.er gevoelde, h el mtjn tpesl .nl ver- be e de zioti, zo >wel dat ik veertien Fkwaïl on l ist w.i« en dus te nemaal genezen. Ik verkhnr Geboorten 74 Intredingen 226 330 Overlijdene 68 Uittredingen 187 I 255 Ghist 1. - V£N KOlT-fc GE- STOlill N Worndag mo gmd beetl men op den steenweg van ende het lijk gevonden van den g»n mlen Jan Van Heckit. E n l. ijgeil>ep^n genees heer vei klaarde dat de ongelukkig ge storven was aan een opdit.ng, veroor- aaakt door da koude. Douanier geslokon to Ghyvcldc, Maunce Van Hov-, joegr donanei.- ‘badre.iide, dio sedert e.-óe maand t* Gbyvelde, o i de F airc'io grens in dienst wa<, kwnn rraatidag avond uit de herberg toen hijopetns' door, zes ol zeven sinokkelaais over vallen weid, de hem op ongehoorde manier mishandelen, en wam bij hij ook etfn tiental messteken ontving. gebi-ren toejrelyopen, e,o de jda^c. s 6 dooien ol vrachtvrij per post met het gelegen te Veurne, Hanssenslaan. Zich te bevragen bij Henri Bu'sartea, Duinkerkstraal, Veurne. Stad Veurne. l ijst der jongelingen die moeten deel r.t men aan de loting van 1908. Een bio’jc acht-T .it zu'.lo, ziede dan niet 1 <1 l ge de poes oj) hare jioóten zult trnp- i |n n; we zullen eene goeie provisie hoi in den zak doen, naar dan moede ook goed stapjen, z.u'lc. Toen dit gesprek afge- I looj'en was. werden de riemen van liet binnenplaatsje oprntr*'/.et en x’e bode Remaysen trad naa bu t cvv j end met een zweep van gev.octitrii riet cn wees zijn neerd den weg. Ibt to <rie v irgennel kwam in beweging, d; b*llen klonken I Mijne vei wonurruiK «cru rv «.o-«w- en de twee zware wie cn van de kar I mijne vreugde g. ëv -na ird toen ik mij r m opiiioH <in«ren vei n'erzinw reeds veel I en zijn poert,! in’hel rood wódijv’er'en, I wied grootste .-tajiji iil- Z» o'-zijn Wij in l hêiii op stap gegaan lied aangenaam heefl hij ons den langen w'gran Nijlen naar l.ii r bezig gehouden. Lit hi t gesprek stippen wij hel volgende, aan f c hirendo don lijd dat ik bod» hen, Iv-li ik te Nijkm, Kessel cn Lier li-H wat menschcn zi n g-mezendoor d» b»ro- n de \bdijsiioop. Klooster Sancla Paulo. De oen van borstziekte, e<-n tw--éde van i.-thma, een derde van bronchitis,’ande ren van tering en veeschciden van lm g- aand-iening'-n. Herhaalde mal< n is h-t o rrgekomen, d it ik B< ssch -a Abdij i- •oop medebracht voör menschen die allo h handeHngtn cn geneeswijzen dejito- ld hadden en niet genazzn n door de Al dij- -iroop gt neren z. n. Ik h b nooit r ders dan met lof owr de Abdijsiroop ho 'ren s;»rek»n en raad alle borst- lorg »>n a t - in .lijders dil gezegend middel aan, omdat ik overtuigd ben zij zullen genezen als zoovelw hom! ribn voor hen Voor!# doel e bod-.- Remaysen on; r ng mede, dal ook zijn vrouw doof de Abdij siroop genezenwas van een hevige -ast'- ma. Prijs 2, 4 n 7 fr. por fl con. Hoofd Depot voor Relgie O. de Beul, Lange Ntcuwstraai, 57, Antwerpen. Verktijzbaar bi' e Veurn*, Apotheken G. DUCLOS, 23, Grooio O sistraat. H. RUYS8EN, 15, Guote Markt en in alle goede ajiotheken. Burgerstand der stad Vcurr.s voor het jasr 1907. Mannelijke. Vrouwol. Totaal. 65 230 Wij vernemen nmt genoegen dat onze jonge stadgenoot de beer Henri Goossèn zoon van M. Dei zwaarder Goossen, het diploma van landmeter bekomen bedt. Beroepshof van Gent. hy- getproken De genaomde Henri-Amaat Foort, van Watou, was door de recht bank van Veurne verwezon tot 7 maan den gevang wegens diefstal-van eene som geld, met inbraak. Uij weid on- mid lelijk aangehouden maar ging in boto’p. Het Hof le ft hom, op de pleidooi van Mr. Mestdag!), vi ijgesptoken, de f i er: n e’ '.en genoegen van t echte be wezen zijd»*. FoO't vve*d dadelijk in V»ijgeid ge »i 11 en Tuk heel veil lijd naa< hui-. Acrlebout Ernest 2 Allo Camiel Raeselen Emiel Boeve Camiel 5 Brnloot Eugeen 6 BuHeel August 7 Deburchgraeve Desideer 8 Decrop Amant 9 Dekamp Maurit» (vrijwilliger} 19 Depoorter Milo 11 Desaever Maurits 12 de Spot Albert 13 Dcstroopcr Karei 14 Duyck Prosper 15 Foucke Hector 18 Hartcel Julius 19 Hntivveele Omer 20 Hcndryckx Marcel (vrijwilliger) -I I uyghu Hicrcn mus 22 Huyvacrt Cyriel 23 Lemahieu Luciaan 24 Madoti Romann 2 Maer tén August M: *sen August Mc. nel Prosper (vrijwilliger) 28 1 oi telex Theophiel 29 Net Hendrik 30 Odeyn Arthur 3| Paulya Hector 32 Reynaert Germaan 33 Reynaert Omer 3t Ril lof Francies 35 Koels André 36 Ryc.kevvaert Louis 37 Sacki npré Emiel 38 Schallier Hendrik 39 Seys Oscar Vandamme Camiel Vandenbussche Eduard (vrijwil.) anderkeulën Mauaits Van Oost Karei Vanreinoortele Juliaan Vanrcebrouck Hendrik 46 Vereecke Raphael 47 Verhaeghe Camiel 48 Warmoes Camiel dreunden, terwijl Remayson in.hetblouw kundvii* rtutiSeii. n<’ a'3 nun. xu ivr >n stan ir-rnnn dagen later van al e hetb v-nstaande w* r en veroorlool U het kenbaar tc maken. Dost iedere verkoudheid U huiveren ^ennatrid 8“ l'ieier w en he. ft ze dadelij; invloed op oven rug gc'o’gd door stoornis in de wer king d ’r nic'cn Zijl ge spoedig boo« en la* g gevallen voor kleinigh '’en? Heb: ge noude handen en vomsn? Zwel- c uwe beman tn voeten op? H :ht ge walen onhrr ec oogen Lij*t ge aa» rhumatiek, hootdpijr. o' rugtcei? woi dt de we king der meren onregelmat g en b engt ie g'iiis voor Itid en er zich eert van d«e kenteexens voötdooi, T i- •lal c bij U ol zwakte of zieke der n eten is en deze kenue' ens waarschu wt n L’ voor meer ge 'aai lijke z "kt' n Verzekert U dat men II de Fos'e Pdlen v de Nieren» ge*e van dezelfde oirlSis uie w‘ ke M. Bouttiy gehad 1 bei t Men kan ze ia alle apotheken beko men tegen 3 fr. 50 de doos of 19 fr. de c bedrag der som te zenden aan het Alge meen Depot voor Belgie Engclsche Apotheek, Ch. Delacre, 50, Coudenberg- strast, liussel. Wacht U voor namaaksels; cisch het handteeken James Foster «p elke doos. V. F. 6. - a V W®™ Geboorten HuwaUlksa^nkondiglngcn. I ■r-r;?U a O C, ..j.. - 16 G*»«quioro Eugccn 11 llaentjèhs Edgard

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 2