NIEUWSTRUT, BRUSSEL van I 3 o 3 W KM B ffl Ml - ALLE BAGEN k WOENSDAG 6 JANUARI, DEBERGH, ZIJlïkNTÏlLAT, WKUDt^K. Kunst-^hsfó^raphie CHARLES KETELS, Houtmarkt te Veurne, (nevens de Rhetorika). Portretten, in alle grootten groepen van lam lien, huwelijken, maai&htippijea etz S|êc'aliteit van vergrooimgen Onberi pelijk werk.- S 8 g Bankhuis J.-J. Staesens, Oostende en Veurne, Jonge Kleumers en zware APPELBOOMEN. c ii vrijwaren YAXELAIRE-CLAES EN Cto Issas I 1 cteNEzew NIEUWE LONDEN EXCELSIOR J25 3 S tra C5 I Lcermeisj 9 5 Men vraagt Leermeisjes bij vrouw E. Vanilmkeickhove-Deturck, nodek’eermaaksie Duinteerkstiaai, té Veurne. Leermeisjes Te Pachten SB i Georges Van der hey de en Zusters Veurne. Q^LTTTIïZSS JLIVÓHIEHXES KOOPDAG o t, ..B k Dronkenschap bestaat niet meer. j DE TINKTUUR SEEGERS B 2 BOUWGRONDEN TE KOOPEN Naamlooze Maatschappij «De Vlaamsche Heerd.n ZBEMOriT- o— r Bzsa r I .1' I ta Sö jrxsMi puoes kame B B R e Ml ►V a* s gekleurde wollen waren aan 1 fn 0,75 en 0.50 Zekere en kosteloozo me thorfe voor het leggen franc S CO •XJ m O Q M G© en r- vorden gevraagd, bij BERTHA 3-OOSSJ8N, gediplomeerde kloet maak te (e Veurne, Vestenstraat, N* 4tf. f Om »eff na in g*biu*k lc reden. Schoou en geiidljk RENTENIERS HUIS, ttainde en g-iegen aan den hoek der Duinkerk- en Ve<e'>sttaaiook dienstig voor Winkelier. o o B D c- to 2 M X o ge'ogQn langs dc Brugschc kalsijdf, dicht bij de Statie te Veu-oe Voor i ibeblingen zich te w oden bij den beer Leopold Re B jh, brouwer, Venrne. •c? S H §3.=. O 1 3 -J E S«=: 2} E-c-**' o S r.m tö J2 exB»3* to a g r voor Soirees, Pelterijen. liet is in den mcrceriewinkcl bij DE GEZUSTERS ’“.e den papTcrliande' van bet huis Juhiouwen LUST» ovei genomen hebnen dat eenlgc wire merk van ’t Imnrivater onteilbiar n'O'lukt om 't G i s Raar te doen verdwijnen en welke vioeger bij de Julv. LUST, verkocht werd, te vei krijgen is. DDII7VV De groote ot dubbele flesch 2 50 fr. I liluLLr De halve fljsoh I 50 Ir. I Meant He dor, ExposUon .internationale d’hyg èn<‘ de siuwtage d’O<tenóe 1888 M<d tilled’argent. Grand concoursinter- oaiionZ de Rruxelic» J888. AMut/fr (frr. Exp vsdimi de Tunis. Liiiiiliaso. *6«. «Mb'S mtailhbm til el enirès peu iP temps g*r innploi du FOIL iv de BretRgne A et !a lain. Po jjr «Je Bretagne i tricoter Depo e au t u u ite la loi en luns pays ProdtH' vt-ld, tbpl Ucili' ei rcconi man Ié p-ir M 15. u 'éun*. Déoói pénérat. ch-1 Elisa Van HoutnV, 72 74, AvenueSchij-p-dnele Bruges, sl en I v.inie iMrlout. Ex ^ei. «ignalure Ei VAN UOUTRIVE Kadeis en lijsten, Mjii bat nch nut het in-a ifeeren. Men wekt alle dae»e en ia alle weder. Op awnvraag begeeft men tich ten huize. Te bekomen bij Goede kwaliteit lijnkoeken, lijnmeei leraclttde koeken, meel, bloem, maï enz alles aan de voordeeügste prijzen MAGAZIJNEN op den Appelmarkten aan de Upe h u. De B -nk e Veurne, is gevestigd Anne narkr, N 7. Atuiró p en verkoop van Belgische en r.M>mde vyeerd -n; Uitwisseling v.n koepons, cheques en •reemde munten; Kostelooze inschiijving aan alle leunin gen; Eskomplecnng va wissels, <*n mandaten- G Idleeningen op waïrbórg. Spaarkas onder de persoonlijke veran LoorJeüjkheid van M. J.-J. Staesensaae leh in r st van S'1/, s'jaars, nitbethalbaar met eene waar chiiwing van acht dagen. 3 f/2 sjaars, uilbe'aalbaar met eene 'ciarfchuwing van drie maanden I ’Maïafes des Voies respiratoires, Phtisic.etc.etc flOBTïB UV0N1ENHES j ds TROUETTE PERRET -au A STH R3 A, VAlXfNO&tt' TERms£, KEWNQH1ET, 3 LOSIS - s s B 3-'.' KANTOOR van LODEWIJK MOIJTKW, I Deurwaarder te Veurne, Vleeschhouwer- straat, Pi* 29. Kan ingegeven worden in Maandag ÉS Januari I9OS Abiuii, Bier, Water «f om 2 uren st'pt namiddag, J degraviervan Veune 'op Yperen, op de anden en in den boomgaard der hoktede Henri Van Oosten. van 33 Konpea De vergadering in 't Klein- IVulvtriu- ghern bij Emi'e Varide >bergke. S o Een tonster van het merkwaardige Cosapaeder wordt gratia toegec.nden. p HET COZA POEDER heeft liet huisetij'; I geluk «an duizenden gez nnetl hcistild, duizenden I personen tan schaamte et oneer gered, cn deze 1 per»< ren tot levenslustige cn i uti-ge leden der f Honoré RüYSSEN, G tio f Ma k Botermarkt Veornnfppi kilo U Januari Hoogste ptijs tr. Midden Leegste c Eieren Sunrtjven C. BORGERS. 88, Eonrte wynsslraat, ANTWERPEN (Brlgië Na vier wasschingen met hei vérmaarr verdwijnen de grijze of witte haterj fUUU téen'emaal-, «onder gevaar Del Bitcvlsioi belet levens het uitvallen van het haar chimi-t ie Berlijn.) maakt onmiddelijl -. het haar hrtrn. b'ond o! lichtbruin. Uti 1 slag gewaaiborgd. I Beide voet tbrengse.len zijn te bekome^ in het huis BO.NSE JAMMts. Ooststraai te Venrne. S ff ■M» fij I© c Sloffen, lijden Bloeien cn Rokken} tijden mutsen waren en linten, handschoenen Buitengewone ..partijen iwarle cu l Agenda Memento waarde 5.50 fr. OCCASIE .0,5.0 de. venen dingen kosten. Een prachtige dagwij<er lal aan eiken kooper aangeboden worden. Franco' opzending van st&Iou cn eiken aankoop van af 20 fr. j;5.- 1 3 50 3 10 2 80 p. 26. fr. 3 00 3 10 BROODPRIJS PER KILO 1 1/2 Bruin Brood 40 ct Half wit Broo 1 60 ct. 0 4 Z er ft na I I S s g t=i o m t-L r« ft De aandeelhouders worden vriend* lijk verzocht bunnen intresicoupon n* 11 zsMtustcrrn hü den Sok fM.'IFIS- LOUIS BOUTEN, te trt te doon onivangm hij den 8ek c»aris- g 0 tvarger LOUIS BOUTEN, te f 5^ EQ Veu ne. C3 tr« C3 m V ir ii tier crew. llti «lie Com po*Jer is vctkrijgl-Mt in «lie C S3 I I ww i fi. i^RLT i.'1 Om Hoh to -van' en xlch t« J tegen GRIEF, «e w zijden r lUiiimutl.me floutto, K ;S o™ <!e ia«.lralrappij^i, 4, m», n Ji k«nt te xnUwltn. i; tat bij Mw «tornt te «»n vau*l^rOTA'Ottö-r’o^r O t. - verkocht io allo Apothokon. To Koop i O^nfiLVlLLE, Dfukwl. C,^EV.rlr. t.„„« noo.d,B dronkaard ff- .V-.. ;.i Kufie. Thee, &felk. Likeur, Absint, Bier, U'jree of in A«.t voedsel, ponder dat het te Steenkerke-eu Wulve inghem, langs. ^etLana/*'rtJro"l<J'lrJ Het è0ZA. POEDER berit de woi.dcibare eigen- j «clupom tegeun tot het drift- I ken v«n «'cFken drank (bier, wijn, «bami enz) bij den dron-, 1 kaar.d on te wakken H«-t COZA POEDER wetkt too onopgemerkt «n zeker, dat de echtgenootc, de zuster ot de dochter van den vcrslaat-le het I hem t -c kan dieren, zonder zijn mede neten, en tonder da het noodig is. dat de patient I ooit bekoelt ic’weten w««raan I hij zijne, redding te danken heeft’ maat <ba|Tpij Itctxbtpcn liet hééft menig jong p. zxriii op den rrclucn weg ietug-gebracht en ge- Juklog gemaakt cn het leven van lalloozcn met 'menig jaar verleng-I. Het instituut, waardoor dit •-tigcevenaard poeder Vetifpreit'i wordt, zendt gt»n« »an hen. die daartoe «anataag tb cn, een boek met dankbetuigingen en een monster Het p'-c-ter wordt gwaarbtigl vol komen nsehadclipt te zijn Cot tesron.tenue in alle - I tab n der w if-éM. Te brtvrapCD bij IIknki BRUWAERT, liet «t-ie coMpoecer is-vctsriig'-aat ti Groote Ma kf Veurne. - «po heken en in het V-1gtnd«Up>t te Veurne Onze depothouder reikt liet attestinboek gratis •q exn hen, dre er aanvtaag’vcwtr doen, maar even geen gratis ptoeven. Om deze te 19.omen, wendt L’ d.rcet naar I.onden. ni71 IVVTITI’TI? Chancery. Lane, j U'é.i lluMI-lUlLi Londen 562 Êngcland, I Wacht (j vsor namaaksels. Het Ccza Poeder is het ceniga aftreed middel tepen dronkenschap. ij zonder e Verkoop •w— =0 to- rtjs vcrxocit» uuuuoti -,«uu^ut< -- EQ GA CD s t—J 3 esa SU

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 3