1 T I s CELESTINS, GRANDE-ÖRILLE, H0P1TAL ft i >1 Het II id fes mm l¥niTl WW STMfBAERÏ’S PiLLEft O rlK IHIH'YSSE Huis van vertrouwen RON SE-J &OÉ, VERMAGEREN^ ZONDER aan rf/n^OEZONDHEID NADEEL tt doen, neemt don i Theophilé Vetters-Cannoo, “RtNSTSMiD, DUINKERKSTIUAT, (bij de brug.) s ra l 1 1 •y STOBAMtS PILLEN. Pil IJ ZEN:: ._ZEEPc rt ecnïge ei ware wk van het haarwater IEUWE LOHDON DiZEOI^EZ-IDElOI^O O_ OoMtMtraat, n* tf, 1 'EU«ME e, TBÉ HEKCAIS du D' JAWAS Bs I L: -^WF5 !'erlooj) in 't Groot cn 'I Klein, UJ Xwf g» bracht; \evei jn Miltziekten. Maag ex Zuub, Geelzccmt, slechte Teeringkn Hoorn- FUX, J1CH’ Rill aAT1SMGraaKTHEMN. PuWTBN EN AL DE VeI.ZJEKTKX. ISïS ls^ ha tiuis gesticht in 184YI. M!'5-3f.LS ui! tt - 8 r“ m i a K a V KUNSTSMEDERIJ, ■Sf o o SUNLIGHT ZEEP alleen zal gebruiken. E E o uï 5r •d Eigendom van den Franschon Staat JETfl - neg van de-Njui p“'‘ Van leveren OVEBCROOTK HEIN TAFKLTAPlJTEfl IM AU« FKUXt.Y 77,^1 Alle slach Br DIE WARE G£ZO?43HE!DS-PrLLEN ISnMSBSaC5aBEBE3ESBQKnS!SfiKlZ&ffiS23*SnESBSKn9BD£QSBniBBGElSSCTroSEE2SE?XSXE99Bi 5i BERICHT. Iedere flesch, is feewaat borgd als zijnde wel het lelfde pr. 4»tt als tjoeyer in den papierwinkel der Julv. Lust u £Boek dcr route TUarkt,nevens Stadstheater. Wilt gij goedkoop knopen en ter trouwe komt bij Felix Vrrcraysse-Lobelle. gij zu't er een groot iS.-oiiitneiil vinden van GEBREID GOED, ulffkpli«- s'en.foks. baaien, ec-'iai peti, enz’.., vei den* touiiifd&in zijde en wolie, gdrer», lint,.kropen, extra giooi assorti ment van handschoen in wolle, zij l'en en. leeren,. der corseis er jerseys. Sayetten In alle un^-noen, katoenen banier) en onen broeken en alle andere uieiceiieat tikeiec. ,w_ fca. Moordstr^at) S5, t® Tettrtie., InAyi. UBVE8 EN 0ARMEN Xhthbit18M 8. OUSTSTRAAT, V ELK NE. TAM C'OUMI.VM. Om te Thé Mexlcain du Dr JaWas en, op eenige weken, zult ge stilaan en zekers vermageren, zonder regiem. 't Is eene echte plantaardige geneeswijze, bloedzuive- Algemeen ugenlseliap voor tien verkoop d?r Ainerikaansche. ['luai- machienen HOW ESTIC, DA VIS, J ADVANCE, ook i F maebienen OPEL dlC fr*'! van at 100 Ir. VK«IJW- en HI AM SII BI I>E M. KU MSTSREBER IJ, V E U ïi N E. -J w* g Q s Zn W L W 8 L’J 5 w IU 5- 7 7 B :-*x MW Uit hoofde dcr menigvuldige nabootsingen cn nnnianLseb, eiscbt bet liicx'naast «taande ntaa*k VICHY-ETAT. Cfl M o ra SI Uw FIJN LINNEN, uwe COLS en MANCHETTEN zullen niet meer beschadigd v'an den Wasch terugkomen als utfc vVaschv'rouW /X Weigert J de na’ maaksels. »3 CS Cs E <D =3 E ra s CU Cu b d F o L van w Ss Q ïl O PRIJS VAN DE DOOS fr. 30. algemeen dep bij H. BtnodnerS, Apotheker, Si<*enstraajt. 51, Bruyge. DEPOTS.- Te Viurne, bij 11. Rlyssen, apolhek r, Ie D.imude, bij MM, Giitssaert en Vkbwaerbh. p' f 'i Gwwmcv -iiitag. won neme acht op da namakingen Pluis dtr Dvo» S fr.; de 6 dooien 2» fr. A, O<HeeK VIVIENltE, 18, Ilpe Vivienne, PARfJS op grond Hl as- van zout, gehaald uit de bronnen van Viehy 2 FRANK HET FLESC11J8 VAN .100 COMPRIMÉS. - IN AI.Ï.E APO’IJVKKN ygsw'asaaPB^ Om al'ijd enne gcod g» o h i I l« gunneten, ne’-mi riien 3 maal ter week, dos morgen’s of’s norns, vóór eten, f tox - Die Pillm, enkel «am-mgesteld uit mUrekseh vm ie xniv-rste Plantstuffr.n,- wier t gen- wootdigheid in he. lie'll na ra o l.<n oi -U'ca <.-<~ae <le rat «<tt atwarxia kun. iiru ie itor< bremzen, zijn ean •.ire w -ldaid voor h-l mensch lom.-Duiiende en duizend»; pirso/rn gsluigen daft'.ijks hu me weerde bivea allen nivlere remediên aM*«mvraMa<vrê«mde ca nuivcreadc oorkom.-'n en.^ei»zen al de ziekten dif drjor dc gal <»n de slechte voch'-en zijn voort- Goedkoope en oogcnl>HkkeH|ke bereiding van een uitmuntend mineraal loogzoutachtig gazlnhoudeud water, door de Hu v» H u jkw. «-wir^n- onfeilbaar produkt om het grijs haar te doen verdwijnen we k vroeger' verkocht weid in d n papie winkel dm Jufvrouwen LUST en nu, uil ooizaak van vMomenc uit nitriding van bedtijf ditMEER verkoopen, is THANS te veilrijgen in den hoek- en apteihandel juiat daarnevens bij - - L'u groote ot dubbele flesch 2.50 fr. Dc halve flesob 1.50 Ir. -C 2E UI o c UI SU EL jac VAfl riï giMAUTE^ Fracu-- fn grwono Mtiibtler.. E.lj>ri»-n van go-’de hneJn;ighui<] niet wt»rb*»!J Dep»: fi-r ecbic awérikaansch-j Biij.rll>>;v*,ii. Blj'ondr.w ei»» v.» Slrkkri, jxiL-ns, Bijiritapijton ir. cion-ihuiic. BJIen. PóuiuiwajifccD, Kalk urn' A.L’ea 4®n d’*» voordteilipse priyaan. RHUMATI8M ZIEKTEN DER HUID PHLEBIET WITVLOED ONTSTEKING DER BAARMOEDER Hat boakja mét uitleg wordt kosteloos gozonden.o)» aanvraag, gedaan aan Doktor B1Q>3LY O Raadplegend geneesheer, te AüWS-LlS-EAIXl (Arligs). Di llasch3 Ir. WORDT VERKOCHT IH BELGIEQe ffesrtS fr. AiKdheak DEéigZWlLLÉ, 65, vuur Inslaan, BSiSSEL. Tf Kuur APOTHEEK DERNEV1LLE r.e, Waterlooiaan, OB s U S *S e u ;L J... i’ _v- P^« De zwaarlijvigheid benadeelt de gezondheid J A- r^'JV. A y5 vernietigt de schoonheid en veroudert voor.de V- <r\ jaren; om steeds jong en dim te blijven, de heupen en den buik te verminderen, de dub- bele kin te doen verdwijnen en de lenden te versmallen, neemt dagelijks twee of drie tassen L:l 1 rend en gansch schadeloos. Booeze» 'iltt'.ag. Mon neme acht op de namakingen PKt|$ dtr Doos 5 fr.; de 6 doozen 2» fr. k jgteggBy gelast zich 'ipet bet maken en vei maken van allerhande. KUNST en PRACHT, VOORWERPEN in GESMEED ijzer, zooals LUSTERS, SGHOUWGARNTTUREN. RAMEN, en STAANDERS voor PORTRET 1EN, BLOEMEN enz. alles naar style en met de giooisie kunst vervaard gd. Verders ook BaIUÏEÉLEN, GRILLAGE en BOUWWERK, kunstig afgewrikt. Scboone keus van. Schouwvureo(foyt-rs) Ménageren en k?< hels Godin. Plaatsen en herstejleiT van ELEK TR1EKE BELLEN. Geheime sloten. Docjr zjjne spQeiïige en trouwe bediening en zijne matige prijzen vei hoop hij de gunst van eenieder te pinnen. Op aanvraag brgrefl bij -zich ten huize. van welle ailikelen. zooa's Bcbala, rokken, kousien, baaien mutnen «ni.Bieisaijeue van de t ei etc fabrieken van Engetand en Belgie, Verders aF.e Mercerien. Quiricaillenen, Fok» nituren voor kleermakers van kleerinuuksfcrs. JCtWK J JB.W MC rw van alle slach w-’g tt Qv>,5 LJ O

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 4