I Liberale huichelarij. i Ll r" I WO EN 2 DAG 15 JANUARI 1908, Fr, 2 65 JAANGARG- V I I KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR DE STAD EN T ARRONDISSEMENT Al*’<iiiernc tijdiiijjen. Waar de kloosterzuster goed voor zij') iM. Schol Inert, Dc graanoogst in de tvercld» 7 j, I I VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOK XE-ïlYCKASEYS, Nï-upqortstraat, 10 Veurne, i INSCHRIJVINTG-SPRIJS Voor de Stad•r- -DO Met de Postfr 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c, Men schrijft in bij den Drukker-Eitgevcr en in alle poslbureolen. bij het volk 1 atelijk te maken en in min achting te brengen. En kct godsdienstig onderwijs werken zjj tegen uil al I uiike krachten. In het anti-Klerikaal congres dat op Kerstdag laatstleden te Brussel gehou den ward e t waar de fameuze Buyl het woord voerde, werd er opentlijk ver klaard dat men den katholieken gods dienst moet bevechten en daar werd de weysfh uitgedrukt dat de qfliciêle scholen zoohaast mogelijk van bet onder wijs voor den godsdienst zouden verlost worden. Om hunne tweezakkerij te brkroonen, beweren onze liberalen dat zij de vrij heid van geweb n eerbiedigen, dat ze iedereen vrij laten in zijne godsdienstige overtuigingen, enz... Ten tij Ie van kie- zjng gaan ze zelfs zoo v« r bun masker van jchijnheiligheid uit den boek te balen om te verkonden dat de muestcii hunner goede christenen zijn en hunne christene plichten kwijten. Doch de liberale liuichelai ij is gekend en hunnen haat en vervolgingsrecht te gen den godsdienst kunnen zij niet lan- ger meer verdu ken. deel van Erankrijk, in het Zuiden van Engeland, in al de Staten van Noord- Amerika in Duitschland in Oostenrijk, in Zwitserlanden in Polen. In Augustus, voortzetting in hooger- genoemde landen er bijgevoegd België, Holland en Denemarken. In September en October, oogst in Schotland en in eenige delen van Noord Engeland, Zweden en Noord Busland. In November wordt hel graan geoogst in Zuid-Afrika, en in Noord-Aostra ie. Eindelijk iti Dccein er, zooaLs wij bet booger zegden, wordt geoogst in Chi'i en in Argentina. E gaat dus geenc maand voorbij ge durende dewelke niet g< o* >gst wordt op eenige plaats en deze vasislelliiig laat toe dat in- n tot dit besluit koine dat, gezien de middelen van vervoer, waauwer men thans beschikt, de hongersnood eene le gende geworden is. Een land dat in den nood verkeert zou altijd kunnen geholpen worden door de andere landen. S”rI<‘N<<rIijl4C hrimcnlngcti, Mgr. de Bitscbop van Brugge tie h be n ie in d Professor in 't collegia te IJper, den E H. .Marcel Vanden. Weghe, priester in 't Seminarie. Professor in ‘t collegia te Nieupoort, den E. II. Joseph Dc Brabamlare, pries- in T Seminarie. Dc Franjic.be r<g«eiiig had, in hare colome van Coucliincliitta, rein- lm pv««r- plecgster noodtg, in en gaMhiiis voor melaalschcn, dal aan d>-n Staal o •be hoort. De. plaats werd dus open vei k.aaid. Sic'hts ééne aanvraagster bood zich aan en M. Bodier, gouverneur van Cochin- china', verhaastte zich ze te benoemen. i De zaak was, overigens dring nd, want do verzorging der talrijke zieken i liet gasthuis liet wel. te wenscln n óver, hij gebrek aan Voldoende persooneel. liet decreet is dus yerschem n waarbij tol verpleegster in het Cocliinchineesch gasthuis voor melaalschcn wordt be noemd, mevrouw Cesai ine Blanchet. Doch, wat het decreet vergeel te zeg gen, is dat mevrouw Cesarine I lande* een ander naain draagt. Men noemt zj zuster Paul-Xavier, ónder welken naain, dien de ofticiëto bladen del republi k veinzen niet te kennen, zij veel beter ge- kend is dan onder haren wereldlijken Raam. y liet feit is dus dat geen enkele wereld- j lijke zieker dienster zich beeft aange- I oden om dq melaalschcn van Conchin- china te verplegen, op gevoar of liever met de zekerheid door die schrikver- wekkende ziekte zelf aangeta.-t te wor den. De vrijmetselaars der republikein - schc regeering zijn blij geweest daar voor eene van die k'oos ër/.uslers ta kun nen aan werven welke zij. m.t zulkcn onverbiddelijke!) haat overal uitgedre ven hebben. Daar zal Zuster Paul-Xavier niet weggejaagd worden en niemand za! haar fuilekker leven benijden Ook zullen onze liberale gazetten die zoo geerne op de kappe zitten der k’nos- iterzustcrs, dergelijke feilen stil'ekyis verzwijgen, LOTING. De nationale milicicloting voor 1908 in West-Vla'andercn is vast gesteld op Woensdag 5 Februari 1908, in plaats van op Zateidag 8 Februari, gelijk reeds gemeld werd. Bij koninklijk besluit van 8 Jarutri worden benoemd tot leden der revisie^ raden werkende leden MM. E. Van Ilee, lid van de bestendige afveerdi- ging des provincicraads, Veurne; J. Ver- haeghe id., Wervick; O. Landas, id., Korlrijk. Plaatsvervangende leden MM. II. Loontjes, lid van de bestendige af veerdiging des provincit raads, Thielt; A, Liebaert, id Kortrijk, en tot lid der orovinciale commissie voor de militie M. E. Cauwe, lid der bestendige afveerdi- ging des provincieaaads, Brugge. Bij koninklijk besluit van 12 Januari zijn benoemd tot burgemeesters: ATvcringliein, II. Bruynoghe; Boitshoiicke, Mus; 'Isenberghe, Camiel Rooryck; Ltyséle Berioit Wiéke; Geren, Balloey. Sleenkcrke, Benoit Verfaillie;. Wulveringbem, Picter Ihtyghe; Walou, Brutaaért; Ooslduinkerke, Seraphin Declercq; Oudecappelle, Annoot; Pollincbove, Morlion; Beninghe. Slicker; Lessen, Depoorle Sinl-Jaeobscappelle, Markey; Stuyyèkenskerke, De Key no. M. Sibollaeit, voorzitter dcr Ka«er is, in eenen en jlcnz- lfden trek, be noemd tot Minister van Binnenlandsche zaken en hoofd van bet kabinet, in ver vanging van den uiepbetreurden heer De I’rooz. De nieuwe minister Frans Schollacrt, vooraleer Kamerheer te worden, verle- gcuwoorthgde acht jan-n bet kanton Leuven in den Gouwraad van Brabant, en werd Minister van Binnenlai dsche zaken en openbaar onderwijs in 1895. ’t Is hij die de schoolwet van 1895 stemmen dted; hij was Minister tot in Oogst 1899, alsdan trok bij er met Gewone aan <>ndigingen per regel 2D ct. Ilechierlijke eorborslel'ingcn per re'el fr. 10' Herhaalde iianknmligingen, volgens ov<-rcenk<mi't. Wie 't liberalism van nabij gadesloeg, hoeft te allen tijde in zijnehouding en handelwijze cue soort van geveinsdheid en tegenstrijdigheid kunnen beslatigen. En intlerda id, terwijl de piecst vooruit strevenden hunner partijgenooten opqn- ha.trjijk bekeum n dat zij tegen de Ratho- lif ke kerk ti- nen slrijd-willnn vperen op leven of dood, dat ze .don .JjotlsdiciUt u troeien willen, treil imm een aanzienlijk aantal liberab'n aan dje durven .bonden Viasut in al de winkels van VANDEN HEYDE’S gebrande koffi's. ’t is vere de beste Stoomkofliortndei ij. Appel matki te Veurne. gausch het ministerie andenpeerebooin ervan onder. Sedert zes jaren is hij Voorzitter der Kamer. Minister Schollacrt werd te Leu ven gchore i ui 1852. Hij is de zoon van Ihtoglecjaar Schollaer1, en dc schoonbroed r van Minister HePeputte. Vujdag verscheen in liet Staatsblad de benoeming van laert als minister van staan dat zij den Godsdienst eerbiedigen en enkel liet clericalism bevechten, i„a. w.. de. ongewcltigdc inmenging der Geestelijkheid in zaken van gnneeh bc- slimrlijkcn aard. Van waar dit ’crschil in handelen en sprèk<ii. In den gtpnd al wie. <le li.bcGtJe.prin- ciepeu nalecft, stro ft hetzelfde'dopl, na, namelijk, het vergoddclopzcn der massa, van ’t vo'k in ’t algemeen. Alleenlijk hesjaat er verschil in de wijze van propaganda naar de eunslun- (ligbaden en liet midden waarin men vei keert. In degroole steden, in de nijverheids-1 centrums, waar ze weten dat een over groot gedeelte der bevolking vijandig of onverschillig is tegenover den Gods dienst, weêrhouden zij zich niet om uit te kraaien dat men stoutweg de.ware oorzaak van het kwaad moet bevcclitcn, namelijk, de godsdienstige leeringen. La Réforme, een vooruitstrevend Bros- selsche orgaan schreef den Vrijdag-2- Oclober 1903. Het is de plicht van het liberalism van het Geloof te bevechten. Zijne yrondbegiji el-verplichten hem, al gijnen invloed te gelfiuilen, om jte godsdienstige gedachten te vernietigen. Het clericalism van den Godsdienst willen scheiden, is belachelijk; aan het eene willen raken cn aan het ai.derc niet, is niet min belacbeh.k. Li'eraal gijn, schreef La Chron'u/ue op 1 1 Maart 1904, is in vijandschap lev<n met hel ge'oof, het is ophouden^ deel uit te maken van de gemeenschap der geloovigcn. En in kleinere steden en in de buiten gemeenten spelen de liberalen den hui chelaar. De godsdienst zelvcn wordt daar zoo hardnekkig niet aangerand in zijne gc- loofwaarheden, maar iiregcmleel vallen ze de godsdienstige ceremoniën, de Priesims en vooral bet godsdienstig onderwijs hevig aan. c•■•■ii. geiegenh 'i'l wordt verwaarloosd m 1 ot laster, spot, versma ‘ing.en be .ung, de priest'.TS en k oosltrli.ogen den heer Frans Schol- Bitmeiilandsche Zaken pcvolgd door een koninklijk be sluit waarbij liet ontslag der andere Mi- nisters niet aanveerd was. Immers, 't is een gebruik dal bij d vt-ramF-ring van het l.a'iiaclshooftl het Mimsleiie allreedt, om zoo te toonm dat lij’t nieuw bcofd hu'digen, maar altijd wordt hun ontslag geweigrrd. daar het uit welv cgelijk- heid gegeven wor It. God ge'c bet Ministerie Schollacrt een langen vruchtbaar bestuur. .Men denkt in hel algemeen, te onzent, dat het koren, rond de maanden Juli cn Augustus geoogst wordt. Wat nu hier waar is, is 2ulks evenwel niet overal en onze lezers zullen wellicht niet zonder zekere verrassing, vernemen dat er geenc enkele maand in het jaar is, gedurende dewelke er niet geoogst wordt op ëenig punt van den aardbol. In December is men volop bezig met oogs'en in de Argei tijnsche Republiek, in Chili en in Zuidelijk Australië. Dczejmaand zal ook nog in het mee- rendeel der distrikten van Australië, Nieuw Zeeland, Chili en eenige streken van Zuid Amerika geoogst worden. In Februari en in Maart is hel in Egypte en in Indië dat men tot den oogst over- gaat. In April zal het do beurt zijn van Perzie. Syrië, Klein-Azia en bet eiland Chyprc. In Mei Middcn-Azla, China, Japan, Alziur en Marokko. In Juni, oogst in geheel. Midden-Eu- ropa. Portugal; Spanje, Italio, llóngarie, Turkije, Bume'ie, Bulgaria, Middert- Buslr.nd en Mtüden-F.-ankrijk. h> Juli begint de oogst in het grootste g, I I 1 I r .w xe kit tl VII PU RL!CITE. Magdalcnastraat. 46, 1 -Kt w< s w W£t» tfijra* - R» - m.' Alle atliciien. bij n< ge trekt, worden E S e *'pgo- non*cn l>c Rank-.n-ti.-meen rn 'r Hete e *n ."’entend (bc <!c taandéren,uitgezonderd worden ontvangen dw’ <ie.. O. EICE OH PVHI U'.tTE. Magdalcnastraat. 46, te rus set - 1' -J1H -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1