W03NSDAG 22 JANUARI 1908, r, 3 ARRONDISSEMENT STAD EN ’T l Van Sporten. K..WEEKBLAD va'ÖR KATHOLIEK Ann Frankrijk» AIjh mecïie lijdingen. In een hxrtksktn met een boekske»» f t zullen d;(ar op lijd en s'toml voor zorgétj. niet Vraagt in a’ de winkels van VANDEN HEYDE'S gebrande kaffi's, 't is vetre de beste Sloo nkofllóranderij'j^Appél markt te Vcurnn. I r dikwijs cene linmera zulke romans wm kinans’ielde on die het lol d rmin- deren en nederigcn zop Ier b.erle mi- HET. GGNTBAU1E. In hei Adre- t ntieblad van Zaterdag laatst vinden wij een artikel, •getrokken uit DeA'tuïnaifr, maar waarin wat veranderd en achterge laten i«. Bij hel., aafi'eliotiwen van 'zijn- 'afge wrocht stuk stond de schrijver Demos voorzéker in bewondering over zich zel- 'veiï, want zegt hij, dit is nu een bewijs hoe', met een beetje goeden wit, men iemand t contrarie kan do n zeggewwat hij ‘wer- kelijd-schreef) Men zou waarlijk denken dal onze con frater Dcnus, die altijd rechtzinnig is, maar somtijds oen keer de waarheid verdraait en moedwillig afslrijdt, niet weet het codrari: is van iet In ons schrijven zegden wij dal de 11 beralen vijandig zijn aan den god. dienst en hel onderwijs van den godsdienst uit al hunne krachten tegenwerken. Dit be wezen wij door aanhalingen uil liberale Voor de Stad - Ir. Met de Pest fr Ü.tHl Een afzonderlijk nunimer c. Men schrijft in bij den Drukker-Üil^vei' en in alle posthurrelen. .ai Onder die hoofding lawn wij een arti kel in 't Advertentieblad, waarin de schrijver bij lioege en bij leege den firian lieden toestand van Frankrijk tracht op te hemelen. Volgens boni dal land zwemt in T good, het is d» bankier van het heelal en het leent geld a<h' al de. landen die in verlegenheid zitten; ja zelf» België gaat geld ontk enen ih Frankrijk,-• l'at er in Frankrijk rijke kapitalisten gfc-j vonden worden, die hun geld aan aadere landen Iconen, dal on znl hotth en hooit nooit iemand betwist, daar rijn rijken lijk riders. Maar dat dcn gcldclijken toestand van den Franschen Staal Vér van bloeiend - - is, dat is en blijft de waarheid, en dat is zoo waar dat de rijke franschnians vol*-' go’rnc hun geld naar den \retpide. sta* ren, zeer dikwijls, omdat ze in hiin eigen I and maar weinig trouw stellen. - Maar, confrater, als Frankrijk’* finan- tien zoo bloeiend zijn, als gij wel rondt Millen doen gelooven, waar m had .dat rij land dan roodig dc kloostergocdcrcn !c stelen, om dc oude weil.li/dcn een pensioen \an I Ir. daags I hèlovfn on. niet te gevrn Als ze daar zoo nvi intern in *t gond, waarom dan die zwwrc overdrevene las ten loggen op al wat dm w. rktinn zelf lol zijn onderhoud noodig HOBKT Nü - Er zijn te Gent 33 liberalen gevonden geworden, om te, 2a- meh veertig vijffrankstukken, te storten voor hèt .opbouwen ccner eigene school. Dal zijn ten minsten sommen, dat, 'l Is.om nooit geerie gezonde ure meer te beleven. Zouat ge’ 'tmi algauw beginnen te gelooven dat de lilrraten de versprei-, dels zijn van het onderv ijsWel te verstaan, ais het uit bunnen zak moet komen de I kopstukken en leiders, Welnu, om liet contrarie, het tegen-- óvergesteido daarvan te zeggen, zou 'dé .schrijver’ (och* iókét' moeten béwijzefi dat de .•liberalen de.,voorts'winders zijn van den godsdienst en de verspreideis van, het .godsdienstig onderwij'. Dat ware ten minste het contrarie van ons schrijven. Maar hij laat dat potje gedekt, cn’ spreekt van algemeen stemrecht, belas tering der liberalen, (och Ilfevedoch) officieel onderwijs en anderen .rimram, - die op de zaak zelf geen betrek hébben En die man rloenrt (?at hot 'coiltrarie zeggen van hetgeen Avy’sciircy'en..''.’'XFal. is’r jets nieuws VERSCHIJNEKDÈ DÉN V. OENf.QAG. lifj DE KINDER'S BGKECHHE-liYCEASLYS. NfeupoöiYstraat, 10 Veurue. D juI 1. Lkw BEKWUI'E JANNEN,;—De socialis: tisché Gemeenteraad van Gataiie heeft ’beslist.eène leening aan te. gaanva.n o millioen, om het tekort te <lcJc-kén,.?w..dka zjj in vijf jaar tij’is in de'gemeentekas ge mankt hebben. 't Is waarlijk eenè kleinigheid En zeggen dat onzw liberalen droomen van met de roodc jnnnen het bestuur van ’ttaud in handen 1c kiijgcn. ’t Zou er ’waarlijk lief uit zienMfta;r de kiezers DE EEPiSTE l’.I.O ’t Is tn ‘er dan veertig j.iren geleden dat de eerste veto te 3oüt::ieuwkmko gemaakt werd door de gebroeders ap auwe, werktuigkun djgen. die in '1 j .ar 1867 de weie'd'ien- toonstcl ing v.i.i Parijs hadden bezocht. Hun eerste wi.dpee:d I eslond uit een wiel van .1.00 doormeter en eön klein wieltje van GO c. doormeier ’t Was M. Des. Grillet dm er mee naa Bousselaere wielde, waar honderden menschen hem stonden aan te gapen. Wie had ooit kun nen deuken dal het wonderding nu zoo danig gemeen zóu geworden zijn --- -- -De West-Vlaandersche spoorwegen. Het Staatsblad van donderdag deelt een koninklijk besluit mee van 31 decem ber waardoor de verzekerings- en pen- siomk s der i aamlooze maatschappij van de AVest-Vlaandersche spoorwegen over genomen wordt door den belgischen staat. Dés dug* van tandage is onder hel volk •ene algi-mccne lust ontstaan naar lezing; bijna alle riirruqhen Uzcu gerrnc, /want lezen is ten aangenaam en nuttig tijdverdrijf, lujr.ondcrlijr tijdens'dtf fun’gé vinteravondin. Doch hier rij'sl do groote vrn.ng op - Welke boeken lezer. W.ij tirbteon niets tegen 'Jmt lezen yah dongdeiijke ron.'ahs, als men zijné keuze,- maar goed weel te doen. Geenszins.willen W ij beweren dat al die romans slecht en zedeloos zijn, maar zij toch géliecl iiictfbeduidcnde lezing. zijn mcastal ge brokkigc slaafsche vertalingen, ronder de minste taalkundige weerde. Niet een van die wreken Is'gssclukt om bij dm <z/T goede gevoelens en 'gezonde gé* dachten te verwekken Welke hoeken zullen wij dan lezen Ecnigc geschiedkundige romans van Conscience ot Snieders zijn niet af te kcüren. De romnns;”tróg<'getfri dobrliêt 'Ddvidsfonds en de Duinjjrs ui'iii'vcit en ^•schreven t’o ir do brlaamdst» vlaamsche letterkundigen-, mogen’insgelijks aanbe volen .worden. Boeken, hande'ende over de natuur m hare vi irchijpscleu, a|8.b v de Werken van J. B. Marlens en anderen, uitgegevm door het l'avidsfónds, zijn heiogst aantrekkelijk en leerzaam. Maar wat hier in onze stad en streek misschien te veel uit liet oog verloren wordt; is liet lezen van Valboekm \akboeken- dat zijn boeken die bandelen over 'vle u isdrilhgc vakkm af ambach tlr, over, limim-n n. smeden, schoen maken. landKeperkén, enz. In /foren tijd, van vooruitgang -op dlle gebied dient iedere ambachtsman seiner 1 <en moéster te wezen in zijn vak. Het lezen van Vakboeken is als de voltooi ing ven hel toeken-eti beroeps onder wijs, t is de. nuttigste lezingen tövrns de tio Jz.akelijkste in den ambachtsma’n Ié volmaken in zijn weik en zijn ambacht. Elki-cn in zijn beroep of in zijne bedie ning moei g: duiig naar hooge; e ontwik- i met goed gevolg den strijd voor het'bes- an Ie kunnen vol- koudon. da, olijks heeft Als dc finnsche’werkman ’s morgens opstaal en zijne lampo aansteekt, betaalt hij vcor het stekske belasting:een dqoske stekskes kost hem zooveel als’cene dozijn dooskes bij ons. Als hij dsn water kookt op een petroolvuurkc, hij betaalt belas- ling, want dc pctrool is cr belast met 7 el per liter. Schenkt hij koffiiop, htj be taalt weeral belasting, immers «-iederéén? weet hoe duur dc koflic in Frankrijk is, Voor zijnen boterham betaall. hij ook al belasting de tarwe is er belast’mel G fr. per 10° kilos, en wil hij na zijn.-werk of na het eten een pijpke rookqn, is nog e nis 't oud lijdje de tabak is nid, koop- lij'< en hij bclaa t 12 franks voor hetgeen bj on-, 50 (E kost.*- Va'.i’rja, ’t zijn-’4 Ie iibcralen en de roi in'is'én, ('ié n oes ter zijn in Frankrijk, en'terwijl 'l land in kroite zit tot over zijne ooren en geeneti cent heeft voor den afg( wrochten werk man, stem l'm zc in de Kamer, algelijk 'e3 fr daag; voor i’c volksyertégenvveór- digers \riend «er, wat denkt gc dan over - dc handelwijze vnn de liberalen cn.sociaJ listen, die Imt bestuur in handen hebben van dat rijk land Zij. die gedurig roemori op 'h ni.ïé keïmg streven om wun ovcrladeuer den .werkman mul belastigen,- rij cn hebben geei.en dfiirom hem in den ouden dag een- pen sioen te verschaffen; naar, al was er nóg zoovele krone, zij yinden geld om hi.B zelven rijkeiijk te.smouten. I.uistcrl niet naar himnc •WüordeA,r réaar ziet n,aar hunne daden. En onze confrater, die r.»Ki zeer mei den toestand der werkliede.qtbek9mmen,] schijnt, komt dan I offen met dat rijkL*) lati.d au.zijne brstuifrders T Is toch zeker -om te lachen Gewone aankondigingen p-r. r-ge| 20 et. Bechterlijke eerherstellingen :j.»e.r n'/el. fr. -t .00 Herhaald»! aankondigingen, volgens (•vere^nkomst. ;d' A /N Tevens is het van het groitste belang i gazette.p en dc handel wijze*- der,, lihcijalg dut de meiïseh bp de hoogte weze van grootevraagstukken van den dag Daar om zal de lezing van I oeken, hande- lende ovel- het maatschappelijk viuag- stuk-hoogst nuttig eir leej.riyk zijn.- Icdereeti verstaat voorzeker zeeiv wel de uoodloljtigp. gevolgen welke dc slechte lezingen te weeg brengen. Zoo w.ij tegenwoordig moeten treuren over het zedélijk verval van zoovele mén- -seheti; zoo )vij verschrikt zijn over de vprwm»stingen aangericlit door de zede loosheid; po vele bcschaafdo volkeren wtfrden inedegesleepl in centen poel van '■''losbandigheid, dan is zulks* voord e wijten aan rfc lezing van ongodsdiensligè-’ en zcdelooxe geschriften, boeken’ w» ga- zétten. Dat iedereen dus (rit al zijns krachten’ medewerk^ om die verderfelijke lezingen t'gen tc werken cn zooveel mogelijk te beletten, en-zöo iemand twijlelc’ of een boek goed of slecht is, dat hij manpen mét kennis van zaken raadplege. -P.’ Het vergunningsrecht,. Volgen* jloopende’ geruchten «ou liet ontwerp, neergelegl door ’M. IJeltaért, de volgende IfoofdZakelijk-) prniten Ije vatten t eene openingstaks op de niijuwe drankhuizen T zij er. bier of alcohol worde geschonken, drie eategoriën her bergen, volgens het belander bevolking. Delaks zou hooger worden voor dc groote gemeenten en met 15 p. h. verminderd voor de kleine plaatsen. Bovendien zeur den de herbergiers die geen alcohol meer verkoopen en zich verbimleil te onder werp n aan huiselijke bezoeken, geen taks meer 1 etalen na’ het derde jaar. Bedrog zou streng worden gestraft, des noods met bepa;jhl< sluiting van liet drankhuis. F 1 „X*--- i Il-ISCHRIJVINGSPRITC Vi Lr'iu inrrinr -- w II 1 'Ti i.- - - J .- A-^-ISTTCOÏSTT? TS-IWGJ-EKr AJJe nBkrhen.' bii cnn gedi ukt. worden J';u '5vergeld opgty- rNtren TYe. BHnkpndieirypen voor d'clr e en BmtenUnd (belde Vb.ai (iere’^uitgcznnlerd 1 worden ontvanfC'. Hoor den Of TICK HE Pïlhl ICITH,- Mflgd^lenastrait. 46, te Lms^el BaaDMEMSMOU □MUKix.aatan a®

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1