S l i iMPE[n!Ê.uiLEs,s:;o“«°™rd Dames en Heet en van al 30 f bij Camiel Vand. v Ide, coujeur, Rusendaelstraat te Veurne. |f Finan tied llerieht. Te Pachten Te Padden Het zelfde te Veurne, Tc Pachten. Werk manswoonsteii Pnmlicnsc'iaji bestaat niet meer. Huis te pachten Herberg leesten, BROODPRIJS Charles Gaytant, Koopman In Kolon, B0UWGR2HDEN TE KOOPEN g egen lang» de Biugscbe kaïsijdr, 4rc‘ti bij de Static te Veunm. Men vraagt KOOPDAG Elzen, tsschen en Populieren TAILLIEHOUT f Begin bij d’uo'stede Edtnonl Cuveèlt op den Zwaïteboek. K1OO3PID-A.O - A 40 KOOPEN Naamlooze Maatschappij De blaamsche Heerd.» I August Vanden Bussche-Kuyle, Leermeisjes bij Gustz: i Veurnefppf kj|0 Ir. brouwer. Schoon al tr. Hoogste Midden Leegste - Eieren 1 P 20. I Er blijkt uit een exploit dagvaard be tekend door den Deurwaarder VUYL- STEKE te Veurne, aan CIIARLES- I.Ol IS WULLEN, destijds brouwer thans werkman, gehuisvest te Nieucappelle, in ('•I 10 Januari !9(‘8 geregistreerd. Dat vrouw ROSALIE CilEYNS, echt- geuoote CIIARI.ES-LOLTS V.’LI LEL’, werkvrouw, wonende te Nieuca pelto, vene voi deriug tot scheiding van goede- n o togen haren echtgenoot ingespannen LCl.it. - Als pleitbezorger heeft zij aangesteld Meester AUGUSTE PIL, pleitbezorger. Zwarte Nonnenstraat, N" 16 te Veurne. Voor gelijkvormig uittreksel, (Get.) AUGUSTE PTL. Het kapitaal en aande 1 in de winsten der internatior-a e Trams beojpentot 70 en 14 f. Gez-en den lOi-nemenden vooiui'gang dezei onderneming, durven wij deze titel# a's zeer voordeelig aan raden. Het aandeel in de verdeeling is dit jaar vas gesteld op 3,50 Ir, tegen 1,75 Ir. van vei leden j iar. KANTOOR van 1)E(]BW\AIU)EK BOOTEN, VleesMouwet straut. A’“ 29 te l’jurrir. Als gij Verzekerd wilt zijn dat uw' huis gereinigd, uw Wasch gedaan wordt naar de Wetten der gezondheidsleer, gebruikt dan altijd «ene zui vere, onVei Valschtc zeep en Wij verzekeren u dot SUN LIGHT dit ouder ulle opzich ten U, 0$ stil ns in grbiuik Ie 'reden. 2 i en gontfl jk RENTENIERS IIUÏS, iUnnde en gi’rgen yan den hoek der' Duinkcik- eu Veste'isVaatook dien-t’g voor Winke’.teG 'fo bewapen bij IIenut BRUWAERT. Groote Mm kt, Veurne. te Abnkerke-Po’pplaats de hatberg dei Oren Seffens irgenotuelrng. Ij' th ingen bij G VANDERSTRAETE brouwer te V. u ne I worden gevraagd, bij BERTHA I GOOSSEN, gediplomeerde klem m: a - Xe te Veurne. - I)c vrouwen alg huwelijksgetuigen. Het Staatsblad van woensdag deelt de nieuwe wet mee, waardoor het aan de vrouwen toegelaten wordt getuigen te zijn voor de akten van den burger lijken stand. j Poxtontvanqeiijcn. ■Twee.on’er- ontvangerijen zijn open in WestiVlaanr deren een te Lekt? en een te.Leffnigh?. Aan elke dier postontvangerijen is eene jaarwedde van 600 tr ve bonden. Aanvragen voor de openslaande be dieningen te sturen aan den he?r minister van spoorwegen’, posterijen en tefe- grafo, z odat zij-ten laatste den 25 Jan uari 1908 inkomen, De onderonlvangers verschaffen, op hunne kosten, het dicnstlok: al. maar zij krijg» n eene jaarlijksebe vergoeding voor het onderhoud, de verwarming en dé verlichting van het kantoor. 1 de e*n beeft de versele 1 ge gcva'len zooals bei volgende gel uien, be r ffende de pei.'Ottr. dir twrè geslachten, die l et zelfde gezegd hebben, want ègaat e me weck voo> bij zonder dat er iémand onzer s ;d op dezelfde wijze mefgeest dólt en eikentenh spreekt; ondanks dit alles zal h t 'o'gendeons nog veel be lang inboezemen, want hitgoen een buurman zegt motdigt ons aan en boe zemt ons veitrouwen in. Madame De Coite. 208, IJperscLc r'eenweg ’e Veutne, zegt ons *i h zon d t ui slag dat ik al'e soorten van mid delen gebruikt had, nie t-g-ms«aahde al o n me: 1 Mei aanstaande in gebruikt te treden: Honoré RUYSSEN, Gtoo<e Ma k', gelegen te Veurne. Hanssenslaan. Zich ie bevragen bij Heuri Butseraen, Duinkerk straal, Veurne. met Hnccnie land, gelegen ie Veurne, riinhi d>ö d.» «.-.J W--V. Combutschuiving en smjti’ig op den vogelpik. bij Karei Ddhouck. S-.atie- plaats; op Zondag 26 Januari; Comhaiscliuiving en emiiting nn den voge’o k, ter herin rg II’ Hem ..Teil, bij p. Comeir-Dedpysiere. Pannekahijde, op Zondag 26 Januari. Maandag kandeel Cornl ahcbuiying en smijtin? np dpn I vogelptk ler herbeig A la Helle Vue, bij Vicior Madou, Zondag 26 Januari. Combatschuiving en smijiing op (ten vogelp k in St. Arnoldus, l ij ^ule» Decléyre Duf* r.‘i. Dumkerkdiraat,. op Zondag 26 Jatuui. Combatschjivi g en smijiing qp d^p vogelpik ter herberg bij Aug. Viane, Zuïdstraat; op Zondag 26 Janiiir?. Comba schui*ing en ?mijting op den vogelpik voor een vet. konijn, in fie Ikn, bij Aug. Cóteeïe, op Zondag 2 Eébruaii. Combats; hui ving en smijting op-den vogelpik, in ’t Kleine Yper, bij Eduard ‘Róssey, op Zondag 2f*ebruari. Comba'schuiving in *t Beurteschip van Antwerpen, bij-T êïpMcDuwel,opZon-i dag,2 februari.1 - ComM chuiving en smijting op den vogplp'k, voor een vet konijn, ur her berg Hel 'Boltlerg'iof, bij Jules Croo, óp Zondag 2 F«b uari. Combat'chuiving en smij'ing on den vogelpik, C.alé de la Post, hij ‘P»<te Deleu.O iststraat. Zondag 2 Februari. Combitschuiving en l ..r ---- vogrlpik. bij Louis Deuwel, op Zondag l6Feb;uati, de zorgen leed ik sedert vijf j»rén van Comb.it<cbuiving en smij ingop den ioo aanhoudende en volhardder.de pij- vogelpik bij de- wed* Vanmassenbove, nen d;t ik soms geen werk mrrkon op Zondig 9 Febtuari. ,b...n Hos n-iAis <t- Comb tischu'ng en smijticg op den bij Arthur A laeys. opZöndag 9 Febr. Wed CORNILLE Café Francais Groote Markt te Veurne, maakt" het geëerd publiek kenbaar dat er bij haar •?mvi?ni.'N 7vrw( eerste'kwaliteit, té bekomen is aan 1 fr. het potje 'van eaq ■halve-kirn 'fr '•a rlo 'n. tel'a des nachts waren de pijnen i. o evig dat ik moest opstaan, want ik kort niet b'ij-en liggen, ik Had geene rust meer mogelijk en wi t niet welke houding nemen, ik had de i.i vinden ge- zwo’len e i verkwijnde van dag tot dag, ik was leer nrstioo.- ig denkende, dat het u r oorz.-k* van mijnen oude dom ya. want >k hen M jaar oud. wen IFlVEREN ZEEm" hooide .k van de uH-l.gen^k.^en bekomen is 1 f (loo- d Lnfei pillen vóór dft;Nieien. -r sp eken, veikoch bij M. Ruy<«er, apo- e 1 the'icr, en ik beproefde,;'ze op mijne bemt. Ook was mijne 'evredrnherd grom. K c k ra d e dagen verpleging reeds zie' verljcLt was; acht.dagen la er was ik dezelfde nii t meer, ik I ai gee; cakeje pijn me-’i en voelde mij vo' ijver en als 1 ve'j mgd. Ik verklaar het bovens'aiinde waar en vereorloot het kenbaar te nraked Verzekert IJ dat men U de Foster voor da Fieren gevo van dezeftdeXoort als die welke Madame De Curie gehad tieel’. Men kan ze in allo apotheken beko mt n tegen 3 fr. 50 de doos of 19 Ir. de 6 doozen of vt acht vrij per post met hef bedrag der som te zenden aan het Alge m-en Depot voor Releie i Engelsche Apotheek. Ch. Delaere, 50, Coudenberg straat, RitBse'. Wacht U voor namaaksel eisch h bind e ken James Foster op elke doo s’. F 10. 10 2 85 2 6-f 2 80 3 00 PER KILO I 1/2 40 ct 50 ct. Handbuogslraat, N“ 3 te Veurne, laat h t publiek weten dal bij van beden at d< n bandel van KOLEN gaat uitoefenen in T groot en in ’t klein. Alt jd am i«el minder prijs dan btj andere kooplieden T buis geieve d. Hij verhoopt de gunst van eenied r e genietea. Bruin Brood k Half wit Broo l -■ \orr inLchtiftgon zich te w>mden bij den heer LeopuU De Bois, brouwer, Vcnrne. - nans onds goede KLEERMAKERS KNECHTEN, hooge loon, alsook en LEERJONGEN, bij Cam. VAN- DE VELDE, Rozendaelsltaat. N’ 12. e Veurne. Maandag 27 Januari 1908, om 2 ure Iiamuldng. ie S ernkeike, je» bei bei g De Braaib u<jLij Gustaif Flabou, VE 1ST DITIE van aldaar overgebrachte lIuismcuLrle M«*uap,ie;;oe<!cien Kruken»vi ivf vn llaiaum. MAANDAG 3 FEBRUARI 1908, n om 2 ure iuimiddag te A<fiuheik«-4-vui- tenhoek, Duinhoek en in De Panne. Maandag 17 Februaii 1908, <óm 1/2 u en namiddag, te benberg e, bij Heini Ityckrboer Durgou. y fan Botermarkt v<xn Veurn«(pei kilo ..m up 23 Januari vogelpik. ter beihrrg in ’t Nieuiv_Schipje j; t I.:; *-.c- Burgerlijk» Stand van Vaurna. Geboorten 14. F ys Luciann. z. van Victoor m Vanhee E nerencia. Zuidkf»a. I. 14. Vermoo’e Jui 2. d. van Amnnd en Boonefaes S dïniii. Binnen pa'en.' -.is 14 Callers Pbmailde, d. van Juliaan en Gry-on Emma, D •wev.etpoor. 16. Willaert Angela, d. van llec'oo'r en De llae<e C e nenc.a. Vestensnaat, tl. Vierval Augir t.'werkman; 62 j. 2 m. 28 d. echtg. van A nel a Moei man. Hospitaal. 13.’Warn y> Soph’a, rónder beroep, I 77 j. 16 m. 28 d. wed* van Hendrik Inge!». Vleescihouwerssira it. I 15. Patyti Lucia! k'ooilerzuslèr, 27 j. I 6 m 26 d. Panne^traat. 16. Leye Fianei cus. ko 'ganger geb. I te Egg -wae tscappeüe. 72 j 7 m. 26 d. I w (I. van Isabella Goddcr s. Hospit. 19. C igghe Jus'ina, k:»s gangster geb I te Vtnchem 81 j. 11 m. 9 d. weduwe I Tnhsierl Lidovicu-*; Hospiiaal. 19. Ca rysse J >z« f. 4 m. 10 d. MaQic I 20 Lobbes^ael n;*n lijk duodgeb I K A N T O O R /i WUI LEN. August Gr,,’’.-, h Veurne. I Bij uitscheiding van bedrijf. OP WOENSDAG 29 JANUARI 1908. eld BA O r A G bij de weduwe ‘-LOUIS SIX, afspanning I het Bloemtje Zuidstraat te Vöïrne. I Aom 10. uur voormiddag tww I x Merrinpeerd -vette en jonge Zwij..-,s, Karren, Voormans en Lan .1 Uaam, enz B) om 1 1,2 uur namiddag Menagiego-tl.-i na, Herberg, gerief en meer andere voor werpen. Gewone voorwaarden. Met lusschenkoinst van den Deurwaar- 1 der VUÏLSTEKE, te Veurne. I dicht bij de stad rechtover dc Halve jjaan, Z cb te bevragen Panne- fïiaat,'2'l, Veutne. BEHIOKLT- De aandeelhouders woiden. vriende lijk, verzocht bunnen intrestcoppon n* 11 te doen ontvangen bij don Sekietarjs- Ótvaigei LOUIS BOÜTEN. (te Veu n t, I Plafonneur, Panuestraat Veurne laat het geacht publiek weten dal hij van beden at, den stiel van plafonneur voor eigene rekening zal uitoefenen. Hij verhoopt door zijne zorgvuldige uitveeting tn zijn*, genad ge pi ijzen da gumt zijner medebuiger» te geme en. gediplomeerde kleeir Veurne, Vestenstraat, N‘ 45. I V X iïèi F - met ’1 r pi IJS n ■>■'**-■■ j'-*-’ .Een mor st «r van het merkwaardige Cosapoeder wordt gratis to«geaond«n. K'jn ingtgeven worden ik Koffie, Thee, £M-.k. Ltkrw. Alt int, Bier, Water of in h„t roedeel, ponder - Jat het noodig is. dat de dronkaard Ty tr iets »jh afweet 1S-* Het CCTZA. POEDER betit de »kibme eigen- A sthipom leger n*t<» Hu dllr.-' ken <rsn »t<.rktn drank (bier, wijn, absint ei z) b<) .len droi.- f.9 laar.l op ’e wakken H't frf/. CÓZA POEDER weiki mo IA <n'pjsenictkt. ep teler U41 »'e 1/1 e<Vngeno<>:e. de turfer ol de Jh u .Witter vanleb verslaafde hel hem t e kan dienen, z-indef. .^Ld i jn mede .velen, en zonder d t 'V' h-.t iw<nb»i i*,_ d«l Je panenl ooit tiehoell e weten "Waai aan y hij. x;pt» ■teifcling te danken e hectf HET COZ* POEDER heeft lu. m -i'< jc'atk'van zenden pez r.tten b.entdd, duizenden personen van »..ha»m|e e t oneer g. red. en deze pers* i en tol leven.duStige. «t r an ge le ’en der maat, cfuppij lierreh-pcn het hutli menig jong p ruo- i. ‘*p den. rech en weg wrof gebracht en ge lukkig gemaakt en Kei teven van talloozen met ■t enig jaar verlengd. Hel instituut, waardoor dit ongeeverr*ird poeder venspruidt wordt, zendt giai» aan hen. di« /laat toe aanviaigj* en, een boek met dankbetuigingen ep 1 een monster Het poeder wordt gwnarbotg I'.wol komen onschadelijk te zijn Cotiespondenlit in alle •akn der wereld. Het echte C.oza poeder is vetknjglaar in alle apo heken en in het Volgend depot te Veurne I Onze depothouder reikt het altestenboek gratis 1 ui) Mit hen, die er aanvraag voor doen, maar ^even 1 geen gratis proeven. Om deze te b*komcn, wendt U direct naar Londen. PA71 niCTITIiTV °2- Chancery. Laine, lUtiA lAöllIljlL) Londen 562, Engeland, VVacht U vsor namaaksels. Het Ccza Poeder is het cenige afdccnd middel tegen dronkenschap. i s. Vn .^l».l* •->- I-—t- -- - f I 1‘ vao -■ I--.-*. t?Okao|>eii schoonc llollan(lcr en 01men UOOMEN OP STAM. <’P ft Sterfgevallen - S .-;ij - 'ei '- I -- IC

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 2