volop m h som il RON SE-J A MM 8, OOSTSTRAAT, VEURNE. TB u i PERU GUANO direkt geïmporteerd van de Eilanden met hoog stikstof gehalte, tot zelfs met 14 o/o Echte Opgeloste Pern-Guano van OhlendorH M<«r c»xtrAi der tabsnlariuu m in Stat i 1= Het S igfg Bankhuis J.-J. Staesens, OostetH’e en Veurne, GAZCOKS Pit IJZEN: Hl H EXCELSIOR ANGLO-CONÏlNENTALE(r«rm.OHLENDOKFFscke)filJANO-WERKl! ANTWERPEN, Pruinenstraat, 8. 5 =5 S - DE TINKTUUR SEEGERS chimist ie Berlijn,) maakt onmiddelijk het haar bruin, b'otid of lichtbruin. Uit- 8laK gewaarborgd. tiuis gesticht in 1849. Men vraagt Leermeisjes tiij vrouw E. yantlenkeickliove-Deturck. ino'Jekleermaakster, Duinkerk straat, te V« uine. Opgeld landbonwers. 7hseph ('oppcnft-Tahon, VOERMAN, F’.-M'S ..Cs- 2 5x4^ 3 czaf aOag De groote ot dubbele flesch 9.50 fr. De halve fl esc h 1.50 fr. Te bekomen bij Georges Vanderheyde en Zusters Veurne. Goede kwaliteit lijnkoeken, lijnmeei, t°rachide koeken, meel, bloem, maïs enz alles aan de voordeeligste prijzen. MAGAZIJNEN op den Appelmarkten aan de IJpeibrug ALLE DAGEN Zekere en koilelooze me thode voor het leggen franc* op aanvraag. Schrijven C. BORGKRS. 88, Boudc- wynsstraat. ANTWERPEN (België?. !>rpr>^ au vatu L O i L. «■MBmeafflstaMacKMHOMmMMnkA BOIISTZIEKTEN. Onder alle ziekten zijn de bopviekten de a'iijkste en de do^delijks*e. Zij tijn meest al veroorzaakt door ver- koudórid. Eerst is men heesch. men niest, de reus loopt, de oogen ook. de keel is droog en ontsteken, de ama^dil- klieren zijn gezwollen. D.j ontsteking verergt en brridt zich uil op de longpijpen en de longen, de borst is aangetast. De hots’ is eerst lavig, droog en diep, later lóssen de fluimen of slijmen zich zonder geweld, de koor* verdwijnt en dé zieken genezen als zij de. voorzorg genomen hebben de koude te zwichten en Ruyssen’s Borstbalsem te ne men. Mair mces'em’e Is verwaai looien de i zieken zich ol zij mismee.-teren zich en hunne vei koudheid wordt ceoe erge bronchirt die aFe jarer. verwekt en dik wijh in tering ovei gaat. De echte Borstba's-m is alleen te ver krijgen bij II. RUYSSEN, apotbeher op deG oo’eMaik', 15, Veurne, aan 3,53 fr. 1 75 fr. en 1,00 fr de flerclt. BERICHT. Ieders fl«.«ch is gewaarborgd als lijnde wd hst telfde pr< lukt als vroeger inden papierwinkel der Jufv. Lust. Na vier wasschingen tpel hel vermaard verdwijnen de grijze of witte haren teenemaal, zonder gevaar. Hel Excelsior belet tevens bet uitvallen van het haar. Beide voortbrengselen zijn te bekomen ‘Q bet huis RONSE JAMME, Ooststraat. te Veurne. De Bink e Veurne, is gevestigd Appe cn;<rkt, N 7. Aankoop en verkoop van Belgische en vr.vmde weerden; Uitwisseling van koepons, cheques en vreemde niurren; Kostelooss inschrijving aan ille leenin- Eskomptcermg van wissels en mindaten,, G»-ldlc<-ning-n op waarborg.- - y .Spaarkas onder d* persoonlijke verin woordelijkheid van M. J.'J. Suesens mi d'-n in*r>«l ruw 3*/, *s jiars, uiibotaifbiar met oeoe waai rchuwing van acht dagen. t 3 f/i ’s j urs, mibetaalbsaw met eene waarschuwing van di ie maanden Hilaire SPILLIAERT-COOLEN en Broeder. Loorf- Zrr4- en C>a d>e wei kers Grooto Ooststraat. 33. Venrne. (Ou 1 gekend huis Henri Spilliaert- Terne». la’PO hunne laliijkte klanter en r.*lebur gers we e>i da’ zij van heden at, Lij hun nen iceds bestaanden winkel, alles wat <len gaz artikel ber ft komen te.voegen, zooals: gewone ly^en. iu'[ei»iot<», f yers, gazstoven met en zonder oven, bekken, <-y té ne auer en intensifs) van >4) tot 250 bougies manebons, van alle hoedanigheid), abat-jou-s, rookvangen», glazen, enz. HEK SOLLUZ voor, petrole, vtrbrandi de te'ft eener ge wone lamp er. geefi 5 maal meer licht; past op alle lamp *n,‘zelfs «p dcLatupe- uulge. Wij gelasten ons-ook mot het leggen der gaz en begeven ous ten huize met catalogen op aanvraag. Prijzen op voorhand en gewaarborgd wfcrk. Men vraagtseflens eenen leergast CnmpnRsale der Gas Niéapoort- Veurne - Dïxmude- De Panne. Zooals vroeger kan men in’l Gazge sticht van Veu’Oo verkrijgen* eu dit' aau tien juiflest pi ijs 3 Ie gazgestel- len voor verw.-rm ng en verlichting alsook manchons op kroon of in dozen. Verders houdt de <7* ter beschikking der kliënten die er de aanvraag van doen eu zich veib nden aan een récelma- ug verbruik, eene gaz-stoQf (véch iud- N’ 33, met twee vuren en een oven; Ja! Ja! Ongelooflijk, en toch waar! leder.*en bevestig Ie ,Jde Poedervti t hel U il Kruis verzachten ongenbl k<e- lijk en genezen spo ‘dig al d 3J uivziek tetssmartelijke en veraclitetde maand stonden, sc’ele hoofdpijn (migraim-) I draaiingen, zenewkoo ts, de hevigste tandpijn, scheten in de tanden, hart- kloppinoea, slaaploosheid, grjaagdhe d. zenuwzwakte, vallende ziek-e. zenuw aanvallen bij de vrouwen (hysteri**), zwaarmocd’g >eid* stokke i in de keel, rbumili^mê, flerecijn, jiai.t enz. enz. De sDoudetiwe Poeders g,iu het R Kruis vetste*ken de Zenuwen; zij tijn ganseti on schadelijk en missen nooit bun uitwerksel. Prijs fr., 1 25 de doo»; fr. 3 25 de 3 doozrn, of de driedubbele doos, fr. 6.23 de 6 dooien, of de zesdubbele doos HoofddepotTUVPAÜS, apotheker, St. Nicolaas; alsook in alle goede apo- k ken des lands. OVUlfiBOOTK IJFkS VAW COJRAiFTM. TAHLTAP1JTM IW AULE PUIJKKX Alle slach vai wolle artikelen. zooa's •chals, rokken, kouaten, baaien mutsen enz. Breistijette van de eerste fabrieken van Engeland en Belgia, Verders alle Mercerien, Quincaillerien, fournituren voor kleermakers van kleermaaksters. van alle alaeh Algemeen agenUchap voorden verkoop d»r Amerikaansche Naai- machienen DOMESTIC, DAVIS, ADVANCE, ook nog van de Naai machienen OPEL die tr«n kan levtren van al 100 fr. V O r M- en M AN SM KM DE A. KUNSTS WJFDE VJ, VEURNE. ^'^canomaDaEnMnnmnnHaBBNmBi Afédadle sTor, Expostton -internationale <!'hy,-iëne et de sauvetage «TOidende 1888 M'd idle■im'qcut. Grindeuncottrs io’er- Xi-i 4lruz**ll>-. t888. -Alriladh d'«r. Ezp >s-tion de Tuni*. ailiaamatlMwe ftelitSHpae, CtwaaM-, eac. giié' is muilhb eui mt et pi-u de temps jr»r ómploi du I FOIL ?l S •i s CD i C ■jSk de Bretagne et ,<!d<i Po mS&P de Breta<ae A. tricoter. de la loi en tout paus et rocotn mandé par M .U. lei médécrnr. D<(i>Ai |-éiénl,chet £’4m4 Houtrive, 77 74, Avenue Sjcheep*diei« Briiga», al en v ‘nu- putnit. Exiget signature Fx. VAN HOUTRIVE Grat naar Abeeie, Vereecke heeft daar altijd magere koeien, in plaats van jaar lingen zu’t gijzekerd er winste hebbendu matgei f asche koo:ea en nuchtere kal veren hij te bekomen van heden al to1 1 Mei. eerste soort van verve koeien en voortkomer de vader t VEREECKE. Noo^dsltaat. ‘egen de G oote Mark Veuue. t) j de Nienpooitbrug, te Veurne, laat b>i publiek witen dat hij van beden al d>c bnodei ui'o lent van EN COKMUL in ’t grooc en in ’t Klein. Hij ver toopt de gunst van eeftieder.’ De BESTE aller volledige, meststoffen, voor M «5Ï i? I cD 5B5.- £2 I tz3 pa CD CX| •Q De BESTE aller volledige meststoffen, voor haver, vlas, hop, groenten, enz., en in z Iret bijzonder voor AARDAPPELEN. WACHT U VOOIt NAMAAKSELS. cellij;^ en ware merk van het haarwater iiEUWE London onfeilbaar produkt o<n hot grijs haar te doen verdwijnen welk vroeger verkte'n werd tn d*n papie- winkel der Juf»rQuwen LUST •n nu, uit oorzaak van voliomene tdLrhndiug cqn bedrijf dit B’lKTT NlEKft verknopen, is THANS- te vei krijgen i« den hoek- en ppiet handel Jnlet tlaarncvens bij «luftetrimt, IEL1WE 7 -a s i 2 «u Si *ee ég =1 <*r 21' r i «i lï I i; '1 c '-T; B3U l'^ihsBe Protlui! brevr-té, emploi tacile _1 1 -- \\GT 3EMK fdjj - - £X3 txJ Cm «Ur« aertcarriug t« vaorkwttets ewdexe rou gunstig Mttide tneststof og ie» eersltn «lanMtfc enn ■olie nattMutluslt cm utengslitigen U ttnder- aeheiden, sijn otir* roorrieu van loads» tegels en getnerkt «t« nevenstaand: OgeAeift ULAVW. Hoorn van overvloed SGOD. 3 strepen «cerlaH^c GERL. - j.X; S i r> 1 O f 2 i M O l 1 s !?s

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 3