van S 5 VaXELAIRE-CLftES EH Ci0 CHARLES KETELS^ mUWSTRMT, WOENSDAG 20 JANUARI p F I I s i i l Theophile Vetters-Cannoö, TT VEBAÉÉREHW w Kunst-Photographie Ld EBÈRGH VV.IU'.Rl\SSE-1.0BV.I.l.i:. STAriOlERTS POLLEK. WW VICHY-CÉLESTINS 1 w. Ift^f ;;-.n W 3 j THÉ ESBS1GAI9 i» JAWAS W VI NIEUWE LONDEN onteilbaar pro lukt óm T Gri s Haar te doen v vioeger bij de Julv. LUST, verkocht weid, te veiki'tj’gêti ÏH)I17Ü\1 £l00te dubbt 1b flescb 2 50 Ir. 1 lllutiujl De halve flesclt I 50 Ir. STAHBABBT’S PIVLBS. ar. Si “V I-1 8 “tó' - t .y- ID W 8 L :<i J w 3 L» a i =rz s U1 I r- Verkoop in ft Groot en 't Klein, 55 s er j w X Houtmarkt te Veurne, (nevens de Rhêtor <sr si iX»* 5 3 .1, I 5 vl O? 3 PASTILLES VICHT-ÊTAT i 4 iitmnrLt --- in; maaitchtippjén i’ i' ib_.s Vttu i stalen Maag, injawaadsn 9 L»var Driakt op uwo eetmalen. KCNSTSMIt), DL1NKERKSTRA AT, (bij de brug.) Stuften, zijden Bloezen en Buitengewone pailijcu z warte Agcn !a Memento. Ld prachtige aankoop van en eiken i2?t V, jj 5 Thé Mexicain du Dr JavVas mereeriewinkei bij j - s s S- g£g ?-O S S er 3 S O g- - .r Hel is in den i k DE GEZUSTERS i eenlsc ware merle van ’t haarwater Hoek der fclroote Markt, nevenn Stadstheater. 11 F Rokken; zijden matsen waren en linten, handschoenen vortr- Sohccs, Pellerijen, cu gekleurde wollen waren aan 1 iï. 0,75 cn Q.5O vvUtrrdc 5.50 fr. OCCASIE 0.50 en de verzendingen kosten. da<’wijzer zul aan eiken ‘kboprr aangeboden worden. Franco opzending af 20° Ir. 1 v Na het oelmaal, 2 Verganïakköjijkon do spijsvortaring DIE WARE GSZO?4DHEIDS-PrLLEN ■»anavirirterlien xioiverrtsdé wl r LU Q i 8 OjvK iu 0 ■Q.'&ö k. g a I '&y g i U d I n - eitbC, HM»'!C'lé',i .oaféieaW Jicht, Rhumatiek-, Flerecijn-, sa Suikerziektelijders I dC ;Z: tUL.; *L 2 y'r* i c o E I »h> -*a I u«k»; I®1 t X X •’yrMgy*? i i i nuancen, all® andere b» i 1 I." 1 I gp'ast zich met hel maktn in vei tinken van allerhande KUNST cn PRACHT, VOORWERPEN in GESMEED i>r, zqpuJs LUSTERS, SGHOUWGARNITUREn’ HAMEN, eu STAANDERS voor P0RTRET1ÉN, BLOEMEN enz.' alles naar style en niet de groo'SIe tuns: vervaard gd. Verders ook BARHEELEN. GRILLAGE’en BOUWWERK.'kunstig afgéwak!.' Schoone keus van Schouwvnreu(frtyérs) Méh.'geren en kachels Godin. Plaatsen en herstellen vin ELEK FRIEKE BELLEN. Geheima sloten. Door zijne spoedige en trouwe bediening en zijne matige prijzen vei hóóp'bij de f.unst van eenieder te vinnen. Op aanvraag begeeft j.ij zich ten huize. erd wijnen ei) wclket ■s I - b- 2% i.M c”.' :i i i. i o’- Om tie ZONDER ten zijne GEZONDHEID NADEEL te doen, neemt den v} (va De zwaarlijvigheid benadeelt de gezindheid, v;é. k/W® vernietigt de schoonheid cn veroudert voor de Lï'.l^A. JS7 laren; om steeds jong cn dun te blijven, defó/1 X/'A heupen en den buik te verminderen, de dub- bete kin te doen verdwijnen cn de lenden te -r versmallen, neemt dagelijks twee of drie tassen cn, op cenige weken, zult'ge stilaan en zekérs vermageren, zonder regiem. - ’t Is éepe echte plantaardige geneeswijze, bloedzuive- X'' rend cn gansch schadeloos. sb - r.R7I'C’ri?no J F 2 15 tt Ca o hJ C. cn aiïTdtU pap.ethandol v-n hei buts Juin ouwen LUST, i övc yffeiiomen hebneu dai i -.'i 11 j<—tv Wilt gij goedkoop k<vo(\en en ter trouwe komtbij Feltx Vi.rcruy«»a<> LobrUe, gij tuit rr-een groot tsloniuiébi vinden v«n GEBREID GOED.- kis kous- sen. toks, buien, ectisip*n, ent., verders foulards in ajde eti wolle, gtten, hut, knópen, rxtra groot assorit- naeut vau. hzudtxhoen in wolle, tijden rn leeren, der corsets eu jeoey*. Sfcyctbéw iu allo katoenen baaien en ono* brocket, 'en thercerinsriihefen. t VB 1 S w k.‘j. 4>- l-C---— Om altijd een® g»od g' o >dh i l tu gvmriclcn, nermr men 3 maal ter we k d™. morgcpsof’s nori< vóór oteu, 1 tel 3 Die Pillen, enkel samengesteld nit uittreksels van de zuiverste'Plantstoffna. wier Ugcn- woordigheid in hc'. lichaam vin des» mensch w»«?i»'b da.mlnMt niuumlM kau< urn te »»ce« hrea«ceiit zijn .een Jirc, weldaad voor het mensch.lom. Diiizendé en dnizande persor vn geluig-n davriijks hn.tne weerde biven alf'n anduro romedrên oorkonten cn geiezen al de ziekten die door de gal «-n dó slechte voch ori zijn Voort- gebr.achl: Xf.vei kn MiltziecTex, Maag rx Zeilt, Gum-zccur, m.rciitkTeeiiixgks- Hooru- rux, Ju.n' Rhimatism, GiriA.&TiiïiMti, Pctsriw bn'ai. de Vei ziekten. PRIJS VAN DE DOOS 1 ft-. SO- •- ‘Algomc.-n dep bij 17. Stuixtnrrt, Apotheker, Slecnstraal, 51, Brugge. DEPOTS TeViurnc; bij H. Ruïssex,*- npothek-r; - te D.xiutul;, bij .M.M. Ghyjsaf.kt en Veuw.ieudk. w Bewrzeh -üts.-ag. Men n«me actrt op de namklogen FKll» d»r Doo» S Ir.; 4*0 doozeu M Ir. Aa'OIHbBK VIVIENNE, IS, Bua VWlanae, PARyS Tt lOor A?OTH«SX OERNZVILLE C.O, Waterloo laan, 06 s U B t L *"3 M M Ui ld a Pc pnvl-at«k'r Kr<.«Mi» wul* ism j ''T. yviiarh/rgi emfs*! cAao <lti»r- Êi«****r* A*‘a iMilv IV»®’ hh ktjw» ROA» Po treilen in alle grootten.groepen van lam.hen, .huwelijke eiz Spécraliteit van vergrootmgen. Onberispelijk werk. Kaders en, lijsten, Men belast zich met ht t •in.ad.ieeieD-... Men werkt alle da^o en in alle weder. Op aanvraag begeeft men zich Jen. huize. -X 'dl- c-z i rf.-- .jj CL O :rrj ■r- m CÖ 2 r* 0 «t KA 4 -•■ r. -si.-. <x>

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 4