al 6.5 JAARGANG. WOENSDAG 12 FrBRUARI 1908, Nr. 6. Gelijkheid en Broed erl ij It heid I meer O r f Vianet in al de winkels van VANDEN HEYDE’S gebrande koffi’s, ’t is verre de beste Stoomkoffibranderij, Appel markt te Veurne. Voor de Stadfr. 5.00 Met de Postfr- 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Driikker-L'itgever en in alle postburcelen. G' lijkheid en broederlijkheid. zie daar twee woorden zoo aanlokkend en bekoorlijk voor den minderen man, maar tevens zoo verleidend en bedriege- lijk. De liberalen hebben ze tot strijdleus gekozen, en moest men hunne gazetten gelooven, gansch hun programma, al hunne werken en strevingen steunen op gelijkheid ex broederlijkheid. Maar ’lis waarlijk belangt ijk om eens na te gaan hoe onze tegenstrevers die leuze eige. lijk verstaan cm in toepassing bren gen, daar, waar zij heer en meester spelen. Om daarvan een klanr gedacht ie hebben behoeven wij enkel eenen oogeslag te werpen op hetgeen dagelijks gebeurt in Frankrijk, dat land, door liberale en socialisten bestuurd, èn waar volgens onze geuzengazetten, gelijkheid en broederlijkheid hecrschten voor ieder een. ’t En Avandfeast bij da Koarzangersmaat- scltapp j Sta. Cecilia. Zondag laatst g it de Koorzangersmaat- schappij Sle Cecilia in het lokaal van En wilt gij eens weten boe men te Parijs, die stad van licht tn vopiuitgang, met het geld der armen en noodlijdenden omspringt De bedienden van den dienst der Opvn'are Liefdadigheid dier stad, natuurlijk al liberalen en socialisten eten alle jare, 65 ten honderd op van het budjet Bijgevolg van ieder 100 fr. die uitgegeven wordt,trekken de armen maar 35 fr.; de andere 65 fr. blijven aan de vingers der bedienden plakken. Framasson Mesurcur, groot meester der logic, trekt jaarlijks 40 duizend fr., en men verzekert dat hij zich niet moet doodwerken. Deze fc ten werden aan het licht ge I raclit door een lid van {den gemeente- raad zelve M. Iloudè van Pans. Wat zegt gij nu, vrienden ofer die daden van I r< ede lijkkeid zooals ze onze teg< nstrevers verslaan En wie is bier weerom het slachtoffer De iasit nbelulers, die mogen afdokken, en hel arme volk, door godde'ooze lei deis bedrogen en uitgebuit op schandige wijze Welke schoone les voor ons, Delgen XX Liefdadigheidsfeest. Veel vo'k van stad, van te lande en van de omliggende parochiën was er vergaderd in de schoone en ruime feest zaal van ’t College. Daar was immeis op 3“ dezer volop avondfeest ten voordeele der aimen ondersteund door’t genoot schap van St. Vincentius. Een keurig afwisselend programma werd er uitgeveerd n.uziak en gezang, d ama en blijspel, al es bekwaw er veel bijva' Wij begrijpen genoeg dai er nood- zale ijk vereischt waren veel wijs beleid en kennis van ziken van den Rant der hc‘ r 'o Besiuutders ei vooral hekwsnm- hfid en goeden wil vró den kant d< r jonge stu lemen om het programma mei zooveel zotg. met zooveel zinnelijkheid zou k zeggen, iq kunnen ui; voeren. Ten bewijze eerst en vpotal de vier muziekstukken d e niet gemakkelijk wa ren en nog hans geheel wel gespeeld zijn geweest, door het korps Fanfaren van jonge studenten waaronder verschillige zijn van bened n de vijftien jaren. liet bfódenen van muziek is eene schoone en edele kun.-t en de jonge kna pen hebben dat ook nog getoond in dub bel koorgezang dat zoo aangenaam ons gehoor heeft gestreeld. De studenten hebben waarlijk bewe zen dat zij reeds vatbaar zijn voor het schoone, dat zij reeds aanleg en gene genheid gevotlen voor zulke en andere edele kunsten. Zulke gevoe'ens kunnen niet te veel aangewakkerd worden; w nt zij veredelen den mensch, doen zijn m geest en zijn gemoed ten minsten van tij 1 tol tijd boven al Let stoft lijke van deze aarde zweven en verschaffen hem van die genoeglijke ftonder, die den msnsch deugd doen in de aliedaagsehe bekommeringen van ’t leven. i. o -j— i In d t feest wierd de letterkunde rok deed bij zijne tn r.jke aanlico-ders eens vergeten. ,m,ners hel t>... oprecht hortelijk lachen en verwierf den j grootsten bijval. Ook werd hij door een i due d heelt da amhoo'ders zoa goed herhaald bisgeroep menigira* I terrgge- voldaan onder op-, i rit van iaat, laalzui- roepen. i ve heid ea bj.-cbaafle uitspraak, als den katholieken kring haar jaarlijksch concert voor de huisgezinnen der eere- en werkende leden. De Ilecren Albert De Jonge, tenor, van Brugge; Richard Van Beveren, violon cellist van Oostende en Julius Van Ruytn- beke. luimige zanger van Gent, hadden hunne welwillende medewerking ver leend t >t het opluisteren van dit feest. Een talrijke uitgelezene schaar van damen en juffers, prachtig en lieflijk opgesmukt naar de omstandigheid, benevens een groot getal deelmakende le-'en. hadden er aan gehouden het concert 'e komen ijwouen, overtuigd als zij waren van met een echt luis errtjk feest vergast te zijn Ook werd niemand in zijne ver wachting teleurgesteld. Een welgeschikt programma, afwisse lend in zang en snaarspel werd er op de ki-urig te, ja <»p meesterlijke wijze ui'gevoerl. 't Spijt ons waarlijk geena genoegzame muziekale kennissen te be zitten om een voor een d verschillige nummers van den spelwijzer te kunnen na r verdienste waardeuren en breedvoe rig bespreken Het o ëningskoor U’-e Revolte a Memphis, was waarlijk een pracht ge zang, eene opeenvo'ging van treffende tooneelen vol kunstige schakeermgen. Hoe aangrijpend was het eerste deel L'arrvee des Co jttrés, hoé plechtig en' statig le Sermon'. En dan die smecken- d indrukwekkende zang l'iière h /sis. gevolgd van den machtigen Chant de Ciuric, vol leven en begëesti ring. I eze koor evenals les Martyrs aux Ar'enes werden door onze zangers op on verbeterlijke wijze uitgevoerd en de ver schillige gevoelens werden met eene nauwgezette stiptheid weergegeven. Ook sturen wij aan al de werkende leden onze hertelijkste gelukwenschingen over die puike uitvoering, waarin zij eens te meer hunnen vooruitgang op kunstgebied heb ben ten toon gespreid. M cliten zij voort durend, onder de kundige leiding van hunnen ta'ent’ ollen bestuurder, op dien weg voortgaan en steeds meer <n naar hoogere vo'muking streven De heer De Jonghe heeft eveneens veel iijgediagen tot hel welgelukken van het avondfeest. Meer dan eens hebben wij het genoe gen gehad den gevierden zanger hier te liooren en zijn kunstvol talent e waar- deeren. Niettegenstaande zijne lichte on gesteldheid, waarvan hij zich »coraf deed verontschuldigen, heef ons hij andermaal met eenige uitgelezene vlaamscbe zangen vergast Ook oogstte hij den grootsten bijval ouder de toehoorders. Mijnbeer Van Beveren heeft ons ook laten zien dat hij waarlijk te huis is op de violoncello. De verschillige nummers, welke hij op zijn snaartuig heeft uitgevoerd, wer den echt meesterlijk verto'kt en te'kens werd de kunstenaar door langdurig handgeklap lo‘gejuicht. Op al die ernstige opvoeringen moest natuurlijk iets kluchtigs volgen. De heer J. Van Ruymbeke, met dit deel belast, is waarlijk een man van ’t vak en heeft zich wonderwel van zijne plicht gekwe ten Door zijne geestige k'uchtliederen en de welgekozen voorgedragen s'ukjes i oprecht hertel ijk lachen en verwierf den VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS B0NH0MME-RYCKASEYS, Nicupoortstraat, 10, Veurne. Edgie’s welvaart. De Ie rT.bbaut, Volksvertegwiw. voor Dendermonde. heeft in zijn verslag op onweerlegbare wijze, met onloochen bare cijfers bewezen dat de vooruitgang van Bclgie's economische welvaart eenig ter wereld is. Zie onze handelsbewegitig; in 15 jaren tijd is den in en uitvoer verdubbeld In 18’1 bedroeg de algemeene handel, v i>r dn .nvoe, 98 millioen, in 1906 572.'» millioen; de bij oudere handel; iu 1 31 90 mill oei; in 1906:3454 millioen, voor d n uitvoer, algemeene iiar.del in 1831 104 millioen, in 1906; 5062 millioen de bijzondere handel in 1831 96 millioen, in 1906 2793 milliopn. Wat eene kolossale vooruitgang Doch liet is in de periode van 1891 1906 onder 'l beheer der katholieken dat de mees'e vooruitgang hestatigd werd de handel ver ttbbeld. Dit zijn klinkende cijfers We zouden er nog meer ku nen aanbalen, doch wij achten het nu overbodig. Dit be'et niet dat de geuzen morgen zullen roepen: ’t land gaal ten onder enz. enz. Nu, het verledene is de waarborg der toekomst en daarom zul'en de welden kende lieden het zekere in slede van het onzekere verkiezen, en de kathobeke Volkspartij aan 't bew ind houden welke alleen den vrede kan bewaren en de algemeene welvaart verzekeren. was niet genoeg voor die vrij zinnigen de kerk tc vervolgen en tien godsdienst te onder ijnen, 't en was niet voldoende de kloosterlingen te ver bannen en ren oneerlijke band te leggen op hunne goederen, zij willen nog den riester zooveel mogelijk van zijne bur gerrechten berooven. Naar men zegt zou de Fransc’ic regee- ling van zin zijn in de Kamer ern wets ontwerp neer te liggen, waarin bepaald wordt dat de priester noch kiezers noch kiesbaaY kunnen zijn, onder vooiwendscl dat zij onder het gezag van eene vreemde mogendheid, ’t is tc zéggen van den Paus staan. Volgens dat ontwerp zoudtn de priesters in Frankrijk voor wat het stem recht betreft, aanzien zijn als vreemde lingen, alhoewel zij er nogtans tot den soldatendienst gedwongen worden. Dat is !i erale gelijkheid (I!) Zooals men weel heeft de Fransche Minister van arbeid, citoyea Viviani, be- zit genomen van het aartsbisschoppelijk paleis vhn Pai ijs, nadat hij er Jen eer bied wceidigen kardinaal Richard zaliger had doen uitjagen. Dccitoycn vond echter dit paleis niil schoon genoeg voor hem <le inrichting beval hem niet, de meu e'en waren te ee voiidig en te ouderwelsch n die man zou er nu zoo maar vuor rond de COO,(L 0 fr. veranderingen willen aan di en, natuurlijk op de-kosten derlasten- betalers. De budjetcommissie heult echter den minister doen verzoeken die uitgaven val te verminderen. Ziedaar hoe de socialist Viviani de gelijhheitl voor allen erst uil e i toepast, als hel gehh een suh rm pateis te bezit ten Kortom al de nummers werden tot eenieders voldoening uitgevoerd en men hoorde gedurig ’t ze'fde*zeggen ’t con cert was prachtig, ’t was héérlijk. Onze beste gelukwenschen aan alle werkende leden der Koorzangersmaat- schappij, onze hulde en dank aan den heer Pil, den •■erk'eefdcn en ievefigen v orzitter. die steeds den bloei dier schoone gilde bebertigt en bewerkt. Maar wie hier vooral onze welgemeende hulde verdient is de, heer Retsin, dien bekwa men en altijd on vermoei baren Bestuurder, die de ziel is en den steun van die 1 loeiende, maatschappij en die zijne hooge talenten zoo kw’istjg te.n dienste s elt om kunstgevoel en smaak hij de gildeleden te ontwikkelen en den vooruitgang der Koorzangersmaatschappij te bewerken. Aan zijne ievervolle medehulp vooral zijn wij die schoone feesten verschuldigd, en daarom nog eens zeggen wij hem uit ter herten proficiat en oprechten dank. XX. Gewone aankondigingen per regel 20 ct. Rechterlijke (‘Prlmrstellingen per. regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. ■aZ 1 INSCHRIJVIN-GSPRIJS A.A.?-TKON7T)IG TTSTG-STsT IJTZe-Alle afHchen. l-ij ns gc.lrukr, wnnien EHNS onvergeïd opge- «Ulk.mmen li._- voor België en Buitcn1.ini Kn''-orden ontvangen door den OFFICE Ute, EUbl.ICi l i., Magdalcnastnct, jS, te Brussel. g V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1