SB 65 JAARGANG. WOENSDAG 19 FEBRUARI 1908, Ne 7. E, H. Pastor spotte met hare ge.egden, 2 Samen 8 4 Leuven alleen behaalt .zooveel prijzen als de andere drie hoogescholen 2 3 1 0 0 1 0 0 9 2 Voor de Stadfr. 5.00 Met de PostIr 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever eu in alle postbureelen. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10. Veurne. Op de 230 gemeenten van West-Viaan deren zijn er 20 die cene iibera'e meer 1 0 0 3 DE GEZICHTSKAARTEN. Met veel genoegen hebben wij gezien dat de Staats-Minister Lejeune, in naam van den bond tegen de zedelooze uit stallingen, eene aanvraag heeft neder- gelegd bij den Minister van Recblswe- Van Soorten. VERPLICHTEND SCHOOLGAAN. Onlangs kwam de kwestie van het ver plichtend onderwijs weerom voor de pinne in de Kamers. De heer Colaert, volksvertegenwoordiger van IJper toonde den uitslag van dit onderwijs in Italië, en Frankrijk, waar het sedert 30 jaar in voege is. Liberalen ensocialisten moesten getuigen dat de vooruitgang on beduidend is in Italië en onvoldoende in Frankrijk. Heeft Frankrijk niet gewonnen in ge leerdheid door het verplichtend onder wijs, hel heeft gewonnen in goddeloos heid. 'l Is ook het eenigste dat de libe ralen en socialisten betrachten en ‘t is om dien reden alleen dat zij bet hier willen inbrengen. Maar dc katholieken en zullen hen zen gemakkelijk niet laten vangen. naar de grot deed afsluiten, van de geestelijkheid. De samen. Denkt, nu n et dat dit eens per ge luk gebeurt, dat Leuven hare meê- dingslers klopt. Inderdaad, in 1906 be haalde Leuven I I, Luik 7 Gent 3, Brus sel 2 prijzen. F.nsinde 1890 tot 1908 bekwam Leu ven 137 prijzen; Luik en Gent 182; dus gemiddeld 91 en Brussel 46. Dus hier nogmaals gaat Leuven, de katholieke Hoogeschool, aan ’t hoofd van het wetenschappelijk leger, en Brussel het troetelkind der vrijmetselaars komt altijd, volgens gewoonte, achterna gepikkeld. De genzenbladen zullen deze uitslagèn weerom zorgvuldig verzwijgen en voorts zullen zij schaamteloos beweren dat de katholieken dompers zijn, en dat de li beralen alleen het monopoo! bezitten van verstand en geleerdheid, Nogtans, cijfers zijn zoo welsprekend, zeggen zij in hunne gazetten. t zen, om strengere maatregelen te b>'ko- Pater Seinp4 wilde hel kind "zelfs niet men tegen de zedelooze prenten, photo- aanbooren; de Bisscbop zelf loech opent lijk met de zoogezeide verschijningen Eindelijk, na vier jaar wonderbare ge beurtenissen, mirakels en geneeskundige onderzoekingen, was -Z. D. Iloogw. dc Bisschep overwonnen en overtuigd en verklaarde de vêrscbijnipgen echt en waar. Fn sedett dien, het verlangen van de H. Maagd Ik begeer dat er volk kome werd aanhoudend voldaan en millioenen en millioenen menscheu komen er hun geloof belijden hunne hoop versterken, wondere voorbeelden van christelijke liefdadigheid plegen en bewonderen, hunne droefheden en weedommen. hunne ziekten en hun lijdt n aan de Moeder Gods kenbaar maken. En de 11. Maagd strooi er in overvloed genezingen en weldaden, veiserking en troost. Wie zal de geestelijke genezingen tellen, die daar bekomen vvierden Hoe veel gevoelden bun geloof herleven, hoe veel wanhopig- n verlieten Lourdes met hoop en bedouwen, hoeveel vonden er kracht om hunne driften te beteuge'en Den 11 Februari laatst was het 50 jaar geleden dal de Koningiime van Hemel en aarde haar voor de eerste maal ver- too. de aan I ernadelte. Gansch de wereld door werden die heugelijke gebeurte- nissen herdacht en luisterlijk gevierd Terwijl de Afgezant van Z. II den Paus, omringd van Bisschoppen en duizenden priesters en gcloovigen bij de grotte van Lourdes dien grootén verjaardag vierden, weerklonken de triomflontn uil al de kerktorens der Pyreneën. En op hetzelfde uur was er feest in den Hemel, rond het nederig kind, dat, zoohaast zijne zending vervuld was, in een eenzaam klooster het beste deel ging kiezen met het geluk in deze wereld, maar de bereiding tol eene heilige dood. Dal ook, bij die blijde verjaring, onze liefde en betrouwen tot do 11. Maagd van Lourdes vermeerderen. Laat godde- loozen en onverschilligen met die gods vrucht spotten, onze hoop en ons kinder lijk betrouwen in Maria zal niet vermin deren, maar, in dit jubeljaar zullen wij haar met meer vurigheid dan ooit vragen onzen persoon, ons huisgezin" de 11. Kerk en ons dierbaar Vaderland te be schermen; haar gebenedijde naam zal onuitwischbaar geschreven staan in ons hert en onze mond zal niet ophouden haar te loven. f/we O. L. Vrouw van Lourdes graphiën of lichtkaarten, geïllustreerde postkaarten, enz. Ditmaal is de vraag ondersteund niet alleenlijk door de katholieken, maar ook door de liberalen die eindelijk, beter laat dan nooit, het groot gevaar zien waarin ook hunne kinderen loopen. Alzoo is bet, dat te Brussel, alle be stuurders en bestuurdsters van scholen en opvoedingsgestichten zoowel libe rale als katholieke, alsook al de schepe nen van onderwijs der hoofdstad en voorsteden deze aanvraag hebben onder- teekend. Dit is een klaar bewijs dat alle welopgevoede en weldenkende men- schen volstrekt noodzakelijk vinden de jeugd te beschermen tegen het gevaar, t, gen het vergif van ’t zeden' ederf. Groot gevaar, zeg ik; en wie zou niet huiveren als hij jongelingen, en zelfs kinderen daar ziet slaan kijken op ontee- rends, zedelooze, vuile prentkaarten, die nóg hier en daar in eenen hoek of kant uitgësteld worden. De oogen vallen er op en kunnen er zooveel slecht vermaak in vinden als het bedorven hert het wil. Wie zal zeggen hoe ver dat alles gaan kan* De indrukkeri door de oogen ont vangen, w rden niet-gemakkelijk uiige wischt. De macht der slechte zicht kaar ten, ten dienste van het kwaad, is uiter mate groot; het is eene allergevaarlijkste kwaal van onzen tijd geworden. Ja er wordt zelf eene studie van gem ókt om hij mid lel der geziebtskaarten de jeugd te bederven tot in ’t merg van de beenderen. Zoo heeft men reeksen vat; kaarten uit gezonden om ’t kwaad en de zedeloos heid, druppel voor druppel in de jeug dige herten te laten dringen. En dat ver gif sluipt de huizen binnen, In ’t eerst, ’t is waar, is het tamelijk onschuldig, enkel een beetje licht, maar ’t is een eerste stap, die reeds iets erger» laat vermoeden voor den volgenden keer. Zoo wordt de jonge verbeelding in ang stige spanning gehouden om welhaast geheel en gansch in den valstrik te val len en ten laatsten bij de schandelijkste dingen niet meer t? blozen. Hiei in onze streek is het uitstellen en verspreiden van zulke kaarten wel wat verbeterd, maar het kwaad is ver van uitgeroeid. Nog worden er gevaarlijke prenten uitgesteld, verzonden en in de huizen ontvangen, en zulks zal maar ophouden als de jeugd en bijzonderlijk de winke liers en de ouders zullen medewerken en waken met het burgerlijk gezag. Dat de winkeliers vooral alle gevaar lijke, zelfs lichtzinnige zichtkaarten uit hunne toogvensters weren, en dal de ouders aan hunne kinderen verbieden zulke kaarten te koopen, te ontvangen of te verzenden, ’t Geldt hier de zedelijk heid en ’l geluk der kinders. Vraagt in al de winkels van V ANDEN- HEYDE’S gebrands koffi’s, 'l is vei re de beste. Stoonikofïibranderij, Appel maikt te Veurne. Lourdes. Den 11 Februari was het de 50* ver jaardag der eerste verschijn van O. L. rouw te Lourdes. Bernadette Soubirous, een 14jarig meisje, was bij een stil weder bezig met hout te rapen langs de Gave toen zij af met eens het gerucht hoorde van eenen geweldigen wind. Haar oinker-rende naar de Mnssahielsche rotsen, bemerkte zij in de opening van de rots eene vrouw, met een schitterend licht omringd. Haar kleed was sneeuwwit en rond dc leden droeg zij een blauw lint. Die wondere vrouw was de H. Maagd Maria. Bernadette was een arm kind, zacht moedig en zuiver, maar onderscheidde xi h in niets van de andere kinderen. Zij was doordrongen van eene welge meende godvruchtigheid, zonder over- tJrevi'uhe.id noch geestdrift. Dit kind was van de H. Maagd geko zen om eene groote, moeilijke zending te. vervullen, en zoo werd nogeons bet woord van den apostel verwezentlijkt God heeft wat klein en gering is in de wereld gekozen, om de groolen en tnaehti- gen tt vernederen Q. L. Vrouw verscheen achttien maal tan Bernadette en sprak haar in ver scheidene malen de volgende woorden Wil mij het genoegen verschaffen gedurende veertien dagen hier te ko men; ik begeer hier volk te zien Ik en beloof niet u in deze wereld geluk- kig te maken maar in de andere. Gij zult bidden voor dc bekeering der zondaars. Ga zeggen naar de priesters dat cr hier cene kapel moet gebouwd zijn en dat hier procession moeten gedaan worden Op 25 Maart had Bernadette in ver rukking, tot viermaal toe gevraagd Mevrouw, heb dc goedheid mij te zeg gen wie gij zijt en hoe uw naam is Driemaal glimlachte de 11. Maagd, maar antwoordde niet; de vierde maal sprak zij deze woorden uit Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. At wat O. L. Vrouw gevraagd had moest bekomen worden door een arm kind van 14 jaar, dat niets dan zijne ge tuigenis had om de verschijningen te be- vesigen en overal tegenkanting ont- nioetté. De eerste tegenkanting kwam van hare familie, die haar verbood naar de grol le gaan; de tweede, van de wereldlijke overheid, die haar deed zot verklaren en die den weg da derde, Waar zijn de dompers? Door de uitslagen der prijskampen onder de ges ichten van het middelbaar 1nderwijs, welke wij in een vorig nummer mededeelden, kan men bemerken dat de vrije katholieke scholen geenszins voor de oflicieele moeten uit den weg gaan, inaar deze weleens vooruitstreven. De Mendeur heeft den uitslag mee gedeeld der prijskampen, welke tusschen onze vier hoogescholen plaats hadden. Hier volgt de uitslag voor 1907-: Leuven Luik Gent Brussel Wijsbegeerte en letteren Rechtsgeleerdheid Natuurlijke wetenschap. 1 Geneefkunde. 2 2 i I INSCHRIJVINGSPRIJS O r' 1 j AAN1IO OSTDTG-11ST Q-EIST Gewone aankondigingen per regel 20 et. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. m»^5=»AUe affichen bij ons gedrukt, worden EENS onvergeld opge- IIA—H nomen [)e aankondieineen voor België en Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen 'door den OFEtCE DE PUBLICITE, Magdalenastraat, 46, te Brussel. -Ktwn - 1.1 I *•- V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1