i H I VAN SOmUEN. I 85 JAARGANG. WOENSDAG II MAART 1908. 10. ivr r de plaat; c’ijke be- onderwijs, eene fr. 5.00 fr. 6.00 10 c. en in VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. ES B blijven vooruitgaan, dank aan de onop- h mdende prooaganda van de 5.500 bestaande maatschappijen voor Lijfrent. In een volgend artikel zullen wij eens breedvoerig den toestand en vooruit gang bespreken der mutualiteiten van West Vlaanderen en bijzonderlijk van het arrondissement Veurne. XX. De Lijfrenlkas. Het getal nieuwe aansluitingen bij de lijfrenlkas van den Staat zal nagenoeg hetzelfde zijn in 1907 a's in 1906, in welk jaar er meer dan 86 duizend nieuwe leden angeslolen wierdcn. Er zijn op dit oogenblik meer dan O, die valsche huichelaars N. B. Wij vi cnemen dat het Parket v n Gent een onderzoek zaï doen over dien walgelijken stoet. Cissen en Melanie waren uitgenoodigd op den diner bij hunnen eigenaar. In zijne verbouwereerdheid stuikt Cissen een gebraden duivenjong van de pla. Cissen, zegt Melanie, raapt bet zeere op, de hond zou er nog mede wegloopen. T En kan geen kwaad, zei Cissen, mijn voit staat erop. houd en de verspreiding van ’t godsdien stig onderwijs, die de grondsteen is eener goede opvoeding. XX. Het geschonden zilvergeld Uit eenen brief van den minister v^n Financiën aan het syndikaat van Handel en Nijverheid der stad Brugge, blijkt dat de versletene stukken zilvergeld door de Staatskassen en door de Nationale Bank aangenomen worden, indien het merk niet gansch verdwenen is. Worden alleen uitgesloten de moedwillige ge- schondene of misvormde muntstukken. Die regel is in voege in alle landen deelmakende van den Muntenbond. On der de geschondene stukken zijn cr HOE SCHITTEREND Eene liberale gazette van Parijs, Le Malin geelt een artikel van Generaal André, gewezen Minister van oorlog, waarin zij het vol gende zet In Frankrijk bestaat het onzijdig ver plichtend onderwijs, en in geen land zijn de ongoletterden lairijker. In Frankrijk bestaat het alleman soldaat. Bij de inlijving van het contin gent van 1906, bestaande uit jongelingen die opgroeiden en leefden onder het on- zijdig verplichtend onderwijs, waren er 11014 ongeletterden; 5,086 konden met moeite lezen; 73,000 konden een weinig schrijven en insgelijks lezen. Wat dient er nog bijgevoegd, zoo, met ’t stelsel van dat gevierd verplichtend ondewijs, er'nog 89 duizend jongelingen onder opzicht van onderwijs, zoo arme gesteld zijn Rechtveerdigheid en Vrijheid! De onrechtveerdige verbeuring der kerkgo 'deren en tonda ien door den Franschen Staat is zoo schreeuwend en hatelijk dat vele voorname Protestanten, naar het voorbeeld der katholieken, den Senaat verzocht hadden de wet op de overdracht der kerkelijke go< deren niet aan le nemen. Nu hebben ook de Fran- sche J<den krachtig bij den Senaat ge protesteerd. Nogtans heeft de meerderheid der commissie uit den Senaat zich voor de aannen ing dezer wet verklaard. Daar echter deze goeden n door de vereffen; ars en hunne advokaten mis bruikt zijn om hun eigen zak te vullen, in plaats van een milliard op te brengen voor de ouderdomspensioen' n, beeft Briand iets anders uitgevonden en een nieuw wetsontwerp ingediend, om het stelen ie vergemakkelijken. Voor de Con gregaties, wier goederen nog niet zijn afgenomen, zal het langs bestuurlijken weg gebeuren, opdat alles vlugger en goédkooper zou geschieden. En om nu de rechters te dwingen volgens zijnen wil te bandelen, heelt Briand debevor 'eringslij.>tn der rechter lijke macht zelf aan zijnen kant getrok ken Wanneer zij nu niet naar zijne goe te recht spreken, wordt de broodkorf een voudig wat hooger gehouden Zij moeten zich op genade of ongenade aan den Minister van Justitie overgeven, daar hunne benoeming of verplaatsing »an zijne willekeur afhangt. Leve de vrijheid Arme Republiek Mocht zij nimmer de waarheid onder vinden dier woorden van kardinaal Pie Indien gij de deur van den tempel wijd opendoet, indien gij het heligdom levert aan de goddeloozen en heiligschenners, buigt Let hoofd, voor het lot dat u te wachten staat, want nadat gij de kwaad doeners zult laten kerk en aulaar plun deren hebben, zijt zeker dat zij niet zullen achteruitdeinzen voor de heiligheid van uwen huizelijken heerd en er zullen meester van maken. De mensch heeft het recht niet beter behandeld te zijn dan God. 900,000 personen aangesloten Januari 1900 waren er slechts 170,000 en deze buitengewone vooruitgang werd i op eenige jaren verkregen. i Zoo zal de Lijfrenlkas langzamerhand EENE BEKENTENIS. De socialisti sche leider Vandervelde, «prekende over hel stichten van eenen roodeii onthouders- bond schreef in zijn blad: Le People T Is eene misse van te zeggen dat er in België geen duizende volledige onthou- ders zijn. Ziet de Paters. Buiten eenige uitzonderingen, zij eerbiedigen allen hunnen regel; zijn zij daaróm min wel te pas? ’t Schijnt mij van neen. Builen eenige uitzonderingen eerbie digen zij allen hunnen regelZiedaar een klinkend antwoord.op de laffe be schuldigingen, welke sommige geusche voddebladen maar al te dikwijls Okze geestelijkheid ten laste leggen. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Liberale Deftigheid. Op d *n Dinsdag van karnaval hebben de liberalen te Gent een staaltje laten zien van hunne walgelijke deftigheid De liberale Jonge Wacht had er be sloten eene kiivalkade in te richten, om te spotten met de katholieken en de so cialisten. Maar de socialisten werden zulks gewaar; zij toonden hunne tanden en bedreigden zelfs de spotternijen ten bunnen laste te zullen beletten door de middels waai over zij beschikten. I e liberale onpartijdige burgemees ter bukte den kop \oor Anseele en kon- soorten, en g-t hevel alles van kante te laten wal betrek had op de .socialisten. De katholieken hadden gezwegen ze rekenden op de bescherming der wet en o’ilieregleiiienten. Maar ongelukkiglijk zij waren bedingen liet liberaal gespuis heeft ecus te meer zijne duivels ontbonden tegen de katho lieken met alles wat godsdienstig en eer- biedweerdig is, op de schaudigste wijze le beschimpen en te belasteren. Daar zijn in '1 op< nbaar, te midden de stralen van Gen', dingen geleurd, waar voor volgroi i e mannen, die verre van I naarnememl zijn, walgdi n en scbaainte- rood werden Wat gezegd dan van de verergernis en't schandaal, dat er gegeven werd aan jongelingen en onnoozele kinderen. Vrijelijk mochten die laaggezonken blauwtj, s, onder de oogen der police, de priesters en kloosterlingen onteeren en teizebertijde smaad en las er werpen op menige eerlijke en treffelijke familie van stad, die geestelijken onder hare ledi n tel'. Zoo aisiootelijk en laag was die stoet dal alle verstandige, gematigde men- schen, van alle denkwijzen, er eenen wa’g van hebben. Een Gentsche handelaar schrijft naar de Dun Public hei volgende Ik boud er aan te verklaren, voor u en uwe lezers, dat ik uit al mijne krach ten die schandalige stoet afkeur, waara: 11 mijn char deel genomen heeft.... Had ik zelf den char gevoerd, ik zou ge aan hebben gelijk veel andere den rug ge keeld en voort gegaan. Mijnheer L. Verhangen, advokaat bij ’t beroepshof van Gent, schrijn naar het zelfde blad Laat mij toe een schandelijk schouw spel aan ie klagen, waarvan ik get ige geweest ben bij het voorbijgaan van den stoet, ik heb op eenen praalwagen, die eene Broederschool verbeelde teekens gezien van de beledigendste zedeloosheid en die vallen onder de toepassing van art 383 van bet strafwetboek. Ik stel mij ter beschikking van de ncliterlijke macht om hun nauwkeurig te doen ken nen, wal ik hier niet mag zeggen noch schrijven. Vooruit zelf vraagt als de liberale partij in hare geschiedenis niets balers vindt om te toonen en te verheerlijken. Hier hebben de liberalen eens te meer hunnen haat laten blijken tegen den godsdienst en zijne bedienaars. En dan durven die mannen nog roe men op hunne verdraagzaamheid en hun nen eerbied voor den godsdienst 8£un ordewoord. Overal waar liberalen en socialisten meester en baas spelen is bun eerste en bijzonderste werk den godsdienst te' be vechten en te bestrijden. Bijzonderlijk hebben zij het gemunt op de godsdienstige opvoeding der kinde- len, zij trachten vooruit en vooial de scholen te vergoddeiooz.cn; zij d wars hoornen, ja verbannen er het godsdien stig onderwijs, om a’zoo de jeugd le ont- christenen en de toekomende gèslaeliien buiten alle gedacht aan God of zijnen heiligen dii nst op te brengen. In Frankrijk is liet thans zoo ver ge kt men dat de godsdienstleer er uit dc Staatsschol) n gansch veidwenen is en dat het katholiek onderw ijs er om zeg- gens verpletterd ligt ouder de snoode verdrukking der godsdiensthaters. In Italië ook wordt thans ei n hevige strijd gevoerd tusschen de katholieken en de socialisten die met den Vooruit (Av; nti)en Busolali de catechismus vlak weg w illen alscl aff n in de officicêle scholen. Dp katholieke volksvcreeniging hoeft eene reeks adressen, 120 (KID handtee- kens bevattende. als prol» si tegen dit - wetsontwerp van den socialist Bissolati ingediend, en waarschijnlijk zal h> t ge matigde deel der Italiaansche Kamer, zoo niet uit eerbied voor den godsdienst, dan ten minste uil kiesbelang, hel wets voorstel verwerpen. In Ergeland ook beginnen de gods diensthaters eenen opentlijken en hevi- gen strijd te voeren togen hel katholiek onderwijs. De Minister van onderwijs, Makkena, is {thans met eene nieuwe schoolwet voorden dag gekomen, waar door al de vrije scholen op den buiten zouden afgeschaft worden. In de oflicieelc scholen zou er enkel ’s Zaterdags en ’s Zondags een gods dienstig onderwijs mogen gegeven wor den, doch zoo onbepaald dat het noch katholiek, noch prolestanseh zou zijn, ’t is te zeggen niemendal. In de steden zouden er nog vrije scholen mogen be staan, doch zij zouden geene toelagen meer ontvangen van de plaatsc'ijke be sturen. Reeds hebben de katholieken in Enge land n eetingen gehouden en eene kracht dadige werking op touw tezet om het vrijheidsdoodend voorstel van den mi nister te bestrijden. Dit weze voor ons Belgen, eene leer zame lesse, dia ons duidelijk de snoode plannen onzer tegenstrevers voor oogen legt l at de katholieken hier ook, naar h-t voorbeeld hunner Italiaansche en En- geische partijgenooten, met vereenigde krachten werken en strijden voor ’t be- a L V'a.' ut al da wmki van VANDEN- IIIYDE’S getrande kofii’s. 't i* re>re de Veste Sioomkcffiuraiiderij, Appel- ma' ki ie Veurne. _A.-A.KT KO KT LD IGI KT GKE KT Gewone aankondigingen per regel 20 ct. rnu-T-p, A lie affichen, bij ons gedrukt, worden EENS onvergeld opge- nomen. De aankondigingen voor Belgie en Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den OFFICE DE PUBLICITÉ, Magdalenastraat, 46, te Brussel. aoBna»wimwa—a—i» iiuiiimirriiwoi«n 1-1 n ITsTSCT-iJrCXd V X Voor de Stad Met de Post Een afzonderlijk nummer Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever alle postbureelen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1