Katnernicuvvs. Best niet grprocfcH VAN SOORTEN. s 1 WOENSDAG 18 MAART 1908 85 JAARGANG Nr 11. Een Bijvoegsel bij DE VEURNAAR. Vraagt in al de winkels van VANDEN- HEYDE’S gebrande koffl’s, ’t t» verre de bette. Stoomkoffibranderij, Appel markt te Veurne. Voor <le Stad fr. .‘>.00 Met de Postif- 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in alle postbureelen. liberalen duchtig door dek hekel. Vooi uit zelf Sc hr ij t VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. aanranding. a Ik haat de priesters zei de kerel; zij geven mij al keer En wanneer de kom- teren door die hoedanigheden, die de i Zusters in zoo hooge mate bezaten.. Goedheid, toewijding en >acbtmoe digheid zijn vrijwel onbekend bij vele missaris, hem deed opmerken dat deze priester hem niets gedaan hal, daar hij zijne wegen ging zonder hem te anl- n.-/ Sommige amik'erikale bladen vinden bet zeer ongepast dat wij soms eenen oogslag werpen op Frankrijk om er de eerlijke heldendaden van dat geuzen- bestuur eens na te gaan. Volgens onze liberalen is 't daar al ,-uilter en zeem; het verjagen van paters rn nonnen en.de verwereldlijking van onderwijs- en ziekengestichten valt ten volle in hunnen smaak. Om onze lezers eens te meer de 1 vruchten dier verwereldlijking voor oogen te leggen, halen wij het volgende aan ’t Was in het hospitaal van Trousseau. Eeie wereldlijke ziekendienster, die be last was een klein kind een bad te geven, plonsde het. ongelukkig schaap in koken de water; ’s anderendaags was-’t een lijk. Pe openbare onderstand, verant woordelijk verklaard, werd veroordeeld om aan de beproefde ouders 4000 fr. te betalen. Maar wat dient opgemerkt te worden, ’t is de reden, om dewelke de rechters de ziekendiehster slechts voorwaardelijk fot een maand gevang vet oordeelden 't waf omdat de ongelukkige z>nncloos was, daar zij nog in een zothuis was opgesloten geweest. Ziet gij nu die dutskens van kinders, verpleegd door zinneloozen En zeggen dat de arme menschen daar verplicht zijn hunne zieken aan zulke bezorgsters toe te vertrouwen I Denkt echter niet dat het in andere verwereldlijke hospitalen beter gaat. Een socialist van Reims, in Frankrijk, zekere Móngin, schrijft in een brief de volgende oprechte unboezeming Als vurig socialist, godloochenaar, materialist en beginselvast vrijdenker, ben ik een heftig voorstander der ver wereldlijking van de hospitalen, maar toch zou ik Jde leekeverpleegstèrs wel wat beter de Zusters in bekwaamheid, goedheid, toewijding en zachtmoedigheid zien evenaren. Eilaas, met droefheid ver klaar ik te moeten bekennen, dat vele wereldlijke verpleegsters, in het stedelijk Wij hebben geen groot gedacht over de liberalen, Na dinsdag komen zij ons nog vuiler en gemeener voor dan wij ooit verondersteld hebben. De klerikalen zijn lespot géworden, en zij profest eeren. Zij hebben gelijk. Is dat nu ook al leugentaal en over drijving En zijt ge nu nog verwonderd over onze veronlweerdiging Of keurt gij misschien de handelwijze goed van de liberale jonge wacht en den Burgemeester van GeutXX. ROODE I.OG1EK Zooals men weet zal de heer Coppieters, ondernemer, so cialistische senator van Gent worden in plaats van den heer De Vos. Het blad der afgescheidene socialisten De Waarheid, maakt daarvoor de vol gende pittige opmerkingen Coppieters, is een groote kapitalist, die zijne fortuin gewonnen heeft, groo- tendeels op het werk en het zweet van duizende werklieden. Het loon dat hij betaalde was.dus te laag. Niettegenstaande de lage loonen is er op de werken van Coppieters, nooit de minst werkstaking geweest met de werklieden. Zij hebben braaf doorge werkten Coppieters is miljoenair. Uit dankbaarheid zal hij hun sena- u teur worden. Goed gelapt verpleegsters, die onverschillig hun hun werk verrichten en ongeduldig lut einde der maand afwachten ten einde Inn salarie in ontvangst te kunnen nemen. Toch weet ieder, dal deze hoedanigheden voor eene verpleegster onontbeerlijk, zijn. >i Zou men dm waarlijk niet moeien Verlangen om bier ook een geuzenlc- stuur. op zijn Fransch te bezitten, et. die hatelijke vervolging tegen de kloo sterlingen <e zien invoeren Gelukkiglijk zullen alle weldenken de lieden die voorbeelden voor oogen houden en de raken zoo ver niet laten komen, want....', ’t is beter niet ge proefd. Ophitsing en gevolgen. De vrijheid van drakpers is eene schoonc zaak, als er geen misbruik van gemaakt wordt. Ongelukkiglijk zien wij maar al te veel schrijvers die hunne pen doppen in de zedelooze vuiligheid van hun bedorven hert of in den blinden haat hunner booze ziel. En zoo maken zij slachtoffers zonder einde Jongelingen geraken bedorven tot in het merg hunner beenderen, werklie den woiden opgeruischl tegen hunne meesters, onderdanen tegen hunne over sten en alzoo komt het dat alle gezag miskend en vertreden wordt. Generaals, ministers, koningen, keizers, alles val onder <|e slagen van opgehitsle mannen wier hooiden verdraaid wierden door de schriften van lalherlige oproermakers en huatzaaiers. De slechte gazetten vallen uit tegen Kerk en priesters en’stoken haat in de herten van verblinde menschen tégen andere menschen, priesters en kloostér- hngen die niets anders dan goed voor oogen hebben. Verleden»* wwk lazen wij dat, te Parijs »n het hospitaal l.odève, Zuster Marie •'enen man moest bezorgen die doodelijk ziek was. Op een zeker oojfenblik stond Zuster hoven hem geheld om zijn oor kussen beier te schikken. De zieke moor denaar nam die gelegenheid te baat om baar een dolkmes, dat hij onder de dek king verborgin hield, in volle hort te ploffen.'De Zuster wierd stervend weg gedragen. In Amerika nad< rl een anarchist ter II. tafel tussclien eene menigte geloovigen. het oogenblik dat de piiester den zegen geeft, haalt de ellendeling oenen revolver te voorschijn en schiet op den priester die stervend nederstort op de trappen van den autaar. Een priester van het aartsbisdom van Parijs, eerw’. heer P..., 60 jaar oud, ging over de Plate de la Concorde van Parijs rond 1> ui;e en half. Een kerel als Wi rkman gekleed, in tegenovergestelde richting komend, sprak hem aan met groeve lieleedigingcn. De geestelijKe ant woordde niets en verhaastte den stap, maar zijn beleediger kwam acbtergeloo- I en, v loog op di n priester en gaf hem zulk oen geweldigen vuist^ag in ’l aan gezicht, dat het slachtoffer ten gronde rolde met het gelaat gansch in bloed. I'in.'t dat de priester ter verpleging in eene apollnkeiij binnengedragen wierd, leidedn twee agenten den schelm naar ren kommissaris. Chaoot, die hem onder- *lu‘g mor de edens van zijne biutn'e woorden, antwoordde de aanrander 't Is gelijk, al de treffelijke lieden hebben te klagen van de priesters. Ik beklaag niets. Dat zijn vruchten van de vrijheid in alles, zoowel toegepast in sommige vuile, slechte gazellen. Vrijdag richtte de h<*ér Pil tot den heer Minister Van Landbouw de volgende vraag De invoer van koeien en vol'e vaarzen nit Frankrijk, geschiedt voor zooveel er beschikbare plaatsen zijn in de quarantfii- nestallen van de drie kantoren Agimont, Moinignte en Abeele. i> Het vee dat aan de tuborculineptoef gevoelig is, wordt terug naar zijn land van herkomst gestuuid. r> Daar een groot gedeel van dit vee bestemd is voor de weiden van Veurne- Amhacht. verzoek ik de heer minister, ten-einde het kantoor Abeele, dal ontoe reikend is, te ontlns'en, den meer rucht- slreekscheti invoer loe te laten langs het kantoor Adin'er e en aldaar quarantai- nestallen te bouwen. Zou de heer minister, om te vermij den dal de eigenaars door het terugzen den van vee groote verliezen ondergaan, niet kunnen toelaten, de magere beesten die aan de tuberculineproef gevoelig wa ren, in bijzondere weiden worden gevet totdat zij geslacht worden, mits al'e voorzorgen van afzondering en toezicht, die het gevaar voor besmetting en ge zondheid vereisqhen?1» - KALE VEMEDÏKIKC. De schrijver van het Adverlentie-blad, die de gevv onle genomen heeft moedwillig de welbekende waarheid af te liegen, wam.eer het feiten geldt, de liberalen ten laste gelegd, zou aan zijne lezers willen doen gelooven dat wij de waarheid verdraaien en merkelijk overschreeuwen nopens de liberale cal- vacade van Geut. Och Heere toch ’t I- jammer van die liberale dutsen. Ze zouden zeker ge>-n zulke walgelijke looneeleu durven uit stéken.- In Jen stO' t waren er gemaskérde kerels, verkleed in paters en geestelijken, hospitaal te Reims nu juist niet uitschit- i zulks door de politiereglementen toe- '1 gelaten En vindt ge dal treffelijk Het Recht, orgaan van M. Planckacrt, j sprekende over de calvacade, haait de j Gewone aankondigiogen per regel 20 ct. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. STERFGEVAL. Zaterdag morgen is de Heer HIPPO- LIJTE MATON. na eene lange en pijn lijke ziekte, alhier godvruchtig overle den. Mijnheer MATON werd geboren ie Veurne den 6 November 1858. Na zij' e studiën in de Normaalschool van Th 1.1- rout voltrokken te hebbbn werd bij onderwijzer te Waasten. Sedert 22 jareu w.-s bij alhier Bestuurder van het katho liek muziek De Melomanen Tevens was hij Bestuurder der Muziekschool en leeraar bij de Middelbare School onzer stad. Onder zijne talentvolle leiding heeft onze muziekgilde wondergrooten voor uitgang gedaan op kunstgebied. De Heer MATON was een man van diep geloove eii innige christen® over tuiging. een moedige strijder voor de katholieke zaak. Voor zijne vrouw en kinders was hij een minzame ech’genoot, een bezorgde, liefderijke vader; voor zijne muziekan ten een ievervolle, verdienstelijke leer meester, altijd bereidwillig en gezellig; voor zijne talrijke vrienden on kennissen, was bij e<n verzeltelijke, blijmoedige gezel. Ook had hij door zijn minzaam en vriendelijk karakter aller genegenheid en uchli. g gewonnen. Gisteren. Dinsdag had de begraver.is plaats van den Heer Maton. Zij werd bij gewoond door eene tdrijke vrienden schaar die eene laatste hulde kwamen brengen aan de nagedachtenis vhn den afgestorvene. iM o I. 5 1 INSCHRIJ"\TI1STG-SI’T<IJS 1 - AuA-KTJETO ?T3DIG-T3jTG-ET<r m»;=üx»Alle affichen, bij ons gedrukt, worden EENS onvergeld opge- iSksJi notr.cn. De aankondigingen vöor België en Buitenland (beide Vlaanderenuitgezonderdl worden ontvangen door den OFFICE DE PUBLICtTE, Magdalenastraat, 46, te Brussel. 1 n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1