O ‘Av.-?' Plaafselijk. P.4 iSCHTIJD. WOENSDAG 15 APRIL 1908. eene grootc wel- en zend ik u ook. wier zonden gij zult I VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10 Veurne. vóór het XXX Ir. 5.00 Ir 6.00 10 c. en in Gewone aankondigingen per reg»l 20 ct. Rechter ijke eerherstellingen' per regel- Ir. I 0'* Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. SENAAT. In de beg rooting vin het ministerie van landbouw, heeft onze achtbare Sena. I tor M- de Spot, betrekkelijk het vei be- teren en onderhoud der gemeentewegen aan den heer minister de volgende op merkingen gedaan. Sedert verleden jaar, stelt de Reger- ring een krediet van een millioen ter beschikking van de provinciën, opdat dezen kunnen tusschenbeide komen in de kosten tot onderhoud der btiur- twegenis. Daardoor bewijst zij het land een grooten dienst Al dadelijk dient gezegd, dat het krediet-op. de be groeting van 1907 uitgetrokken, schier geheel in de Staats'-as is gebleven. Wordt er niet op gelet, zoo zal het zelfde ge’ euren met het krediet voor 1908 Verleden jaar varen de gemeen ten er niet op ingericht, om'uil dat kre diet’ voordeel te trekken, en daar de pro vinciën geen krediet op hunne begroeting hadden geschreven, moesten zij wel wachten tot 1908, aangezien van hare tusschenkomst de toelage der Regeering afhing. Voor 1908 zal de uitslag ’.niet meer verblijdend wezen. Volgens onzen verslaggever, zouden slechts de provin ciën Luik en Henegouw volkomen in regel zijn met de voorschriften van den omzendbrief van 31 Dceemb.-r 1906. Mogelijk ziin sommige provinciën nog niet in regel, en komen enkele gemeen ten op tegen voorgestelde tusschenkomst van den techischen dienst barer provin cie Maar de de bewering van den ver- s’aggever. waar helde provincie West Vlaanderen geldt, moet ik weerleggen Het staat vast, dat bedoelde provincie, voor 1908 een krediet van 150,000 f-. op hare begroeting heeft uitgetrokken als aandeel vaii Staat en Provincie in l el onderhoud van straatwegen. Boven dien heeft het bestuur van .die.provincie bij brieven van 4 Januari en 15 Februari 1908, aan het departement van lan bouw al de stukken overgemaakl die, volgens den ornzemlbrief van 31 December 1906, door den minister geviseerd m «eten wor den. Het provinciaal bestuur heeft ook den minister eöné reeks vragen gezonden, die, ammer genoeg, onbeantwoord blij ven. Het ministerie van landbouw mocht wel met meer spoed de provinciebestu ren berichten.en besluiten overmaken, die n'oodig zijn tol aanvangen der wer ken Ik reken in dezen op de welwillend heid des ministers ieder verlangt, dat die gewone zaak spoedig haar beshg krijgt Hij lette daarbij niet te nauw, en neme 'het niet te kwalijk, als eene of' andere provincie tegen de gebruikelijke vormen heeft gezondigd. De wetgeving verleende geene aan moedigingen met bet verdoken inzicht, dat ze niet tot bun recht komen. Onze gemeenten wachten met onge- du'd op de beloofde hulp en hopen, dat ze niet te lang zal uitblijven.» der wereld? En die macht door Christus aan zijne Kerk verleend, wordt uitgroeiend in de biecht, die voor ons de redplank is der zaligheid. De biecht is dus wel zekerlijk eene goddelijke instelling en daad des lleeren. Voor de Stad Met de Post Een afzonderlijk nummer Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever alle postbureolen. Jammer en etreupensweerdig is het dat nun in ouzo kollegiale kerk van S nte V.alburga, iligschoone zitsels, d«ur en doxaal, lan'stógohe.iigenis van 't k>pill I der kanoniken.diit o'daar bestond, weg. Die wclbewaarde, prachtige meubels welke, eenrii xlIerse'oonsidn choor uit-, rnickeft', ufergims elders, te vinden, en niet anders.dan bewonderaars onder de vreemdelingen en kunstenaars vonden, .- zijn geschonden en vernietigd; hunne eenheid, hunne schoonheid, is teenemaal verdwenen; en de overblijfsels staan daar zooSchamel, als treurden en weenden zij over hum e vroegere pracht en luister. Wij. oude Veu naars, die sedeitj iren en jaren met fierheid over onzen koor en deszelfs zitsels roemden; wiens voor ouders zenit de klauwen der Iransche revolutiemannen van 1793 afgekocht, bewaard en ongeschonden aan dé kerk teruggegeven hadden, toen de vandalen van te dien tijde alles wilden stuk slaan en vernietigen; wij kunnen niet nalaten hunne vernieling te betreuren; en verzet aan te teekenen tegen het verdwijnen van een kunstgewrocht éénig' in zijn soort en waarvan onze stad sedert eeuwen de bewaarster was. XXX. Met het naderen van den Paaschtijd schrijven vele liberale b'ndcn tegen de biechte. Dat gebod van de heilige kerk Gij zult ten minsten eens jaars uwe biechte spreken slaat hun niet aan; Je Paaschtijd verbittert hen. Hij brengt in 't gedacht der godde- loozen hun losbandig en gewetenloos leven, hun verwoede en vruchlelooze s,rijd tegen Christus en zijne Kerk, ^ij voelen dal zij plichtig zijn en dat zij 'an leven moeten veranderen; maar de tooed ontbreekt hun. 6h konden zij maar met Paschen de biecble afsebafien De biechtvaderde biechtstoel 1 dat stelt hen op hun onge mak, dat brengt onrust in hun hert en alsof zij tegen henzelyen wilden vechten, Karaken zij gestoord en vcibjlterd; zij gaan aan T schelden en aan 't uitvallen tegen biechten 1 i chtvaderen zij schrijven daarover de grofste dwaasheden neer in hunne goddelooze gazetten. Zij hebben bet reeds honderd maal herhaald en zij z"llen nog herhalen dat de biecht een uitvindsel is van de priesters. En nog- ta&s de goddelijke instelling van dit Sacrament is een duidelijk I ewezen feit. In de Evangeljen, welko door de in- Se1ijng van den 11. Gee t geschreven en daarenboven op menschelijk gebied, cru- 6liR*: geschiedkundige boeken zijn, is er sPraak van Christus, die door mirakelen zijne godheid bewezen heelt. Onder vele mirakelen, verhaalt ons de ’I- Marcus het vo'gende Op zekeren dag bracht men Hem. cene.n lammen cn Chris es zegde hem Zoon, uwe- zonden "orden vergeven.en,opdat gij moogt "’eten dat de Zoon des menschcn macht beeft pm óp aarde de zonden te vergc- Ven< ik zeg u sta qp, neem uw bed op go naar uw huis. En oogenblikko- 'jk stond hij op van ziju bed en ging 1, en voor aller oogen. Door dit wonder toont de Zaligmaker klaarlijk dat Hij als God de macht heelt G,n de zonden te vergeven. Dfjch daar Jesus ten hemel ging op- kbmmen besloot Hij zijne goddelijke ‘"acht om de zonden tevergeven over te •otten aan zijne apostelen en in hen aan "'me opvolgers. gebeurde na zijne verrijzenis, toen J'J bun zegdeGelijk, de Vader mij. gezonden heef’, zoo i. ntvangt den heiligen Geeft wier 2onden gij vergeven zult, dien worden ‘>z,j vergeven en L ’nlt "ederhouden, dien zijn zij weder- bonden. 's de instelling der biecht door Chris us a" niet klaar bewezen! Schenkt Hij uiet macht om de zonden te vergeven, niet ec"'*jk aan zijne apostelen, maar ook j an hunne opvolgers, vermist Hij gewild e,-ll dat het apostelschap met de macht '1I1 'erleend, zou bestaan tot bet einde Landbouwstreek prijskamp, gehouden te Veurne den II April 1908 Stieren. Rtwaringsp.-emier. 400 fr. Vanhoutte Cam. ul vering hem. 400 fr. Desiere Henri, Aiveringhem. 300 fr. Crevits Louis, Wotimen. 300 fr. Nollet Hector, Steenkerke. STIEREN. 200 fr. met zilveren eermetaal. Yandermeerscb Jules Boitshoucke ea Veramme Modest, Pollinch>\i. 150 Ir. met bronzen eermetaal. Van 'aele Charles,. Adinkerke, Hosten Kinders bessen. VAARZEN niet meer meer dan 2 volwassen tanden hebbende. 150 fr. met zilveren eermetaal. Leplae Camiel, Adinkeike- 100 fr. met bronzen eermetaal. Vandevelde Cyriel, Sir t Joris. 75 fr. met brónz. eerm. dezelfden VAARZEN met 4 of 6 volwassen tanden. 150 fr. met zilveren eermetaal. Verstrae’e Henri, Ramscappelle. 100 fr. met brozen eermetaal. Vandevelde Cyriel, Sint Joris 75 fr. met bronz. eerm. Opsomer Hemi, Aiveringhem. KOEIEN. 200 fr met zilveren eerme'aal Vandevelde Cyriel, Sint Joris. Hr 15. Het bouwen van kerken. I In .’<i Revue de Tart Ch'^iien num mer van Maait 1908, schrijft lloogleeraar Cloquet, onder meer het volgende Eeitijds, cn ge'urendc duizende jaren, de koor der kurken vormde een sanctuarium, toegankelijk voor de priesters alleen.Hij was gescheiden van j de zijbeuken, door eene sluiting tegen de welke de zitsels geplaatst werden, n aar bijzonderlijk \an h l kruis door het gestoelte en het doxaal. Dat hel zicht vrn den Imogen altaar alzoo gedeeltelijk aan de geloovigen onttrokken weid, daaraan scheen men geen gr. ol belang te hechten; zelfs tot op een niet veiwijderd tijdstip werd de opining onder het doxaal geheel afgesloten. Sedert eenigen tijd, is er eene ver- andering in hut schikken der kerken gekomen; schikking aan welke den protcstantschen geest niet scbijiit vreemd gebleven te zijn. De koor is breed wijdopen;alieernstigescheiding met hel overige der kerk is wegge- nemen. Be piedikant variaat zelfs den koor en spreekt tot het volk uiteénen 5> predikstoel te midden der beuken ge- plaatst. De owi/e gewoonten en gebruiken, door cenö'’eeuwenoude overlevering >i gssl^und moeten zij aanzien worden als algeschafl Betaamt hel dat de christenc hinstehaaisin T toekomende die nieuwe ontwerping voor het schikken eener kerk aanveerden, als overeenstemmend «met de nieuwe gedachten doofde kerke- lijke overheid voorgehouden? In welke maat moet men de afsluiting van den koor schikken en het doxaal weder- zetten Dit is een pui t np hetwelk zij wcnschen volkomen ingelicht.te zijn. In afwachting dat bevoegde mannen hierover uitspraak doen, wenschen en verhopen wij, dat voor de toe- komst men zal wedérkeeren naar het- geen over ouds bestond en door eeu- »wcn oudp gebruiken gewettigd scheen. Bij het lezen dezer regels zou men waarlijk denken dat de schrijver onze kolk-giale kerk van Sint. Walburga voor oogen hal. en ook wilde verzet aan- teekenen legen de verandering welke zou gebeuren. Met hem wenschen wij dat men tot bet oud-beriaande terugkeere te laat zij. i 1 4 i A. A. 1ST TZQCTT T<T Alle allichcn. bij cns gedrukt. wur-kn EENS os.vc’CcM pge- non en De aankondigingen vo r Beig e rn 1 ititenl.r'd (beide Vlaanderenu’gezonderdI worden ontvangen door den O MCE DE PUbLICITE, Magdalenastraat. 46, te Hussel ruim!-. --J’ .7

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1