I I Leerzame Bekentenissen. Van Soorten. Godsdiensthaat. Openbare schuld. Daling der Belgische Rente. 65 JAARGANG. WOENSDAG 6 MEI 1908. Nr. 18. M. Guillot, f'raii ch onderzoeksre.hter, VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG DIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. schrijft De misdaden zijn in het tand aan gegroeid van 8000 lot 20,000 sedert men den godsdienst uit het openbaar onderwijs heeft gebannen G. Gérault-Richaro, socialistische volks vertegenwoordiger, schrijft in liet blad Messidor De radikalen hebben in plaats van de catechismusleer den schrik voor de gendarmen geplaatst doch deze schrik is niet voldoende om ’t volk op den goeden weg te houden. M. Bernard, nog een socialistische volksvertegenwoordiger, schrijft Een der redenen ran de talrijke mis daden is het verdwijnen van het gods dienstig ideaal. Zoo spreken in Frankrijk, ongeloovige mannen. En dan zouden onze Belgische, liberalen overal het onzijdig, 't is te zeggen, het goddeloos onderwijs willen invoeren Ouders, overweegt deze bekentenissen. f- I 1 Voor de StadIr» 5.00 Met de Post fr. 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c» Men schrijft in bij den Drukker-Uitgevcr en in alle postbureelen. - Katholieke en liberale svholeH. liet Laatste Nieuws zeyl In Limburg geven de katholieke kandidaten voor de Kamerkiezingen al hunne meetingen in de lokalen der katholieke scholen.' Moesten de liberalen hut,ne bijeenkom- s'rti beleggen in de gemeentescholen, ge- zoudt hel hooren donderen in de Kamers Hoe vindt ge ’l Laatste Nieuws f Welhoede katholieken zouden nog niet vrij zijn in hunne eigene lokalen ver gaderingen te houden ‘t Ware maar dat meer te kort. Laatste Nieuws, hier steekt ge uwen vinger tot aan den elleboog in uw oog Hier bekent liet Laatste Nieuws maar vlakaf dat zij de gen eentescholen als hunne scholen, dus als liberale scholen aan zien ^vATsTKOixrDiG-iisrca-msr Gewone aankondigingen per regel 20 cL Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Pro Justitia, De Flmdre. Libérale, had ook eens hertelijk gelachen met den caniavalstoet van Gent, waar de liberalen op eene schandige wijze de Broeders Salesianen van Maltenbrugge voorgesteld hadden. Maar dat blad wierd verleden week om zijne artikelen daarover veroordeeld tot twee inlasschingen in zijn eigen num mer. vijf inlasschingen in andere bladen, ten keuze der Broeders, en 100 frank schadeloosstelling aan ieder der vijftien Broeders. Dat is nog al wat gepeperd Het Advertentie-blad oat onze veront- weerdiging over die schandalige ver- tooningen in dien stoet zoo overdreven achtte, zal nu zeker vergeten dat com plimentje mede te doelen, welke zijnen liberalen confrater komt te ontvangen Ook aan 't zinken/'He’ nieuw Engelsch Ministerie onder leiding van Asquith, zal denkelijk niet van langen duur zijn. De nieuw benoemde Minister Winston Churchill, kanselier der schat, kist, die te Manchester moest herkozen worden, is aldaar mislukt met 4988 st. tegen 5417. gegeven aan Joynson Hicks- unionist. In 1906 wierd M. Churchill X Is een klaarhlijkcnd feil dat de god- delooz.cn op onze dagen alle middels in- S|nnnen en aanwenden om den heiligen godsdienst te bestrijden, zijné bedie naars hatelijk te maken en ons dierbaar geloot tot in zijné grondvesten aan te Winden. Sedert eenigen tijd hebben ze weer gansche pakken gazetten geheel het land ■door gestuurd tegen het heilig Schrift en de goddelijke openbaring. Tot zelfs aan een deel eerw. hoeren paslots hebben zij er gezonden, den kende, arme verdwaalden, ook in de geesten van dezen wat twijfel te kunnen Werpen. Nog nooit, hebben die zelfde heeren «enen cent lv steed aan het keeren van het bijgeloof dat door God wordt verbo den en door de katholieke Kerk bestre- dpn co gekeerd. Zij willen zelfs martelen..., om eene hersenschim. Christus belijdde zijne Godheid vrijwil lig d<>or zijnen dood, door den open- barer. Kruisdood en hij staafde ze door mirakelen ten aanschouwc van duizen den; hij bevestigde ze door zijne verrij zenis door ontelbare» gezien, herzien, beleden, bezegeld met hun bloed. Die deze feilen der geschiedenis loo chenen durft, kan ook het bestuur loo chenen van alle helden en koningen der historie, van Julius Cesar lot Constantin, van Clovis tot bodewijk XVI en Napo leon. Zij noemen zich de verdedigers der wetenschap en zij breken af me’ de ge schiedenis, de zekerste der wetenschap pen, zij die niet gestaafd is op veronder stellingen zooals vele andere, maar op feilen. Nog eens, waarom die verblindheid, waarom dien final tegen liet waar geloof, waarom die toegevendheid en die be vestigingen in de valsclie godsdiensten en zelfs dit meèdoen in het bijgeloof? Wie met vo r mij is, is tegen mij zegde de Godmensch, en dat woord woord zal altoos waar blijven. aanhalen» Zeg nu ecus. Advertentie-blad is het ook omdat de liberalen dé sleden Brus sel, Antwerpen, Oostende en Luik seebt besturen, dat hunne loten gedaald zijn Onjte liberale confrater stoelt er opdat de Bdgische rente onder ’t liberaal Mi nisterie steeds aan eenen zeer vóordeeli- gen prijs stond. Maar heeft men in de zitting der vo’ks- kamer van Dinsdag 14 April laatstleden niet verklaard dat onze rent in 1884 maar aan 83 stond, en in Mei 1900 aan 91,50? Dit kort overzicht is ongetwijfeld vol doende om te toonen dat onze, confrater van ’t Adverlentie-blad hier den vinger in zijn eigen oogrn steekt en veeleer het bestuur zijner eigene politieke vrienden laakt als wel dat der katholieken. Van tijd tot tijd herbalen de liberale bladen liet oud afgezongen liedje over de Belgische schuld, en de voorzegging dier onvermijdelijke bankroet Welke nogtans nooit verwezen tl ij kt wordt. Dat onze staatschuld in 1906 geklom men was tel de som van 3 milliard 285 millioen 467 duizend 50 frank is waar lijk zoo. Maar waartoe werd dit geld gebruikt Heeft men die leeningen moeten aan gaan om het te kort der jaarlijksche be groeting te dekken, gelijk Frankrijken menige andere landen verplicht zijn te coen Integendeel de rekeningen sluiten jaarlijks met een overschot. Men heeft dit geld gebruikt om groote openbare werken uit te voeren, zooals T stichten van nieuwe spoorwegen, welke thans een kapitaal van 2.243,867 103 fr. vertegen woon igen, liet graven van zee haven, vaarten, het verbeteren en aan leggen van steenwegen enz. en de uit breiding van ’t onderwijs, verders de vergoeding aan de soldaten, de ouder domspensioenen, de ondersteuning der mutualiteiten van allen aard, en ménige andere werKen en instellingen, die nuttig en noodzakelijk waren lol ontwikkeling van handel en nijverheid en tot verzeke ring van den algemeenen welstand. Een als de opbrengst der regiën en de inkomsten der geplaatste gelden ge noeg zijn om de interesten en afkortingen te dekken, dan mogen wij den toestand zekerlijk als vo'doende aanzien. Ook moet ieuer weldenkend mensch bekennen dat wij. Belgen, onder’l vier en twintig jarig bestier der katholieken, een tijdperk van vrede, van bloei en voor uitgang op alle gebied en diensvolgens van algemeenen welstand beleefd hebben en nog beleven, en dat de gewaande jammerklachten van sommige liberale schrijvelaars van uilen grond ontbloot zijn. XX. Indien men den schrijver van het Ad vertentie blad moest geloovcn, dan is hel slecht bestuur der katholieken de oorzaak der daling onzer Belgische rente. Wie met die zaken eenigszins bekend is weet genoeg dat dij daling aa:: ge heel andere oorzaken toe te schrijven is. Vooreerst, Duitscbland heelt op 11 April eene leening aangegaan van 650 millioen aan 4 voor 99.50 fr Het iSdus gemakkelijk te verstaan dat deze die nu geld te plaatsen hebien, de Duitsche rente voortrekken, niits zij 4"/« geelt en de onze inaar 3. Ten anderen, de Belgische rent heel, evenals alle andere beursweerden at te rekenen met den ongunstigen toestand der geldmarkt. De Duitsche rent 3 7., die over twee jaar verhandeld werd aan 87 tot 88, stond over korte dagen aan 80,25. De Hollandsche rent 3 stond vóór de geldecricis 92 en slaat nu 88. De Fransche rent 3is ook gedaald tot 95. Is de oorzaak daar ook te zoeken in ’t slecht bestuur uwer geusche broeders, die gij nogtans zou hoog ophemelt en zoo vurig verlangt na.te volgen? Wat meer is, de stadsloten zijn insge lijks niet gespaard gebleven. De loten van Brussel 1903, 2 7, vie len van 97 op 94 en 95. De loten van Antwerpen 1903 zijn ge zonken van 103,50 op 98 tot 98 50 en deze der omzetting van 1887 aan 2 H'2 7„ 'ielen van 107 op 99,50. Dus, zij daalden sedert April 1906 ruim 7 fr. De loten van Oostende, die in April 1906 aan 87,50 stonden, zijn gevallen op 81,50. De loten van Luik 1905 stonden in 1906 aan 99 tot 99,50 en zijn thans ge zonken tot 94. Meer \obrbeelden zouden wij kunnen Vraagt in al de winkels van VANDER- HEY'üE’S gebrande koffi’s. 7 is vei re de oeste StoonikufHürandeitj, Appel OWiklte Veurne. nu den twijfel werpen op het woord en op de daden van Chris tus. Arme verdwaalden De Zaligmaker was nauwelijks dertig jaar gestorven aan hel schandhout, ot home, het heidënsche Home, was reeds •net christenen gevuld, die even als hunne broeders te Jerusalem, met den dood denj Goddelijkcn Verlosser be leden. Al die martelaren in Jerusalem, te Pa lestina, in Rum-;, hadden Christus gezien en Christus gehoord; zij hadden zijne apostelen en zijne discipelen gehoord, en om de den Zalig- z‘j wisten waarom zij stierven belijdenis der Godheid van c maker. Die Godheid was gestaafd door mira kelen welke zij gezien hadden, zij werd bewezen en beleden door eenvoudige Visschers, veranderd in minnen van Verstand, woord, begaafdheid en beleid door de nederdaling over hen van den II- Geest, en allen apostelen, disci pelen, volgelingen van allen rang en ouderdom gaven hun leven ten beste uit de overtuiging, welke feiten die zij zagen on hoorden, hun hadden gegeven. Die overtuiging spreidde zich over de Wereld heen als een vuur dat alles ver slond en 273 jar. n na de schanddood \an Jen Nazareener ging het Iloomsche Keizerrijk, wiens grond nat gedrenkt Was van het bloed der geloovigen in Jesus, oflicieel tot het Christendom over. En volgens de geusche gazetsclirijvers zou de Goddelijkheid van Christus eene uitvinding zijn van latere lijden! Dus volgens hen, zouden zich vele honderd- duizende menschen, geleerden en onge- l"erden, rijken en armen, hebben laten vervolg *1), verb innen, vemi j kJju, Alle tffichen. bij ons gedrukt, worden EENS onvergetd opgt- jWL-.y nomen.De aankondigingen voor Betgie en Buitenhu i (beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den OFFICE DE PUBLICITY.. Magdalenastraat. 46, te Brussel. ■nninTnnirff F

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1