1 De uitslagen der kiezinzen. I cdsche Heschuldiging Hr 2! WOENSDAG 27 MEI I9u8. i VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. PROVINCIE LUIK. LUIK. Kathol MM. Francotte, Dallemagne en Polei. Liberalen MM. Neujean, Van Marcke 55 JAARGANG. I ben, deden liet met eerbied ja met be wondering. M. Vandervelde, ho >tJman tier socialisten onder ander zei Ik ben het niet, die de65,000 frank ZINNIK. Katholieken MM. Mabille en Gravis. Kartslijst (liberalen-soeialisten) MM. Mansari en Boel. TI1UIN. Katholiek M Gendebien. Liberaal M. Warocqué. SocialistM. M. Berloz DOORNIK-ATII. Katholieken MM D'uguesmc, lloyois, Boval. Kartelist MM. Asoti. üuverleaux, Royer. Yoor de Stadlr- ^-00 Met de Postfr- 6.00 Ben afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in MIe postbureelcn. oenen anderen kant, zij bevechten en bestrijden hare inrichtingen en vereeni- gingen tot opbeuring en verbetering van het lot der werklieden. Hoe rijmt men dat te gaar? Ja de Kerk alleen is.de trouwe, be schermster van den arbeiderstand tegen het kapitalismus dat zijne plichten zou verzuimen, omdat zij zoowel aan den werkgever als aan den werkman, we der/ijdsche re htveerdigheid en liefde voorhoudt. Bij de socialisten met geheel luimen aanhang is die gewaande werkmans- liefde integendeel enkel bluf en hedrie- gelijke grootspreker ij, om den arbeider te lemisiden en alzoo zelf' aan vette postjes te geraken en hun elven rijkelijk mede te dec'en. Nog nooit zijn de oflïeieele uitslagen der Karncrkiezingen zoo traag toegeko men als dezen keer. De juiste toestand is dan ook nog niet gekend. Kamer Officeeie uitslagen, Oost-Vlaanderen. Aalst. Werden gekozen Katholieken MM. Woeste, De Saëde- lecr, Pieraert. Liberaal M. Bens. Daensist M. Pieter Daens DENDERMONDE. Katholieken MM. Tibbaut, Bruynickx. Liberaal M. Van Damme. SINT-NICOLAAS. Katholieken MM de Brouckoven de Bergeyck, Van Brussel en Raeindoock. Liberaal M. Persoons. BERGEN (Ilenegouw). Katholieken MM. Harmignie en Del- porte. Liberaal M. Masson. Socialisten MM. Maroille. Brenez en Pepin. en Héchet. Social.:MM. Denis, Dem' Ion, Smeets Troclet, Donnay en Schinler. VERVIERS. Kathol. MM. Davigeon en Borboux. Liberaal M, MuRendorff. Social. MM. Malempré en Pi ard. I10EI-B0RGW0RM. K th.M. Pitsaer. KartelMM. Rubin, Giroul. Braconier. Limburg-. TÓNGEREN-MAESEYCK, Katholieken MM. Helleputte en Des- maisières. Liberaal M. Neven HASSELT ST. TRUI DEN. Katholieken MM. Carluyvels en Palmers. LiberaalM. Peten. AUDENAERDE. 2 Katholieken en 1 Liberaal. CHARLEROI. 5 Socialisten, 3 Katholieken, 1 Liber. GENT-EECLOO. 6 Katholieken. 3 Liberalen. 2 Socislisten. zal bespreken door het verdrag van overname jaarlijks aan de zendelingen van Scheut verzekerd. Als ik mannen zuivere belangloosheid en om naar verre j en dood ZEGELRECHT OP DE PLAKKATEN. Eene bestuurlijke schikking luidt dat de p'akkaten in de koffiehuis n herbergen en magazijnen gehangen, vrij blijven van zegelrecht, wenneer zij dienen om pro dukten aan te kondigen in het huis ver kocht Deze plakkaten mogen den naam en het adres van den fabriekant dragen, het jaar van oprichting van het huis, de verkregen onderscheidingen de kwa liteit der produkten, enz. De plakkaten, evenwel, die adressen van huizen dragen, waar dit product te koop gesteld is, of produkten aanbeve len, niet te koop gesteld in het huis, val len onder de toepassing van het zegel recht. OE BEVOLKING VAN BELGIE. liet Staatsblad van vrijdag II. deelt de officieelc opgaven mee der bevolking van het land op 31 december 1907 Belgie telde toen 7,317,561 inwoners, te wet. n 3,635 375 van het mannelijk en3,682, IS6 van het vrouwelijk geslacht. Op 31 december 1906 I diep de bevolking 7,238,622 inwoners. Per provincie verdeelde de bevolking als volgt Antwerpen, 945,350: Bral and 1,431,360; West Vlaanderen, 865,321; Oost-Vlaanderen, 11103 030; Ilenegouw 1,224,082; Luik, 886,847; Limburg, 265,304; Luxemburg 230,794; Namen, 362,566. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. ms-xrczaAlIe aflichen, bij ons gedrukt, worden EENS onvergetd opge- nomen. De aankondigingen voor Belgie en Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den OF FICE DE PUBI.1C1TE, Magdalenastraat, 46, te Brussel. zie. uit hun geloof te verspreiden, r streken trekken, er ziekte - trotseeren, dan doe ik eerbiedig mijnen hoed af en ga voort... Meerderheid Kamers 8 Senaat 16. ÖK SENAAT. AUDENAARDE 3. Katholieken, en 1 Liberaal. DENDERMONDE-NIKOLAAS. 3 Katholieken en 1 Liberaal. BERGEN, 2 Katholieken, 3 Kartellisten. DOORNIK. 1 Katholieken en 2 Liberalen. HASSELT-TONGEREN-MAASEYCK. 3 Katholieken VERVIERS. 1 Katholiek n I Liberaal. IIOEl BORWORM. 1 Liberaal en 1 Katholiek. LUIK. 2 Katholieken 2 Liber, en 2 Soc. CHARLERO1-T1IUIN. De socialisten winnen een zetel op de liberalen. Waarschijnlijk vervalt de katholieke meerderheid in de Kamer van 12 op 10 stemmen. In den Senaat klim t de meerderheid van 14 tot 18 en mis schien tot 20 stemmen. Van Soorten. GOED GESPROKEN. Het zijn onze katholieke zendelingen niet, die zich zullen beklagen over de bespreking be trekkelijk de overname van Congoland. Alle sprekers, zelfs liberale en socialis tische, die hen bedoeld of vernoemd heb- 'n a’ winkels van VANDER- H'.YDE’S gebrande koffi’s. T ve>re e heste Sloomkoffibrandei ij, Appi'- D' k( Veurne. Z. M. de Koning willende’de pogingen tot vooruitgang en d< n bloei van den landbouw aangewend aanmoedigen, heeft verschillige voorstanders van dit zoo be- langiijk vak, tol Ridder van 't Ixjopolds- orde benoemd Onder deze zijn twee hoeren van ons arrondissement: de heer Aug. Houtsaeger van Veurne, en de heer Honoré Cornille van Coxyde Mijnheer Iloutsaeger is voorzitter van het landbouw comice van Veurne; ’t is dank grootendeels aan zijn wijs beleid en aan zijnen onvermoeibare» iever, dal deze instelling zooveel goeds aan don landbouw in ons arrondissement te weeg brengt. Mijnheer Honoré Cornille, is een der merkweerdigste landbouwers van het land. Immers hij heeft zich, door wijze uitkiez ng en goede voeding, i ii zijn eigen vee eenen stapel weten aan te schaften die zicli bijzonder kenmerkt door cene samenvatting van vleesch en meik- nijverheid; het 2Ö0tal eermetalen die bij behaald heeft op al de groote prijskampen van het land, uitsluilelijk met dieren op zijne hoeve geboren en gewonnen, zijn er de i este bewijzen van. Zijn peerden- kweek, zijn gram en vruchtenteelt zijn even prachtig ais zijnen veesti pel. Zu I kdanige veekweekers-landbouwers verdienen belooning en aanmoediging. Be Veurnaar wenscht die beide heeren van her te geluk. Be vijanden der Kerk, nainentlijk de Socialisten waarmede de liberalen heden daags zoo geerne mcèloopen en verbroe deren, verklaren maar ronduit dat zij, 'au den dag al, waarop zij aan T bestier houden geraken, zullen beginner, met den ^'gendom af te schaften, om alles in 1 geiueene te brengen. Om hieraan te beginnen zullen zij, K'dijk in Frankrijk, natuurlijk eerst de berken en kloosters onteigenen, omdat, 7(>ggen zij, de kerk het kapitalismus Beschermt. En welke is diesaangaande de leering der kerk Zij leert dat de eigendom fochtveerdig is, maar dat de bezitters ^kerlijk groote maatschappelijke plichten fc vervullen hebben Fn omdat de kerk de bedcndaagsch? "ijze van voortbrenging niet gansch 'erwerpt, is dit wel een bewijs dat zij de misbruiken, die eruit voortspruiten. Beschermt eu verrechtveerdigt Omdat ’eninnd het bier als een goede en gezonde drank beschouwt, is dit een bewijs dat B>j de dronkenschap met haren sleep van droevige gevolgen, goedkeurt? En hoe zou men de handelwijze van ^enen landbouwer beoordoelen, die zijne 'duchten uitroeit, omdat er onkruid in groeit Zoo ook is het eene ongehoorde dwaas- Beiil den eigendom te willen afschaffen, ’’•ider voorwendsel van de misbruiken ,Ji' »c roeien. Oeze dwaasheid, die schreeuwende °nrcchtvecrdigl)cid zouden de socialisten ''illen begaan. Be Kerk integendeel werkt en streelt- 'J|o zooveel mogelijk hel onkruid, ’t is te z‘ k'gen de misbruiken uit te roeien, en al alleen is juist en redelijk. Altijd en °veral legt zij de rijken cn bezitters voor ®°gen de groote plichten van rechtvecr- '%'heid en liefdadigheid, welke zij te ver- uilen hebben jegens den armen min be- &°e(len man. Zij verlangt niets beters dan ll de werkman ook zijn voordeel zoude ^ken uit de tegenwoordige toestanden n inrichtingen en zij bewerkt gedurig Z|jne lotsverbetering. [)at verlangen heelt genoeg gebleken Ult (len wefeldbrief over het arbeids- J^agstuk van Paus Leo XIII,den grooten aus der werklieden. -n tegenwoordig schijnt de bekom- lllJ1'ing en de heilzame werking der Kerk tGl verbetering van den werkmansstand door alle slach van nuttige instellin- ®en> bonden en gilden, door haar toe- °Gn gesticht en verspreid. an den eenen kant, de vijanden be- echuldigen, de Kerk van het kapitalismus n rijken te beschermen, en van -,i. '»-*•**■5nF*»ayR.' I------ w. IJf!> - INSCHRIJVINGSPRIJS r -■■■■■■ -■-!! AICCITXJM. ■Il 1 - O AN KO KT IGIG-11ST OE IST Gewone aankondigingen per regel 20 cl. ---■aaa>r»o«apaarr—-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1