I 7 Zal in 1910 zijn! Het besproeien der aardappelen. Sinte atburgakerk. He schoonheden van ‘t onzijdig onderwijs. Nr. 25 65 JAARGANG. te doen De liberalen zitten op eene schuit die 1 a r?: VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieu poortstraat, 10, Veurne. zorge voor eene goede gelijke verdeeling verovering van de Democatie is in gevaar, roepen zij, en de reactionairs hebben nu een wapen in de hand dat hun toelaat indien men niet spoedig de noodige maatregelen neemt, de wereldlijke onder wijzers te vervolgen, en het wereldlijk onderwijs te verwurgen. De regeéring zal 't vuur eener tweede interpellatie moeten onderstaan, en daar de züak een anticlericaai karakter heelt, is het waar schijnlijk dat hare verklaringen van aard zullen zijn on.aan degenen die de verde diging van den zonderlingen onderwijzer in handen genomen herben, volledige voldoening tegeven. De onzijdigheid is eene leelijke leugen, enne volstrekte onmogelijkheid men maakt ervan eene opschrift om godde loosheid te verduiken en lichtgeloovigen te bedriegen. Sedert 188G wierd regelmatig alle twee jaar den val van het katholiek mi nisterie verkondigd. Liberalen en so cialisten verzetten zich reeds 22 jaar met dat spel dat het een pleizier is om zien. In ‘t jaar 10 moeten de katholieken naar de weerlicht en in ’t jair 1912 krijgt de laatste kalote den genadeklop. Zoo luidt de voorzegging van de liberale partij en van het Advertentie blad. Helaas! ’ten is maar jammer dat onze libcraaltjes gedurig aan ’t zinken zijn en hunne macht, na elke kiexing, inkrimpt en wegsmelt, als sneeuw voor de zon In de laatste Kamerkiczingen hebben zij wederom eenige zetels verloren, ten profijte der socialisten De uitslagen der Provinciale kiezin- gen hebben ook bewezen dat de blau wen, die in hunnen verwaanden hoog moed droomden de katholieke meerder heid in 2 provinciën omver te werpen, er deerlijk en verslagen van afgekomen zijn. En niettegenstaande deze Waarblij kende vernedering, niettegenstaande hun kruipen en buigen voor de roode marianne, durven zij nog victorie kraai en en drukt het Adverlenlie-blad de hoop uit dat de kiezing van 1910 de macht der liberalen zal bewijzen!!! Och Heere tochdat is een schoonen troost vjoor u. Als uwe partij immer vooruitgaat gelijk zij tot nu toe deed, dan zult gij nog wat langer mogen wach ten eer die zoete hoop vebwezentlykt wordt. Zoo wijd is bet met hunne eenmaal almachtige partij thans gekomen, dat ze Ons Heere danken, wanneer ze maar hier en daar nen zetel verspeeld hebben (stijl Adverteiilie-blad). Ze zijn als ter dood veroorddeeldenn, die weten dat hun vonnis geteekend is, cn bij iedere kiezing de hulp afsmeeken der socialistische partij, die alleen hen nog redden kan. Uit ontelbare waarnemingen, gedu rende 20 jaren herwaart in ons land en elders gedaan, blijkt op ontegenspreke lijke wijze, dal het besproeien der aard» In een onzer vorige nummers zegden wij dat de A-Y* Siècle schreef dal hei als proef w is dat men de orgel, doxaal en ziltens der St. Walburgakerk wegruimde en jammerden o er deze proef zeggende dal wij er ons aan verwachtten deze ver minking te zien voltooien. Welnu, wij hebben de zienswijze van do Commissie van monumenten doen kennen die behalve tféne stem het gedacht uitdiukte dat dese proef niet gelukkig was en den wensch te kennen gaf de sittens in hunnen vorigen slaat te tien wederom her stellen. .Ministers Renkin en Delbeke voor aleer eene beslissing te nemen begeerden ook eens, zich over deze zaak in te lichten en besloten, de meening van de Commissie van Monumenten misken nende, dat de noodwendigheid van den eeredienst vereischten dat de choor ran Sinte Walburga n oest open gebro ken worden; en na eenige eeuwen vindt men dat er langs eiken kant teven zit. tens moeten weggeruimd worden. En men durft zeggen dat dit werk in de meening van de bezoekers en der Veurnaars valt Voor de Stadtr* Met de Postfr' Een afzonderlijk nummer 5* Men schrijft in bij den Drukker-Uitg.ver en m alle postbureelen. Rechterlijke eerherstellingen per re<iel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. m»^Qf»Alle affichen, bij ons gedrukt, worden EKNS onvergeld opge- JbJL; nomen. Be aankondigingen voor België en Buitenland (beide Vlaanderen uitgeronderd) worden ontvangen door den OFFICE nr PURt.ICITE. Maedalenastraat, 46, te r.russel. ;,r88Rt in al de winkels van VANDER' 'üYÓE’S gebrande koffl’s. 't is veirf {'e beste. StoomkofTioraudeiij, Appe.- ‘"“‘kl te Vcurne. Be ballotteeringen van zondag. Deballotleeringen voor d» provinciale raden zijn in meerendeel gunstig geweest voorde katholieke partij In den provin cialen raad van Nam-n, waar liberalen en socialisten zeker dachten de katholieke deputatie te kunnen omverwerpen, is in de ballotteering van zondag de katholieke meerderheid van 24 op 36 stemmen ge bracht; onze vrienden winnen inderdaad twee zetels te Gemblocrs, 2 te Couvin en den vorigen zondag hadden zij ook eene winst van twee zeiels gedaan. In de provincie Luik winnen zij ins gelijks twee zetels. In Henegouw is de toestand onveran derd. In Luxemburg hebben de katholieken een zetel verloren. Onze tegenstrevers zijn in de provincie Luxemburg dus ook in hunne verwach tingen teleurgesteld. lu den provincialen Raad van West- Vlaanderen is geene verandering. Een onderwijzer uit het departement ’a" deCóte-d’Orhad een bijzonder begrip '•an de zoogezegde onzijdigheid hij 'naakte van zijne leerlingen kweekelingen Va» ’t antimilitnrism en van de godloo- '-liening. In plaats van aan de kleine ’engels, bem door de ouders toever trouwd, de bcgiuseleu van spraakleer en rekenkunde aan te loeren, had hij zich in ’t hootd gestoken hunnen geest te ontwikkelen met dc revolutionaire theo- riën van llervé en andere apostels van dim kaliber. Zoo leerde die zonderlinge opvoeder dat de Fransche soldaten schoelien en 1 ilaards waren dat degenen die in God gelooven, dommërikken zijn dat de Duitschers goed handelden 'vanneer zij in 1870 Frankrijk verwoest ten dat er tusschen den mensch en <le koe gem verschil bestaat, enz. enz. Eenige ouders bij 't vernemen van den otigehoorden praal en den onzin van den onderwijzer, vonden dat de man een "einig te ver ging cn dienden eene klacht in bij de schooloverheid. Maar "'••lie voldoening bekomen hebbende, richtten zij zich tol dc rechtbanken en •roegen daaraan den onderwijzer reken- bap over zijne handelwijze. De recht- oank van eersten aanleg verklaarde zich '’"bevoegd, en zegde dat, hoe laak'aar onderwijzer ook gehandeld had, hij '"aar alleenlijk verantwoordelijk kon ge- stvld worden voör de bevoegde overheid e" den schooltuchlraad. De* ouders gingen in beroep en hel Beroepshof van Dijon, in oen streng ge- "ettigd vonni», verklaarde dat het recht der ouders ia’t huidig geval onbetwist baar was, en verzond de zaak voor eene '*nderc rechtbank. Dat vonnis ontstak, gelijk men wel begrijpen kan, de woede der anticlericale pers, en was in de Earner het voorwerp eener interpellatie. minister van onderwijs verklaarde zonder omwegen dat de beslissing van l'et Beroepshof van Dijon spijtig was. en *'*j voegde er bij dut zj aan t oordeel <an den Staatsraad ging onderworpen "orden- Werd de thesis van Dijon, zegde d® minister verder, aangenomen, dan z°u de regeering niet aarzelen een wets ontwerp neer te leggen om ’t wereldlijk onderwijs e verdedigen tegen de aan- ^a'len van de clericale reactionairs. De ''toatsraad heeft nu uitspraak gedaan en 2*Jn gedacht is volkomen gunstig aan de 'ochters van Dijon. Men moet nu het ?ebr;esch hoeren dat in de anticlericale Iw-‘rs ontstaan is. Het is een lawaai, dal •'ooi’e’n êh'zien vergaan. De Wereldlijke school, de schoonste lek geslagen is langs alle kanten, en waaraan geen kalfateren nog helpen kan. Hun eenige kan - op redding, voor korten tijd nog, ligt op een vlot. Maar dan mogen ze niet natiW zien op de kwaliteit van 't hout, om dat vlot aaneen te tim meren. En waarachlig, dat doen ze niet ook. XX. wc xgr. Kopérsuifaat opgelost dan giet men er de kalkmelk in al roeren. Alzoo bekomt men een schoon hemels blauw vocht De Bordeausche Pap. Vooraleer men de bordeau-'c.he pap in moet men fel door giet deze bordeausche pap in den spoeier om de on- De oplos men den sproeier giet, roeren. Men door een zee! zuiverheden tegen te houden, sing kopérsuifaat randt ijzer en andere metalen aan. Daarom gubruike men m ’t bereiden en behsndeien van de bor deausche pap best houten of slechte vaten. Men bereide de bordeausche pap kort voor besproeien. De hoeveelheid pap te gebruiken per hektare verschilt volgens de ontwikke ling van het loof; op aardappels nut slechts matig ontwikkeld foot, zijn 6 heclol. voldoende; op aardappels met zeer fel ontwikkeld loot, mag men 8 tot 10, zelfs 12 hectoï.per heet, sproeien. Zeer dikwijls zijn twee of nog meer besproeiingen noodig. In gunstig weder zijn gewoonlijk twee besproeiingen vol- doendê; de tweede 2 tot 3 weken na de eerste. In nat weder, doet men na 10 lï dagen de tweede besproeiing, en 10-12 dagen later de derde als ’t noodig is. De deugdelijkheid van de bordenu. che pap als hulpmiddel tegen de aardappel- plaag is op onbetwistbare wijze bewe zen. Dat de landbouwers dus. als er gevaar is, dit middel gebruiken en z zullen er de voordeelen van genieten De besproeiing wordt best uitgevoerd door vakmannen die door de goede uit- appels met bordeausche pap een uit muntend hulpmiddel is tegen de plaag of aardappelziekte. Hieruit volgt, dat het geraadzaam is de gewone soorten alle jare te besproei en, ten minste één maal. Wil men goede uitslagen'bekomen 1 Men zorge voor goed kopérsuifaat (blau we aluin) 2. Men gebruike vet kalk dat versch gebluscht is 3. Men bereide wel den pap en men besproeiing om eene te bekomen. Wij achten het noodig te steunen op de noodzakelijkheid zuiver kopérsuifaat en goed versch kalk te gebruiken. De kopérsuifaat die ongeveer 75 centiemen de kilo kost, is somwijlen vervalscht met ijzersulfaat, die de planten verbrandt en slechte uitslagen geelt. Men bereidt de Bordeausche pap ge woonlijk met 2 kgr kopersulfaat en 1 1/2 kgr. vet kalk (Mechelsch kalk of witters- kalk) in 100 liters water. Om het kopérsuifaat snel smelten, hangt men het in een zak in het water. Terzelfdertijd bluscht men voor iedere 2 kgr kopérsuifaat 1 1/2 kgr. vet kalk in 15 liters wa.er men oere het gebluscht kalk in bet water tot kalk melk, men werpt de steenen en onzui verheden uit en men doorroert wel. De 2. kgr. kopérsuifaat t dan giet men er de kalkmelk A. A. 1ST BI o kt DI <3-1 UT GV E 1ST Gewone aankondigingen per regel 20 ct. 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1