LUCHTBAL ERMIS s Belastingen. ROCESSI E Jaarlijksfhe Peerdenmarkt I De partij der verdraagzaamheid* van 1908. WOENSDAG 15 JULI 1908. 85 JAARGANG. Nr 28 ■400 000 VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. 3,300 000 menigte andere 1,500 000 700 000 1.300 000 •400 000 170 000 bladen dat’ze zweeten. Iets waarover onze liberalen ook zorg vuldig een hardnekkig stilzwijgen be waren is over de aanzienlijke vei minde- ringen, door het katholiek Gouvernement gestemd In hunne gazetten schreeuwen de libe ralen veel over nieuwe belastingen, die het katholiek Ministerie geheven heeft. Nu vooral vallen zij hevig uit tegen het wetsontwerp over het vergunnings recht om hierdoor de herbergiers tegen de katholieke Regeering op te jagen. Maar men zou zeggen dat de liberalen en socialisten die zoo luid schreeuwen nochtans die belastingen nog veel te klein vinden want de Gemeenteraad van Brrtissel is van zin, van in 't korte nog een taks van 500 tr. te stemmen op iedere nieuwe herberg of koffiehuis. karoma der Feestelijkheden ^Merdnc 25 Juli, Ure s avonds zal de Kerm s aau- l,Jnd worden door bet luiden der 1 2 ure 's avonds VOLKSCONCERT IpPenbaren hof, door de Konink- 'Ware Or. Mf.lomakf.n onder s|üur van M A. WYRO ^otidnjK 23 Juli, 'e 's morgens in de Wandeldreef 5UMP VAN BLINDE VINKEN, 'le Maatschappij De Vinkeniers. 3 1,2 ure namiddag, uitgang der VERMAARDE VAN HE SODALITEIT. ^zer gelegenheid, bijiondere trams en treinen in alle richtiigen. °°r Je Stad,r/ W Je Post fr G 0° 1 afzonderlijk nummer C’ ^irijft in bij den Drukker-Uitgever en i H’ostbureelen. hebben die soldaatjes een staaike gegeven hunner beschaving en van hunne ver draagzaamheid en hunnen eerbied voor andersdenkenden. Toen de processie voor bij ging begroetten zij hel II. Sacrament met beleedigingen en scheldwoorden, terwijl een nevens de kerk, pruole ge baren makend, met zijn munitiebrood de benedictie j.af, huilend Dominus vobisi urn. En om dal plezier wat afwisseling bij te zetten, reed een onderofficier op eenen velo midden door de processie; ook werd er geblazen voor de soep, ofschoon het uur daar niet was, zoodat al de soldaten nu langs alle kanten door den stoet liepen naar de kantien. Is ’t crapulous genoeg En zeggen dat zoo iets gebeurt ondanks de 25jarige katholieke regeering Na zulke schandalen zullen de libe ralen zeker nog durven klagen over de verkwezeling onzer soldaten. En waar blijven nu de liberale ver draagzaamheid en den eerbied voor an dersdenkenden in die verdedigers van ’t vaderland, beter gezegd, in die liberale rekels Dat onze katholieke regeering een beetje min verdraagzaam ware en wat min eerbied toonde voor die gemeene landverdedigers, ze zou er vele core van halen. Welk verschil bij Duilsehland, waarde Keizer zelf luidop de gebeden opzegt voor de soldaten; met Holland waarde soldaten dóór een oflicicr naar de kerk worden geleid en waar in de kazerne, vóór de eetmalen, eenige oogenblikken het zwijgen wordt opgelegd om degenen, die zulks verlangen, gelegenheid tot bidden te geven; met Engeland, waar liberale Staatslieden het kerkgaan bij de soldaten aanwakkeren. En dat zijn protcstanlsche landen die dit voorbeeld geven. Zoo heeft de katholieke Regeering de volgende accijnzen en belastingen af geschaft Accijns op den tabakkweck fr. 700 000 Belasting op den kofiie 850 000 digin-q-en' Gewone aankondigingen per regel 20 ct. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, vokens overeenkomst. Statiep’aats. I Om 5 ure namiddag, aan de Pannebrug, TUIN BOLLING voor de vrouws- I personen boven de I5 jaar. VrljdMg 3 9 Juli. I Om 3 ure namiddag GAA I FOLLING I ('oor de maatschappij Mild cn Gespaar~ taant, lokaal Hotel du Nord. Autius.ll, EN PRIJSKAMP door het Stadsbestuur ingericlit. Tentoonstelling Prijskamp voor Peerden, Hoornvee, Vorkens, Geiten, Kiekens en Eendctr, uitgegeven door bet Landbouw-Comice van Veurne. I SRondHg AuguMi, om 5 ure, op de Groote Markt. OPSTIJGING VAN EENEN (ISOOma) door den venraarden luchtreiziger M. J. 1)1 MOR1IER, van Brussel, cn vergezeld door eene dame op eenen velo gezeten van onder aan het schuitje vastgehecht. Loopstrijd voor Molocijelistcn en Wielrijders achtervolging van den luchtbal. Zondag; 9 Augustl, om 2 ure, groote SCHIETING IN DE DOEL, door de Kruisbooggilde Willem Teil, gevestigd bij B. Co mem. 'om 3 ure Prijskamp in ’t Lijnvisschen door de maatschappij e Karpet, ge vestigd I ij A. Duforet, om 4 ure, VOLKSSPELEN, aan de wijk Pelit Parts.j Zondag ftt Aususti, om 3 ure, Prijskamp in het ROOKEN door .de Rookcrsclub Na 't werk vernet, ter .herberg de Nieupoortbrug, bij A, Duforet. Gedaan ten Stadhuize te Veurne den 4 Juli 11)08. De Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevelDe Secretaris, Honoré TOP. Hoe dikwijls komen de liberale bladen niet klagen over de verkwezeling van het leger, dat, naar hunne goeste. nog veel te godsdiens ig is. Van eem n anderen kant boften zij er .-rite weke op dat de liberale partij de jiartij is der verdraagzaamheid cn van den eerbied voor andersdenkenden. Ziehier nu een staalke daarvan Twee compagnies van ’t vijfde linie verrichten thans schietoefeningen in het kamp van La Gland en zijn ingekwartierd in het dorp Ghatillon in Luxemburg. Den zondag der processie in het dorp J StAD VEURNE. op de verzekeringen 1 000 000 op de werkmanswo ningen Griftierrechtcn Vuurbaakre h’en Rechten op cacao, thee, enz. Rechten op den wijn Vermindering der registratie rechten Vermindering der 'spoorweg tarieven en verder nog eene rechten, onder andere op de suiker. En ondank’ al die afschaffingen en verminderingen geeft het miljoenen voor de ouderdomspensioenen, voor de ver gelding der milicianen voor de onder steuning van landtouw, nijverheid, enz. En men merke wel op dat die afschaf fingen en verminderingen van lasten zeer belangrijke gevolgen hebben voor de huishoudens van burger ep werk man. XX. ^lannditg 2 2 Juli» ure ’s morgens CONCERT, op Miouwi urg door den Koorzangers S** Cecilu, onder de leiding van ‘•’•sin. J ’tre namiddag, GAAIB0LL1NG J° Hare Ambachtslieden, bij de *arcl pil. ■’ure. KUIPTJEVAREN, bij ■'‘-upoortbiug Om 4 uren. JJsKAMP in het HANEN- ipAAI. door de Maatschappij ril') Kraaiers,» Vesten- en Smissc- L- Om 5 ure KOERS MET BERDEN, (Sinijting op de vogel- 'Ozendacl- en Vestenstraat. ^liiHdag 2» Juli, voor Duiven, uitge- t'c maatschappij St. Esprit m den Dolfin, bij L. Hancke, C I Ci lnaa4schapprj Nut rn Vermaak, l'l^Bleu, Statieplaats. g( 'lre ’s morgens, op Stadsschol) w- 1inJ?echtlBe Prijsdoeling aan de q/CI1 Teeken- en Nijverheids- 13’*' ‘l’ch? 9AAJBOLLING door de 0^ f'P’j Zoo gij, Z.oo ik, bij J. Croo. ‘3bini?re FRtJSSCHIETING, door dc I'leri?1"3 Try en blij, bij Dol. vr%w~~om 4 ure EIERRAPING voor ’l»e>;K?sPersonen, Zwarte Nonnen- en 1 4 t urc HONDENLOOP aan de e* «CcmImik 29 Juli, 0,r> 3 ure namiddag, ^G-STEKIN g *Dgvspannen paarden fr Prijzen. v 30 Juli, gevenr-a,niddag, PRIJSKAMP “oor de PLATIENE BOL- Gevestigd bij H. Callewaert. Christen Vlaamse!) Verbond. Op Zondag, 5 Juli laatstleden, hield de afdeeling van het Christen Vlaamsch Verbond alhier hare jaarlijksche zomer vergadering als voorbereiding tot het herdenken van den 11 Juli. Een aanzien lijk getal leden hadden aan den‘oproep beantwoord. Na een korten -welkomgroet van den heer Top, Voorzitter, zongen eenige kin deren onder de leiding van den heer Godderis, drie gelegenheidsliederen. Deze vaderlandsche zangen, met zooveel juistheid en geestdrift vertolkt, genoten ongemeenen bijval en verwierven dc herlelijksle toejuichingen der talrijke ainwczigeh. Aan lie jonge uitvoerders en vooral aan den heer Godderis, den bekwamen zangmeester zeggen wij nog- eens Hertelijk proficiat Vervolgens sprak de Eerw. heet Tanghe, leerraarin 't Bisschoppelijk Collegia onzer stad, eene weldoordachte, kernachtige redevoering uit, over Vlaanderen In gloedvolle taal toonde hij ons hoe Vlaanderen te allen tijde door zijne roemrijke helden op alle gebied, door zijne standvastige verkleefdheid aan eigen Vorsten en katholieken Godsdienst, door zijne noeste bedrijvigheid zijne macht en grootheid, alom roem en aanzien oogstte en de bewondering afdwong der grootste en machtigste natiën. Het is dus recht en redelijk dat wij, I zonen van die moedige en Vlaamsche 1 telgen, met eene edele fierheid de groot- sche daden onzer voorouders herdenken en onze hulde en eerbiedige erkentei/s i bc’uigén aan onze koene voorvaderen, i die ten prijze van hun goed en bloed. Doch daarover zwijgen ouze liberale onze vrijheid en onafhankelijkheid, ons eigen volksbestaan en onzen dierbaren 1 godsdienst hebben verdedigd en vrijge vochten van Frahscben. dwang en ver bastering. DEerw. Heer spreker eindigt met eenen begeesterenden oproep tot de aanwezigen, om. als i jverige leden van onze vrijheid en onafhankelijkheid godsdienst hebben verdedigd 1 I --■scHIUJVlNGSPBi;rS m»<-TapAlle aflichen, bij ons gedrukt, worden EENS onvergeld opge- nomen. De aankondigingen voor Belgic en Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den Of EICE DE PU BLICITÉ, Magdalcnastraat, 46, te Brussel. -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1