i I 1 i rv-<: iNSCHRïJvmaspKIJS 65 JAARGANG Nr 31 j rnibcsluur~Btgrootinf Om 11 I 105073 01 81127.20 ^gy^*"****^^ WOENSDAG 5 AUGUSTI 1908. van is bijzonderlijk ierhotid der buurt- VERSCHIJNENDE DEK WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMMF-RTCKASEYS, Nieupoortstraati 10, Veurne. ^ra«gl in al de w nkels n» VANDER- fi^YDE’S gebrande koffi’s. t'f'r»’ beste Sfon-iikoffiuraudöi ij, Appe1- markt te Veu ne. om II ure besten tö zullen doen e» dat is bijzon derlijk vóór dien dag, zekerlijk ’t voor- Ma.imste punt. Ook kwam het volk van in den voor middag reeds van alle kanten mei ’reins en trams, voituren, automobiles en velos toegestroomd om <ie jaarlijksche Boet- procesie te zien, welke ’s achternoens aitgaat. Deze Processie is alom gekend en vermaard on hare eigenaardigheid STAD VEURNÊ. Zitting van den Gemeenteraad van Vierdag 1 Augusti 1908, '°ormiddag. Aanwezig al de leden behalve W. Oambr# en M. Therssen. 'oor da Stad i, fr b.OU Met de Postc Een afzonderlijk nummer - Men schrijft in bij den Drukker-Uitgcver en bic postbureeleti. -- Het ministerie eene verhooging 5 op 1... werken. 8’ Punt. Aanbesteding vait het bouwen van een Magazijn aan S'* Walburgakerk. Goedkeuring. Den 28 Juli II. werd door de kerk fabriek van Sinte Walburga tot deze aanbesteding overgegaan. Het bestek bedraagt fr. 627344 c. Twee aanbiedingen werden ingezon den. Deze van L_r.;-*" ”««>- h» som van fr. 7027-21 c.; en deze van De Bosschere-V’an den Borre van Roussé- laere, voor de som van fr. 6685.- Deze laatste - aannemer verklaard. De gemeenteraad beslist deze t- *L" adw.es aan de goedkeuring der hoogere overheid te zullen overzenden. 91 Punt. «n slichtende verbeelding en lókt telken jare meer en méér vreemdelingen aan. Dit jaar was zij wederom verrijkt met verscheidene nieuws groepen kunstig en eigenaardig gek eed en geschikt vol gens de gebruiken tan den loenmaligen tijd en die de algemeens bewondering opwekten. Hoe schoon en treffend rn is’t ni >t të beschouwen hoe eiken keer die ingelo gene schaar van rond de 500 bó telingen tusschen diu opeengepakte menigte stil en indrukwekkend heentrekt en door haar stichtend voorbeeld en hard tref fende voorstellingen de liër eh beweegt en de godsdienstige gevoelenc bij uë toeschouwers verheft en verlevendigt Onzen 'échtzinfiigen dank bieden wij aan den Eerw. Heer Bestierder en den beer Sécretaris der Sodalimit,alsook aan alle medewerkers, om hunnen lever roof den bloei ën luister van onze schoone pröeessie. En hibr mogen wij zekerlijk niet ver geten onzen dank en Üërtelijks e geluk- wenschert te stureh aah dén ervaren kunstschilder, heer A. Wybb, die steeds zoo bereidwillig zijn kunsttalent ten dienste Blelt oiti de processie te helpen verbeteren en opsieren. Den KierruEs* tKIaai>«Ia£ beginnen de menscheh volgens een oud Chnstfen gebruik, met een. goed gebed voor de afgestorven familieledfen en parochianen Om 11 u. voormiddag werd, in Stads schouwburg, een prachtig codeert g& géven door de Koorzkngermaatschappij St. Cecilia. Dé verschillige koorzangen zoowel als de nummers door dé vreemde artisteh uiigevoerd, werden meesterlijk vertolkt, ’t Was baarlijk een echt kunst feest. Hertelijk proficiateere aan tl, ieverige koorzangers en aan uwen talcntvollëti Bestuurder Heer Rotsin ’s Namiddags hadden de volksspelen aan de Nieuwpoorlb'rug en d-- Vesten- Straat tamelijk veel volk uitgelokt en de prijzen werden dapper betwist. tk hallus u. voormiddag had in Stads schouwburg do jaarlijke prijsdeeling plaats aan de leerlingen der Teeken- en Nijverheidsschool Onzer stad. Dé gebruikelijke redevoering in deze plechtigheid werd uitgesproken door den Heer Am; (Jatrj-ssë, leéraar der school. De achtbare spreker legde duide lijk voor oogen hoe het hedendaags voor alle ambachtslieden eerie dringende nood zakelijkheid geworden is van eene be hoorlijke geleerheid te bézitten. Overal bestatigen wij een ievérig .streven naar verbetering en volmaking in alle werk en ambacht. Ihdien de jonge werker dien toenemefideri vooruitgang wil vol gen, bij moet beneVens eene vakkundige' handigheid, ook degelijke wetenschappe lijke kennissen bezitten die hem zullen geleiden en richten in ’t aanleeren eri ’t uitoefenen van zijn ambacht. Zonder’ behoorlijke geleerdheid is het op onze dagen voor den ambachtsman onmoge lijk go worden op dé hoogte te blijven van de nieuwe' verbeteringen en den vooruitgang in zijn vak Daarom zei de redenaar de jonge •werklied-'rt aan om de lessen te volgen der Teeken- en Nijverheids* hooi, waar zij die kennissen zuilen aanleeren welke hun later in ’t uitoefenen van hunne» 150 vkm. v. 300 fr*. v. 650 v. 450 v. 500 uit ter hand te mogen koopen de nog overblijvende 187 vkm. grond aan stads bestuur tocbelioorende, waarop een deel zijner gehouwen staan, en palen aan de verlengde Duinkerke straat. Op voorstel van het Schepen-Collegie, l de Gemeenteraad beslist dit nog over- blijvende deel te verkoopen aan dun zelfden prijs van de reeds verkochte oppervlakte, te weten aan 4 fr. 50 den vkm wezende dus eene totale som van fr. 841,50 voor hel in koop gevraagde deel. Deze beslissing zal met de bijhoorige stukken aan de goedkeuring der Besten dige Deputatie onderworpen worden. 10* Pünt. Gi/1 M. Arthur Merghe- lynck. Dit punt wordt bij dringendheid op het dagorde gebracht. De heer Burgemeester geeft le’ing van «en uittreksel uit het testament van M. Arthur Merghelynck, overleden te IJpér den 14 Juli laatst, en hij hetwelk door deze heer aan do stad Veurne, voor hare openbar# bibliotheek, een groot deel boeken gegeven worden Op voorste' van den heer Voorziter de Gemeenteraad beslist de bernachti- ging te vragen om deze giften te mogen aan veerden, en belast het Schepen Col legia de noodige pleegvormen en maat regels tc nemen om in bezit te komen van deze gift. Het dagorde uitgeput zijnde, de zitting wordt geheven om 11 3,4 ure; M. pi/, verslaggever, zegt dat op deze begrooting geene bijzondere op- ^^fkingen te maken zijn. ^<j wordt door den Gemeenteraad Ve‘ipariglijk goedgekeurd in ontvangsten uitgaven ter som van fr. 50217.20. 4. punt, Godshuitenbestuur. Bc- 9rOoting vw 1008 4 M. Pil. verslaggever doet opmerken •hit ingevolge bijzondere beslissing van '‘*■1 Godshuizenbestuur, en de nieuwe 2vf'i*enkomst gesloten tusschen de beide ,Qhladigheidsbesturen onzer stad, som- ni'ge artikels en crediéten der be- Pootingen dienen gewijzigd of bijge- '°%rd te worden. De gemeenteraad op voorstel van deiï "-er Voorzitter, keurt de wijzigingen góed donr de Commissie van financiën 'ooigusteld en stelt de begrooting voor ,el dienstjaar 1908 vast als volgt a) voor het Gasthuis In ontvangsten op fr. in uitgaven op ft. Overschot op fr. 23945.81 k) voor het Weezengesficht Jn ontvangsten op fr. 18390.05 In uitgaven op fr. 14480.90 Overschot op tr.- 3909.15 De kermis is weCrom rustig en góed afgeloopen. Dit jaar was 't weder ons waarlijk te meé, alle dage heldcfc zon neschijn met 's avonds somtijds een zoel windeke, om deze te verkoelen, dié misschien wat te veel verhit waren, 't Was en gewénsehl kermis weder. Den Zaterdag avond werd de openiffg der feeste aaugekondigd door liet geschal der bazuinen. Ook het lieve beurtje dat sedert eenigrn lijd onpasse'ijk wfis, scheen verinnigd te mogen meëdoen in de fccste en liet zijne machtige zegelo nen over de stad weerklinken. De Kermis was begonnen, iedereen had het werk gestaakt en begal zich naar den hof van Ste. Wal'mrga, waar de konink lijke Fanfare De Melomanen r> ons met een allerschoonste concert kwam vef gaston. De verschillige mfmmers van 't pro gramma werden door onze flinke muzie kanten op echt kuftstige wijze uitgevoërd cn verwierven de algénieene toejuichin gen van het talrijk publiek Eere en dank aan de hecren Voorzitter, Bestier de en leden der muziekmaatschappij, om dit schoort, verzetlig feest. Na 'l concert was het volop kermii op de Markt; barakken eft kramen, alles .UIlJ v„ was in 'l geweid en aan den gang. Dé Depoorter Gustaaf voor dé J Kermis was begonnen. Van den - -n_ «OlldrtK nuchtend beloofde ’t weder oprecht zijn' jont van ir. voou.- I - -■ -»-• i.;;-™ werd door de kerkfabriek aanbesteding met gun.-trg Vraag Em. Debaeftst-Symoenz j Aankoop van grond. M,. Em. Dcbaetfst-Symoéns vraagt om 5" punt. Gnthhuizenbextuur. Prijs van den onderhoudsdag voor niet krank zinnige behoef ligen. Bij beraadslaging van 10 Juli 1908 vraagt 'l Godshuizenbestuur onzer stad de bemnchtiging om, even als voor gaande jaren den prijs van den onder- houdsdag voor niet krankzinnige be- hoefiigen in zijne gestichten gedurende het jaar 1909 temogen vaststellen als volgt In het Godshuis I fr 10; in Sint Jans Gasthuis, 1 fr. 50; in de zaal der kraam vrouwen 2 fr. 69 per dag. De gemeenteraad beslist deze beraad slaging met gunstig advies aan do goed keuring der hoogere overheid te zullen onderwerpen. 6' Punt. Arnibestuurt Verkoop van grond. Bij beraadslaging van 13 Mei en van 15 Juli 1908, vraagt het armbestuur onzer stad de bemachtiging om uit ter hand de volgende hoeveelheden bouw grond t? mogen verkoopen. A. In ’t Garsebcekveld Aan H. Vetstraete Aan Th. Devneze 292 Aan Felix Ghyselcn 225 Aan Aug. Depuydt, 239 B) Op Bcoosterpoort. Aan Fideel Hoornaerf, landgebruiken 1100 vkm. voor 1100 fr. Ta zamen 3000 Ir. De totale pachtprijs van a! deze per- ceelen beloopt thans slechts tot 22 fr. 60 per jaar. Aangezien deze verknoping voor het irmbeatuur zeer voordeelig zal zijn be-» slist de gemeenteraad de bovengemelde beraadslaging met gunstig advies aan de goedkeuring der hoogere overheid te zullen overzenden. 7* Punt. Gendarmerie^ Grcote! heistellingen. Op voorst#! van het Schepën-Coflcgic beslist de gemeenteraad aan de gebou wen der gendarmerie in onzu stad zeer noodige herstellingen te doen uitvoeren, tot een bedrag, volgens begrootmgstaat door stadsbouwmeester ópgewaakt, van fr. 2440-05 c Het Schcpen-Col legio wordt met de uitvoering van deze beslissing gelast. j van oorlog aanveerdf vhl..r' van pacht jaarlijks van het bedrag der uitgevoerde Gewone aankondigingen per Pegel 20 Ct. Hechterlijke eerherstellingen per reizel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst De heer Burgemeester-Voorzitter ver baart de zitting geopend. Hij do»-t lezing peven van hét verslag d**r vorige zitting hetwelk goedgekeurd "ordt. I* punt. Pohrie-veroritmingen Van hernii -Zondaq. Bekiaditiging, Evenals voorgaande jaren heeft de heer Burgemeester in overeenstemming niet art. 94 der gcmcentenwet, polick-ver- orderingen genomen om op Kermis Zondag den geniakkclijken doortocht in de straten onzer stad, in goed orde binst het tutgaan onzer vermaarde boet processie te verzekeren. Deze |K)licie-verordeningen worden door den gemeenteraad bekrachtigd, ’■ii afschrift van deze beslissing zal aan den heer Gouverneur tot kennisgeving gezonden worden. 2" punt. V’eriwmwiiig van heffing van opcentiemen. Hét termijn van hefling var. 7 buiten gewone opcentiemen op de grondbe lastingen eindigt niet 31 December aan staande. Op voorstel van het schepen collegic Beslist de gemeenteraad de vernieuwing dezer hefling te vragen voor een nieuw termijn van 10 iaar ingang nemende den 1 Januari 1909. De opl-r uigsl er eestend voor om "egen. 3’ punt. »<kir IpOS. M. p.i, 2’ r=i:-rr— I I 07f—cct Alle atfichen, bij uns ijcJrukr. worden EKNS onverguld cpge- lavr.y nomen -v- Uc aunkohdiaingcn vo r Belg-e cn Kuitenk» I (beide Vlaanderen uitgezonderdwordtin ontvangen door dèn HCE DE t’UBl.ICrrÉ. Maedalenastraat. 46. te ru>--cl. .,nMrmiw.-irraanwammirM.- .nran-tji

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1