f Hibepale Broederlijkheid r i I Van Soorten. De Heilij’e Vader. WOENSDAG 12 AUGUSTI 1908. 65 JAARGANG Nr. 32. oefenen. Je Prijs. Rathé Charles, Q- T*. van AJverin- Bulscamp. aan- aan 2e 3e 'an Coxyde. van Oostvleterén -.-J van Veurne VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ BK KINDKR8 B0NH0MME-RTCKA8EYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. I 2e Professioneels Klassen. jear. Be êkaarltn mét llalf-OftytL 0.4>- Vijouw Hemelvaart komt dit jaar op eenen Zaterdag. Daardoor volgen erv’w» twee wettige feestdagen op elkander. Vermits onze reiskaarten geldig zijn voor twee werkdagen zijn de kaarter), vrijdag morgen, 14 Oogst genomen, geldig tot Maandag avond, 17 Oogst De kaart, genomen den 15 Augusti (eenen feestdag) is geldig tol Dinsdag avond, 18 Augusti. Gewone aankondigingen per regel 20 et. Rechterlijke eerherstellingen per recel fr. I.Of) Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Ternicr Julien, Bülckaert Jlichel *n a’ de winkel» vVANDER- ®“TDR’S gebrande koffl’S 't verte ‘bft!e. Sioomkoffiöranderij, Appel fc|rkt te Veu.nr* Sedert Dinsdag iv het vijl jaar geleden dat de H. 'ader door hel conclaai lot l’aus van Home en hoofd der christenheid werd gekozen. De vijl j mr zij snel vervlogen, doch giooter dan ooit komt de figuur van den l’aus thans le voorschijn. Carduiaai Sarlo, wieu niets scheen te roepen tol de hoogste waardigheid in Christus' kerke, heeft zich doen kennen als een der meest verheven figuren, die ooit den Stool van Petrus hebben bezet. Zie enkel Zijn werk van het laatste jaar de beroemde encnycliek Paicendi. die hel spook van het modernism ver pletterde en over de ketterijen van Tyrrell en Loisy den staf brak. Wat als wetenschap werd voorgesteld werd ontmaskerd als eene revolutionaire poging en intusschen stuurde de Paus geholpen door geleerden als cardinalen llampolla, Mafli en Mercier, den wagen der Kerk volop de wclcnseliappc.'ijke ba nen op. Op sociaal gebied is des Pausen wer king niet minder zegenrijk geweest en zoo hewees de U. Vader, d it Hij was voor al wal gezond modern is, zoo op wetenschappelijk als op maatschappe lijk terrain, de eerste modernist van zijnen tijd. Met trots en betrouwen zien alle ge- loovigen naar den kloeken grijsaard uit het Vatikaan op den vijfden verjaardag gijner beklimming van den Pauselijken troon, stijgt uit millioenen harten eene bede op, voor Zijn behoud en voor Zijn lang leven, en stemmen de gevoelens van de katholieken uit alle landen ineen, in dezen enkelen kreet Leve Pius X De prijzen vilt uifitifinlMidheid wer den in dn vmchillige klassen door de volgende leerlingen behaald. Imrbtreidmdc Afdeeling, •pjaar. I* prijs. Rooryck Robrecht van Alve- ringhem. Cabtioter I/'on. van Veurne. 2’ jaar. Ie Prijs. Cabooter-’oris van V»urpe. 2e Durieu Joseph, n 3’ jaar. 1e Prijs. Reirheert André. van Veurne. 2e Woutters Maurits. van Wulpen. 3e Ghyseleti Gerard, van Coxyde. 4’. jaar. Ie Prijs. Vanderheyde Aliens van Veurne 2e Leent André, 3o Boels Henri, van Wulpen. 8' jaar. Ziedaar hoe de liberxh-uithongeraars, 1 zich wreken op de arme kinder omdat i Deken, ilebeerri. De'llnene. vrijheid, welke zij hebben, van hunne kleinen naar eene katholieke school te zenden. Prljsitleclinu Sn het HlfiNChnpprlIjk C«ltealc» Woensdag laat:15 dezer had, bij het sluiten van bet schooljaar de plechtige prijsdeeling plaats aan de leerlingen van het Bisschoppelijk Collegie onzer stad. Zij werd voorgezeten door den Z. E. H. Camerlynck, leeraar van Godsgeleerdheid in het groot Seminarie te Brugge. Gedurig komen de liberale tjeflers 'oor den dag met hunne verleidende eu*e gelijkheid voor aden en in allee, o*O hierdoor voorat werklieden cn min- ?fcre standen tegen de regevring op te Pgen en naar hunnen kam te trekken. Zij schaman zich niet de katholieken onophoudelijk te beschuldigen van broodroof en verdrukking, ja van uit hongering ten opzichte der minderen. En nogtans, wannet"* wij de oogen rondsiaa.1, kunnen wij wellicht door allerhande feiten beslatigen hoe de liberalen hunne vleiende woorden ye.'ijkheid voor n len verslaan en toepassen cn hoe zij. overal waar het eenigszins mogelijk is, den hroodroover cn uil- hongerann sjwien van anderdenkende behoeftig tl- Om daarvan overtuigd te zijn behoe ven wij niel ver naar voorbeelden te- roeken. Hier in onze stad hebben wij tijdens den scho dstrijd van 79 jtot 84 maar al te wel ondervonden hoe de liberale leiders alle hulp weigerden aan do arme katholieke huisvaders, die het Wagen durfden hunne kinderen naar de katholieke scholen te xenden. En denkt nht dat sedert dien onze fanatieke tegenstrevers tot betere ge voelens gekomen zijn, dat zij nu ver- ^aagzamer geworden sijs e> meer ge- tegenheid en medelijden gevoelen voor minderen die niet tot hunne kliek behooren. In al degroote steden, wiar de libe- l;|l°n aan 't bestuur zijn, wordt stelsel- b" :iii« hulpgeld geweigerd aan de k:|lboliek»j scholen om de kinderen soep feeding te helpen verschaffen. Io- Provinciale Raad van Brabant ook lj,1|ielt op dezelfde wijze.' Jaarlijks wordt eene toc'agc van ‘".Dili) fr g,.st^md voor dc gemeenten s,,ep en klccrrn geven aan de arme 'mieren der gemeentescholen. 1 -1' zijn gemeenten die aan ALLE arme ymli-K-n geven, ook aan die naar aan- ^mornene of’ vrije seholen gaan. j./"* stelde een katholiek lid van den voor van deze laatste gemeanten ?en deel van die suhaidie te geven. vraag isfzoo b Jlijk en gegrond dat e socialisten zelf zegden dat een arm ^‘‘oolkind geen honger moet lijden ’""Jat zijne ouders in de pclititk ver- ,n^gd xyn. Maar de liberalen van den Raad?... (,1*! meendan het anders ■ecu kleed voor arme ki'ders, die 1,’r 'Ie ofTicicele school riet gaan 'ef,ne soep voor arme kinders, die ',ar''ene vrije school gaan I Geen medelijden met zulke km Iers J? raogen honger en koude lijdei •’^t arme kind moet officieel zijn, of... sLoeP- geene k'eederen tn Welk was de uitslag der stem- irJne\32 leden stemden dat ALLE kinderen moesten geholpen wor- ‘cAii 8n liberalen stemden dat er ver* tri, !?°ef ffemaakt worden tuaschen arme hinderen. vpu,00 v,er(^ bei mcnschlievend \oorstel •dorpen. Y<x>r da Stad,r* 5-on Net de Post fr 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 e. M«n schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in >lle postburealen. Onder de aanwezigen waren de E. II. - burgemees ter. de Spot. Senator. Pil Volksvertegen woordiger en vele andere notabele ho ren, zoo geestelijke als wereldlijke «n En om hunnen final en verdrukking ouders der leerlingen, die deze plechtig- tngen die armen bol te vieren gebruiken zij het geld der lastenbetalers, zoowel van katholieken als liberalen. Zulke handelwijze is oprecht schande lijk. En dan durven die jannen nog schreeuwen van vrijheid en verdraag, zaamheid Ge moet daarom waarlijk ’iberaal ijn en geen schaamte meer in 't fijt hebben. XX. heid met hunne tegenwoordigheid kwa men vereeren. De verschillige nummers van den spel wijzer werden u t-esierlijk uilgevoerd. De jonge muziekanten en Koorzangers hebben muxiek en zang met veel juist heid, met veel samenhang gespeeld en gezongn. Het drama Tulliux, eenige gebeurte nissen voorstellende van de eerste tijden der christcne Kerk, werd met veel gc- voe'en voorgedragen. In de treilende aanspraak welke Z.E.H. Camerlynck deed bij het eindigen der prijsdeeling, bedankte hij de aanwezige heoren en vrouwen omdat zij door hunne tegenwoordigheid een blijk van genegenheid gaven aan hel Collegie, hij wenscht de leerlingen geluk over de keurige uitvoering van muziek, zang en tooneelspel, en de prijswinnaars om de hun behaalde belooning. Dc eerweerde spreker deed vervol gens uitschijnen van welk groot gewichl hel is aan de opkomende jeugd >iet alleenlijk een goeden degelijk oude, wijs maar ook tevens eene chri-telijke opvoe ding te bezorgen. Beidé u'eze zaken, goed onderwijs en christelijke opvoe ding worden verschuil in het Collegie, cn de ouders die hunne kinders cr naartoe zenden, mogen volle zekerheid hebben dat zij aan goede banden toe vertrouwd zijn. Godsdienst staat aan bet hoofd var. ons programma, omdat wij God vooral cn bovenal moeten kennen en zijne geboden onderhouden; maar deze leering die de grondslag is van eene christelijke op voeding sluit niel uil dal onder op icht van wetcnsr.happeM men hier ook alles aanleerl om geleerde en bekwame man nen te vormen voor de samenleving. Om te eindigen geeft de E. H. Camer lynck den uitslag van den prijskamp dit jaar gehouden tusfichen de vijfde latijn- ache klas en de Rhetorika van al de col- legien an ons bisdom Gezien het klein getal mededingers welke het Collegie van Veufne kan aan bieden, strekt de bekomen uitslag ge heel en al ter eere van dit gesticht. In dc vijfde klas bekwam Villers Mau rice van Brussel, in latijnsche veriadng, de 10* plaats op 166 mededingers. In Rhetorika bekwamen in Vlaumsctie redevoering, Dtmolder Germain van Steen kerke,-de 9* en Volbrechl August van Couckelaere, dc 10" plaats op 106 mede dingers. Onze bjste gelokwenschen aan de E. H. Principaal en professors, en mochte ons Bisschoppelijk Collegie van langs om meer bloeien en zijnen welverdienden invloed over ganseb onze streek ml van Coxyde. Rys Camille, van Coxyde. Degryck Germain van Pollinchove. 2" jaar. Prijs. Marchand Romain,Pollinchnva. 3* jaar. Prijs. Danckaert Oscar, van Coxyde. Kemp Sylvecr van Boesinghe. Latijnsche Klassen, Zesde Klas 1" Prijs, Debyser Marcel, ghem. 2e Bulaye Gustave, van t ijlde Klas. le Prijs. Vandérghote Jerome, van Ave- cappelie. 2e Villers Maurice, van Brussel. Vierde Kins. Prijs. Duygbe Marcel van Wulveringhcm Derde kina. Ie Prijs Debacker Camille tail Bulscamp 2e Dewaele Joseph, van Loo. 3e Vandenabeele Joris, vad Veurne. Poëaia. Ie Prijs Verbouwe Raymond, van Egge-» waerlscappelle. 2e Decroos Jerome, van Pollinchove. Rhetorika. Prijs. Volbrecht August, van Coucke- Ünere. Het eereincrk werd insgelijks Volbrechl August toegekend. Ie Prijs. Cuveele Cami le, 2e Ternicr Julien, 3e n Bulckaert Michel 4e Vandenbussche Marcel Zie-laar hoe de liberale uithongeraars. hunne ouders gebruik maken van de .1. 1. 1.1.t ti -n wuzucno DE PURtJClTÉ. Maedilenaitriat. 46. 4’ JVIST K O 1ST ID IQ-I KT G E 1ST Alle «ftichen. biioni gedrukt, worden EENS onrergel.i r.pg»- Jak-"' nomen D< Aankondigingen nv-r Retire en Rintenkxrf (beide V'laanderen^uit^eronderd) worden ontmngen door den OFFICE te >14 i I. I -- iHSCHRIJVIN'a-SPBIJS

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1