G5 JZ'ARGANG V, overname van den I kundigcn vrou- 4e liberale partij verantwoorde- I I j i «arki vrouwen en 21 - vrouwen en vervolgens i tegen 48 4;. nog de vrouw met i beslem- Met de l-en Men ïllr oor de Stad ..j Post‘r C-°° 10 o afzonderlijk nummer schrijft in bij deh Drukker-Uilgever en ’Jl'e postbureelen. men van zwak geslacht Gewone aankondigingen per rAgeI 20 et. Rechterlijke eerherstellingen per revel fr. 1.00 Ib-rhanlde aankondigingen, volgens overeenkomst, onthoudingen de Congo beslist. Dr. koloniale wet werd 1 aangenomen met 90 stemmen en 7 onthoudingen. Overname van den Con<»o. In zitting van Donderdag heef' de Kamer met 83 stemmen tegen 55 en 9 !,aRt in al de winkel* van VANDER- SETDE’S gebrande koffi’s. ’l i» vtrre ,f‘tr Stoomlfoftibranderij, Appel- tr Veurne. FRAMAGONS. Op Zondag, 18 Juli hielden de lógiebazen hun 25" Nationaal Congres te Brussel. Onder andere punten, verklaarde het Comiteit dat, zoohaast de kaholieke fe- geering van kant zou geschoven zijn, men amstonds de scheiding van Kerk en Staat zal stemmen gelijk in Frankrijk. Men zal eerst beginnen met de afschaf- fuig der begrooting van eerediensten. En oan durven die mannen nog luidop verklaren dat zij tegen den Godsdienst niet zijn Hieraan ziet ge hoe rechtzinnig die volksbedriegers zijn. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASÊYS, Nieupoorlstraat, 10, Veurne. omoembare feiten met zijne leerlingen plichtig maakt, zijn alle liberale onder wijzers daarom geene zedelooze kinder- bedervers. Maar bij d<» liberalen redeneert men ongelukkiglijk anderser is geen katho liek in eene zaak betrokken, er is geen broerken dat van zijnen weg loopt, of in hunne gazetten lue.-t men. in groote vette letters, de woorden Groot cle rical schandaal en de ganschc katho lieke partij, zelfs de godsdienst wor den verantwoordelijk gesteld voor de daden van afzonderlijke verdwaalden. Die mannen zien het haartje in een anders oog, maar zij zien den steen niet in hun eigen oog. XX. Vrij zijn Meer dan ooit wil men op onze dagen vrij en onafhankelijk leven. Hieruit spruit de wederspannigbeid voort van kinders aan hunne ouders, van onderdanen aan hunne oversten. Hieruit spruit voort de droevige han delwijze van velen in godsdienstzaken, die zich ontslagen van alle verplichting denkende dat zij volkomen vrij naar hun oordeel mogen handelen Menigeen beweert d.it de mcnsch vi ij geboren is, maar Jat is eene dwaling. Is het van honger of dorst, van koude of wamte, van ziekte of de dood Wie zal dit betwisten De machtigste monark, zoowel als de versteendste godloochenaar ondervindt, met of tegen dank, in alle omstandighe den, dat er een Opperste Wezen bestaat dat hunne gezondheid en leven, hun voor- en tegenspoed in handen houdt Voorwaar neen Het kind heelt zijne moeder noo* dig; de ouderling behoeft den steun van jongeren; de knecht kan zijnen meester niet missen noch de meester zijnen knecht; huisgezinnen en landen moeten door opperhoofden bestuurd worden anders is't gedaan met familie en <ol- keren. Kortom de menschen moeten el kander behulpzaam zijn. Is de mcnsch vrij van alle dwaling, van allen drift, van alle ondeugd God gave dat. het zoo we en mocht. Dan zou de mcnsch in heilige en geluk- kige vrijheid leven, want dan zouden er geene twisten of processen, misdaden of oorlogen meer te duchten zijn, de wereld ware een aardsch paradijs. Maar wij zijn verre van daar Waarvan is de mcnsch vrij- en on afhankelijk Is het van alle plicht en geweten T Ja, antwoorden de goddeloozen en misdadigers die de vrijheid van kwaad te doen aleen beoogen. Maar deze vrijheid is de valsche vrij heid die onze hedendnagsche verdor- vendste vrijdenkers voorstaan en naja gen. Nu de overtuigde christenen spreken i er geheel anders over. i Volgens hen is er maar eene enkele vrijheid, 't is deze welke ons verlost en verwijderd van het kwaad Aan den voet van het kruis moet men de ware vrijheid gaan genieten; het is den waren boom van vrijheid, onder wiens schaduwe wij allen gelijk worden en verbroederen. Immers 't is door het kruis dat wij denzelfden God als Vader, dezelfde Kerk als Moeder hebben en denzelfden hemel tot erfdeel ontvangen. ’t Is aan den voet van het Kruis dat wij waarlijk worden vrij gemaakt, want ’t is op 't Kruis dat de Menschge» worden Zoon Gods ons ten prijze van zijn bloed heeft verlost van de helsche slavernij, om ons in Gods schoot eene volkomenc vrijheid, een ongestoorden vrede en een oneindig geluk te doen genieten!... Prijsdeeling in de aangenoftiene Knechtenschool. Gisteren, Dinsdag, om 10 tire Voor middag. had de prijsdeeling plaats aan de leerlingen der aangenomen Knechten school onzer stad. De plechtigheid werd voorgezeten door Z. Eerw, Heer Deken, Eenige le den van den Gemeenteraad, alsook de verschillij priesters <'er slad vereerden deze prijsdeeling met hunne tegenwoor digheid. De liederen Hef Vlas eh Zo- nierye ij, werden met veel juistheid en gevoelen uitgevoerd. Vooral bet kinder- tafereel De Bckonny, Werd op on berispelijke wijze vei tolkt. Deze lielelijke, maar moeilijke drie zang oogstte vee! bijval en de jonge uit voerders werden door de aanwezigen warm toegejuicht. Wij bieden hun insgelijks Onze Welgc meende gelukwgnschen alsmede aan den kundigen zangmeester Heer Godderis, Hoofdonderwijzer der school, die,’t mag geteid zijn, er een handje van heeft om de kinderen zelfs de moeilijkste zangen aan >e leeren en ze tot eene kuntvolle uitvoering te geleiden. Hier volgen de nattlen der leerlingen die de eerste prijzen behaa'den. LAEGRE GRAAD. Tweede Afdeeiing. (38 leerlingen); le prijs LoggheEmiel. 2e prss Vandevelde Marcel. 3e prijs Comein Michel. 4e prijs Senesael Cam iel. Eerste Afdeeiing (26 leed.) Ie prijs Verhaeghe Lucien. 2e prijs Duyck Omer. 3e prijs Bauwen Henri. 4e prijs Didier Gaspar. MIDDELBARE GRAAD. Tweede Atdeeling. (23 leerL Ie prijs Kesteman Ilmri 2e prijs Vergolhe Georges. 3e prijs Coppens Georges. 4e prijs Boeve Juiiaan. Eerste Afdeeiing. (20 leed). Ie prijs Vandamme Henri. 2e prijs Depooner Henri. 3e prijs Demolder Louis, 4e prijs Beyen CyrieL .UOOGERE GRAAD, Tweede Atdeeling. f23 lecrl.) Ie prijs Reynaert Leon. 2e prijs Godderis Julien. 3e prijs Kuyle Raphael. 4e prijs Jonckheere Firmin. Eerste Afdeeiing. (14 leed).- Ie prijs Logghe Marcel. 2e prijs Dedulle Charles. 3e prijs Marescaux Edmond. In deze school is de spaarkas inge richt waarin 49 leerlingen deel namen. Eene belooning van één fr. wordt toe- gekend aan de leerlingen Marescaux Edm. Lobbestael Florent en Mortelez Arthur, die regelmatigst hunne spaar- vrouwen en 10 mannen Vim Soorten. DE OUDSTE ONZER BEVOLKING.— Uit de statistieken blijkt dat de vrouwen, voor wat het langst leven betreft, dc kroone spannen. In 't jaar 1900 waren er in Belgie 11 vrouwen en 1 man van 99 jaar. Er waren 14 weduwen en 2 jonge dochters en 1 weduwaar en 1 jongman van 98 jaar. Men telde 34 van 97 jaar. Verders telde men 51 v-' mannen van 96 jaar en 77 34 mannen van 95 jaar. Zoodat er in ’t geheel 267 Belgen wa ren boven 95 jaar, waaronder 194 vrouwen en 73 mannen. Zooals hieruit blijkt moeten de wen. voor wat het lang leven aangaat, niet onderdoen voor de mannen. Wel integendeel En dan durft den naani pelen Gevonden zoekt, die vindt zegt het spreek- 'Onl, ,,tl j5 p,.rcies |)jet altijd I'm bewijze daarvan Sedert eeni- 1,1 tijd werden dc katholieke Geineen- j;!<ls|(x|cn van Schaerheek gewaar dat ^Inarin den dienst der openbare wcr 1,1 voor dc gemeente moeulcn onregel- 'flipbedeh gebeuren. Zij hielden een ar|kza;un ecg in 't zeil en \nn langs om r waren zij overtuigd dal er konkel- 28 in 't spel was en dat er ratten aan n kaas zaten, die neerstig binnenspeel- n op de kosten <ler lastenbetalers. Herhaalde malen vermaanden zij de 'erale-socinlistische meerderheid van ■n Rmd een nauwkeurig toezicht uit te ‘lenen o er de zaken; zij vroegen uil- hgingen over zekere feiten cn onregel- l:|tigheden welke zij duidelijk hestatig- en. ••och ’t was al boter aan de galg. Li- era'tn en socialisten hechien niet veel T'4Iig aan de zoo gegronde aantijgin- iin der katbollieke raadsleden immern 'i 'l»chten hunne politieke vrienden en 'oen veel te eerlijk om zulke toefen te en stelden er alle vertrouwen in. I)och eindelijk trok moeder justicia le'h de zaken aan, zij ging op zoeken 'eell te Schaerheek een móói wijnfotje )r"dekt, geschat op rond 670 duizend ■"‘ken en door Schepen Vandeputte met twee liberale ingenieurs uitgelekt. gerecht zet het onderzoek icverig v'0,t en z;(| ^je mannen vanschcrreweg irz'‘ker loon naar werken geven. ,lr>euste van al is dat de liberale ga- i ',f 11 over die zaak zwijgen als ver- lnr<‘> Zij, die zoo gretig schandalen zuit Italic of nog verder en de r‘kf'n zdfs merkelijk vergrooten vooral- 'hechte waarheid ervan bewezen is, nu geen woord om hunne lezers v'<*ht?n over de gebeurtenissen van d*e thans* dmk ibesproken Cn *n aan wier echtheid niet meer ^'jlelenvalt. z"'kp n nu dat ze zweeten cn zij ,r/n Uelijk, want zij kunnen geene '■n8f ^a'en van hünne Schairbeeksche ^lll,rmannen. die door hunne Inge ietl 1 h ®ert?m dedastenbetalers uitbuit- g3n‘ lel dat wij van gedacht zijn dat lijk J de liberale partij verantwoorde- gesteld worden voor dc daden (Y^eflijke partijgenoten omdat 4||e j'. ‘raal >n de kas grabbelt, zijn niet J':rale dieven; omdat een priester niet a''e Pr*esters onteerd; I 3> ^én liberale onderwijzer zich aan I WOENSDAG 26 AUGUSTI 1908. Er. 34 - ■I J 5e D. ÏNSCHRIJVIISrGSFRIJS -.!fr. 5.00 tem Cj-tlJST Vp>- txyAlle aflichen. bii ons gedrukt. Worden ÈENS önVergeld cpg<S- Jfly’.? nnrncn l'e aankondigingen voor Belg'e en Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderdi worden ohtvangen door den OFFICE j>fc' PPM 1CJTF. M'kastraat. 46, te Btusscl. -1—rxr.’OlMa» a—1 ‘C. 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1