krediet. JAAnG-rtÜ WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1908. Nr. 37 1 tijdstippen lusschen 2e zijn in Vacantie! be heer Cöppiötörs, dö sodalis isöhd senator voor Luik oh oiiderhemcr te Gent, heeft zich voor deii vakancietijd geves tigd te Oostende; Statiestraat. 3. beheer Dulratie, socialislischö senator VOot Bergen, heelt bet Oud kasteel ge kocht van La Bargeltc te Rbisifi. He baron Setys-Lonchamps, oök sofciil- lislische setiatör, bewoond het prachtig kasteel van Hlilloy Socialist zijn en kastcéieh ér öp na houden, dat kan ttog zijn In Vrahkrijk, is het niet boter, gijzel Vivitmi minister, dezelfde die de lichten des hemels heeft üitgedraaid, is te Men ton, op de boorden Van het Anhecy-imler in vakaucie, en verblijft in eenc heerlijke villa oiilringd vatl een prachtig park. Ilij rijdt in automobiel eb doet ihzijtf yacht. aangename watertochtjes op het meer; Heeft hij de maatschappelijke vraag* stukkeil nog niet kunnen Oplossen, dié» heeft 2e te minsten Weten op te lossen voor zijn zelven Ziedaar de ware toepassing der Socia listische leerstelsels, zouals de kopstuk ken het verstaan; 't Is oprecht sClioon VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG nu DR KINDERS BONHOMME-RYGKASEYS, N'ieupoortstraat, 10, Veurne; burgemeester het nümnier van hun lijfrenihoekje móeten opgeveh of op huhne aanvraag vermelden-. *t Is de hure gemóester die dan aan bet bestuur def Lijfrentkas bót getuigschrift zal vrageh ten vervolgens aart de bevoegde kom missie sturen. Ouderdomspensioenen. ’t Is dees jaar dat voor den eersten keer, de behoeftige werkmensehen, in 1843 geboren, hunne aanvraag ziillca mogen doen cm het pensioen van 65 fr. te trekken. Men weet dat die .personen; evenals deze in 1844- en 1845 geboren, enkel recht hebben op dat pensioen, in- dien zij. binnen een tijdverloop van drie jaar, eene som van ten minste 18 fr. ih de Algemcene lijfrentkas gestort hebt en. De aanvragen voor het pensioen moeten voor deh 1 Januari schriftehngs aan den beer burgemeester gedaan werden. Daarvoor moeten de belanghebbenden zich alleenlijk vóór 1 Januari eens naar bet stadhuis begeven bij den heer Secre taris. Zij zullen daar alle noodige in lichtingen vernemen. De personen in 1843 gebeten, en later deze van 1844 en 1845 zullen er een getuigschrift moeten bijvoegen, bewijzende dat Zij de 18 tr. gestort hebben. Volgens dit koninklijk besluit, in ’t Staatsblad van Donderdag verschenen, zullen zij daarvoor enkel aön Gewone aankoudigittgea per regtl □Oct. IVditeHnkeeerherstellingen per re-v.l fh f.lVl llorfiaalde aan kion digi jigen, volgdm öv<-^eénkomsu de fr‘ 5 00 <ie pOst fr- c o° 1 afzonderlijk nummer 1 schrijft in bij den Drukker-L’itgever en in postbureelen. Staatsminister BéernaeH gekwetst; Het verblijf van Staatsminister Beer* naert te Ragaz, in Zwitserland, is slecht begonnen; Hij is tijdens een wandeling' mdt den voet in een haak vim hel kroket- spel blijven haperen en gevallen. Hem werd dé vöorrtrm gebroken. Gezieii zijnen Imogen ouderdom, men weel dat de héér Beornaerl in zijn 80“ jaar is, verklaren de geneesheerdn dat hij zich gelukkig mag achten ei' zoo góed van afgekomen te zijn. Tengevolge van dat jammerlijk ongeval heeft de Beernaeit zijn verzorging moeten staken en zat ook de verga lering vafl internationaal techt, teFloreneie, niet kunneh I ijwo- neri. Zoowel in België als in derf vreemde^ zal dat spijtig ongeluk betreurd worden Ecu Italiaansch Slot» vershi kjci Een echt Italiaansch rooverstükje wordt uit Brindisi gemeld. In het disetrikt van San Vito dë Ndrirtanni gaf een zekere baron llemondini op zijn kasteel aan' v eenige vrienden eert banket. De nac'if jiel. toen eert heer sierlijke jaeibte eest van Z. H Pens Pius X. September voltrekt Zijne Hei* *ef viift’gste janr van zijn pries j p* I de katholieke wereld verheugt "*jdl zich om-dc grdote gunst, au onzen nlgememien Vader schonken gansch de christenheid Iciar opperhoofd en haren vorst. ag laatst weergalmdch de mach* ■'-‘tonen der klokken over land ctl ,n al de kerken steeg een TE uit alle christene monden dan* '"el wan rts, 'as een danklied, dat de volkoren om den Heer te danken over ge* ihsten en weldaden; het was de r erkentelijkheid en liefde, die aldcn nan den grooten Jubilaris, aatsvervnngcf op narde; het was •w bewijs van onze verklccfd- de II. Kerk en bare zalige lee* w>nkefs van VANDER- ts gebrande koffi’s. 't o ir>r.! 8100 nkolRbraudei ij, Appel- lt' Veurne. "aar een der grootste kwalen (fe neringdoende burgerij lijdt» t'Nistbaar het al te lange krediet "it oude gewoonte, aan hare 1 '"fleenen moet, Keliruik bestaat in deh groot- "’t-h De handelaar welke aan f‘r(‘n handelaar verkoop', de mj- ’f; aaa winkeliers, ainliachters, '■''''t. zendt zijne rekening meê dat de ware verkocht is *ar °P 30 dagen» 3 of 6 maanden '^itepcr of leverancier maakt ','‘ssel, gna£ iaar (]e bank en I c°minissiegeldj ontvangt bij I nog soilte terofitweerdigil tonnen omdat wij zeggen dat de lilteinlen en vrijmet selaars en goddsienst haten en besf iij'teh ert door alle middels hem zou Ien willen in den grond bonte, indien hel mogelijk ware. Volgens die l laden bemoeien die man nen zich niet met de religie, ma r ze laten iedereen in vrede, en koesteren zelfs den grootstee eerbied voor pries ters en godsdietlt. Och Heere toch die zoele ’atnnv-kens! Om eens te meer Overtuigd te zijn hoo valsch en leugenachtig zulke bewering is behoeven wfj enkel eehs n!l Ie gaan wat het vrijmetselaars tijdschrift tan Parijs L’Acacia daarover oordeelt. Sprekende over dé scheiding vón Kerk en Staat in Frankrijk, zegt dit blad De klenkalen beweren dat het dn w Vrijmetselarij is die deze scheiding gedaan heelt, 'lis heel zeker dat zij er n veel toe bijgedragen hcef’t En dan zeggen de liberalen eh vrij metselaars dat ze niet (cgcti den gods* dienst zijn. Hier is nog eene aanhaling welke België betreft k De Belgische Vrijmetselarij trekt veel door zijne bes gheden en uerking op de Frar.sche vrijmetselarij; Zoo is het ook gesteld met d:C van Italië, Portugal, Spanje llongarie in Europa en van ttl die van latijrtsch Amerika... In al die landen is de vrij- metsclarij tegen de Kerk (contre rEglise);;.. Zooals men ziet dit tijdschrift windt er geene doekskes aan, iüaar zegt daar over vlakweg.zijn gedacht. Nogtans dat belet niet dat onze libe rale gazetten nog altijd voort bij hoog en bij laag zullen zweren dat zij den godsdienst niet vijandig zijn. XX» a 1 eproevingetl en sombere te* ''"pen hebben, gi'dnnmde de r< n \ati zijti P.'nissebap reeds liet |k helt val) dell II. Vader Ite <m gepijnigd en menig tuttere ‘•lt voorzeker liet oog van den *fpp>irlieider soms bevochtigd, gesterkt door den bovennatuur* ijsland Go <s en ge iGost en aangc- ‘l door de kinderlijke liefde en "heid van zooveel trouwe chriS* lu;, b Phis X den standaard der "teler booger verheven en door I"! hervormingen het Pausdom in "bdsiagen versterkt. lt(-‘ God onzen Heiligen Vader nog 'ren aan 't hoofd zijner Kerke be- en zijnen mildeh zegen uilstor- r het zaligend bestier van onzen digtn perherder ’ar de wenach, die heden uil alle 'e borst ontspringt. XX. hel beloop Met dit geld kan hij vvcêr zaken doen, knopen en verkoopen en over de ge- dane winst beschikken om er van te leven» De groothandelaar, de nijveraar die aan den nm ingdoener levert, moet dus np gestelden tijd volgens akkoord be taald wordeii. I Maar ongelukkiglijk wordt do nering- I doener op geen bepaalde tijdstippen be- j (nald; hij moet kradiet geven en soms lang krediet, en door den band zijn het I niet altijd de metischen die moeilijk I kunnen Itelalen naar de welke hij Wachten moet. Meermaals gebeurt het dat begoede lieden, zelfs rijke menschen, hakker, slachter, kruidenier, kleermaker schoen- I maker, eliz. 2 e«i 3 jaren Haar bun geld laten wachten.., En die zijn dan soms I nog de moeilijkste om te bedienen. Het valt gemakkelijk te begrijpen dat om onder zulke voorwaarden zaken te I doen men over een rond soriimeke be* I schikken moet... En dan nog gebeurt hel meermaals dat de ncringdocndr in I moeilijkheden verkeert, dat hij geld leem-ii moet, om eer anil zijne zaken te kunnen dom, ondanks hij timol twintig I (naai meer te goed vindt dim wat hij betalen moet» Nu, het zijn de ncringdoëners, de ambachterS alleen die lange kredieten moeten geven I De werklieden, worden alle w'ekcn of alle veertien dagen hun loon b.daald; de bedienden krijgen hunne jaarwedde meestal elke maand; de ambtenaars van I «Hen grand en stuud, alle maanden; de gupensioeoneerden ook ten minste alle drij maanden; de eigenaars van huizen ontvangen de huis'mre meest altijd np voorhand, de renteniers kttippeh hunne koepons alle zes maanden of alle jaren. In een woord elkeen ontvangt zijne I inkomsten op regelmatig vastgestelde i en de ncringdocncr alleen de hoogere standen geplaatst, beeft den last van een langdurig krediet j Heeds lang zoekt men naar middels I •om die kwaal van het langdurig crediet I te keer te gaan, doch tot hiertoe altijd I vruchteloos. Volgens ons is er een at loetul middel I om de kwaal te keef te gaan, ze zelfs uit te rocitii. namelijk, dat elkeen't zich ten plichte reke nen zou. zijne leveraars comptant of te minste op vastgestetee tijdstippen, niet verre van elkaar ver wijderd, te betalen. Doe men het niet dan zal de kwaal blijven voortwoekeren en den ondergang I van menig trefl'elijken neringdoener ver wekken. Wij raden onze geachte lezers aan het I rijpelijk te ovewegen» RECHTZINNIG bekend» Sommige blauwe gazetjeadurvefl hen I V: (J»- Alle aflliciicn. btj cun geJnriit. borden EENS Anver ed! pgê* uW- -?1 Sonc’-.A -- tte ja'ntohdtgiojén Befgve cc BóHenian i VliurKtcrci\uitgezonderd worden ontvingen u<>.» de O SI DE PÜ8LICITE. Maedatcnas’rw. 46, te rn«e1 t———y~y -.L, r--.—y-a - - - - - f -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1