p w BW V liet Beroepsonderwijs. Liberale 5 an Snor tv ii. ^«VF.ersl ijsten. WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1908. Nr. 38.. 65 JAARGANG BIJ DE KINDERS BONBOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. SladIr. 5.00 Ir. 6.00 nummer 10 c. j den Drukker-Uitgever *n in «Ja, ja, \Vij zullen een der of)enbarcl benfn dag vieren die i- -- rikaal Gouvernement zijnen 25'" verjaar- ..\....ien dun zullen wij wellicht in de straten dei f.oofds'.d de klerikale [r^ uz Welhaast hebben wjj wederom de lange winteravonden; de lessen in de teek< n- en nijverheidsscholen zullen bin nen kort overal wéér hernemen. Deze leergangen zijn ongetwijfeld van het grootste nul voor de opkomende am- I achtslieden. En inderdaad, het,is algemeen gekend dat er tegenwoordig meer dan ooit in alle stielen en ambachten eene gedurige wedijvering bestaat tot volmaking en verbetering van alle werk. Goedkoop, maar schoon, ja zelfs kun stig w>rk leveren, dat is nu de eiscb van onzen tijd. ïltfSciï Stad d« Post Wonderlijk ni ^jft in bij ^tbuK-eien. y\.AisrK;oisrr)iQ.iisï ca-sisr Gewone aankondigingen per regel 20 ct. Rechterlijke eerherstellingen per regel IV, 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. eeneder ambten beklecden ot bekleed hebben, die een der beroepen uitoefe- non ot uitgeoefend hebben, anngestipt in artikel 19 van voormelde wet. f|Zij, die sedert 1 Juli 1907 eigenaar zijn van on oerende goederen, hebbende een kadastraal inkomen van minstens 150 fr. hebben recht als eigenaar op TWEE bij. gevoegde stemmen voor de Gemeente- iXiemand kan meer dan F)1UE stemmen hebben voor de Kamer en de Provincie noch meer dan VIER voor de Gemeente. DE RECEXSCHERMEX-llüEbEX. benden zien rondwandelen, die hot op zekeren dag waagden er zich te verton nen. Zullen wij dan nog genoeg Brusse laars aantreflen om de uitdaging aan te nemen En allen riepen daar allen zijn Bij eene katholieke belonging te Brus sel zouden de Brusselsche geuzen dus weer eens het stratenras willen aan ’t werk stellen om. de katholieken an dermaal te behandelen lijk op 7 Septem ber 1884. Ziedaar boe de liberalen waarlijk de verdraagzaamheid verstaan en toepassen, En zulke huichelaars zouden dan nog durven roemen op hunne vredelievende leerstelsels I XX. r'fht dj, o bijgevoegde stammen die alle twee de bovi ng(J- 'ü(,i'W aarden van huisvader eu sa,”on bezitten J drager zijn vat) een of getuigschriften, op aNikel 17 der wet vap 12 Verdraagzaam heid. Als ge de geuzenhinden leest, ge zondl peizen dat er op de wereld geene verdraagzamere menschen zijn dan de liberalen; moest men die gazetten geloo- ven, dan is de verdraagzaamheid de grondsteen en het kenmerk van ’t libe- ralismus. Jammer maar dat de daden van die mannen geenszins overeenstemmen met hunne woorden. Ziehier nn een paar stanlkes om u van die liberale verdraagzaamheid te overtuigen. Zondag, 13 dezer, was Nederbrakel volop in feest ter gelegenheid der inhul diging van de vlag der Katholieke Jonge Wacht en afveertïgingen van Gent, Brussel. Ronsë, Audenaerde en Sotte- ghem waren er toegekomen. Toon de fanfaren van Sotteghem een concert gaven, konden een twintigtal liberalen hunne verdaagzaamheid niet •anger moester zij haalden uit een na bijzijnde koffiehuis stoelen, pintglazen en flesschen en sloegen ermede de mu ziekanten van het verhoog. De Katholieke Jonge Wach‘en van Audenaerde werden ontlrald op oenen regen van steunen; De liberalen achter- i volgden de katholieke jongelingen tot op de Kaai der statie en wicrpei d tui en uit van't statiegebouw en der vertrekkende treinen. Op vele plaatsen hadden bloe dige tooncelon plaatsen een 20tal katho lieken werden gekwetst; een jongeling bekwam messteken, een ander werd een been gebroken, enz. En dal al uit liberale verdraagzaam heid Maar 't zullen zeer waarschijnlijk, voor de liberale bladen de katholieke ongeh’ngcn zijn, die de verdraagzame liberalen zullen uitgedaagd hebben. Een ander feitDenzelfden dag vier d( n de liberale schoolpenning van Brus sel den verjaardag zijner stichting Op het banket werden er natuurlijk heil dronken uitgesproken In een dezer heil der <h'liken dank'e de heer Fischer en hij zegde onder andere Binnen cenige maanden zal het kle Om aan denltijd toenemende mededii ging hel h«otd té kunnen bieden en door zijn werk en ambacht non behoor lijk beslaati lu vunleti moet du werkman bekwamen zijn, Iwt is te zeggen, hij rm et op de hoi gte zijn van den hedemhiagschen vooruitgang Daartoe is er hij de loerende werklie den zekerlijk vlijt en mei’sligheid, maar ook eene liehonrlijie geleerdheid noodig, Ze zijn toch zoo schaars, de ongeleerdon, die door wilskracht en werkzaamheid alleen een ei varen werkmtw worden en bunnen toestand verluieren; 6i is daarenboven eene zeker» geestontwik keling noodig, 'T is om in deze noodzakelijkheid tc voorzien dat de leuken- en nijverheids scholen werden tot Mand geroepen, waar men de opkomende werklieden de Ken nissen nalileert, welke hun in Taanleeren i n u toelencn vim luitmeti stiel ot ambacht zoo nuttig, wtit zeg ik. zoo onmisbaar zijn om tol eene zekere vd'fiiak-hg te komen, De leurende amba hlsiieden moeten overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van eenige geleerdheid te bezitten ert binst deze wintermaanden de gunstige ge'egenheid waarnemen om met iever etl neersiigheid de leergnligeti'fl tie beroeps en teekriischoleh ie volgen, hetgeen hurt toch zooveel detigd doet. Dat de ouders ook. die zoo bezorgd zijn voor bet welzijn on bet bestaan van hunfie kinderen, ■■ischen dat hunne zonen die nuttige lossen volgen, eti indien zulks misschien een klein verlies in winning moest veroorzaken dat ze overdenken dat het weinige welke zij nu moeten misser,, later dubbel en dik zal ingewon- uen worden. Zells de bazeh en meesters, in plaats van soms bühne leergasten om onbedui dende redens van ueze scholen te doen at'blijven. hebben er zelf het grootste belang bij dat die jonge werkers zoo regelmatig mogelijk de lessen volgejif want dit zil krachtig bijdragen tot het vormen van leerzuchtige, bekwame en ieverige ambachtslieden. Dat alle belanghe benden dus mede helper) oin de opkomende ami achtslieden te overtuigen van liet nut en de nood zakelijkheid de leergangen van teeken- en nijverheidsscholen, van vak- en be- róepssciiolenzoo stipt mogelijk te volgen. Zoo zullen zij eenen grooten dienst be wijzen aan de leurende werklieden. SPAARZAAMHEID. In’t fameuze Schaerleek telt men 13 gemeentebe- dienden die te zarnen voor jaarwedde 44,000 fr opstrijken. In 1904 trokken die mannen bij hunne jaarwedde nog 3138 fr. voor t ijwerk; in 1905 de klei nigheid van 36,784 fr,; in 1906 haddert zij weèrom bij werk, zonder nogtans bij nachte te moeten werken, en ze trokken daarvoor de bagatelle van 44,084 fr. 50 en verleden jaar 38,098 fr. dat is al te zamen 122,105 fr. Een hunner, wiens jaarwedde 2800 fr. bedroeg, trok, zoo men zegt, in vier jaar 23,831 fr. Zegt nu nog dat de liberalen geen verstand hebben van met de gemeente gelden spaarzaam en profijtig om te gaan. Stoomkoffiórmidei ij, Appel- f 'Ciirue. 1 dat hel kiezing is hoort z?rs die denken dat zij het getal I n niet lu bben, waarop zij recht jm te ]iat gekln.’.gd. Iezcrslijs|en zijn nu herzien en •Ot 31 October door iedereen na- 'örden in liet Stadhuis. anvragen tol verandering moeten ’chepencollegio gestuurd worden OCTOBER. ’Hst dus on in lijds gezorgd, persoonlijk nazicht te vergemak- goven wij bier de bijzonders'e rden lot bet stemrecht vereischt. ezer te zijn voor de Kamer moet I MEI 18(19 ten volle 25 JAAR i; voor Senaat, Provincie en e. 30 JAAR. geschreven te zijn als kiezer voor er, den Senaat on de Provincie en op I JULI 1908, ton minste '^i jaar ten volle in de stad of le verblijven; voor de Gemeente er> minste driejaar. rechl op ééne bijtjevorgde stem. Gemcentekiczingerr, de kiezers volle 35 jimroud op I Mei 1909, I» of woduwaar met kinders, ten ^5 (rank persoonlijk» h lastingen Ie dan den Staa> in de gemeenten 'r dan 10,000 zielen; van 2000 ^'0 zielen, 10 tr iu de miudeie n 3 frank dt;'Cikiezingcn mor Kamer en ls deze belasting vastgesteld op 's,e o frank. 'I'istingen móeten bestaan voor P*mle jaar en voor 'l voorgaand». a,s werklieden ontlasten moeten 'l’,lgeii voor 1907 betaald hebben. ’Ie werklieden is bet voldoende eetl huis bewonen, welk voor ge- Sl-'nmen als belasbaar aangetee- I °Pvl» bclastingsrollen. ’fcht op ftn bijnevoeiide stem. "7e|s eigenaars, SEDERT I JI L! .ÏI' gronden ot huizen gevend» a'‘t,a^| inkomen van 48 fr.. 'd *nschrijving op bet Groothoek II lare schuld, ot van een renle- °P de Spaarkas gevende ten '''nen jaarlijkse!:»» intrest van en ^staande sedert I Juli 1906- 1 r.*r.< le. 'Ar •ij c- 189;' ZULKE SCHOLEN ZULK VOLK. Naar aanleiding der betooging, ver!. Zondag te Antwerpen ingericht ten gun ste van 't verplichtend en wereldlijk onderwijs, wordt door de Métropole de volgende treffende bestatiging gedaan Een oproep was bij deze gelegen heid onder de bevolking verspreid, oproep, welke de vorming van een aan zienlijken stoet der meeste liberale en socialistische maatschappijen voor ge volg had. Vele kartels in dezen stoet met talrij ke opschriften. Het eerste, vooraan in den stoet, was reeds eene korte samen vatting van a! de andere. Het luidde Zulke schoen, 3ulk volk. En om als een krans rond dezen zoo juisten grondregel te vlechten, vormden de socialisten in dichte rijen, in den stoel een opeengedrongen groep, voor afgegaan door eene tweede Louise Mi chel, dragende eene roodc vod. De goede socio’s, die bezig zijn hunne blauwe vrienden met huid en haar te verslinden, weten heel goed dat, indien zich hunne rangen meer en meer aan eensluiten, di< enkel geschiedt door de nieuwe jaarlijksche bijlreders gesproten uit. de liberale scholen /jtlkc scholen, zulk volk, dat is eene gouden spreuk die maar al te klaar cn te duidelijk werd bewaarheid. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG RIJVINQSFRIJS nw--.,-,-, Alle aflichen. bij ons gedrukt, worden EENS’bnvergeld cpge- ■lillS.-* nomen Oe aankondigingen voor Betgie en Buitentank (beide Vlaanderen uitgezonderd worden ontvangen door den Of-FlO’. DE PUBLtClTr.. Maedalenastraat, 46, te brussal. 41 - m.Iiuxcrag3tl».a» - ■‘*1 de winkels van VANDBR- gebrande koffi’s. ’t is verre -- MC

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1