65 JAARGANG. Nr. 40 r - wetten op de werk* hunne belasiin- 3- ’en i'.'hn brandpunten zijn van wetenschap, maken hebben, die een der beroepen uitoefe nen of uitgeoefend hebben, aangestipt in artikel 1!) van voormelde wet. Zij, die sedert 1 Juli 1907 eiget aarzijn van onroerende goederen, hebbende een kadastraal inkomen van minstens 150 fr. hebben recht als eigenaar op TWEE bij. gevoegde stemmen voor de Gemeente- Niemand kan meer dan 'DRIE stemmen hebben voor de Kamer en de Provincie noch meer dan VIER voor de Gemeente. van een der i.ten, op 12 voor Kamer en vaslgestcld op MOEILIJK. Zekerlijk is het zeer moeilijk zekere vogels ie leeren praten, maar 't schijnt dal ’t nog veel moeilijker is sommige vrouwen te leeren zwijgen. Zegepraal van ’t katholiek onderwijs. Alle jare wordt er een wedstrijd uitgej geven tusschen de verschdlige gestichten van middelbaar onderwijs van ons land. Aan di>n wedstrijd nemen deel de acht katholieke gepalronneerde collegien en aclii en twintig Atheneums en andere ge stichten van den Slaat. In West Vlaande ren zijn er drie zulke katholieke ge palronneerde collegien Kortrijk, Pope- ringhe en Thie'.t. Eh wel. onder die 36 deelnemende onderwijsgestichten bekomt het collegie van Kortryk de eerste plaats met 5B onderscheidingen. De tweede plaats is insgelijks toegekend aan een katholiek collegie, dit van Sint-Truiden. Op de vierde en vijfde plaats komen de katho lieke collegien van Poperinghe en lieren* thals. De acht gepatronneerde collegien be komen te zamen 285 onderscheidingen; de acht en twintig oflicieele onderwijs gestichten bekomen te samen slechts 404 onderscheidingen, hetgeen in evenredig heid van hun getal veel min is; want om nog maar gelijk te staan met onze col* legien zouden zij moeten 997 onderschei dingen bekomen. Ze zijn er nog verre van, zoo ge ziet. En onder al die onderscheidingen zijn grooi' n leels onze katholieke collegien met de eerprijzen en andere eersto prijzen weg. Het collegie van Herenthals alleen bekomt drie prijzen, waaronder een eereprijs. De zes. stadscollegien, die bijna al'cfit op cene bijzondere wijze beschermd en opgeholpen winden door liberale ge meentebesturen, welke overal liberale leeraars hebben doen benoemen zoo b. v. t; Thienen, Diest, Virton.,.,. en die volgens den liberalen blut, zoogezegde de eerlijke maar ♦immer gestichten uit te scholen. Aan u, lezers, van nu eons de vergelij king te maken tusschen de weerde van hot onderwijs in de katlipln ke collegien en in de officieelc gestichten. Deze vergelijking springt duidelijk in de oogen. HOE MOEDIG I Ondanks de toe gevingen van den Paus en misschien wel om reden van die toegevingen, hebben de vrijmetselaars gebruik gemaakt van de verjaring van de inneming van Rome, om hunne vijandschap legen den Paus lucht te geven. Maar alhoewel het Staats- en Stadsbestuur de vrijmetselaars in de hand werkte en aanmoedigde, zijn de betoogingen heel armzalig geweest. Zij hebben echter voldoende bewezen dat de Paus niet vrij is in Rome en de waar*- borgwet, die hem de koninklijke eer en de noodige bescherming daarvoor toe kent, in feite niet geëerbiedigd wordt om aan dweepzuchtige vrijmetselaars te believen der kiezing, om alzoo aan het volk EEN SCHIJN van voldoening te geven, doch niets is minder zeker» Wat moe' men daaruit besluiten Kan een mcnsch met gezond verstand nog langer zijn vertrouwen schenken aan eene partij, die zulke voorbeelden geef’? heden af staat het vast dat de radicale partij, dat moiftdcrachtig en samenhangend verbond, onmachtig is zijn eigen programma uit te werken, Zoo béoordeelen de socialisten hunne liberale vrienden van Frankrijk. En denkt niet dat onze Belgische li beralen beter zijn. 'Wanneer zij aan’t bewind waren be kommerden zij zich niet het minste om den toestand der werklieden, maar nu zouden zij met alle soorten van beloften afkonien. Doch ’t en zal niet pakken, want met beloften en rotte appelen kwetst men niemand. XX. Gewone aankondigingen per regel 20 et. Rechterlijke eerherstellingen per re-el Ir. I.O' Herhaalde aankondigingen, volgens ovi reenkomsi danig kale figuur met hun 21 benoe mingen. nevens de 285 benoemingen onzer acht katholieke gestichten. Ziedaar den uitslag van den Wedstrijd Ziedaar den uitslag en de gevolgtrekking, daaruit af te. lei den, is. zonneklaar. Doch niettegen staande die duidelijke en schitlerende zegepraal onzer katholieke collegien zullen .1-en rechtzinnige liberalen voort gaan met onze vrije J geven voor dompers* RIJWIELEN. Het beloop van den jaarlijkschen taks op de rijwielen met ëëue zaat wordt bepaald op vijf frank en op deze met meer dan ëëne zaat op acht frank, te rekenen van I Januari 1909. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHCMME-RÏCKASEÏS, Nieupoortslraat, 10, Veurne. Door vrienden beoordeeld. Gedurig en op alle tonen roemen onze liberalen op hunne liefde en genegen heid voor den minderen man. Moest men hunne ronkende woorden gelooven. zij zijn bezield met den edelmoedigsten iever om den zedelijken en stoffelijkt-n toestand der werklieden te verbeteren en hun alle soorten van voordeelige wet ten te schenken. HelaasWoorden en zijn geene doden, zegt bet spreekwoord en dit is maar al te waar. Uit de handel wijze der liberalen kunnen wij duidelijk genoeg bestaligen dat al hun geschrijf enkel grootsprekerij is en ijdele bciot ten, waardoor zij trachten de kiezers lot zich te trekken, maar welke zij nocit zouden ten uitvoer brengen. Overa waar zij meester zijn geven zij daar het klaarste bewijs van. Om maar een voorbeeld te nemen, in Frankrijk ook hebben die zoogezeide werkmansvrienden het bewind in han den, en ziehier wat het orgaan der Ilenegouwsche socialisten schrijft over die felle bestuurders Sedert lange jaren zijn de radikalen (dit is T Kartel.van.liberalen en socia listen), in Frankrijk aan T bewind,- en wat hebben zij verricht? Sedert 1899 met Waldeek-Rousseau, sedert 1992 met Coinbes of ten minste sedert Maart 1906 met Clemenceau blijven zij zonder op houden meester van den toestand. Dage lijks wordt hunne aangroeiende meer derheid met vreugde begroet. Zij heb ben dus het lol der arbeiders in handen, en wat hebben zij voor hen gedaan op economisch gebied Niet alleen kwam bij hen de ge dachte nooit op de schreeuwende on- rechtveerdigheden te herstellen welke onder de menschen bestaan; maar zij zijn zelfs onbekwaam de eenvoudigste her vormingen in te brengen uelke de meest beh udsgrzinde staatsbesturen sedert lang verwezen ijken. Wa.'.r zijn liunn i liedenpensioem n, waar gm op het inkomen o Sedert vraagstukken den Senaat! dat van I we minkt is. 1906 wachten deze twee eene oplossing van wege Trouwmis iedereen weet heden al het ontwer/i op de rkliedenpensioemm reeds zoo ver dut men het nog nauwelijks herkennen kan Misschien zullen zij eene poging in dezen zin doen op den vooravond Van Soorten. BLIJVENDE POSTEN TELEGRAAF. Het Staatsblad van Zaterdag deelt het volgende bericht mcè Van af 1 Novem ber 1908 is het verboden naar Belgische kantoren, telegraafliggende ofpost- liggendetelegrammen te verzenden, waarvan de bestemmeling enkel aange wezen is door letters of voornamen. Er blijft bovendien verboden zich telegram men te laten toezenden onder een verzon nen ot onechten naam. Bestemmelingen van telegraafliggende of postlig- gende telegrammen, moeten hunne identiteit bewijzen, wanneer de van dienst zijnde beambten hen niet kennen. de Stadfr. 5.00 et t,e Postfr. 6.00 '•f|1 afzonderlijk nummer 10 c. <n schrijft in bij den Drukker-L'itgever en in ^Posthiiroelcn ’•et in al de winkels vnn VANDER- ,^E S gebrande koffi’s. J verre Mfr Sioomkofiibrandeiij, Appel 'k'. té Veurne. KicRcrslijsten. Eiken keer dat het kiezing. is hoort n kiezers die denken dat zij het getal inmen niet lubben, waarop zij rccllt tóen. 1 Is dan te bat geklaagd. >e kiezerslijsten zijn nu hemen on gen tot 31 October door iedereen na ■en worden in liet Stadhuis. Ule aanvragen tot verandering moe en het Schepencollegie gestuurd worden t31 OCTOBER. fpgenast dus en in tijds gezorgd. m dit persoonlyk nazicht te vergemak- ijken geven wij bier de bijzonders e ;wa:i’Xn. tot het stemiecht vere.scht im ki.r/ r te zijn voor de Kamer moe i on I MEI 1809 'en volle 2o JAAR zijn; voor Senaat, Provincie en noontc 30 JAAR» m ingeschreven te zijn als kiezer voor Eamèr. den Senaat en de Provincie et men op I JULI 1908. ten minste en êjnjuar ten volle m de stal o neente verblijven;' voor de Gemeente iert (en minste diie jaai >b n( h( op ëëne bijgcv >cgdc stem. roordeGemeeniekiezingen, de kiezers Hen volle 35 jaaroud op I Mei IJ Hwd, of we luwaïr met kin'ers, nste 1 Irani, persoonlijke b lastingen talende «mi d.n Staat in de Pemeent^ n meer dan 10.000 zielen; van -00 ■10.000 zielen. 10 Ir in de mindere meenhui 5 trank. ^oor de verkiezingen uaat'is deze belasting n minste 5 frank. Oie belastingen moeten bestaan vo 'Jloopendejaarcn voor jt voorgaande. nietals Werklieden onilas n mot 5benMihcen;voor 1907 betaald hebben. Voorde werklieden is hot» voldoende 11?ij een huis bewonen, welk vooi ge etóe sommen als belasbaar aan_,e ec in<1 is. op de belaslingsrollen. ebb‘‘:t ook iccld op één bijgevoegdc kiezers eigenaars, SEDER 1- J0‘ van gronden of huizen gevendo ‘n kadastraal inkomen van 48 Ir.. 10 eene inschrijving ophètGrooin ropenbare schuld, of van c<111111 c f,,;kjb op Ji,. Spaarkas gevende ten *'n-Me eenen jaarlijkschen ,n’n’st pOfr. en bestaande §cdert IJmU «M; ebhcn r.chi op 2 bijgevoegde stemmen V be/mi. die alle twee de bovenge- <-il de v(jCii waaiden van huisvam i ^etaai .-.amen bezitten Zij, .je diagfg zijn vnn.cen 'i'h'iiia’s, 0| getuigschri ’eso,nd in artikel H der wet van i1;;' 1894. ^ij.dieceni-r vervuilen ot vervuld hebben, ‘i'-r ambten b« kleeden ei der openbare bedienfn bekleed WOENSDAG 7 OCTCBLR 1908. 'V/ih'-sr OU KO 1ST DIG-11ST Ö-S'KT affieben. bij ons gedrukt, worden EENS onvei cel I 'pt».*- nomen De aankondigingen 'vóór België en Rivi nl.tnd (beide Waande!erruitgezonderdworden ontvangen^ m<5r den O P l- E DE PIJB1 ICITE. Macdalcnastraat. 46. te tain th 11 11111 n 1 wm ^/wiiMmun iiïinn t j - h—«Jim.1* i -■ 1^3’SCSÏIiIjNriISrG-SI’K.IJS

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1