-1^1 De Sh, ell^r h *jk< V' Van Soort* Scherreivcff, o kerk en (.Lp rfjij mijden daarover. Bf ocdeiHjkhrifJ. van dat zij 'fit I i vnn VANDER- - gobrandA koffi's 'l i' 'fr Sloomkoffiuratidetij, Apptl 'raagt in al de winkel’ HEïDE’3 gebrand*k beste fcaikt te Vcurne de lag» re volksklas, den werkman te verin ffen en ook zijnen aardschen toe stand le verbeteren, dat is de taak der 'oor (]e Met de Een Men jjMoslbureelen.' StadIr. 5.00 Postfr 6 00 afzonderlijk nummer 10 c, schrijft in bij den Drukkcr-Uitgever en in ’O* I;ew' ^aldj rrne* franke, hongerlijdende, '"^keprd °r'0,n eiken noodlijdenden ONGELETTERDEN. Voor-;het jaar 1908 te't het arrondissement Brussel 468 ongeletterde lotelingm voor de stad Brussel zelf is het getal 105. VERSCHIJNENDE DEN V OENSDAG BIJ DE KINDERS EONHCMME-RYCKASEYS, Nieupoortslraat, 10. Veurne. Den noodlijdenden hulp te brengen, 4. Kerk en die heeft zij ook steeds vel- bracht. Zij heeft zieken weezen-, godshuizen gebouwd; zij heelt gasthuizen en nacht verblijven geopend zij heeft allerlei on Rechterlijke eerherstellingen per re.-e’ Ir. 10 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomt -j uns gedrukt, worden E'vNS otivsieel j p>i- - aanki ndiemeen ver Bctg'C en Hu t-n> >od en uitgezonderdi worden ontvangen door den O KI E Masda’eriastraat. 46, te Pru-scl. woord, en die mannen volgen hier t nkel ’t voorbeeld welk hun van booger band gegeven wordt. I En is te Schaerbeek alleen niet dat men kan scherreweg spelen; ’t schijnt dat sommige Fransche heerschappen ook I het middel gevonden hadden, c1 I Imnne bediening, schoone bijwinstjes derwijsgestichten in het leven geroepen. Altijd en floor alle ;mogelijke middels l oeit de Keik met de zede’ijkei n god - dienstige verheffing der minderen, ook hunmm stoffelijke^ welstand betracht en Gewrocht, want zij weet dat deze twee zaken onafscheid' aar te zimen gaan. Ook zal zij immer voort streven tot lotver- bete mg van de werkende klasse, omdat zij weet dat alle menschen broeders en zusters zijn, allen kinderen van éénen God. Heeds sedert jaren is door geheel de ’dieidershevolking eeno buitengewone •"■weging opgegaan. He gemeenzame bdang-’n behlmn in kuropa zooals elders tot eene arbeider s 't'reeniging gevoerd •let wachtwoord immers luidt'er- ^lering in lot der arbeiders. E’> "aar is een werkman, die niet met dat "oord zou instem en. Aan die werkmansbeweging blijft de k*rk niet onverschillig. Al hei goede dat dm beweging inbeet, VnaKt ook de Kerk, en dit heelt zij ya.i den beginne bloeiend. Toen de Verlosser op do narde ver- heen en toen zijne Kerk /M'‘ was de ellende der hg-re volkskia- St'n over hel algemeen tot haar lol'l1l,,‘ ^komen. •*e zwakke, dc arme, de kranke. c Hiwone mensch heeft het in het 1,111 nooit goed gehad; hij was de slaat 'an den sterke en machtige. 7-oo was in hel oude heidendom, 'er r*-Weg, du meerderheid der mensc ien s|avcn. Öie, welke macht hadden, beeldden *’Ch in dat slaven, wezens van lagere soort waren, •ton bestond geen enkel zieken-, ar n'e,‘- of dergelijk huis, waar het leed en ^ellende der menschen verzacht wor? den. '^elfs zulke menschen, die toen wijze goede geesten heetten, verklaarden toodelijden en bermhertigheid voor zwak- fiid en gebreken des karakters maar Jdden voor de armoede niets dan ver lotende en spottende woorden. Al de zwakken, en zelfs vrouw cn ynd. al de zieken cn noodlijdenden had- en geene betere hulp dan de dood. "aar de Kerk Christi heeft het aap der aarde vernieuwd, vooral bij ea armen kb inca man. t Maarlijk dat woordje des Ileilands h k 3t g‘j(len minsle gedaan hebt dat ebl gij mij gedaan heelt wondert? 'v istelijke naastenliefde bewerkt. a> verlossing, ook uit de aardschp ^nde, beduidt hel voor gansch het menschdom, dat in het heiden? °nder de voeten der machtigen en *n lag vertreden. aar de Kerk van Christus heeft kun- vatten cn vrij en ongehinderd daar is dan ook de slavernij n cn hare ellende; daar is de Ie tot den na ste en vooral tot hongerlijdende, Gedurig beweren dc liberalen in a! I hunne gazetten dat de katholieken hoego I naauid nit t bet minste verstand liebb-m I om een land of eene stad te bestieren, I maar enkel goed zijn om alles in last n en schulden te steken. Volgens hunnen gewonen bluf bezit- I lep onze liberaaltjes. den alleenhandel van bestierverstand; zij zijn de vrienden van licht en vooruitging, en hebben in I hel beheer van de openbare zaken, de I behen ’igheid en voorzichtigheid, die. I zoo zeggen zij toch, bij niemand anders le vinden is. Maar de ondervinding bewijst juist het tegenovergestelde. In aide bestieren I waar onze geuzen aan 't roer waren, za gen wij de schulden rap oploopen en de lasten verzwaren. De lastenbetalers van Schaerbeek ko men nu ook te ondervinden, hou wel hunne zaken beheerd werden door M. I Yandeputte, met zijne liberale cn socialis tische medebestuurders. Immers de gemeenteschuld dezer ge lukkige voorstad van Brussel, beloopt 54 millioen; of 675 fr. per inwoner pc algemeene schuld vnn Belgie be- I Ipopt 500 fr. per inwoner. I Niettemin houden de liberale gazetten niet op van roepen, dat het katholiek be- I stier, door dwaze uitgaven, het land I ten onderen brengt. Als het zoo is, wat moet men denken I van een iiberaal-socialist bestier, als dit I van Schaerbeek Voegt er dan nog hij dal de schuld van het land gewaarborgd idoor de weerde onzer ijzerwegen en bevaarbare vervoerwegen die genoeg opbrengen om den kroos der schuld en I de jaardoodiging te betalen, terwijl de I schuld van Schaerbeek door niets gedekt I wordt. Zoo ondervinden de gelukkige lastenbetalers van Schaerbeek, hoe zoet het is door liberalen bestierd te worden. Maar daarover zuilen onze liberale bla den geen woord reppen. De liberalen schreeuwen en schrijven zoo g-erne over hunne ingebeelde ver deel rheid in de rangen der katholieke partij. Doch mij dunkt dat die mannen zouden beter doen van som ijds cenen o -gslag te werper, in’t roode kamp en eens-te vertellen hoe’t zoo al gaat met de overeenkn:n<t bij hunne socialis tische cai teïbroeders. Sedert eenigen tijd van hier zit het hij de socialisten iud rdaad maar schuw; zij komen overeen onder elkander lijk kat ten ca honden. Dc duitsebe socialisten, die overhoop lagen en niet konden ’t akkoord geraken, zijn bijeen gekomen in een congres te Nuremberg. Er moest daar beraadslaagd worden om eene overeenkomst te vin den. Nu is’t congres gedaan, en de vrede... is verre te zoeken. Wel integendeel, de uits'ag is eene bepaalde scheuring. Duizende partijgenooten hebben zich af gescheiden. Te Florentie, in alie, was er over eenigj dagen ook c ngvs voorde roode broeders. De eene was voor de werk staking, de andere was er t<'g -n Van beide kanten wilde men h >ege- naaind van geene to»gev ng hooren T Begon dus met sch dden en verwijten en 't eindigde mei stampen en slaan. Uitslag van het congres wat blauwe oogen en gezwollen neuzen Vergelijkt dat nu eens bij onze katlio lieke vergaderingen, waar alles deftig cn eendraciiïig vergaat in 'ruchtbare be sprekingen. Maar dat zijn dan die socialisten die in naam der gélijkh-id en broedeilijkheid hunne leerstelsels voorhouden Broederlijkheid is voor hun goed op ’t papier, maar in werkelijkheid is het anders. En zeggen dat onze liberalen aan het volk zouden willen wijs maken dat zij gemakkelijk le zamen met die socialis ten zouden kunnen beslieren! Als die roode kopstukken voor hunne eigene partijg nooVm niets willen toe geven, ze zouden dan zeker voor onze liberaaltjes plooien? Het zou gaan zooals Anseele en andere chefs het voorzeiden de liberalen zou den mogen de roode vlag volgen en ..^n aan de socia listen; n*ï zouden deze laatslsn zijn die allés zouden te zeggen hebben en naar hunne goeste bestieren. Dat die mannen dan eerst beginnen met hunne eigene partipaken in orde te stellen en onder elkander overeen te komen vooraleer zich te willen het be stier van ’t land aantrekken. Ook zullen alle weldenkende burgers in ’t vervolg, zooals voordezen, wel zor gen dat dien 'ibaralen-socialistis;ht n boe hier builen blijven. om door -jop te doen. Zooals wij reeds dikwijls zegden heb ben eenige vereffVnaars der klooster goederen in Frankrijk de gelegenheid te baai genomen om een schoon daghuurtje te verdienen. Die mannen wisten hunne rekenings- kens zoodanig wel en behendig op 'e stellen, dal zij zelf met een schoon deel van den buil weggingen, en voor den Staat maar een kaal overschot meer lieten. Die pluimerij ging eindelijk zoo verre dat Clemenceau het noodig oordeelde daarover een onderzoek in fe stellen, hetwelk sebcone onthullingen aan den d: g brengt. M/Leconturier, de vereffenaar der goederen van de Congregatie der Augus tijnen te Mommelt ncy, trok, benevens zijn t eieloon van 4500 fr. nog 1613 fr. vror kosten van leizen en briefwisseling. Alzoo streek hij 10 per honderd op van de gansche weerde. Voor de Congregatie der Broeders van St. Joseph van Forchien, heeft die zelfde vereffenaar 1( 88 fr. GO g< trokken voor oeie'oon, waarbij nog 2503 Ir. 53 voor verdere onkosten. Daar kreeg hij 16 per honderd hetgeen de goed- ren o| brachten Die man kan het voorzeker daarvoor wel doen Een andere vereffenaar M Sabatié, ontving van de koppers vim een klooster gebouw eene som van 5499 fr. 35 die nergens op de rekening te vinden is. Op eene andere plaats had de vereffe naar Convers zich door de kóopers eene som van 24S7 fr. doenbetakn boven zijn eere'oon. Hij moest door den rechtbank gedwongen worden dit geld terug te geven ’t Schijnt dat zekere advokaten ook wel toe gerekend hebben. Zoo spreekt het verslag der onder zoekscommissie van eenen advokaat die i gpedwiilig gehoorzamen slechts éénen keer gepleit heeft cn listen l n *t «TJ-VÏ-1 - 10.000 fr. trok Dat is een kostelijke vogel. 1 Wie weet hoeveel zulke Irckken nog zullen aan den’dag komen Die mannen hebben dnar voorzeker de spreuk toegepast: Hebben hebb n en k ijncn is de kunst. En waarom zouden zij anders te werke gaan Als zij zien hoe de staat zelf schaam tJoos eer. onrechtveerdige hand slaat aan goederen en gebouwen, welke hem in 't geheel niet toebclioorsn; waarom zouden die bedienaars dan ook niet trach ten een deel te krijgen van dien buit? V orbeeld-n trekken, zegt bet spreek- Nr 42 WOENSDAG 21 OCTOBER IS08. Alle affichen, bij löJkL.-r nomen De (be.de Vlaanderc.. r>F. pijh icité. t I ICO 1STJDIOI 1STG-EIJST Gewone aankondigingen pt r-g'l 2d et.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1