WW" 65 J AAR JANG WOENdDAG 4 NOVEMBER 1908. IV' 44. D/i/VR7’ Ml /1.1N i Drukker-Uilgever Waren aanwezig Al de leden» eene Batig slot 12,383,04 i fr. 57 470,66 45,087,58 inbch'R.i.tvi Vo#r d« Stad Het de Post F-en afzonderlijk nummer Men schrijft in bij den alle postbureelen. VERSCHIJNENDE DEN V. OENSDAG BiJ DE KINDERS B0NH0MME-RYCKASEY8, Nieupoortitraat, 10. Veurne. GEMEENTERAAD VAN VEURNE. Zitting van 28 October 1908. om 5 ure namiddag. 24 49 145 191 fr. 5.10 fr. 6.00 10 en in 7 56? 44 Batig slot 7’ punt. Voorstel leaning Armbestuur. B) Rekening van het Weezengesticht Ontvangsten fr. 20,385,63 Uitgaven 12 816,19 van 3 leden dezer Commissie ten einde is; e weten dit van M. Jos. Cailliau, benoemd door den minister; van M. B. de Spot, benoemd door de Bestendige Afveerdiging; en van M» O. Verraes, be noemd door den Gemeenteraad. De uittredende leden zijn herkiesbaar. De heer voorzitter stelt voor onmid- dclijk bij geheime stemming ever te gaan tot de ti n duiding van kandidaten voor de 2 eerste plaats» n, en tot benoe ming van een lid voor de deide plaats. Deze stemmingen geven dün Volgen den uitslag. A) In vervanging van M. CiiHiau. M J. Cailliau wordt aan geduid tot eerste kandidaat, met algemeene stem inen. M. A. Valcke, ndvokant, wordt aange duid tot tweede kandidaat, insgelijks met nlgeriieene stemmen. R) In vervanging van M B. de Spnt. M R. de Spot wordt aangednid tot eerste kandidaat irmt tien stemmen tegen een gegeven aan M G Van Hee. M G. Van llee, wordt aangednid tot tweede kandidaat met lien sii'ntmeit tegen één gegeven aan M. Declerck. C. In vervanging van M. 0. Verraes. M. 0. Verraes wordt met tien stem men door den Gemeenteraad opnicuW voor eenen termijn van zes jaren lol lid der Commissie benoemd. Er was een wit briefje. De heer Voorzitter bevdelt liet opened der deuren. meisjes Ifi jongens l8 meisjes 28 Te znrneh 65 Do lijsten der kinders recht hebbende op kosteloos onderwijs, zulbm met de daartoe betrek hebbende stukken, aan de goedkeuring der Bestendige Afveer- d'ging onderworpen worden. 2’ Punt Slaa's Middelbare School. Begrotltng voor 14/09. Deze begiooting door de Besturende Commissie opgemaakl geeft geene aan leiding tot bemerking. Zij wordt door den Gemeenteraad goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven let som van fr. 25,760 10 ct. en zal aan de hoogere overheid tot goedkeuring ge zonden worden. 3'Punt. Afmhcs tutor. Verpachting van een perceel bedry/gras. Bij beraadslaging van 26 Oogst 1908, vraagt het armbestuur de toelating om een perceel bedrijfgrtis gelegen te Wul- teringhem. sectie D, u° I39, groot 88 aren 20 centiaren hetwelk in de laatste openbare verpachting bij gebrek aan voldoende aanbod niet toegewezen werd, uit ter hand te mogen vepachten aan Wackenier Jerome, landbouwer te Al- veringhem, mits eene jaarlijksche pacht som van 150 franken. Deze beraadslaging wordt door den Gemeenteraad goedgekeurd.- 4* Punt. Gedeeltelijke hernieuwing ran de Commissie der Toeken- en Nijver heidsschool Voorstelling van kandidaten I en b no ming .id. De raad vergadert in geheime zitting. Dé heer Voorzitter deelt mede dat met 31 December aanslaande bet mandaat Gewone aankondigingen per regel 20 ot. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. 5* punt. Algemeen plan i)dn lijns'e’- ling langs de Staatsbonen Het algemeen plan van lijnstelling langs deStaatsbanen op het grondgebied onzer stad 1"van Veurne naar Elsendammd 2’ van Veurne naar de Fransche grens te beginnen aan den Dij k-Be wester poort en 3* deel van den Zuidburg^eg. en weg van aan de Rozebrug langs de Nioupooil- vaart, door het Bestuur van Bruggen en Wegen opgemaakt, werd aan de goed keuring van den Gemeenteraad onder worpen. Geene tegenspraak tijdens het onder zoek van commodoen incomrn noch bij deszelfs sluiting tegen deze plannen gedaan zijnde, worden dezelve door den Gemeenteraad goedgekeurd. 6” punt. Godshuisenbestuur. - Rekening dienstjaar 1907. M. Pil, schcpeu, «amens de Commissie van financiën, geeft verslag over deze' rekening. Uit dit verslag blijkt dat op ontvang sten en uitgaven geene bijzondere be-* merkingen te maken rijn. Een i ge artikels zijn overschreden, maar deze o erschreding is ruimschoots Vergoed doof credieten van artikels waar overschot is. De rekeningen worden op voorstel van den heer Voorzitter, goedgekeurd zco volgt A) Rekening van het Gasthuis Ontvangsten Uitgaven De heer Voorzitter verklaart de zitting geop-nd. Hij doel lezing geven vim het verslag der vorige zitting hetwelk goed gekeurd wordt. 1'P111H; Kosfehos lager onderwijs-, i'asstclling der schüollijstcn voor hel jaar 190S-1909. M. de Snol, immens de, Commissie van onderwijs geelt verslag over deze lijsten» Na onderzoek en wijziging worden de lijsten der kinders recht hebbende op kosteloos onderwijs in e»‘tie der ge meente- of aangenrmiene scholen onzer stad voor het schooljaar 1908-1999, floor de Commissie vnsjgesteld ert door den Gemeenteraad aangenomen, a's volgt Gemeenteschool voor jongens hl meisjes Aangen school voor jongens ld. meisjes Te ziimen 409 Vervolgens worden ook nog bij gunst door den Gemeenteraad tot hei kosujloos onderwijs aanveerd, de kinders waarvan de ouders meer dan 15 fr. peismieele belastingen ten voordeele van den Slaat betalen. In de gemeenteschool voor jongens 4 ld. Aangenotuene school ld. &18rki te Veurne. 1 AAN DE PERSONEN VAN 1843, 1öw, le-ÖZ De menschen van 1843* 1844, 1845, die anders in de voor- iuv.. om het pensioen van 65 te kunnen trekken moeten in de Lijfrentkas 18 fr. gestort hebben. Die nog ten achter gebleven zijn, heb ben maar ld dagen tijd meer. Zij mogen tonder uits el hunnen naam aangeven en hunnen storting doen bij den heer Thers* sen, Schatbewaarder of bij Meester Ca trvsse Am., schrijver der pensioengilde. 2. AAN DE PERSONEN, GEBO REN VAN 1846 tot I860. Wij raden die personen aan, jaarlijks fe bcvfinnen van nu. ten minste 6 fr. in de Lijnent- gilde te storten, willen zij later aan een pensioen van 65 fr. kunnen geraken. 3 aaN DE PERSilNEN, GEBO REN NA I860. Deze kunnen nog ge makkelijk een betamelijk pensioen ver wen en. Maar niet meer uitgesteld I Vrceg begonnen is veel gewonnen! Er zijn reeds roml de duisend Vetirnaars, die een pensioen boekje hebben Er kun- tion er nog veel meer zijn; allen dus intijfls grzoig'l voor uwen ouden dag! ^rplichtcnd Onderwi js In hunne propaganda voor het in teren van het verplichtend onderwijs 1 U|,ven de liberalen geen gewag meer Jrakeu van hunne zoogezeiile onzijdig* 'Cholen, omdat rij van langs om meer 3ndervinden dat de ouders van geen reddeloos onderwijs willen hooren. 'u komen sommige blauwe bl.adjes :pCmende weg verklaren dat de libera* t,‘. met het gedwong' n schoo gaan, ,an de. huisvaders de volle vrijheid xou* laten voor h*t kiezen der school °'>r hunne kinders. in andere woor* |,!E dat zij tie gelijkstelling vragen van lie onderwijs geMichten. Nogtans de katholieken stellen niet i-t minste vertrouwen in deze huichc- 'nde beloften, en zij hebben er alle ic- l' n toe. Immers, overal waar de liberal» n afin 1 be wind zijn, zien wij In ner mm hciigen 'hijd voeren tegen'tkatholiek onderwijs. In al (]c steden door eene getiscbe’meer- 'c'lieid bestuurd, zien wij die manm.ri, naam der gelijkheid ('H) stelselmatig i!^ hulpgeld en ondersteuning weige- n nan de vrije scholen. n die mannen zouden dan al met ,f ns verdraagzamer worden en voor de r|jc scholen dezelfde rechten en vrijheid 'hildcn en eerbiedigen ais hunne gei<- ^nscholen Allons done. l(,n anderen, sommige blauwe en r ()de gazetten verraden hunne bedrie- ^’"l'jke inzichten over die gewaande fc'^ijkst» Hing der scholen. La Dernière Heine een ultra gen che orgaan, schrijft hier omtrent l’e Staat heelt geen ouderw ijs Ie on- /steunen dat beweert een vrij oh- der*ïjs te zijn. De eerste plicht dor liberalen en der ^alisten, als zij aan het roer komen, l0*'t zijn de wet op het onderwijs zóó 'eranderen dat de Staat volstrekt oinSter z’ï van ecn certificaat van capa- Sc|C1i *e We’Reren> dat niet door Staats- 'men wordt geleverd, schrijft La Finn L’bêrale; cfl‘> ^°°*t zullen wij aannemeh dat de i|J?lee*e school maar zooveel zou zijn \ri Vulsel der ontoereikendheid der afJesc^0°l- Nsioit zullen wij het willen is de fllcicelc school dc eenige «chiu voor 1 openbaar onderwijs gc- 1 ls> zegt Le Peuple. ^)ir?d?r hoever men die liberdc riJ en toegevendheid zou mogen ^tholieken, houdt een oog in 't zeiL '-Cr c "c''f der 10n verzwak», rlc dagen 'tla '111 .korter, de nacliten killiger. De vf:ir|,n. /‘jn hlool en eentoonig. de vogels Netvr *jnen CB a,s lraneI1 °'er de 'V‘ R ref 1 r natuur vallen de dorre hitide- i 1 de boomen. den der sombere dager» viert herk ook eene treurige, doch plechtigheid Allerzielendag, fcdag aan hare lijdend^ kimfc- mloop dei' goddeldJ/eh hivB niets vermogen om het aand»mken van dezen dag te vernietigen. Allerzielen! Wij gedenken in vurige gebeden onze geliefde do» den; Zij her leven in ons gemoed, de atgestoivoru-Ii met welke wij geleefd hebben. In ome herinnering zien wij onzs moeder, die zoo goed en zoo bezorgd was voor ons. die ons ve»-mwide tof het goeds en geleidde Op den kronkelenden weg des levens. Ah mocht die moeder nog een gebed noodig hebben, dat grb^d zal gestort worden door haar fi.'.nkl aar kind. Daar treedt nu vader voor den geest, kalm en rustig, ’t Is alsof wij nog zijne voorzichtige, inaar wijze jualgeving»m hoorden, zoo kostelijk als onmi-baar in onze kinder- en jong»dingsjar»n. Moest die vader nog schulden hebben hij God, het kind zal ze betalen zooveel het kan en in deze dagen «1 het veei en vurig bidden voor vad^r. Ze verschijnen ook in ons gemoed, grootmoeder, die ons zoo koesterde, en grootvader wiens lievelingen wij ware»; wij sien ze wéér, die broeders <-n zusters, die zijn heengegaan, die larnilieleden en vrienden, die wij gekerni en bemind hebben en nu van deze wereld niet meer zijn. Vele van dié dierbare wezens zietl nu met smeekend oog naar ons op; als arme en huipelooze weezen vragen zij onzen bijstand en vriendschap c:t ze zuchten om onze helpende bede. Dc zielen dier geliefde wezens zullen wij «iet vergelen en uit een dankbaar herte zal er over onze lippen eene vurige bede rollen, een gebed voor de zielen dss vagevuurs. Allerzielen! De dag der kinderlijke, vriendelijke en christene dankbaarheid. Wij vergeten U niet ouders, broeders en zusters, naastbestaanden en vrienden; wij verlaten u niet, wij kwijten voor u schuld ven dankbaarheid, wij bid den voor u opdat gij uit uw lijden moeide verlost en in de vreugde des hemels geleid worden. Pensioengilde «Zorgen voor Morgen» BËLANGRIJK BERICHT. AAN DE I I 1844, 1845. - - I U-,4, waarden zouden zijn M K Cl 4st - m. -u... Alle afficken, bij ons gedrukt, worden EENS onvergeld «pg«- A’k" nomen De aankondigingen voor Belgia «n Buitanjaad (be de VI ^anderen uitgezonderd; worden ontvangen door dan OFFICE DE PÜl.l.lCITÉ. Magdalenastraat, 46, té Hrussel. _lb_jjjiuiiiiiuwa—aa ■luiia^u 't ir~Tnm i.Miiïn~rrwnil,~—ll r.',8*-* 'n «I de wiek» Is van VANDER- ‘flDE’S gebrande koffi's, 'l i' re-re 'fr,esie Sioomkoffioiandeiij. Appel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1