65 JAARdAlsG WOENSDAG 11 NOVEMBER 1908. daden. an Soorten. N' 45 ff oorden en De Zonda;;» tisf. !)e Paus wijst op het dC' gevaar. DE hunnen Vraagt in al de winkels Linger te om in hem de liefde voor verschaft hem de als VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG nu KINDERS BONHCMME-RYCKASEÏg, Nieupoortstraai, 10. Veurne! volk dat de Zondag- i zijne gbdsdienst- beweikt tevens zijnen zedelijken voorspoed fr. ?:.oo fr 6.00 10 c. en in DÉ OUDERDOMSPENSIOENEN. Weet ge hoeveel ouderlingen jaarlijks het pensioen van 65, franken kosteloos van hfi^katholiek ministerie ontvangen Meer dan Wee honderd duttend Zulks maakt eene' som van millioen frank per jaar fn Frankrijk zijn dé'liberalen en socia listen meester van' het gouvernement. Welnu, die fameuze' werkmansvrienden geven geen huiven cent pensioen aan den* ouden werkman 20 et. Rechterlijke eerherstellingen per re.-e1 fr. 0 Herhaalde aankondigingen, volgens Overeenkom«i ft pogihgëh in om zich van de opvoeding der jeugd meester te maken. Dë vrij- ft denkers hopen dat zij gemakkelijk de jonge harten naar hunne gedacht il zullen kunheh Vormen en ze zulleii kuuneil buigen haar hunfieti wil. dam niets meer döeltrettehii kaïi zijfi om voor de htibgerlijkc maatschappij fc. t! ras van Uu'gers te beieiken zooals zij droomeiï Cr haar eert te geveri. liet is daarom dat zij in de Öpvoe ft ding en in bet onderwijs der kind ren geene dienaars der kerk wi ><-u del ft den, noch als bewakers, noch ais ft leeraars ft In Verschilllgë landefi reeds zijn zij ft erin gelukt, uitsluitend aan leekeh dé ft opvoeding def jeugd te doen toever- tróuwen, evenals geheel en gansch uit ft net Onderwijs der zedëieer de giöotë en heilige plichten jegens God te döen verbannen, ft 't Is juist zóó dat de Vrijdenkers en geuzen in l’elgie zullen te w< 'k paan; we zien het dagelijks vóór nze hogen; De Paus wijst op het gevaat ouders; lu Stert naar zijne stern Ptnsioengilde Zérgéft mr Morgenft prangt in al de winkels van VANDER- HEYDE’S gebrande kofli’s. ’l is verre beste. - S oomkofliDraoderij, Appel Dla' ki te Veui ne. Jn alle gewes’on zijn onze tegenstrevers dezelfde. Hunne ware plannen verduiken zij zorgvuldig; van alles wat zij gaan doen als zij meester geraken, daarover zwijgen ze zorgvuldig en van alles wat ze niet gaan doen daarvan spreken ze daarmede stemmen te; BELANGRIJK ÖERICHT. AAN D3 PERSONEN VAN 1843,1844,1845De inenschert mui 1843, 18'i4, 1845, die ahders in de voerwaarden zouden zijn om 't pensioen' tan 65fr.te kunnen trekken moeten in d» Lijfrentkas 18 fr. gestort hebben. Die nog ten achter gebleven zijn, heb ben maar 14 dagen tijd meer; Zij mögëri tonder uitstel hunnen naam aangeven en hunnen storting doen bij den heer Therssvn, Schatbewaarder of bij Meester CatixSse Am;, schrijver dér peh'sioert- gdde.’ o. aan DE PlftSONEN. GEBO REN VAN 1846 tot 1860. - Wij raderi die personen aar», jaarlijks te beginnen van nu, tert minste 6 fr. in dé Lijtrent- gildete storten, willen zij later aan een' pensioen V m 65 fr.- kunnen geraken 3. A\N DE PERSONEN, GEBO REN NA 1860. Deze kunnen nog ge makkelijk een betamelijk persioen ver werven Maar' niet meer ufitgesteld Vroeg begonnenjs veel gewonnen! Er zijn heeds rond de duitend Veurnaais, die een pensioénboekjë hebben Er kun nen er nog veel meer zijn; allen dus intijds gezorgd, voor ;uwcn ouden dag be wekelijksche rustdag is in zijden b' rsprong cene goddelijke instelling, 'mi af ’s mcnschen bestaan heeft de Schepper in zijne ondoorgrondelijke "ijsheid het onderhouden van penen ''ekelijksChen rustdag als een streng gebod vwtgeschreven. De Heer gunt orts zes dagen voör ons f,'gcu z.elven, maar Hij eischt dat wij *lvti zevenden dag alle werk staken, om Onze herten te verheffen tot Hem en zijnen heiligen dienst. Zes dagen hebben "ij om onze stoffelijke noodwendighe den te bezorgen en op te passen, maar °p dm zevenden dag zullen wij onze 1 om eens te werken aan van onze ver- i naar Gods even voor dewelke wij hier op aarde voor hiernamaals koopen en hunnen kuisch te doen, Welnu, de Engelsche werklieden geme ten en verdienen den naam, kloeke m behendige krachten te behouden, het geen ongetwijfeld eenen grooten invloed uitoefent op den bloei en voorspoed der Engelsche nijverheid. In landen daarentegen, waar het on derhouden der zondagrust niet wettelijk j vootgeschreven is, zijn de werklieden in i ’t algemeen ouden versiert n voor den tijd. Ook oefent bet onderhouden voor den zondag eenen heilzamen invloed uit op het bewaren en versterken van bet leven en den familiegeest onder het werkende volk. De arbeider en soms ook de bediende, die de gansche week vroeg en laat aan I ’t werk is, heeft enkel de feest- en zon dagen, om in rust en genoegen met zijne geliefde wezens door te brengen en daar te midden zijner huisgenoelen, ceus die zoete genegenheid te genieten van dezen, die hem zoo duurbaar zijn. Die wekelijksche vereeniging in den huiskring leurt den braven werkman op zij verlevendigt vrouw en kinders en gelegenheid zijne verheve plichten booid der familie te vervullen. Indien de dagelijksche eentoniglu id dvr gewone bezigheden niet dojr eeue gepaste rust onderbroken wordt, .ziet men weldra de verslandvermogens der werklieden verstompen; langzamerhand verflauwt, ja verdwijnt de zedelijkheid bij zulke mannen en moedeloosheid en misnoegen maken zich van hen meester. Integendeel, een v rust onderhoudt 'en plichten kwijl lichamelijken en en verwerft overvloedige zegeningen van den Hemel. XX. i zevenden dag zullen wij dagelijksche bezigheden staketa ti.indachtig te denken en t.; de dierbaarste belangen Lcvene ziel, geschapen i I e ld en Imt eeuwig geluk ti oert-n bewerken. Nut alleen onder godsdienstig oog punt, maar ook onder vele attdere oj- ciiti n beschouwd, is het onderhouden er zondagrust van het grootste belang. Iedereen die werkt heeft c-erte zekere rust noodig, die zijné krachten vernieuwt 611 hem in staatstelt teler en Linger te "•‘iken. De ondervinding heeft bewezen dat de htensch die zonder verpozen arbeidt, in opzichten spoedig versleten is, Ier- ">jl deze, die wekelijks eenen flag rust fpmiet, niet alleen langer leeft, maar ook ’ijn werk tot eenen vergevofderden OlJderdoni kan voortzetten. Zulks is ten anderen niet moeilijk Verstaan. Al wat leeft in de natuur heeft regel- ’’Wig tijdperken xan Kist noodig Zelfs 'Ie aarde en de hoornen moeten aan die "''l gehoorzamen cn rusten hlust den "’inter. mensch ook, het verhevensk- schep- ■’'i onder de levende wezens* wiens 11 l'aamsbouw de grout-te bezorgdheid Vfcruiscl)t, is aan die natuurwet onder 'Vf,fpcn en kan ze niet straffeloos over- t|,f‘den. l'-en gezond menseb zal op zes dagen ‘,°uveel en soms wele.-ns meer en beter 'V( rk afleggen dan iemand die göe n we- ’l’jkschen rustdag onderhoudt. Alzoo 'Matigen wij dal de landen, wiaar de Zondagrusl verplichtend is. hoogta klim- ,lei1 in voorspoed dan andere, wa ar de c8eling van arbeid en rust Mn d<? van den werkgever iA over- i'it alle stadsscholen moest t-erdwijneh en dal «r geen catëchismusles meer mocht gegeven worden. Van duurte der eelwan n en pachten eh van bouwen Van werkmanswoning) n wordt er niet meer gesproken terwijl de tasten overminderd blijven drukken op de Romeinen In Frankrijk spraken de gëuzen tol het 'olk: wij zullen kei k- en k’ons ergoe l aanslaan ten piofijtv .n deh Slant en dart geven wij aan den algdstoonlen werkman een pensioen van eenen frank daags. Er. zij stolen kerk-en kloostergoed: zij sloten de vrije scholen cn vë'delgden he*, vrije onderwijs waar zij kohden. En als zij daar eenige millioenen aan de kloosters ontstolen hadden om ze als drinkgeld te geven afin de framassons Cn hunne acliterloopers, bleven en blijven nog de pensioenen def oude werklieden in *t dak. Voordert (roost van ”t werk volk verhoogden de Wetgovcts bun eigen' pensioen lot 15,000 frank 't Pensioen van den werkman, dat zij niet geven, s'ond op hun kiespiogramma en't pensioen vah 15,000 frank dat zij Voor bun eigen zelven behouden en ge stemd hebben, stond op hün prog amine niet. In Engeland kwffh'iéh de liberalen op met Home Rule of zellbeslier van lei land, en met pei.sioenvoor de ouder lingen. Hel merkweerdigsfe dat zij tof n(f töë uilgemeien hebben is eene dubbele mis lukte poging om eene slechte schoolwet in te brengen,- iels waarvan men in hun ■- programma geen gewag miek.- Van Home Rule w voor lerlahd is ér geen spraak. Aart pensioen voor den ouden werkman, daar hebbeh zij den werkman trachten te paaien met eene ouweerdige kluchip m< n zal imn.efs 1 frank daags geven aan derr werkman op twee voorwaarden ten eerste dat 70 jaar oud wezë zeventig jazrr(??j en ten tweedemals eé geld genoeg ovër- sehiel om üat pensioen te betalen Kortom, ’l is óveral en altijd hetzelfde spel Men lokt de rat in de val meteen stukje vleesch, den vogel in hel net met t een kruimpje brood,- den viseh aan den haak met een worm. Dat stelsel.lukt regelmatig /net fatten vogels,- visschen de liberalen trachten dat stelsel toe tu passen op de kiezers, die zij als dompelaars aanschouwen en wij moeten bekennen dat zulk dom Stekel wcleens nog hikt in sommige lan den. Maar gelukkiglijk, wij wonen in Belgie en de Belgen- zijn de domste van de wereld niet bouwen, die' I -«a#a***r— Ziehiér hoe dé' Paus Pius X dé wer- kirïg der vrijmetselarij, besebrijtt- in zjfke’ van onderwijs «- De sek-W spant al fra/é’ k/Séttéfi en ze zorgvuldig niet gaan luid en stout om winnen^ In Rome vóór de gemeentekiezmjf herhaalde mr-n met oorverscheurend ge weld dat de fasten b; hoog de levens middelen te duur en de pachten te over dreven waren De liberalen gingen dat I alles veranderen en met het geld vmï <le’ stad werkmanswoningen aan lage prijzen aan den gerirtgen man zouden verpacht worden.- De kiezing kwam eh wierden gekozen, dank aan hunne be loften. En wat hebben do libb/alen ge daan Zij hebben gestemd- daf Wüfi’sbéel^ ,cgcling "'bekeur ^•den. Engeland, bij voorbeeld, Imogen I "C|k icden vrij over hunne zort lagen 'fikken en hebben daarenboven nog aterdag nami Idag o o hunne1 aa-n - ft Alle aflichén. bij ohti gedrukt, worden E/NS oinvtt geld p<e- Alk - nomen De .aankondiemgéri vn »r Beig’e en *<u'tcnhni (beide Vlaanderen^uitg' zondcrd worden on'vangen inor det-O Ft 'E DE PÜKLICtTE. '’«f>dal#*nastrdat. 46, ’e riis^el X’iXJ SQ Voor de Stad Met de Post Een afzonderlijk nummer Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever alle postbureolert. - ----- I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1