I r''®t I 65 JAAPJANG Nr 47. B WOENSDAG 25 NOVEMBER 1908. De Ceciliateesten bij de Melomanetï Dl ij le Jubelfeest. Onderwijs cn boosheid Vi 4 '"i.i VERf CHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DË EINDERS rCNHOMMF-EYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10. Veurne» M. Gewone aankondigingen per regel 20 cl. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 4.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. naar 't Collcgic eerie bijgelegen stad te verdienen gaf hij kinderen, want hij *ien van teren. datzelfde werk zette hij onvermoei* ter voort, wanneer Hij Kardinaal en ■''fiark van Venetian wierd. '^s Paus is Pius X hetgeen hij ge- is als Priester en als Bisschop. kloekmoedigheid, doch tevens met 'te zachtheid waaraan men niet weer kan tracht hij het doel welke zijne 16 November laatst vierde men te IT1P. onder eeuen ongemcenen vnlks- !'°op, de vijftigjarige priesterwijding I Z. H. Paus PiuS X. dier gelegenheid zullen wij ennen werpen over de verdienstelijke loop- ln van den eerbiedweerdigen Opper- 'der der Kerk leeds als kind, als misd’encr te Kiese '1de Jozef Sarto, de tegenwoordige ,s> de heilige roeping tot het priester- II in zijn hert ontslaan. Maar zijne Iers waren arm en 't viel hun moeilijk lastig om de kosten dier studiën te ‘ken, l°zeflrok alle dage 1 Castelli anco, zijn noenmaal >en ann jongere ritte uil door zijne bekwaamheid. Later in het Seminarie van Padua, wierf hij door zijn ininzamen inborst buitengewone heganldheden, de ach- g van leeraars en studenten. In 't jaar 1858 werd zijn vurigste nscli vervuld hij wierd priester. Van nu af stelde hij zich geheel en nsch ten dunste van God en de zielen, l’e Tombolo stichtte hij eene avond zooi, waar de jongelingen gretig de higc lessen van den ieverigen onder ster kwamen annhooren. Als pastor te Salzano trok hij, door ne buitengewone welsprekendheid, de Woners der omliggende parochiën n(l zijnen predikstoel. *te Bisschop van Trevis, oud gewor- n zijnde, riep den pastor van Salzano belast te hem zijn bisdom te bestieren. t jaar 1884 werd de E. II. Sarto 'boven tot Bisschop van Manlano. Daar zijn zielenievcr wonderen verricht. 'j was voor zijne geloovigen een ware '‘deling. .Niettegenstaande de drukke 1 Menigvuldige bezigheden van een °ei!ijk bestier ging hij in alle paro- zijn bisdom prediken en biecht 'l,ze aan vijst, te verwezentlijken In '"Date ojnnia in Christo t. t. Z. alles lerstellen in Christus. f,P onze dagen alles verslapt, alles - het aardsche, naar gelden en gemak en stoffelijk ver ptek. Met cn (j001. Christus, wil de r a"s Pius X de menschen uit bet stof |l'l‘chten, hij wil onze gedachten, onze eeCerteo veredelen, ons verkristelijken, ,(,ls heiligen, onze blikken naar hoogmaj ingpr. tiekken. Sursum Corda De Vonr de Stadfr. n.00 Siet de Pn.-tfr. 0 CO e,i afzonderlijk nummer Hl c. cn schiijft KI liii (;en Drnkker-l'ilgever en in posllmreeli n. De hepr Van den Bosch, a Ivokaat generaal bij het Beroepshof van Gent heeft eene hoogst belangrijke studie in druk Ihten verschijnen. Daarin lezen wij. >1 Men beeft hewemd dat het onder wijs rmiiigiijk den Godsdienst kan ver vangen ouder opzicht van opvoeding en als zedelijk behoedmiddel. En van daar komt ’t berucht spreek woord dat voor iedere school die men opent men een gevang zal sluiten Zuivere inbeelding, die dagelijks door de brutale feiten gelogenstraft wcrdl. Zekerlijk, het onderwijs is eene koste lijke gaaf voor d m mensch, aangezien het zijne krachten verdubbelt in den strijd voor het leven Maar de statistiek bewijst dal het onderwijs geen invloed uitoefent opgem! booswichten. Samen met het verspreiden van ’t onderwijs is het getal bonswirklen snngcgroeid. Het eenigste neike ijk vt-rwtuPis dat het getal ongeh tierde booswichten vroeger meerder was, terwijl nu getal der geleerde booswichten jaarlijks -lirnt. Overigens hoe kan men verwon*.erd zijn over deze vcrzedeüjkende onmacht van het onderwijs, in tegenwoordigheid der bedendaagseim gedacnten cn school- zaken, die, onder voorwendsel van on zijdigheid, van langs om m«er de op- vordcnde zending van den meesier inkorten 7 Als de schoei enkel voor doel heeft, atin fte kinders de letters, de spraakkunst, het cijferen en een weinig geschiedei is te loeren zulk een onder wijs kan op d« openbare zedelijkheid niet den minsten invloed uitoefenen. Misschien zelf zou men mogen ver klaren dat de vooruitgang van ’t onder wijs onrechtstreeks aanleiding gegeven heeft tot het vermenigvuldigen van de driftelijke schelmstukken, orn reden dat er nu méér menschen zijn, die sommige letierkundigewerken kunnen lezen wier invloed eene der bijzonderste oorzaken is van het aangrooien dier schelmstuk ken Zoo spreekt die hooggeleerde en hooggeplaatste schrijver en wij deelen volop zijn gedacht. Eene school waar niets anders dan onderwijs gegeven wordt is eene doorslechte school, een waar gevaar voor de kinders en voor de samenleving. Zulke scholen onzijdige scholen—- kunnen geene opvoeding verleenen aan de kinders opvoeding kan niet onzijdig zijp. En de opvoeding wordt van langs om weer onmisbaar, bijzonderlijk nu als wij al die slechte godde'ooze ot zede- losze schrijvers hunne one-rlijke voort brengsels de wereld in zien werpen en verspreiden. De schelmerij Wordt op- gehelderd, de ondeugd ward! bewie rookt, vuige moordenaars worden als helden opgehemeld, de deugd wordt bespot, het plichtgevoel wordt begekt in ga-etten. tijdschriften, vluchtschriften, "heaters en ’t is op deze tijden dat ge- wetenlooze kerels olie op het vuur zou den komen storten met unzy/iige scholen, waarin niet mag gelend worden dal er een God is die kwaad stra'l en goed locnt. vioc'ite 't voorbeeld van frankrijk, waar de schelmerij gedurig stijgt sedert de opkomst der gedwongen ontijdige school, aller oogen openen. -- Ste. Geciüa is eene heilige, die in de kunstwereld boog in eere slaat en wier maandag algemeen met veel luister en plechtigheid, 'm vovral met veel feest en gerucht wordt gevierd. Onze Koninklijke Fanfare De Melo- maneii speelt hier ook met ten nchb r en doet telken jare haar besten om het patroonfeest der gilde zoo luislerlijk en tczclfder tijde zoo aangenaam mogelijk te vieren. Zondag laatstleden, om 7 u. ‘s avonds, had bet gewoon mu iekaal feest plaats voor ie huisgezinnen der werkende le den en eerdeden der Maatschappij. Niettegenstaande bet stuur, regenach tig weder waren de leden zeer talrijk opgekoimm; de ruime zaal was prop- pensvol. Die prachtige kostuimen en sierlijke witte feestgewaden leverden een betooverend uitzicht en vervoerden ons om zoo te zeggen weder in een ver rukkend leest op cenen aangenomen zomerdag. Het Concert heef' onder alle opzich te» de talrijke toehoorders zekerlijk tin uiterste bevredigd en mag een echt prachtig avondfeest genoemd worden. De verschiliige stukken werden door de Muziekman schappij op eene juiste, echt meesterlijke wijze uitgevoerd. Het WillCmslicd door O c. Boels en les Croisés door E. Deneufbourg werden kunstig vertolkt. Vooral het schoon stuk llobert le Diable, door Meyerbeer, zoo aangrijpend en boeiend, vol moei lijke sctiakeeringen genoot bij de toe hoorders ongemeenen bijval er werd door een daverend handgeklap langdu rig toegejuicht. De solisten A. Bailleuil cn .1. Nowó hebben zich door hunne kundige uitvoe ring onderscheidt ti. De wakkere muziekanten halen eere van hun werk en wij bieden hun uit ganseber herte onze welgemeende ge- lukwenschen om die eervolle opvoe ring. Hier hebben wij meer dan ooit den dapperen vooruitgang moeten beslatigen, welke onze muziekgilde op het gebied der kunst heeft verwentiijkt en 't is te hopen dat de leden met evenveel iever en wils-kracht zullen voortwerken aan hunne eigene volmaking en de vei heffing en .den Jbloei onzer befaamde Maat schappij* Eene bijzondere hulde brengen tevens aan den bekwamen Bestuurd den Heer A. Wybo T Is het eers e avondfeest dat onder zijne leiding gege ven werd, en de fijneuitvoermg der verschillige stukken, waarin zeils de minste bijzonderheden nauv keurig w* den weergegeven, strekt hem grootelijks ter eere, en lietons toe zijn verheven muziekaal talent en z nen onvermoeiba- ren iever te béwon lerert. M>*t zulk eehen Chef aan ’t hoofd zal en moét het muziek hahinrlijk immer mee en meer groeien en bloeien. Ook mogen wij niet balab h eehê hoogst verdiende hulde te brengen aart de vreemde kunstenaars, die door hunne welwillrmle medewerking dit avond feest hehb’h ongehiisterdi Mevrouw VilnheilHé-Bunl, Cèi'slit 'prijk Van het koninklijk Conservatorium Van Brussel en professor vrtn zang te Oostende heeft ons met eanige sOlmonê liederen vergast. Vooral in dort zang Ilêeit rf Polo» os de Phil> >r paf Ambroise Tho mas kan zij hare buigzame stem ert baal Uitstekend zagerslalent laten bewonderen. Ook werd elke haréf uitvoeringen met ren daverend handgeklap en een aan houdend bisgeroep föeg*'juicht. MevfoinV VnnhCulle heelt zekerlijk d-'h grootsteil bijval genoten en wij koesteren de hoop dat wij, in ’t vervolg nög menigmaal haar knnstvol ta'ent zullen mogeh he groeten Vervolgens Was het de béurt vaii defl heer Edm. De Herdl, b-éraar 'an viool öan het konitiklijk Conservatorium vart Antwerpen. De Heer De Ik-rdt heelt hief reeds menige ferts'en dóór zijne ver- eorende medewerking opgeliiisterd; zijn hoog kunsttalent is algemeen gekend en gewaardeerd en telkens wordt hij bij zijn optreden luidruchtig toegejuicht Hij is een ware kunstenaar; bij hem treft men niet alleen die wondere be hendigheid der vingers aan, maar de zoete tonen die zijn .snaartuig ontvliegen strelen het oor en spreken tot ’t hert. In diep stilte luisterde iedereen met ge spannen aandacht en vol begeestering naar die verrukkende AndaMe du 2* Concerto par Vieuxtemps en de Aria van Back. Ook de andere stukken Hongtar- bche Dans en Maxurka van Wienauwski verwierven den grootsten bijval en dave rende toejuichingen vielen hem na elke uitvoering ten deel e Maar de boog kan niet altijd gespannen zijn en o,*» zulke ernstige en roerende stukken moest er zekerlijk ook een kluchte volgen, De heer Philibert Marien, van Mechelen» die in menige feesten reeds zijn talent van komiekzanger liet waardeeren, heeft ons ditmaal nogeens met eenige geestige liederen vergast. Zijne luimige houding en gebaren gepaard met een eigenaar- digen opschik hebben de toehoorders hertelijk doen lachen en elk lied werd met een donderend bisgeroep toegejüicht Volgens oude gewoonte moest hij, tol slot van rekening, natuurlijk nog eens hel stuk le Corbaau et le Renard voordragen, Al de vreemde kunstenaars hebben zidh uitnemend wei van hunne taak gekweten en wij sturen hun onze rechtzinnige ge- lukwenschen en dankbetuigingen. En hier mogen wij zekerlijk niet vet» geten de hulde van onze erkentelijkheid te bidden aan den heer Retain,- pianist, bij een Drukker-l'itgever I 2 i ->.2^r~23» B> !cr, A-A-jSTKO >JJ3 XO-lASTG-BISr 17f> Alle aflichen, bij ons gedrukt. worden EENS önvcrgeld opge- :':V r nometi he Aankondigingen vo*'r Belgis en Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderdworden ontvangen door den O 4 EICE DE PtDM.lCITE. Magdalenastraat. 46, tc Hrüsscl jffl?jRMna)fff3rS2BSE3ï<^SÉSÈiöBiS®i&ÊtóEÜSBBHB6MMffiEMl25 dioog IKJ’SCiaLR.IJ'VXU'GrtaJr'i-ij.Jrf nummer

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1