\‘w&/ 65 JAARJANG WOENSDAG 2 DECEMBER-1908. Nr 48. Schaan komediespel. De mannen van ’t Licht! ^uderdomspenfiiocnen. Cann in Galileo. De schuimers der K ’oosferjjoedoren. DE Drukker-Uitgever van aan 7WS. Bij alle omstandigheden vallen de socia listen hevig uil tegen de rijken en kapi talisten, wel te verstaan als deze katholiek zijn. De rijke katholieken zijn, volgens de rooden, de uitbuiters der werklieden; hun eigendom is diefstal en -ou moeten in getneene verdeeld worden. -V: -7 middelares m Zoon en armen en het kerk, doch ngeJukkiglijk nu Het eerste en grootste deelwit onzer tegenstrevers is onbetwistbaar het volk te vergoddeloozen door de goddelooze scholen. Het onderwijs mag niet godsdienstig zijn, omdat zij wel weten dat een chris ten mensch ter zelver tijde geen liberaal of socialist kan zijn. Sedert eeidg n tijd zijn de Staatsscho len voor hen niet maer geusch genoeg, en in liberale sV den gelijk Brussel, of liberale provinciën gelijk Henegouwen, worden er zuivere liberale goddelooze normaalscholen ingericht Als de Kaho leken scholen opriebten, het is met hun geld. Maar bij de liberalen gaat het anders Die mannen zijn mnar voorstanders van onderwijs als zij uil hunnen eigen zak niet moeten afdokken. Alzoo werden booger g-moemde scho len ingericht, niet met het geld der li beralen, maar met het geld uit de open bare kassen van stad en provincie. De lastenbelalers, zoowel katholieke als liberale, moeten dus de noodige kluiten leveren om die broeinesten van goddeloosheid te stichten en in gang te houden. 't Is alzoo gemakkelijk voor de libera len van-ook scholen te stichten zij blij ven zelf poolvast en gaan hij geheele handsvollen uit de openbare kas putten. En denkt niet dat die mannen met een Nogfans voor hun eigen zalven reden- earen die mannen geheel anders. Tot bewijs: Citoyen Grimard, socialis tische schepen van Brussel, bezit, be nevens zijne andere weerden, 150 aktien van Cockerill-Seraing, welke nu in de Beurs ’e Brussel veihandeld worden aan omstreeks 1700 fr. ieder, dat maakt, het rond sommeken van 255 duizend frank Dat heerschap heeft voorzeker de socia listische leerstelsels over de algemeens verdeeling der goederen reeds vergeten. Voor wat betreft hunne werkmans- liefde, die is ook zoo rechtzinnig ge meend. De rood.? Minister Vivinni in Frankrijk houdt hem liever bezig met de hemel lichten uit te dooven dan met het invoeren eener pensioenwet voor don ouden werkman. Meer nog. Over een paar weken is in den rooden Algemeenen Bond van den Arbeid te Parijs eene werkstaking tiilgebroken onder de letterzetters Die mannen eischen te vergeefs van hunne bazen zekere voor- deelen, welke deze nogtans in hunne bladen gedurig als rechtveerdig eischen l voor andere werklieden. De socialistische kopstukken vragen en beloven geheele dagen voor het werk volk alle soorten van voorrechten, welke zij aan hunne eigene mannen niet willen toestaan Ja. gansch het socialistisch programma is enkel bluf en beloften, een waar kome diespel, door eenige mannen op touw gezet, om langs den rug der werklieden aan vette postjes te geraken. len. Politieke vriendjes en achtcrloopers hebben in die zaken zekerlijk een kansje gevonden om een mooi stuiverken te verdienen. De cijfers van het verslag bewijzen zulks ten stelligste Op 31 December 1907 bleven nog 493 vereffeningen te doen Op dien zelfden datum beliepen de ontvangsten voor hel jaar 1907 tot de som van 25 millioen 574 duizend trank. Maar is er daar een maar bij. Die mannen, die de kloostergoederen aanslaan en verkoopen, kunnen toch al dat werk niet onverguld doen. Zoo hebben zij voor hun loon de klei nigheid van 17 millioen 215 duizend frank opgestreken, en laten bijgevolg slechts een zuiver overschot van 8 mil- lioen 359 duizend frank. Dit laatste gevoegd bij al de vorige ontvangsten, maakt een totaal van‘9 mii- hoen 859 duizend fr. We zijn dus nog verre van het milliard waarop de geuzen zoo roemden. Met de opbrengst der verkochte kloos tergoederen beloofden die volksmin- nende(ÜJ) bestuurders een pensioen aan de oude werklieden. Doch nu verklaren zij schaamteloos w?g dat ze daarvoor geen geld hebben. Intiisschen draaien eenige vereffenaars en advokaten ongestoord de mdiio-.mtjes in hunne beurs. Zoo ziet men een secretaris, de schrij ver van Mi'lerand, een sommeken van 69,924 fr, opstrijken voor zijn loon. De verslaggever zelf vindt sommige vergeldingen voor vereffenaars wel wat te overdreven, doch bij tracht die on- noozele schapen toch te verontschuldi gen, omdat zij door de uitoefening van bun ambt aan allerlei smaad en misken ning waren blootgesteld Voorzeker hebben dr; mannen door hun lastig werk de geldziekte op gedaan Zooals men duidelijk ziet, het Fransch j Goh vernemen l doet de oogen toe. om de schandige onreehtveerdigheid niet te zien en hunne handlangers gerust te laten den zak vullen. De kloosters waar men de hielp, de zieken verzorgde onderwijs verspreidde, zijn afgeschaft en geroofd, en de opbrengst dient om de beurze te vullen van eenige heertjes, die ermede goed, sier makei. Ziedaar de toepassing der leuze Vrij heid, Gelijkheid en Broederlijkheid. XX. Gewone aankondigingen per regel 20 cl. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.0(1 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst inschrijvingsprijs voor de Stadh. 5.00 Met do Postfr. 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den n~*Wor-Hiteever en in alle postbureelen. bede- idle.- wat aan Bij is er eene ■*i stal, t n b’oote - en naakte laartaftl, de Heilige Geheimnissen ge- VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ KINDERS B0NH0MME-RTCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. i stand houden aan d-- zoo altijd vernieuwende onkosten reeds bes'aande stichtingen '«Vaar de middels gevonden, .-om eene kerk teCana te bouwen In deze dringende omstandigheden roept Mgr Haggear de liefdadige hulp in der Vlamingen tot het stichten dier kerk. Er zullen 40,000 fr noodig zijn en een deel dier som is reeds gevonden. Alle giften worden met dank aanveerd in Secretariaat der Werken van Galdea te Pilthem (bii Thiel!) Nieuwstraat n. 6 r,ifigt in al de winkels van VANDER- 'EYDE’S gebrande koffi’s. ’t ts verre e heste Sioo-nkoffioranderij, Appel 13 f t le Veurne. Oe personen, zoowel de vrouwen als e mannen, geboren in het jaar 1843, Ie meunen recht te heb' en op het 'uderdomspensio<m van 65 fr. toegekend °or de wet van 10 Mei 1900, moeten in en loop dezer maand DECEMBER hunne -invraag in bel Stadhuis gaan doen. 'olgens de bepalingen der wet van *0O kunt.en degenen die geboren zijn 11 !813. slechts het pensioen genieten, •f5en zij persoonlijk minstens 18 fr, in e üjfrentkas gestort hebben. De aanvragers moeten dus bun rente- De uitslag hoekje of rentebrevet ten Stadhuize heid het fieded ragen. idvruchtige pelgrim naar 1 vierd worden, en dit nog door geloofs broeders, door roomsch-katholieke christenen van oo tersch kerkgebruik. Tot over ette'ijka jaren, waren deze laalsten weinig in getal Edoch, de toe stand komt merkelijk te verbeteren, dank bijzonderlijk aan den onverpoosde!) ijver van den hoogstverdienstelijken kerk voogd Z. D. H. Mgr. Gregorius flaggear. Te Cana zelf, st elde de onvermoeibare bissebop eenen eigen priester, die eilaas, na korte weken stierf. Ec-n nieuwe pastor werd belast met de diepbeproefde missie; scholen werden voorloopig geopend; in den omtrek werden nieuwe kerken gebouwd, God weet ten koste van hoeveel opofferingen g was, dat Zijne Ilcogweerdig heid het geluk bad menigvuldige ver dwaalde stamgenooten tot de Moederkerk van Roomen terug te brengen. Daaren boven heeft de beweging op godsdienstig eenen weldoenderi invloed uit- 1 op geheel de grieksch arabische bevolking van Galilea. Ten einde zijne edele pogingen te vol trekken, en de bestendigheid te verzeke ren van den reeds bekomen nilsla^, staat Mgr Haggear voorde noo ’zakelijk heid, te Cana eene behoorlijke kerk te bouwen van inlandsch kerkgebruik eene behoorlijke kerk, om de Ooster lingen aan te trekken, die behoefte heb ben aan uitwendige plechtigheid; eene kerk van inlandsch kerkgebruik,om voor de verdwaalden, die allen tol oostersch Uil het tweede verslag over de wer kingen bij de onteigening der klooster goederen kunnen wij nogeens duiifplijk bestatigen, dat de vei effen aars geenszins hun eigen zelven vergeten met* te dee- I gebied, geoefend het meer van Tibe- j een nederig dorpke, doch levendig toelacht zoo rijk in zaligende s merkweerdig nu on- j uer jodsdienstigen toestand Bier deed Jesus, op vraag zijner he iige Moeder, zijn eerste mirakel Te midden de armoedige dorpsplaats, vloeit nog he den de aloude bron, waar T water geput werd, door lijken wijn hofbeambte den Meester des Levens hidden om behoudenis voor eenen ster venden zoon; hier verwekte de godde lijke Lecraar twee zijner eerste zende lingen- Simon en Bartholomeus; van hier ging de faam uit zijner wonderkerken, door geheel den omtrek. Wat al zalvende gevoelen s wellen op •o het gemoed, bij het betreden van bevoorrechten boden Ter plaats waar de Machtige Maagd voor het eerst optrad als tusschen haren eeniggeborei “are aangenomene kinderen, b-E. ppt Franciscanen, die trouwe en onvermoeibare verdedigers en bewaar- <J(,rs der Heilige Plaatsen, een heiligdom dat tegelijk dienstig is a’s parochieker- ke voor de eenige katholieke xolge’in- g-n, Eene kaj.H ook stichtten zij, den II. “:,riholomeus ter eer. Verders ziet men le Cana eena ouderachtige 1.. ■ijk en schoon, oi.p. ‘I« schismatieken föebehoorend. Daarmede denken de meeste vaardets dan het uit is. voor bot in dit gezegend oord geldt chrisfene bidplaatsen. Toch neen. *ien ingang van het dorp afmoedige kamer, ot beter, een tusschen onzienlijke i” *nuren rond eene ongeschaafde Als de go Nazareth afdaalt fias, ontwaart hij Jat hem armoedig Cana van Gali'ei, gedenkenissenzoo n der oogpunt van gc_. zijn eerste mirakel T water geput >or *s Heeren almacht in smake- iin /eranderd; hier kwam een -- kerkgebruik behooren. d<m weg ter be kering te vergemakkelijken. De inlandsche natiën van het II Land, I zijn immers altijd vijandig gesteld jegens alles waf nieuw of uitbeemsch voorkomt; ze gelijken ons vlaamsche volk, dat ook geerne volgons voorouderlijke geplo- i gendheden geleid en door eigen stam- dien j genooten bestuurd wordt. Edoch, de l aartsbisschop van G.-.lilet, de armste der katholieke wereld, kan nu met de groot ste moeite - j. talrijke en bouwden de zijner - - »«rvn\v’P An dan i nieuwe t 11 —rfucgccmij'i ~n— AAKTKO ISI DiG-ING-E..; Alle affichen. bij ons gedrukt, worden EU'NS onvergel 1 •4uK. nomen De aankondigingen voor België en Ruitenjan (beide Vlaanderen uitgezonderd worden ontvangen doo«* den O- EICE DE PUM.ICITÉ. Maedalenas.raat, 46, te Brussel. --iigrwciw—- m |i ij 1 - - -• L

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1