De beste geldplaatsing, r X-- -V o lIpcwiE® 8®t. J WOENSDAG 9 DECEMBER 1908. Nr 49 ;L Welgekeffien1 Ouderdomspensioenen. z-L- 65 JAAÏ JANG Verdraagzaamheid. De onzijdige school. 31 DE - I die De De on- 5 i X0) wsj.vvV i maar zich in tijds trachten in regel le •stellen, want men zal geen pensioen VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG RIJ KINDERSBONHOKME-RYCKASEYS, Nieu poortstraat, 10. Veurne. fr. 5.00 fr. 6.00 10 c. en in Minister Hubert heeft over eenige da gen een wetsontwerp in de Ranier Beet hebben de plicht den godsdienst is elke is de beste, de zekerste en de meest winstgevende geldplaatsing? Waar x m s c h: bi J v: 'oor de Stad Met de Post Pen afzonderlijk nummer Men schrijft in bij den Drukker-L’itgever jdle postbureelen. 0e personen, zoowel de vrouwen als e mannen, geboren in het jaar 1843, >e mennen recht te hebben op het uderdomspensioen van 65 fr. toegekend °orde wet van 10 Mei 1900, moeten in ef) loop dezer maand DECEMBER hunne Bivraag in het Stadhuis gaan doen. Volgons de bepalingen der wet van ^00 kunr.cn degenen, die geboren zijn 1 1843, slechts hel pensioen genieten, lfiien zij persoonlijk minstens 18 fr, in lijfrentkas gestort hebben. De aanvragers moeten dus hun rente- )oekje of rentebrevet ten Stadhuize eded ragen. Van Soorten. VRIJWILLIGERS. De aanwervers van vrijwilligers mei premie hebben van het ministerie van oorlog hel bericht ontvangen dat geene vrijwilligers met premie dit jaar nog zullen aaiveerd worden. Dat bericht werd uitgeveerdigd op hel oogenblik dat de regeering g nseg gen gedaan in cene wettelijk erkende lijfrentgilde zijn vooich el'gj-t doordien zij grootere toelagen verwerven. I’e gelden gestort in de lijfrentkas zijn gewaarborgd door den Staat; daar om zijn en blijven zij immer in volstrekte zekerheid, even zeker en veilig als de kolossale g Idsommen, omtienl 1300 miljoen. gestort in de offlciee'e spaar kas. Er bestaat in ons land f»ene meer dere zekerheid dan de waarborg van Belgischen Slaat Te Loon wierden verleden week vijf officiers gesuaft. Ziehier hun schelm- rtuk. Die officiers waren op 8 November in burgeikieedij in de mis van 11 1/2 ure gegaan in de kathedraal. In de mis prak Mgr. Pèchenard, Bisschop van Soissors. en het ongeluk wilde dat die Bisschop prak over. de viijh-id l! Schiikkelijk, zoo ge ziet. Welnu, die officieis, die als eenvou dige burgets mis hoorden, moeien de boete b<t len voor dien bisschop die de onbeschoft!) stoutmoedigheid bedreet var, te durven prediken over de vrijheid. In dat gezegend land, dat het woord vrijheid ,in zijne leuze vqert, anag men daarover niet meer sprekénjnoch zelfs zulke taal met meer aanboo-en., De officiers hebben daar het recht niet meer van naar de mis te gaan, maar zij mogen ongestoord de vergadeiingen der framassonslogen bij wonen, waar men middelen beraamt om de vrijheid voor andersdenkenden aan kluisters ie te leggen. Ziedaar de toepassing van die schoone liberale verdraagzaamheid rente te verschaffen. I‘ keus de stortingen doen met vcorbe- horiden of afgestaan kapitaal; men is t ok vrij het treXk n van het pensioen vast te .’.feilt n op 5b. 60 of fiojaiigen ouderdom Het pensioen dat men jaarlijks, geheel rijn leton lang, van af 53. 60 ot 65ja- nngen ouderdom zal ontvangen, zal voor iedereen zijn in evenredigheid van ’t bedrag en tbijzondei lijk van den duur zijner stortingen die binst lange jaren rene zekere bijdrage zaFgeslOrt hebben, zal een hoof, pensioen trekken; dm weinig gesort heptt z<l weinig .trekken; die niets sioi t, zal later zitten piutiuóp niet ijdele handen Wie vroeg begint kan zich door k'eine jaarlijksclic stortingen, een schoon p n- sioen voor (h n ondeu dag verzekeren. De sommen gestort iliet AFGl-STAAN kapitaal winnen een g ooter rnsiocn omdat deze gelden vm-r altijd aan den Slaat blijven, en nooit nner terugkeeren, De sommen gestort met VGOJ4BEHOL'-- DEN kapitaal winnen eenminder pen siben, omdat zij de eigendom blijven van den fc'tortér na zijne dood worth n zij terugbidasld aan zijne erfgename n, of wel de stotter zelf,.eetis dat hij zijn vast gesteld pensioenjiiar heels bereikt, mag zijne gestorte gelden tciTgvragen. (n niettegenstaande dit, zijn levin lang z; n volle pensioen jaarlijks opstrijkan. Het voorbehouden kapbaa/ is nooit verloren, het wordt teruggegeven aan de erfgenamen of aan den stotter zelf,- doch hel pensioen zal betiekkelijk minder zijn. Hi t .afgestaan kapitaal 1> ijlt voor altijd weg, doch j.mliendeze spjtnrdor- zijn pensioenjaar bereikt, dan geniet I ij ten rijkere lijfrente?- K W 4® I i^pt >n al de winkels van VANDER- ‘>YöE'8 gebrande koffi’s. ’I is verre ■beste. Sioomkoffimantferij, Appel •8i'kt ie Veurne, ontvangt men voor zijn geld den hoog sten intrest, zonder eemg gevaar van verlies, zonder angst of bekommernis Eenen hoogen, zelfs eenen allèrhoog- sten intrest, cn tevens rene volstrekte zekerheid, rrct de waarborg van d- n Belgischm) Staat vindt nwn alleenlijk en ■uilsiuitelijk in de Lijfrentkas In België bestaan reeds o428'wcitehjk erkende lijlrmtgilden, ook ‘pensiocngil den genaamd, dewelke de pe d?torting< n van iedereen aanveerden. I- d< reen, aim ol rijk, mag in eerie dezer 5123 lijlrent- gilden zijn geld storten van at den miderdcm van 6 jaar, om zich eene lijf- Men mag volgens .1 1 gelegd ten voordeele van de personen, geboren in 1843, 44 en 43, die dus in 1909, 1910 en 1911 zullen reent hebben op het onderdoraspensióen van 65 fr. indien zij zich in de vereischte voor waarden bevinden. De wet van 1500 ap de ouderdoms pensioenen bepaalt dat de personen, ge boren in 1843, 1844 en 1845, eené som van 18 Ir. moesten storten, om hunne rechten op het ooder-lomspensioen te doen golden. Die 18 fr. mochten nie’ in eeris ge stort worden; zij moesten gestort wor den in drie vcrschilligo jaren. Alhoewel die voorwaarden niet al fa moeilijk waren om vervullen, zijn er nogtnns vele menschen, welke om de eene of andere teden die stortingen niet gedaan hebben. Inlusschen'is de tijd snel vervlogen en nu zijn'er velen var. de jaren 1843, 44 en 45, die het pensioen zouden be. g’eeren en hel beklagen de vereischte stortingen niet gedaan te hebben. Het is voor die menschen welke zich niet in tijds in regel stelden, dat. het wetsontwerp is neergelegd De belanghebbenden zullen opnieuw driejaren tijd krijgen om de voorge- schreven stortingen te doen en recht op pensioen te verkrijgen. Degene die in 1843 geboren zijn zul len waarschijnlijk de 18 H mogen stor ten in dénmaal, om seffens van het pen sioen te genieten. Dit«wetsvoorstel is voorzeker welge- kpmerr. bij iedereea die het lot der oude ■een rijk'ere hjlrenter - - werklieden.behertigt, en zal zonder den Iedereen blijft volstrekt vrij zijne jaar- minsten tegenstand gestemd worden. hjksclie stoiting te \ermeèïricien ot le Dal de belanghebbenden dan de ge- verminderen, ofnu gens met vombehon- legenheid niet meer laten voorbijgaan, j den dan eens met afgestaan kapitaal te storten, ja zeil naar beliefte fe sc!n;i!;kö- Icff of uit te scheiden voorzienige j..nn j ‘hebben eer m n gestort heeft. of voor altijd. Zijn pbnsióéu’is nooit verloren, doch is en blijft aïtij<ï in even redighfcid zijner gedane stortingen Men mag zelfs, wanneer en zooveel men vil. het xastgesield pensioen- jaar veranderen, en volgens keus nu eenige stortingen doen om een pen soen te trekken aan 55 jaar, dan eenige stortingen om aan 60 jaar, of aan 65 jaar een lijfrente te genieten. Destortin- Gewone aankondigingen per ri'g'i 20 ct. Rechterlijke eeruerstellingen per regel fr. 1.09 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. t> zeggen de goddclooze school moet daarvoor dienen, anders moet zij niet bestaan. En.voegt Hulin, ander? aniikotholiek er bij On» God te bestrijden, y’haren wij dat wij hpm met en kennen in de onzijdige school,... de re?t doen v:] la‘?i Oudrr«, hebt gij het nu vast, wat zij w Urn Wik gij uwe kinderen kristen opkweeken, werkt mede voor het be hoed der katholieke scholen. Wilt gij ze goddeloos opkweeken, stemt voot de liberalen, die u de ontij- goddefooze school wiltéii op- dringen. Kiest nu. De Action liberate Popu'aire, erne maatschappij waarvan kathol e<en deel- maken en die de framassonspoliltek van Clemenceau bestrijdt, had eene alge" meene veigadenng belegd te Patijj voor 6 December laatst. Do inrichters hadden aan de mp.it- schappij van ijzer nwe^eu den geh<ui- keiijken afslag v.sn halfgetd gevraagd. Sedeit lange jaren worden die reizen aan halfgeid loegestaan aan alle maat schappijen die de aanvraag doen. Maar minister Barthou heeft vei bod gegeven aan de maatschappijen van ijzerenwegen den gevtaagden afslag te geven, omdat de reizigers kaioten zijn. Do lib ralen en socialisten eiscuen de nijdige ctiooi. omdat zij wel overtuigd jn dot een onzijdig óndeiwijs niets 1 dan r> 1 »’ch' goddeloos onderwijs. Immers, 'an God met ‘pieken is tegen I od spieken en een onderwijzer d'e t'm d»> miA niet gaat, die doel de kin eree peinzen ik moe' naar de mis niet de meester gaat ook me’. Die cn>ijdighetd is niets dan gods- lpQsthaat met doekskens omwondin. 1a«r (och godsdiensthsa’ en nog ge 3ar'ijker omdat bij zoo schijnheilig is. Dat de liberalen liever recht voorde u'st spreken, en klaar hun gedacht ePgen wij willen geeno onzijdige cbool, maar een? goddeloozè school. Vele rechtzinnigcn hebben het beker d r' lachen de liberale en socialistische erduikers an menschenfoppers vierkant it. Z'ebier verklaringen van een.gen waarheid durfden zeggen Vrijmetselaar Lafontqine, sec. “zijige school is ONMOGELIJK. ^yard, anti-katholiek, Fransche school- I estuur IerEene onzijdige school dat de stommigheid zelf. Anseele verklaarde in volle Kamers De onzijdige scholen zijo broeinesten an socialisten. Vrijmetselaar Her.ri Maret Mglieid doet mij lachen. Met wié heuiil men den zot Van zekmo. zaken niet spreken, dat s “61 zelfde als die zaken loochenen. O zijdigbeid is een beestig woord.» >..r onzijd-'ge school willen zij hot ■bd opbrengt n in de diepste onwcieiid- 1 ’d nopens "God en Godsdienst. ®ocial'.it Lericolais en met hem al de eja’e en socialistische kopstukke;, an l9e! Frankrijk en Belgie zeggen viak- Wh ft le e ‘W si j - i j X, x. X _l ...i nil J a |- -T* - - - ...-«-«■ -.rwwww .-,»«■.■■■,, -in .w, X T. J. TM TIT re ®®'tW Alle afiiehen, bij ons gedrukt, worden EKNS önvergeld cpge- iük nomen De aankondigingen voor Belgie cn Buitenland (beide Vlaanderen uitgezonderd-) worden ontwngcn door den OFFICE DE PUBI.IC1TÉ. Magdalcnastraat, 46, té- Brussel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1