Naamfeest des Konings. hersergfeesteT biscuits parein Christen Rlaamsch l er bond. 1. üooröracbt met %tcbt* beelden over bet 1). 3Lanb, Foster’s X df. De Spaartnaat scha pp1] 1IUU1’ DOET LEVEX TE VEÜRXE. Algemeene 1 JO Aigemeen Depot L. 1. Akker, Rolter- 27 29 13 2 Be Gouverneur. RUZETTE te bekomen Al de leden van bet Vwrboud zullen er voorzeker aan hoeden deze aangename i en belangrijke vergadering bij te wonen. Rechterlijke kronijk. Zijn door de korrektionnele Recht bank van Veurne veroordeeld Zitting van 19 November. Reyen August, visscher te Adinkerke, Geryl Isidoor, visscher te Nieupoort, Zonaekein Adolfina, h- r rrgieraW te Nieupoort en Schockaert Sofie, werkster te Adinkerke, da eerste 1 riaaad en 26 fr of 8 dagen, voor slagen; de twee eerste elk 15 fr. of 3 dagen, voor dron kenschap; de derde 25 Ir. of 3 dagen en de vierde 15 Ir. of 3 dagen, voor be stellen van drank aan dronkaards. Vinck Albina, vrouw Reybroeck Me- dard, werkster te Nieupoort. 26 fr. of 8 dagen en 10 fr of 2 dagen, voor «dagen en beleedigingen. Vendewynckel Romaan, dienstknecht te Stavele, 30 fr of 10 dagen, voor ’i zingen van onzedig lied Rertmad Gaston, metser te Veurne, 1 maand en 26 fr. ot 8 dagen, voor be dreigingen. Op zondag. 20 dezer, oh 5 1/2 ure stipt namiddag zal het Christen Vlaatnsch Verbond alhier zijne jaarlijksche kerst- vergadering houden in het lokaal van Sint Joseph, voor de eereieden en ver kende leden van 't verbond en de leden van hun huisgezin boven de 15 jaar. P R O G R A M M A door E. H. BONTE. Bestuurder van Sint. Pietersgesticht te Blankenberghe. 2. Loting der prijzen van den KERSTBOOM. D genen, die te vergeefs reeds alle middelen beproefd hebben, zulltn mei ueiaiïg hel volgende lezen V.a.iaine G. Dehaerne, !0 Sctuttilaer- straal, te Yper, zegde ons den i'J Haart. 190 Sedert vier maanden leed ik aan inwendig speen, datmvj vreeseiijke jeu- kingen veroorzaakte; Ik ging moeilijk af. en wist met wal cr van mij ging ge worden Men raadde in| de lusters - alf aan, veikochite veurne bij M Ruyssen, apotheker, de eerste toepassingen ver lichten mij aanstonds, in mint er dan twee weken was ik van die pijnlijke aan do uilig verlost. Den 14 Mei i907, ’lis te zeggen meer dan 3 jaar tier, zegde Madame C De- hacrne, ik beb niets bij te voegen aan de verklaring, welke ik u vroeger deed en ik ben u nog altijd zeer dankbaar voor al hel goede dat die zait mij bracht, tooraleer de Foster’s Zalf te gebruiken, heb ik veel geleden, en sinds ik dit kost, baar middel loepast voeide ik nu ts inee. - lk verklaar het bovenstaande waar en veroorloof u het kenbaar le’make liet speen, eczema en andeie mm aiiiu doeningen veroorzaken eane vreesrigke 1 en teneerdrukkende kwelling, ’s Nachts wordt de slaap onderbroken, de zenu wen zijn aanhoudend opgehilst. He Fos ters Zalf stilt de prikkeling e* ontsteking voortkomende van de huidziekte ouder welke vormen zij zich ook voordoe’; Geef mij mr ren pintjr Mij een café, garcon. mij een cogm c enz; dit zijn de uitdiukkingen. die men geregell hoort in het welbekende talé Au Tigre Royal op den hoek der Carnotslraat en een der drukst bezochte cafés van Antwerpen* De eigenaar, de heer A. DE BlLISSCHER is een z< er beminnelijk man en stond ons dan ook volgaarne het onderhoud toe dat w ij vau hem verlang 'en. a Wij hebben geboord aldus vingen wij aan dat gij door de Abdijsiroop vau e-n hevige bronchitis genezen zijt, is dat zoo Met een jazeker 8, op eene krachtige wijze geuit. zooals alleen de echte Antwerpenaars dit. kunnen doen, bevestigde hij onze vraag, Toen wij la in vroegen of Hij mis cenige bijzonderheden wilde mededeelen, verleide hij ous let volgende 8 Gedurende geruimen tijd was ik lijdende aan bronchitis, die mij zoo ziek en lusteloos maakte, dat ik niet in staat was, mijne bezigheden te verrichten Het veergelijk hoesten dat ik deed, matte mij af en belemmerde mijn slaap Ik kon het soms zoo benauwd hebben dat ik dacht te zullen stikkenen ik werd bepaald levensmoed Daar er aan de zaak, zooals remplépanten had om aan al de vra gen te voldoen. Een paar maanden geleden, sprak men van den ondergang van het vrij- w il 'igerss’elsel; thans zijn er te veel vrij willigers. Daaruit blijkt dat men altijd vrijwil ligers met premie genoeg aou vinden, en meer vrijwilligers van beroep, indien men door allerlei plagerijen en buiten gewone strengheid de jongelingen niet afschrikle. dam. Hoofd Depot voor Belgie 0. de Beul, erkrijgb'iar bij te Veurne, Apotheken G. DUCLOS,2:l. Groot» Ooststraat H. RUYSSEN, G rooie 15, Markt, e» in ai'e got du apotheken. ■-7X; y.\-' w.sawrwyaL .<7 sacnirK De b» sturende Kommissie der Spa31' mnnischapi ij Koop doei l.even vesligd bij de weduwe S- ra fijn Reynaed, Hotel du Surd, laat weten aan alle 1Nr"( zittenen der stad, dat bet derde vijfjarig tijdvak einde neemt met I Januari w[1' -taaude. De ze l’de Kommissie heelt bl' sl'. uu «eR uicuvv verbond aan te g-1*1’1, iu hetzelfde lokaal en volgens gehjkc sta nd regels. Deze d e begeeren d'-el te maken '3° hel nieuw verbond won en vriendeltj verzocht zich te laten inschrijven'001 den 16 Januari aanstaande bij M. CAILLIAU, brouwer en Theod. Z0E1 rentenier te Veurne. EENE SCHOOLWET, Als er in Zwitserland eene wet gestemd wordt door de Kamers dan moet die wet nog eerst goedgekeurd worden door de kie zers. Stemt de meederheid er tegen, dan gaat, de wet de «cheurmatd in. Welnu de radikalen in Zwisterland hadden eene wet gestemd om het godj dieusloudervvijs in de scholen al te schaf fen De kiezers vverde» geroepen om hnn gedacht te zeggen ove* de nieuwe wet: en die goddelooze wet werd door HET VOLK vei worpen met eene meerderheid van 2000 stemnue. De huisvaders in Zwitserland oordèelen dat het Gods dienstig Underwijs noo ig is om de kinderen deftig op te kweekeM. al'e apothe kers. 3 Ir. 50 de doos ot 6 doozen voor 19 Ir of vrachtvrij per post: Éngelsche Apo'lieek van Ch. Reinere, Lange Nn uws:raat 57 Antwerpen. 50, Coudenbergsimat, Brussel. 1 - In 't belang uwer gezondheid eiscb de echte Fosters Zalt en weiger alle na- inuakselsen onderschui\ingen. V. k - Petit-Beurre De schoonste deugd vror den lib’real, O Hemel, heet verdraagzaamheid En wordt door hem alom gepreekt, Zoolang hij zucir in minderheid. De heer gouverneur baron Ruzclte heeft den volgenden omzendbrief aan de gemeentebesturen van West-Vlaandcien gezonden Brugge, den 30 November 1908. Mijne Hoeren, Dit jaar heeft ’s Konings naamfeest ter gelegenheid van do naasting vau Congo-Vrijstaat door Relgie, een buiten gewonen luister gehad Vooral in onze Provincie werden openbare betoogingen ingericht om den I dank der bevolking jegens den door- luchtigen stichter der 1 èlgische kolonie te betuigen. Ik hrb de eer gehad den Knning hel vaderlandsch betoogschrift te laten ge worden, dat mij te Brugge tijdens eene groolsche demonstratie behaudigd werd Zijne Majesteit heeft gewaardigd zij nen geheimschrijver last te geven mij zijnen dank te betuigen en mij te verzoe ken, om, te Brugge en do gehele Pre vincie door, te zeggen hoezeer Rij ge troffen is door de gevoelens ven Voraten- trouw die Hem bij deze gelegenheid be tuigd zijn geworden. Ik verhaast mij, MM. mij naar het verlangen van Zijne Majeeteit te hchik ken. Combalschuiving en smijtmg op vogelpik voor e**n koppel vette kieke[ ter herberg 't Sasje, hij Camille op Zondag 13 December Combatschuiviijg en smijting op vogelpik ter heiberg De Pannepoort’ J Bruno ierstraele, Zondag 13 Dcceinhe Eombalschtiving en smijting op 0 vogelpik, in dtn H'audeldrce/, bij J° Hendei yck, op Zondag 13 December. Combalschuiving en Bolling voorCGj vet konijn, ter herberg De llariert, Benjamin Desaever, langs den van Vcume naar Wulpen, op Zondag i December. Vic* Combalschuiving ter herberg van <ur David, op Zondag 20 December. Combalschuiving en Smijting OP L vogelpik, bij de wed’ Karei P’E Zondag 20 December. Combalschuiving en smijting vogelpik tér herberg van David oq waert, Duinkcrkstraal, op Zondag i December. Combalschuiving en smijting nlt leerlingen voor een koppel vette kiek' bij Alions lleughebaert, Vestenstr‘1 op Zondag 20 December. Combalschuiving en smijting np - vogelpik, ter herberg Au Pi’tH ^ari'\'r, Camille Steen, op Zondag 20 Decem Combat en Smijting voor een moren schouwgarnituur bij z’r op Cremer, 2 loten voor 15 eentifl>eD’ Zondag 20 December. Combalschuiving in de bij Henri Barrezceie-Bunsc, zond3» Decent i er. ^j, Combalschuiving en kaartparbh, r. Karei Canoo, op Kerstdag 25 Dec< I Combatsehuiving in de .[^r- bij Louis Saisoe, Kerstdag 25 Dece Combalschuiving cn smijting °P ^j vogelpik, ter herberg Sint Juin n l'inte, op 25 December (Ke Combalschuiving en smijting °P g, vogelpik, ter herberg De 7>al<n, Vandenberghe, op 25 December t* i das)- Combalschuiving ter *icr^cr^ji pr ANKER t ij Heron Loncke. °P eember Tweede Kerstdag. Combalschuiving en kaartp.Tft'j Hloem, hij de wed. SIX, op Z»r>aJ«- December. jfAl Combalschuiving en smijtinG °P b>j vogelpik, ter herberg Den August l.oones, Klaverstraat, op 27 December. Combalschuiving en smijting °P. vogelpik, ter herberg van H'1 vogliel (Koer), op Nieuwjaardag- Combatsehuiving en smijting °P „rfr. vogelpik, ter herberg De Bo er I ij de wed’ Dcnorme, op Nieuwja Combatsehuiving en boliii’g '°gcryl, koppel vette kiekens bij Kare in den Kelder, ep Nieuwjaardag- --- -- Gespaarzaainheidskrrng Vrije Burgers te <curne. Nummers der eerst aangekochte obli- galien Luening Gent 18'16. Reeks 2648 Num. 18849 21990 25470 Leening Brussel 1905. Reeks 133,221 Num. 10 Wie vrees heeft voor zijn huisplaag En 't lastig bedse. moeii Bi eng’ BEbivELAEM’S KXQU S mede, I bat zal het al vergoen. Het Schotltchip. De Zeevaat t- vereemging heelt Woensdag een uuricut ontvangen, meldend dal hel bchool.-ceip L’Avemr Ruit Nalal verialeu heeft uu.i thans op weg is naar Adelaide in Austia lie. baar zal de kapitein de bevelen unl vangen voor zijne nieuwe bestemming. Gebruikt Cibils in potten 6.75, l,<0, •_fió vóotw sausen. 13 kei winterhanden en voeten en alle I l’rijs per flesch van 230 grammen, huidaandoeningen De eerste Un-pas n,; I 2 franken; van 550 grammen, 4 fian- verlicht altijd en eene doos is g woohl.jk ken, en van 1,090 grammen, 7 franke», voldoende om eene l lijvendu genmiiig - Hue giooiere jlesch, hoe voordeeliger De Fosters Zall is verkrijgbaar bij 1 gij we t, ook li tel verbonden is, moest ik ’s morgens vroeg op en zat ik dan ineengedoken in het café en hoeslle zoo benauwd en verschrikkelijk, dat de ioge- rgasten medelijden met mij hadden. Een bij mij vertoevend handelsreiziger ,aadde n.ij dan hei rens met de Abdijsi roop te pro'«eren. Dtargeen enkel ge neesmiddel mij lot nog toe geholpei had, ik er eerlijk guegd weinig vertrou- Wi n in. Ik lu i mij echter bepraten cn schalt mij <e Abdijsiroop aan nit de apoiheek de lloet. Wat ik zeil niet ge loofd heb, is gebeurd door 5 flesschen Abdijsiroop ben in volkomen genezen Let op dal gij dezelde soort Abdijsi roop bekomt die de Heer de Duysscher gebruikt hoeft, deze alleen geneest en is kenbaar aan een roeden band om de flesh, waarop de handleekening van den A'gen.ecnen Agent L. I. Akker. Ro ter. dam, voorkomtalle andere is namaak en geneest nooit De Abdijsiroop, Kloostes Sancta Paulo voorkomt de lering, geneest bronchitis, verouderde en verwaarloosde verkoud heden, asthma, keelpijponistekintr, pleurs keelziekten, kinkhoest longontsteking, bloedbrakingen en bloedspuwingen, influenza en alle borst--en longiandoe- eczema, speen, boivonnigè waterpok- ningen. Prijs per flesch van 230 grammen. ken, en van 1,090 grammen, 7 franke». i dn» l'-irtrct vin den Heer l'P' UUUSSCHKR. 'er han-i getuid nn dm -hiibladverilaggcv er, die hem gcli.ii-jvi(.w.l hevtt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 2