s s I a - r 3" X a JQ w 66 koopen zware en langstammige Sparren op stam Uit ter hand te verkoopen een schoon gelegon WOONHUIS en Erve te Veurne,kunnende dienen voor her berg en alle andere nering nabij de Tramstatie. bericht. J IW EIEREN lï DEN B O O M E N OOGZIEKTEN j. MiTHoaE-vmEgiiE, 70 kooptn Eiken, Bereken en Elzen Taillie En 2 20 koopen Eiken en Bereken Taillie in htt Dambosch te Snelleghem. ESCEL8IOR verdwenen de grijze of witte haren teonemaal, zander gevaar belet tevena bel uit vellen I O F BERT JU LELKE, b| hare ouders, langs de Pannokalsijde. maakt bet peaclrt publiek kenbaar dat zij van beden td den stiel van k'eermaaksier voor eigene rekening tal uitoefenen. DC TIRKTOOa SE26ERS I chitnist t« Berlijn.) maakt onduidelijk fret h«ar brtuü, iPond o! lichtbruin. Wit- slee gewamborgl. DEURWAARDER BOUTEN, yiMseh/ioua’fi\iraat, N“ 99 tc Vturne. a fr. 53 d. Hij tei noopt ue gunst van itn eder k 4) Mdiutle ifvr, EipoM d’hygi M* O Huis van Vertrouwen 5ESTAANBE fi£êir.^T 1370. Joseph Coppens-Taiion VOERMAN bij de Nieupoortbrug ic Veurne, 3 20 3 00 2 80 3 «0 3 8* at den handel van KQT ,~~R:TXT EN GAZCOKS uilorlem in ‘l g üut en in 'l klein. L I B I - c X c ;;®n cr^vr»a<d bij J. ANTBONB- i rich to begeven Pasteibakker, to 6 andbouv cor (In u o c en Incrus Toiles cireos voor tafels 77 a s- fl a J .r ie L00. op en h'j ERNEST LOOTVOET. steenweg naar Neueaf- Na bij de Nuupoortbiug Ic Veurne, laat het publiek weien <tai hij van hedeu Rr.l Excelsior Lö- WINKEL v#n RRU10EN1ER8WAREN I heet; geopend. Boor de goede hoedanig heid zijmr waieh en de matigheid der prijzen, verhoopi bij de gunst zijner medeTiurgers te Zullen genieten. _i Dec. Cuvel.cr Eugenia, naaister, 42 j. 3 d. wed’ van Theofiel Claeys, Hospitaal. 3. Schmit Margaretho, 1 j. 2 m. 23 d. 1‘aviljoenstraat. 3. Schaut Joanna, ij. 2 Paviljtenstraat. 3. Ournez .Magdalena, I j. 5 in. 29 d. Noordstraat 3. helen Bertha. I j. 21 d. Pavi’joenstr. 5 Hermans Joanna, 3 j. 6 rn. 5 d. Minnestraat. Eng.'lsch-Zwi edsch landbouwcomice, "•'if;:m de eenige sukkursaal sedert v'-‘iscii.'i(|eiie j.uen in Belgie gevestigd vraagdt voor de omstreken van '*inne ernstigeii en bekwamen persoon, goed bekend met den Boerenstand, om *'joe verbeterde, uitgo'ez<ne Zaaihaver, Zaden en Plantaardappelen van recht- streekseben inv er, aan de landbouwers >e gaan verkoopen. Hel huis beveelt zich >'un voor zijn smeus handelen en zijne sclioone voorwaarden schrijven Firma PEASA.’flT.Y te Ichteghem, (bij Oostende). Door hare trouwe en spoedige bedie ning verhoopt «ij de gonst van eenieder ie gemeten. lij begeeft rich oik ten huize voor hétgeen barea stiel betreft. 'I’E PACHTEN" I Een sdmon RENTENIEKSIIUIS, in de floosendaelstrnnt. Tfr bevrBgw bij UAR/ë WYB0, te I 'unne. I n a own van den Notaris Emille Van Oaillie, TX KRIJGWK. ten verzoeke der Burgerlijke Godshuizen der stad Brugge in nakoming der wet van 19 December 1854, en met tus schenkomst van den gemachtigden Agent of Wachter van liet Bestuur van Wateren en Bosschen, in de Vlocthemveldbosschen te Zedelghem, Snclleghem en Aertrycke, op Dondardag 17 December 1908, om 1 ure namiddag, Zich te bevragen bij M. Azrócsr PIL, advokaat te Veurne, Aï^ietUe d't>r, Etposi'ou inietn.ïiin>.a)»» jiène ei de sinvctiiye dXt'ieiKie töttS. „aiaille ia^evt. Giim.l cniconrs in"-», national de Druidlcs If-M. Medaille É'ot. Etposition dtiTnpw. fttiUtruaaftxxte Wcühtlqytir, eii^(,s ihuil'iblem'nt et OfficMeto bmi* vm Vourne. Botermarkt, (per kilo). 9 December Hoogste ptijs «.nkrnftt »Mk« wo».,. I c. IHörticr-Vanhoutte, DUINKEUKSTaAAT TE V’EURNE, (<üeM b^l de Ifieuwe Brug). nu' ,^1.,, Brengt igr króris v^ri het publiek aan het haar. beden al eonen NIEUWEN Beide voonbienfselan vijs te bekomen o het htiis R0NSE JAW.Wk On.itsiraai taVenrne. BfMJW&flOIIOEfl TE KOOPER ge'egen langs de Brugsche haisjde* dicht bij de Statie te Veurne. Voor inlichtingen zich te wenden bij den heer Leopold De Bois, brouwer, Venrn». Katholieke Familie vraagt twee stille meisjes, v«n 17 tot 18 jaar, de eene voor keuken te leeren en alle werk te doen, de andere kunnende naaien, voor bovenmeid te helpen. Te schrijve» M. Nichard Afchain, N»31, CLOVISLAAN, Brussel. BUNGENLIJXEM STAID VAN VEURNE. 5 Decern. Game Joris, z. van Remi en Lams Alice. Vestenstraat. Dewitte Hendrik, z. van Hendrik e» Degans Lucia, Paviljoenstraat. 29 Nov. Debruyne Amaat, werkman, met Dehaete Clothildis fabriekwerkster, beide te Veurne 'ieit ysse Hendrik, stoker op dm St.nats- sjoorweg, te Nieupoort, rmt Creiner Julia, zonder beroep, te Veurne. I* Dr corni er. Develter Raphael, brou- 'v •rswrrkman ie Char’eroi, met Van- tbi'iirnoul .Maria, dienstmeid, te Schier- beek. Te bekomen bij Ganges Vanderlieyda on Zusters Veurne. Goede ktvhlitcii lijnkoeken, lijnmeei, lera’chide koeken, med. bloem, maïs enz alles aan de voordeeligstö ptijzen. MAGAZIJNEN op dm Apnelmarkien nan de IJperhriig gaïrt Hi j V< reecke vilder Vereer he Lnüis VriTsptke J. sïwchter NOORÜSTftAAT, TE VEURNE, om alle slacht van KALVERS voori ll"c‘m komende vtin p'ijs koeimn ui Bra j bandsche an inland^ohe rassen geringe pi ijs concuret» i? ónmogelijk i |pr. Ja Ja t Pft gel colli jk, en toch waar! Iedereen bevestig hei,{de Poeder va ^/iel IFtf Kruis verzachten oogeublikke I bijk en genezen spoedig al de tenuwziek 'ien smartelijke en veraebterde maand Utonden. sclele bootdpijn (migraine), liraaimgen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheten in de tanden, hart- j Biicpnifioen. slaaploosheid, gejaagdheid, tkenuwzwakie. vallende ziekte, zenuw aanvallen lij de vronwen (hysteue). {zwaarmoedigheid, stokken in de keel. LrhutJi; t'ame, fleiecijn, jicbt, enz. enz I>e wonderbare Poeders van het Wit K’uis veisietken de zenuwen; zij zijr jansch onschadelijk en missen nooi’ Bin uitwerksel. Prijs fr. 1 25 de doos; fr, J 25 de 3 doozen, ot de driedubbele doos, h. 6.25 de 6 doozen. of de zesdubbele doos Hoofddepot F. TÜYPAUS, apotheker, St. Nicolaas; alsook in alle goede apo ken des lands. M>dden Leegste Bieren p. M, ALLS Z’ kere on katfefnoio me hede voo.- het legjtvii framx u..t, I.tni»b<*UvJ, eto. guéns ihtail'iblenr nl enlrès peu de lemps p^r iVmploi du v da ÖrotaaiK) Dtposé au vl^u ae la In eu Imix paus Produii hrevi-lé, mploi CiCiin tnanddpar SM. les mépAeins. WoOt jrli^ra). c'o> i iïdza en fteiuirfrc, 75-74, Ayeüue Sehei'p'dsóie li: ngri, et eh venlepartnot. txigez signitnre El. VAN IIOÜTRIV. KANTOOR vjn DiNSDAt 22 DKCE0BER 1908 o n I ure naniidda.' d’tiiil'tode van L~.‘ lungs den pel Ie. Schoon? Koopdag van 50 K0OPEN Eiktn, Olmtn, Populi^rtn fa /Ibeelen DOCTMI iAFASL TAN OYK oogmeester «t toetende, geeft raadple- ging'-n te Veuree, Gf»oto Ooststraat, 7' »:;e Wowsdtge» van 8 tot 10 ure ’s mor gens. iubmjwu ■■s?«wmJCr»wiMwaJUUiJaa KJ*T" VOOR UWE Ficnochen rit Kerken weudi u bij AU«UCT LGROOY, wijnaftrrkker, herberg In de Weehtsaal, 5 oords-rjun, Veurne. Behaager^twikienler, Zuitóraat 42fe Veurns. Sp icklileit van fjilas'en In echle In end» hi» scheer wollen, g-waurliiugd mei plnkkende on altijd ,.rm<ikkelijk vo»r h<«i ven?laan. Zeegras rn Flocon» voor Bedden. MAhCUXA BEOftSN, ZK&R GfiZOND, ni<t knollend, en ziehier d»n de tachtt'e wollen bedden rn zeer goedkoop. QtJfciUSSPyS ia Plannen en MUonra, rn Duvel v or édredons. - Verdean van matrassen. COUriL en Damasten voor Bedden. Zeer groote keus van Meubelpaproren, Goedkoops en Rijke. Linrrustapapier en en vloeren. Tapijten, Garpetten, GEMAAKTE STOORS, Gordijnen, F Lamb'i-qaiax, Prangen, Embrassen, enz Groote kens van Tafelisapijt- n en brise bisen in guipuic en talie brodd en foijers aan alle prijzen. Gyeer en T-.pijrborsie'.*. K ps oku», galenen, enz. Kneaastol voer Linolr-ncis, Meubels ett Paiqnoflcn te cirwrm. Souris rnx*ps en g woon3, voor deuren en vcMtr rs Gemierde Stoelen, Zetels, Fauteuils, Canapés Sacs, Ar, b w, erz. Spiegels en Consolen. Mallen in Coco en strooi, C'F,villen in strnoi en <p maat. n-rgarnir-ren van S oelen, Z'tcls, Fauteuils en RESSORT- BAKTiïN. Ressorts, rrssorlkoörden, lode mriall qne. A.nnea ng van ai e werk, die de hehangerij b heft. u Verzorgd werk. Spéciale tulbn gouli]óen voor wiegen Je* en wi»gnkl“erdjns. I L SPOEDIGE EN TROUWE BEDIEMNG. - ZEER 1 X VOOR tSELIGE PRIJZEN. 4 p’ Bijzondere prijzen voor voor verkoopers «n timmerlieden. Te Pachten Een schoon en gerieflijk RENTE- NIERSI1UIS staande in de Nieuwslraat, N’ 2, te Veurne. Voor alle inlichtingen bij V. DE HAESE, P Veurne. Een Leerjwu (tot Imlfi omtrek) in het Bedellhesch te Zedelghem. Vergadering aan koop 1 en in do Blauwe Kroon, te Zedelghem. - o Maandag 28 December 1908, om 12 ure 's middags, D> het Groole Vloelhcnibosch te Snelle- ghern. Tergaüering aan koop 1 (Groole Vloel- nvmhosch) en in de Blauwe Kroen, to Zcde'g iem e» r is. 9 7777 >*<*^*?*‘ft 1 - ***■*■12- C O K L. CL CC -irrrtMLe. **•*- ÉN z 'i. VWtfoi i imitatie. SÜ r 2 05' f s. s» ar «ssanw» Li-.., 'tz witte er'jtavallan MIL ...J-...1.. '2 *.■'1 Geboorten HuwolljkBan.nkrndlglngen. J #?OKGF. Br.urifi. ill et Ji Istie Po da Vi et/ignt A trlooter. At Nlnien van l“70 tot 2"30 dikte. Lraiilanm gewone i 'JUVSUMMIW wo’di u VERKEfiUE. Zuideiraat, 41 te Veuns. X I’

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 3