y I 1 WOENSDAG 30 DECEMBER 1908. 65 JAARJANO Nr 52 Van Soorten. Drama Chris! i. Ingezonden. Onze Schuld. Rerk en de Werklieden, De vrouwen mojzeri stemincn. „•Zulke vértooningen smaken naar den stroomd om die buitengewone vei too KERSTDAG EN NIEUWJAAR. Me" VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG RIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10. Veurne. Een van den buiten. Op Kers dag en de twee vo'gonde da- I J naar den dieperik moeten, nangezien zij in evenredigheid wel tweemaal zcovee leenen. dt n zuilen i den befaamden kunstschilder A. Wybo. Eiken dag was er van stad en de om liggende gemeenten vee! voik toege- bekwanr.e liberalen bestuurd w&rden.'x j heit en waren in verrukking vei voord. .-Zulke vértonnineen snnken naar rl, kroos der stadsleenmgon moeten beta- trog om n0^< NIEUWJAARKAaRTJES. Jaarlijks word n, hoeft hel herinnerd, miiliormn zu-ke kaartjes verzonden wat aan bel p -stwezen verbazend veel vw>k g r ft. Wie v.enscht dat zijne kaartjes zoo snel mogelijk ter bestemming aankomen, s:eke zc niet in de kussen, maar gnv« ze in de (testkantoren af aan dc wink tien, j en wclin twee pakken, kruiselings met bindtouw ombonden hei e. ne beslaan de uil de kaartjes voor de stad el het poslkanlon, he. andere uil die voor e.ders. Hoogst vvenschc’ijk is het do postzegels in den rechter bovenhoek van hel adres le plakken. Het publiek gelieve ook, zoo moge’ijk, rond nieuwjaar, de verzending van pros pectussen, prijslijsten, omzendbrieven, enz. le staken Vo >r -le S ad<f- -’-M Met de PoH*r- 6.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drtikker-L'ilgever en in alle j ostburoeien. - -iz: Gewone aankondigingen p r r g -Oct. Ri chter ijke eerlierstellingen per re e! fr. I .Of) Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. En is geen waar Is juiste waar. ’t Is ineerdan waar. De vrouwen mogen stemmen en bovendien gekozen worden. Dat is afgedaan in de Kamers over ee»ige dagen tijdens de bespreking der "et op de Werkrechters- of Goedeman Via^tjt in a de wii kels vm VANDER- HEYSK’S gebrande kofl’s 'l is verre </e beste Stoo nkofiioranderij, Appel aim kt ir Vcui 11e Wij ontvingen Maandag laatst den volgenden brief, welke wij voigeerne mededeelen .Mijnheer de Uitgever, Namens d? vrienden van den buit, n die met mij, zondag namiddag, b- t Drama Christi hebben bijgewoond, verzoek ik u, als openbaren dank aan M. Wybo cn medehelpers deze teken ie willen opnemen Wij wisten wel dat M. W>. bo een eer ste kunstenaar was; doch wij hadden ons nooit aan zoo iels juist, hertroerend cn verheven durven verwachten. Al es was zoo wel wedergegeven, dat wij ons 2000 jaar achteruit dachten en schenen getuigen te zijn en te bewegen midden het Drama van J idcën cn Egyp- ten. Warmen dank nogmaals aan M. Wyb», maar ook een bijzonder woord voor den zang zoo meesterlijk bestierd door .11. God'deris cn zoo wel begeleid door M. Vanderstraele Als we die eenvoudige vlaamsche ge j zangen zoo zoeten juist hoard*, n uitvoe ren door die hèluere kinderstemmen; wij voelden waarlijk iets zalig in het ning bij te wonen Verleden jaar reeds had onze onver moeibare en talentvolle kunsten ar, als voorsmaak va» hetgeen wij nu genieten zouden, ons eenige beeldgroep* n aan-* gebmlen, waardoor hij de vleiendst bi- t'iiging n verwierf. Zoo h in-erd» c'l v ji-langfe n i iedereen se l irt wek m naar al hel geheimzinnig sebo me d it de o.- vering van hi t ti-ana C.hnsi b iloof.e, Ook durven wij voorzeker b'vestigen dat alleman ten uiterst» voldaan was over die begeesterend opvoermg. Die heerlijke en prachtige latere c'eil uit het 'even van hel Eind Jesin en dB H Maag 1 hebben alle vervvaili.i ig, allj inbeelding zelf ver overlroffn Twee en twintig wonderpract.tige lm melschrwie beeldgroepen zijn ons voor-» gesteld Wefke hetoèvercndu aantrek* kelijuheid in de tonneelverlooning Mei heiligen eer ind votg-n wij de voetstap pen van Maria die door hel gebergte trox em irare nicht E isabelh te bezoe ken. Vol bewondering staardpn wij op da landsch ippen waar de herders, met hunne ku Idea in T verschiet den Engels zagen verschijnen. Ontzagwekkend wa ren de wijzen u-t het Oosten die op hunnpeerd.m en kmneelen de .lorre zandwoestijnen doortrokk n om hunnen Verlosser en Heer te gaan zoeken. Daar hgl voor ernm o >gen hul g^heimvol lan 1 der mach g i'lia ao's v.m Egyplen m.’t zijne reu'.enpyramiden en ko'o salen Sphinx van Gtzch in de rots gebmle ld Welke rijkdom verders van we’g paste kleuren; welke k mrigheid in die on Ie k eeder lraclil van Palestina; welke stiptheid, welke puste nauwgezetheid n netlu zinnet tkhiid in stand en houding! En zoete zween van luilign eid en bo- vennntuurlijke aanlrekke'ijkheid omwas sende de gelaatstrekken van het godde lijk Kind en zijne Moeder, van Josep". en de g idsgez mten üch 1 hoe werd ons hert door wee en medelijden getroffen toen wij Maria en Joseph, arme menschen onmeêdoo- gend een onderkomen zagen weigeren, daar waar zelfs dc honden der rijken gretig toegelaten werden! Hoe werd ons de ziel ontroerd, toen wij later die be droefde Moeder en haren bruidegom met angsl op hot wezen, mei vrees en ia houding en gebaren zagen vragen aan de voorbijgangers waar hun verlo ren kind toch mocht gedoold zijn. En dan die onuitsprekelijke blijdschap der ouders, d - mosierliefde van Maria die d-eirste in den armen wil van haren geliefden Zoon bij de wedervinding in den tempel 1 Wie van de toeschouwers was niet in begeestering vervoerd bij de aanbid ding der Engelen boven Bethlehem’s stal eens zou van glorie schitteren de blin kende hemelsche geesten God de Vader het hei ig huisgezin die hemelsche stem m n, die het Adeslefideles aanhieven jn.’iwaï een hemel op aarde... en wij zwe.ifd'n in heme sche kringen. Ja, wij moeten openhertig bekennen dal he ons onmogelijk is al die h»t rlijk- heid en wondere pracht te boschrijvcn vai die opvolgende lafereolen. tintelende van leven en waarheid; men moei dat met eigene oogen zien, en bewonderen e» dan gevoelen, smaken en genieten. Uuze rechtzinnigste gclukwenschen aan den vernuftige» fijnvocienden kun stenaar Arthur Wybo die door deze vertooning zekerlijk eenen machtigne weet dat, wanneer Kerstmis op een vrij dag valt, he' dan toch toegelaten is vieescb te eten. Bij decreet der Congre gatie van hel Concillie, heeft de II. Vader voor gansch de wereld, oik toeg?lat°n vleesch te ete» op den aanstaanden Nieuwjaardag, dis op een vrijdag valt. nenraden De vrouwen hebben kiesrecht cn re zullen mogen de leden van het Werk- rechters'.nad helpen uitstéken. Ze zu leR eok mogtn kandidaat f kandidatesse, wat is’lzijn, ’t Spreekt van zelf dat ie om stemmer te zijn onderworpen zijn aan de voorwaarden die gesteld zijn aim dc mannen om ki z.er en g> kozenete zijn voor de IVerkn-ehlersraa I. Of dal nu goe 1 of s'echt is. zullen we niet zeggen, 'i Is een meuwke dat in de de eerste jaren de stemming voor den Werkn chieisraad vrij belangrijk zal maken Zrker cn va.-t is hel dit u het toekom Tide de kandidaten voor rkrechlersraad ferm op de tong» rij n. Mi.r we welen nu nog niet of di St i.aal den voorstel der Kamer za' aan- veerdrn. Uil zullen wij echter binnen ii t koite wrtfii. Wordt nu aan de vrouwen door de Senators liet ki sieclit verleent ol te n>< t, we vinden de zaak niet erg. Wordi n de vrouwen au stemmeis dan houdt alles zins In t deuntje op 7 is jiimmer d t‘ hel vreuwvolk enz. -- Sedert 2bjaar reeds roej en de livc ralcn dal de Staat te kort komt en dal de bankrott nakend is. Gedurig verwijten zijde katholieken dal deze te veel leenen cn dal hel land hier door naar de failliet gaat. Maar wanneer werd er meer geleend, onder bet liberaal bestuur of onder het katholiek? Dat. on c libera'en daar eens op ant woorden, maar ze zullen zwijgen, want ze zouden moeten bekennen dat hunne mannen tijdens hun bestuur telken jare veel meer moesten leenen dan de kaïho lieken sedert hun 25jarig behee? jaar I jksgeleend hebben. En niettegenstaande sloten de libera len elk, jaar hunne rekening met een te kort Om de dommigheid van die liberale beweringen zien duidelijk le laten heeft dc minister Liebaert eens samengeteld hoeveel de vier groole sleden; Brussel, Gent, Antwerpen en Luik geleen I heb ben die alle vier door de zoo vernuliige en 1 Het komt voor deze steden op 31 fr. i 38 ct. dat de inwoners per hoofd als j kruus Uül vu - en, terwijl het voor den staat maar 18 fr. l 67 ct. per hoofd is. Bijgevolg, als de regeering moet fail- i jiet maken omdat zij leent, zullen die vier liberale sleden, onder’t bestuur van hunne fijne koppen nog veel eerder gen had, in de groole zaal van St. J s ph alhier, de eerste opvoering plaats van het Drama Ch’isti met Ivcnde beeldgroepen, geschikt en bestuurd door Is 'l noodig te wijzen op de manier Waarop de katholieke Kerk het werk der werklieden verbeven ei veredeld heeft Het voorbreid van haren geddelijken Stichter zelf en van hare eerste opper hoofden toont het genoegzaam aan. Oriteibsar zijn daarbij de inrichtingen, de wetten dn zij doen annnemen heeft gedurende 2<J eeuwen om de vverkers- klaster Indp le komen, om dc verschil lende standen d-T maatschappij vreed zaam te doen ond-rlmg leven, om lus- schen de verschillende standen d j kris lelijke lieMc, dien machtigen en on- breekbaren band, te doen hmrschen. De wonderbare inrichtingen, die de Kerk gesticht heeft om de werkende klassen te bevoordeeligen, kwamen lot bun hoogste bloeipunt mol dc ambach ten en neringen der middeleeuwen. Ongelukkig werd het traagzaam en met geduld opgetrokken gebouw in de 18’eeuw door de akelige franschc om wen’cling omgevvorpen. En, iedereen kent cn weel welke schrikkelijke gevol gen het warm en zijn van die droeve omwenteling. Tegenwoordig nog werkt de Kerk met eene moederlijke bezorgdheid cn met taai geduld om de maatschappij te redden uil den afgrond waar ze naartoe gesleept wordt. Wie heeft daarover den prachtiger, wcreldbrief Denim Novaram van Leo XIII niet gelezen cn bestudeerd, dien brief waarin de Paus der werklie den niet zoo eel wijsheid dc redmidde len der bedreigde werkliedenklas be studeert en uiteenzet? Dc wcreldbrief schrijlt het kristelijk programma voor in zake van kriste ijke staathuishoudkunde, en dat programma doet eens te meer uitkomen welke noodlottige de gwolgen waren, en zijn moeten, van de baatzucht der franschc omwenteling, der liberale en socialistische th >or;cn die uit om die omwenteling geboren zijn. ’t is aldus dat het Pausdom, getrouw aan de overlevering der Kerk, optreedt als redder en bemiddelaar in da sociale twisten die nu nog zoo hevig woeden -- VS .7 I - V 1 •■Wlejvai.nniui-’uxMagJii mimwih ■rwi ffAlle atfichen, bii i,n* geJruk’L worden EENS onv;tp*;i- n-nmen l'c n 'iip.cn vo >r Beig e en PuitcnUnd (he.de X'l.iandci e»\uitt’ zon !e:d worden ontvangen doör den O b [CE l)E PUbLICITÉ, Magdqlcnasttaa»» 46, te Erussei. rfiww| >-y H''ï

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1908 | | pagina 1