4.' - Aan de jonge lieden. Van Soorten voorspoed. Steeds Vooruit 10 Januari 1912. 69 J aarg ang^ Woensdag i -! dan zal -Frankrijk zich f VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10. Veurpe, IMEMTALKM tien c, t!ii. o, ,rT.,.-,|m ‘!|j d Ge ts VAN CDlL'IE, Co l»lraa', K«»u>’«pfaere BEVROZEK HANDEN OF VOETEN. Men brandt mossenlscbelpen en voegt hij de assehe ervan zu vere olijfolie, Met de aldus bekomende zalf bestrijkt men de J^vrflzeu lichaamsdeelen. .0- HET WE.ER IN JANUAiy. Volgens den Ouden Generaal. weins voor spellingen voor December nogal juist jjijn uitgevallen, zal het nieuwe jaar aanvangen, zopa's bet oude eindigde, ’t is te zeggen regen, regen en nog re gen. Dat men oordeels. Van lot 8 Januari, mistachlig, groote Jroude; Van 9 lot 12 verzachting, stortregens; Van 13 tot 17, sneeuw, lichte vorst Van 18 t>t 22, legenachtig, ongezond tn aangenaam weer Van 23 lol 26, l ijna aanhoudt»d< regen Van 27 lot 31, fijne règeils noyil hevige koude en mist. Eenige oude remediekens voor onze jonge meisjes over 't kiezen van 'nen goeiën man, die hen in bravigheid door T leven leïrit. 1Een gild paard wordt up afal ver kocht. Niet ie veel loopen dus om uwen krul- lekop te laten zien of uwe schoone tour nure. Blijf thuis en Jielp moeder in 't plasschen en schuren, bij ’t naai- en stop werk en aan den kookpot, ge znlt er veel bij leeren dat voor uw toekomend huigezin het fosdamen* yan uw gelujc moet zijn. 2 Schijn bedripgt. Laat u niet bekoren door flinke irerkens en vleiende woorden, waat ,7. Se kooiie iel.ens tui ilfireii niet lang. Dat zijn al te maal dingen die een tijken meegaan; dal is streden en lekken lijk de katten tot dat de speleman van 4 dak is., dan komt de kat op de koorde •n Mieke zit in de miserie, meè ’nen man die zijn broek aan heur liefde vaagt. Och, lieve meisjes zijl toch piet te gouvy ep denk er dan toch aan dal haast spoed if zelden goed en dan, zooals ik hier vyaj honger al eens zegde, goede raad is duur, laat dus niet na, ipoesl. ge al eens een QOgj^ op z<j gezet lubben, wijze men- seben te raadplegen over eme zaak waar zooveel van afhangt want Trouwen /s geen kinderspel, Wie hel ondervond die weel het \vel en de menschen zeggen ook nog 'j’rouwen is houwen en men voegt er oog bij fin die ’l slecht doet zal eeuw dj rouwen. Ge rnoogt nu niet meenen lemind.e Eva’skinderen, dat wij zoo naiet zijn te gelooven dat alle meisjes en jongens paar dep raad var. grootvader zaliger uistéren zulle neen, wij hebben meer ondervinding en van grootvader hoofden wij ook dikwijls zeggen De liefde is blind en de hoer kuste zijn kalf door /en doornhaag. Toch roepen wij app a'le jenge lieden die .luisteren willen 7 Is te laai de put gevuld als 't half verdionken is. Opgepust opgepast met geen vuur gespeeld droog stroo brand} gemak- kehjk en, zooals ’t onze brave en wijze pastoor dikwijls van op zijnen pr< dik- stoel zegt Water en vuur op hun'eigen, ’.t zijn twee goeie en nuttige elementen, maar mengt ze met malkaar, ’t is mod der. vuile modder. We zuilen er nu voor vandaag een kruisken over maken en sluiten met den inschbijVi:nöSfSIJS. nn <lc S.ad r' fOH i-vn afzonderlijk nummer - Men schrijft m bij dep Drukker-lhtgevpr ei) postbureelen. raad Jonge-.s, meisjes, vroeg of laat Meent g’uw roep in d’huvyelijkstaat, Ziet goed dat ge uit uw oogen ziet. Want later en helpt weenen niet l AFDOEND ANTWOORD. - Het lil. F raai Journal de Charleroi is er tegeu. dat het ziekenhuis te Charleroi door kloosterlingen bediend wordt. Zij doen niet genoeg voor het geld dat zij ont vangen, en daarop) ware T beter dat er leekenvcrpl.eegsters kwamen durft liet drukker). De Raa i van Beheer vao dit zieken huis echter, zelf liberaal, heeft het blad uitvoerig geantwoord. Hij wijst er op dpi de zusters één uur per week vrij hebben vooreen wandeling, acht dagea oer jaar vacantie, en dal haar klooster daarvoor 200 frank per jaar ontvangt. Zouden liberale verpleegsters mindir kosten en meer doen Y Het Bestuur wijst er schertsend op dat het blad hel klooster beschuldigt zich met die ppar honderd frank te verrijken. r De NIEUWE POSTZEGELS. Het js toekomende maand dal de nieuw post zegels, met de L>eeldlenis van koning Albert, in omloop zullen gebraeht wor den De eerste afdrukken zullen aan de koninklijke prinsen aangeboden worden, die onlangs nog gevraagd hebben wan neer zij hunne verzameling zullen kun: nen verrijken met de «postzegels mal hel portret van bunpen vpd.er onzer zoogezegde Republiek ,doot j Z'jh spoorweg 1 s'aan. getrouwe onderdanen van •■ing Albert zijn waarlijk burgers monarcl.ieken vorm j-* 'A*j (Franschen) zijn laten van een Nieuw slacb, welke men weldra zal moeten kleeden, geleiden en voeden u>td. n sclwtel van den socialistische/! Staat. W.a.nneer I*1' Vfiois|.(ii.(| welke <n Belgie ln-r-rschl 0 algemeen erkend en is z)0 uil dal vreemde staatslieden bet "''•iiligt.i! en er bolde aan brengen 1,0 heer Jules Roche, gewezen repu- p1''''i>s»-|;e Minister van financiën in y,r:i,,k,ijk heeft in hel Rulletijn der Commerce el de l'lndustrie op 11 'ooi spoed gewezen en er huid* gracht. s |,p oorzaken waarom in Belgie voor- f^'ikrijk tegenspoed heer- 1 z'jn volgens hem de volgende w b Re voornaamste en overheerschende ",|,z-'1.'ik is dat hel monarchieke Belgie Eenmaal vrijer is dan het republikein- I 6' sc’ne Frankrijk -De Belgische burger voelt en wftl ’^l hij vrij is en m-ester van zie i.ze v«n; hij denkt niet aan anderen, van den morgend tot dan avond 'aan den meier, den onderprefekt, den prefekt dep minister. Hij wordt niet elk-oogen- blik weêrhouden vfirhind'-rd n m r barnd. .door eene machtiging 11 1 I moet verkrijgen ol r eu verbod dal b'J moet eerbiedigen. Hij is gewaarborgd 11 'n zijne rechten, en zijne vrijheid A "’i.tten van eene instelling» "aii'a "de vrijheidsge indhcld, de j landij van het Bestuur on den btaa 'an beschaamd a evengroot weten te maken als Belgie Zoo schrijft de heer Roche en wij mogen onbetwist er een pluimje om op onzen hoed steken. Het.bewijst immers dat wij in Belgie in volle vryhcid leven terwijl in Frank rijk dwingelandij en slavernij woeden. En onze roode en blauwe .eartellisten zeggen dat Frankrijk ons voorbeelden geeft die hier d-enep nageleeld te wor den. Dus moesten onze roode en blauwe vijanden in Juni aanst. zegepralen, wel dra .ouden hier, even als in Frankrijk, dwingelandij en slavernij woeden. Maar of die zegepraal zoogemakke- /iik zal gewonnen worden dat betwjj- fe'en wij. ’t Kiezerskorps zal klaar zien n de roode blauwe en groene cartelis- b ii naar den wcérlichl helpen tot behoud en v. rzekering van den thans heersehen den voorspoed, algemeens welvaart en onze vrijheden M- j! zegt o, men zegt zooveel dut onze partij verouderd Is, .dat zij haar progratn heeft uitgeput. Onze partij kan nie» verouderen, ons program is te veel omvattend om uitge put Ie geraken, ons ideaal ligt nog zoover eer wij hel bereikt hebben, als wij In t ooit bereiken kunnen. De volmaaktheid is niet te bereiken, maar het is de plicht van iedereen er naar te streven, en daarom is onze partij eene partij van vooruitgang. Het program der Katholieke partij is nog zoozeer uitgebreid en wij mogen niet rusten eer het verwezenlijkt is. Wij mogen nie.t .ruste# vooraleer de ■laatste werkman zijn eigen huis zal .bewonen en daar kryning zijn, vooraleer de kleinste boer een stukje land zal behouwen waarvan bij eigenaar js, vooraleer de laatste werkman zich niet meer vroegtijdig zal moeten uitputten t.'i) zijn opde.u dag gerust te gemoet zal mogen zien, vooraleer de laatste vrotAv uil bi't werkhuis zal zijn om in deo huis- .kri: g .baar kroost te verzorgen. W ij n-Ogen niet rusten zoolang cr nog nienwe vaarltyj, jwouwe spoorwegen ixm te leggen zijn, zoolang’t laatste dorp n et zal hebben rz.oolang J .onze nijverheid en handel nogvat'aaf is voor uilbiuLdmg.. Wij .mogen .nir-t rusten vooraleer de ;arm te der huisvaders, dank aan eene volledige gelijkheid voor de wet, zijn j< ud zal m-gen sturen naar de school zijner keus, als voor hem de gelijkheid voor de wet geen ijdel woord meer zal zijn. Neen, wij mogen niet rusten --- -- ca®awx»«T<Mwxs4i D1U- j-.il •■>'ELC^- RS u.: .‘"i o'.-'AP WIELRIJDERS r G.’JDIS J '<-.rkw>A:r>-jrvu» tx...kr.i UfttM ssmmfmmwmav ^afVlSrjSOIST DIGI JSCQ-IS KT Gewone aankondigingen per regel .20 ct. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. (TflprrEnAlle affichen bij ons gedrukt, worden EENS onvcrgeld opge liilkxz? nemen De aankondigingen voor Belgie en Buiten l«np (beide Vlaanderen uitgezonderd! worden ontvangen door den OFI f '-E DE PUBLICITY, Magdalcnastraat, 46, te Brussel. 4> nilMH BI ■IMBIHH - koni- onder enen '-'ij (Franschen) z'jn laten t

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1