Kindermeel Algemeene Tijdingen. Goede WERKLIEDEN worden gevraagd bij L. BEIRNAERT, Malleur te Veurne. Standvastig werk binst den winter. 1° Woohuis en H 0-01-08 ca erf to Veurne g d>n|1''1 door RENE CÓRNILLE. KASTEEL B 0 0 M E N A &9 E o u r yy v E t yv e i n i: WOONHUIZEN A H E y voorwaarden eu tijd I 1.0'IS- Te I. ■>in 2 1/2 ure namiddag, 64, Coudenherg van K .1 5 T 0 0 H van VUYLSTEKE, EEN MIDDEL te licLbcn is sc te voeden met Deurwaarder T Vettendraat, bij ’I hrrkh>l\ te I'runie. EEN NAT VI RKUNDIGE heeft uitgere- lo ud dat, als er geen vogels waren, de aarde slechts negen jaar bewoonbaar zou zijn daar de inseklen alles zouden op tion. KOSTELOOZE M.fEPnand Denj.lS.nisilii GnnflSosplce BRUSSEL. EEN OUD-STRIJDER VAN 1830, I- li> ue gemeente Saint-Mard, nabij tirton, woont een eeuweling, M. Jan-Pbilippe Lavalle. Hij in thans 103 jaar oud. Hij verblijit nu bij een zijner dochters nabij Longuyon, een dorpje der fransche grens Hij zou een der strijders zijn van 1830. Hij koninklijk besluit van 8 Januari wordt tie 'iheer Angillis Emiie, vrede rechter te Veurne, benoemd tot lid van het heimerend Bureel der staatsmiddel bare school alhier, in vervanging van M. Em. De Jonghe, ontslaggever. Bij koninkl jk besluit van 17 Jan uari II. woult eent: toelage van 537,55 Ir. terleend aan de kerkfabriek van Lvysele, voor bel herbouwen der kerk. Bij koninklijk besluit van 17 Janu. II. wordt eerie toelage van 6866,17 tr v-remd aan de kerkfabriek van Loo. voor hel herstellen der kerk. Bij koninklijk besluit van 17 Jnnu. II. wordt eene toelage van 799,25 fr. verleend aan de kerkfabriek vanReningbe voor het herstellen der kerkdaken. Mf.-- Twintig kussen wil ik u wel geven Zeg wat is do beste zeep? SUNLIGHT is t waar mede ik dweep. Boetre zeep vindt gij niet in uw leven. 0)1 PAARDEN die zich niet durven la ten beslaan, te «loon bedaren, wrijve men wat olie van peterselie op de hand «n boude die het dier onder den neus. I adelijk keelt men hel gewenschte resul taat, STUDIE van <!en te Vi urr.e. het best dc moedermelk vervan- I gend. van Pieter en TEGEN HET ROOKEN VAN KINDE REN. E‘-n onderwijsvereenigir.g van Antwerpen heelt den gemeenteraad ver zocht aan bel Parlement eeneu wensch uit te diukken, strekkende om den ver koop en het gebruik van tabak voor Kiiiiieren ber.euen de 16 jaar te be teugelen. uat voorbeeld, denken de onderwij zers, zou zwaarwichtig genoeg kunnen zijn om op doelti effende manier een wezenlijk kwaad te keer te gaan. 3/4 ure. recht langs den kieweg, de schuur gegaan torn nk'aps hij een schot hoorde kuali.-ti; Lij sprong in de schuur terug en v<>nd Kmniel Timmer man I ggen badend in zijn bloed: gansch zijne keel was sclu.kke ijk doorschoten en de jongen gal we haast den geest. Het verdi iet d oiid.-rs is onl» scbrijve- iijk en de we< IL auprez is ziek van het verschot. Woensdag namiddag, i® bet parket van Veurne ter plaats gekomen om de lijkschouwing te doen van nen qngeluki gen jongen en om de zaak te onderzoe ken. COUCKELAERE. Een pijnlijk onge luk is alhier voorgevallen, liet 2jar ig kind Van Meckelbeighe, een oogenbhk on bewaakt zijnde, liep de straat over, juist toen een rijtuig voorbijgereden kwam; de kleine rolde onder de wielen’en werd erg gewond aan het hoofd opgenonien. Men hoopt echter dat bet ongeluk geene doodelijke gevolgen zal hebben. ZARREN Schrikkelijk drama der onvoorzichtigheid, Maandag namiddag was de jonge Kam. Timmerman, oud 15 jaar, gegaan naar de schuur van de Wed. I IcgCJHlCt Villl! Beauprez, bijgenaamd Lachat, en wonen-”lf'’ de op den Smishoek, om zegde hij te helpen derschen met Arthur Tandt klein zoon van de wed. Beauprez. De jongens hadden eemgen tijd samengewrocht, doch hadden ook het geweer van den zoon Beauprez in handen gekregen. DINSDAG 13 FEBRUARI 1912, Gioote Koopdu»; van ongeveer IkOOl’EV /.wmir en Innc FJ/ien-. Populieren-, V* Hgcn-, Herken- cn Ft ken gekapt TMLLIWT TE VEURNE. STEENKERKE. GEREN ALVERINGIIEM en LOO, i Te beginnen I A) 's morgens om I over T Sas te Veurne, I tusschen de Nicupoorl- <n itoosebruggen I I B) ’s namiddags oin 2 ure juist, aan I I de brug te Looi om te eindigen aan de I I Forthetnbrug. I >wi.lu van den Deurwaarder I GOLSSEN, te Veurne. I ASSCHENWOENSDAG 21 FEBRUARI 1912, 2 ure namiddag, te Veurne- Wesferpoort. r.abtj de Adinkerke-brug, ter herberg DE HOORN. bewoond door sieur Henri Vanden Ameelc. Jaarlijksche Schoons Koopdag van gezaagde en ongezaagde Gewone be tailing. Rott sseia ere. NOOIT TE LAAT. Het is nooit te laat om verzachting of genezing te bekomen Den 25sten Maart 1904 zegde ons Mine wed* Colleliert, 67. Dixinudesleeii- weg te Rousselaere ’t Waren zeer scherpe pijnen, die ik sinds drie jaar in de nieren gewaar werd, en die mij beletten Ie bukken. Ik na-1 ook duizelingen; mijn water was troebel. ioud en moeilijk, mijn slaap onrustig en dikwijs onderbroken door do pijn. Bij 't ópstaan was ik afgemat en moedeloos en 't was slechts met veel moeite dat ik konwciken.de minste inoeiio. w.,s mij pi'i.lijk, ik vei leerde slechts mijn voedsel In nam de Foster Pillen (verkocht m de Apoiheek REYSSEN t - eurue),‘m was gelukkig reeds van de eerste dagen eene groote verandering te bemerken. Sli'.lft- liens aan verminderden de pijnen, de ongemakken verdwenen en een weinig later was ik genezen. Den 4deu April 1910, voegt Mine wed' Collebert, er bij ludieii ik op Rljaiigeti ouderdom mijn huishouden nog doi en nog veel ander klein werkjes dank ik de Foster Pillen die mij tcene- maal genazen. De «jude menschen moeten niet wan hopen met hel water gestel te herstellen met aan de meren de kracht om helblond te zuiveren en te versterken weer Ie geven en te behouden verlevendigen de Foster Pillen gansch hel lichaam. In allo apotheken in T algemeen (Eischl dc har.dteekening«James foster») 3,50 Ir. de doos, 19 tr. de zes ol vracht vrij tegen mandaat Engels-me Ypotheek van Ch. DELACRE, 64, Coudenherg straat, te Brussel. 23. BUR&ERLIJKEM STAND VAN VEURNE Geboorten 27. Stevens Gerard, z. Vogens 't schijnt vy^s Arthur juist uit Goossen Stepbaina. Bewesteipoort. WOENSDAG 14 IT.HllVARI 1912. om 3 ure stipt namiddag, Au O'r l’runcms bij vrouw Wed" (.ormlle. l; Veurne, Openbare erkoopi van STAD ir.i ÜNi:. in de Hozend uitstraal. 22 Aren 36 Cent. BüUWGRONO wijk B, N' 3»p Verdeeld in 6 loten, Gebruikt door verscheidene; seff«11S aanslag. II. Gemeente BULSCANIP- H. 22970 Centiaren wijk A, N" 289 eu 285 Gebruikt door M. J^seoh TornftJ, 1° Veurne mits 525 fr. ‘s jaars. boven df! lasten, met recht tot 11 November Vit.». KANTOREN VAN NOTARISSEN I’HODT, te Woutnen en DE FELSTELE, te Bniirse. VRIJDAG 16 FEBRUARI 1912. om 2 1/2 ure namiddag, is Dixtnude 1 het Vredegerecht. van 2" EEN BUITENGOED ZIJNDE van rurlltmu en H 1-91-97 ca. erf IC Al vei itighem-Fut i lieiu VRIJDAG 2 FEBRUARI 1912 om 3 mi) slipt namiddag h r li» il» *'»C Ite. Kremi, bij M. Aluin l’d (.cn'ussrht e Sleenki ikt', Openbare Verk<iopi”u van GEMEENTE STEENKERKE. EEN1GE KOOP. Twee aaneenhoudenda mol 5 aren 20 centiaren erf, wijk A, nummers 77, 78 en 79c Dc helft gebruikt door wed' n/anekaert- Marckelberghe, mits 50 tr. *s jaars, niel recht tot 1 Mei 1912. De wederhelft thans onbewoond. Seffens aanslag- MAANDAG 12 FEBRUARI 1912, om 1 ure stipt namiddag, op de hofstede* landen gebruikt door M„ Medanl Bacs, te Isenberghe (nabij de dorpplaats), Schoonc Koopdag van O/niPH. r.inCrh èfëü'k Kleimiicr, Korren Il.)lfan(!er en ii OP STAM waaronder veiAidwi lvuc Imbbende meer dim iz nirli'i’s utiiii ,-k 'lijd vau betaling nut;. >Hab>-le stelling. 21. Vm.Love Prosper. s< hipp'T. geb. e Veurne, den '.l April 1878. met Wil 'aerl Elod'ü. geb. te Steenkerko den 5 Fe'nari 1862, weduwe van Karei De- burchgraeve 25. Dewachter Maria, ronder beroep, 87 ja en en 13 dag wed* var. Augustinus Ryckewaeit Nieuwstra: t 23. Vercruysse Maria, bijzondere 27 jaren3m.cn I d. echtg. van Torrellc Jozef. Ooslvestcnslraat. 29. Decrop Pieter, kostganger 85 jaren 2 m. en 13 d. weduwaar van Eucke Sophia. Hospitaal. 30. Vermole vrouwelijk levensloos aan gegeven. Calonnegraeh 11 B B Combatschuiving cn smijting op den vogelpik in dc OuPnslenj bij Karei Leliouck, Par.nckalijdo op Zondag 4 Februari. Combatschuiving en smijting op den vogelpik, bij de wed’ Vanmassenhove, op Zondag 4 Februari. I Combatschuiving en smijting op den I vogelpik, bij Karet Maeckelberghe, op I /.omlag 4 Februari, Vesteiislraai. I Cumbatschuiving -n smijting op den I vogelpik bij Eduard Rosst-y, op Zondag I 't Februari. I Combatschuiving en smijting op deo I vogolpik, bij Pider Vieren, Steenbnk- I kerij van M. Vytihove, op Z .nilag 4 I Februari I Combatschuiving cn smijting op den I vogelpik ter herberg van Guslanf Loei I ilarine, Vcstenstraat Zondag 4 Febtuari. Combatschuiving en smijting mei de I leerlingen voor een koppel vetta kiekens top Zondag II Februiai, bij August I Madou, Slalicplaats. Combatschuiving cn smijting op den vogelpik ter herberg de Utile Vue, hij Henri Schoolluerl, Kaaiplaais, o|> Zondag 11 Februari. ongezaagd - smijting met de eenvoudig cngemakkelijk om struischc cn gezonde kinderen TtniDdiig eenir don als ttaal. nils rtsaf giricbt tot e rrirtn—i iw— -- -_*UKXSS9«*«—- r a. «AAWUmmA t jmv - a-- TASItF VRACHTVRIJ - irtfTp “o 9 Hu wel ij kon Gtorfgevallen I? J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 2