i Miiistcrl Jos. Vander Wielen, J h QADA-ZEEP Coxyde -Baden Bankhuis J.-J. Staesens, Oostende en Veurne, iirtar IjflW géscilicïicnis s. r J MB UWZtUK M m al de winkels tan VANDER- HEYDE’S GEBRANDE KOFFIE’S, 1 is verre de - Stoomkofftaderij, Appelmarkt te ïew r- - 1 ZEKSJWZIRK «JA! Ja! ONS VOLK Arnie Vrouw J 1 s’< V< f'l o GU §Lj=IP z ■bl 7 0 .Id A a n U U s t Fabriek van Balancen en Basciils in alle sdtirteri v» 117, STA LINE voor; -1 rrr•- Voslun en (.anada. Aotaiis PFJ!LAt\ JULES VAN RISSEGHSM, BOOMKWEEKEH. 25 jaiëif I II. HILLAERT, Froüü) Önégat dntwerpsche SteenuJ |()7. Brussel 24 Verwelissing, kingfcrij vërmaking. c 1 «2 o G- S s b V <U V» w,“ NIEUWSTRAAT, 29, THO’JROUT- GESTICHT THST 1845. ;Von r-/;7 tiv* aert. opvclger van Mad. Vandenksrckhove Coststraat, 6. Veurne. .Mngaiijn van Beglsters en Papier. Kantoor co SchoolbehOetten, Kerkboekeh en Paternosters, Postkaarten. Brillen, Seheersen. Messen Boter en Kaaskleursel Fantaisienrlikelen van allen aard ehz.enz. Bijzondere vóonvaarden voor voortver- koopers. 45,000 tonnen.} j buitgewoon srh-jone inrichtingen: van derde klas. ^htslreeksche Biljetten vatï Antwcrpeft v°or al de bestemming van Noord- en Ztiid-Amerika bij Fédon BERNS en Cië gemachtigde A’gemeenc Agente#. 84, Handelslann, Aalwerpen. ANTWERPEN. Algeuteene agent Voor België der r 1*/ Rijwielen Heimal. - Onberispelijk fabrikaat. Voordeelige prijzen. Zeven modellen, namelijk voor beeren, damen, koersrijders/ zware rijders, beenhouwers, meisjes en jongens.Sterk en goedkoop Kataloóg op aanvraag. 2’; RIJ-VIELEN OCEAN. Puik fabrikaat. Sierlijke engelsche afuérking Fijne toebeboorten.Zeef aanbevolen aan de kenhers. Tien modellen voor heeren, damen en koereurs; met enkele, of dubbele rem met enitel oubbele otdriavoudige versnelling enz., enz. Billijke pi ijzen. Kt-tatoog op aanvraag. 37 MORORRUWIELEN MOTOSACOCHE. Nieuw versterkt model voor 4912, speciaal voor de Belgische wegen gebouwd. 2 1;4 H. P. Frijn 850, Frs. Kataloog op aaA'vraag. 4*j GARNITUREN BIOS. Hei beste engelsCh merk. Onovertroffen lijne kwaliteit. Verschillende nieuwe modellen,' welke overal den giootsten bijval bekomen: Volstrekte waarborg. 5- VRIJWIELNAVEN MET REM OHARR. Wie ze beproefd beeft, zal er nooit peene andere meer begeeren, want ze loopen zoo zacht, en Werken zoo uitstekend, dat iedér erover verwonderd is.Kaïa- loo-a on aanvtaag. 6”/ PERFECTION BINNEN- EN BUITENBANDEN. De beste kwaliteit die er be-taat. Zij zijn ongelooflijk zacht, eefkrachiig, duurzaam ert sterk dus uts voor lijne wielrijders. 7y SOLAR ACETYLEEN LANTAARNS. Meer dan 150000 werden er in Belgie, in minder dan 10 jaren. verkoóht. Alhoewel zij zooveel is nagemaakt geweest, wordt de Solar meer dan ooit de voorkeut ge- gpV( a. Let dust wel op hel merk en eischt bij elke Solar een bewijs van óen jdar waarborg. Verders >e>er ik a'le bekendé stukken én toebeboorten voor rijwielen, zooals garni'uitti Nemo en B. S A., Eadie en Torpedo naven, Applebij. Club en Renoid keiiii.gen,' Nagel en World zadels. Keene en Dominion houten velgen, Josuó. Fiankliti en Englebertbanden, Standard spaken. Lumen lampen, buizen, stuursmogen, landvatten, enz., enz. Groote keus van gereedschappen ia1 allen aard. Volledig assortiment van toebebooiten van 'molos en autos. Moderne inrichting voor herstellen vernikkelen en verlakten De groote geïllustreerde Kataloog N’ 200 voor de rijwielartikelen, of N’ 210 voor on mou raru^'irn, wordt gratis gezonden ais im voorat bewijst dat men' tol hit’ vak behoort.- ^V,'ii,'eht mef de priichtige snclposf- OLYMPIC TITANIC »- ds groo'sfe der wereld. STUDIE vnn *ii Te Mr ajfoort. °ONDEREAG I 5 FEBRUARI, ter vobrmeldi* boerderij, K. j. a van toenagiegoederenBoeralaam, Beestialen, Pluimgedierte en Houtwaren. gewone voorwaarden. ’f;l|oon is een zacht en réin gezlch' blozend, jeugdig frisch niterhjk. blanke zachte hui I. en »-en verb'in '""dsc non tehit Dit alles b-werkt de ’‘'htr DAD VZS-HIÏ3 v«Ui Be>~grnann Co« Brussel '•’S Ct p< r stuk. k-acinig CRÊ 'R DA >A -jewees- "*'■11 1 (1 mjuki 1 et vel wit l'i éénen ;n Apothekers. II. Rl ^SSEN, en G. Dl CLOS. Vétfrnc. Schoonste en goedkoopste badplaats dfef Belgissche kust. Scboonen Bouwgrond te koop betaalbaar van af 25 fr. per maand. Voorschot van kapit. voor bouw- Schrijven Coxyde-Baden, Werve; straat, 84-86, Antwerpen. Pannestraat, te Veurne. (HERBERG De Keizer}. aat het g<ëeid 1 ubhek we en Jat hij vah oed -o ziet» zal ge asten met bet aan- 1-ggon en bezorgen van Hoven, grifT.-lcn van Hoornen eu alles wat den overiierj-bel betreft. Door zijn zorgvuldig werk, zijne ptfon lige kennissan in tiet vak en spoe dige bediening verhoopt hij de gunst; zijner medebuigers zullen te genieten ga p De wonderbare Poeders van het Wit Kruis verzachten ©ogenblikkelijk eri genezen spoedig ALLE ZEMJWZIEKIEN pun-f;i,A maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (niicnine), draaiïi gi-n. z.-imwi. de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen. sla|»-loo«b.’i p-rm. -i- heid op de zenuwen, zenuwzwakte; vallende ziekte, zcnuwrianyalh-n |>-i A 3 vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, i-lïetmiaiisiiie. (leufcciju, X jicht, enz., enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen^ ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.- Algemeen depot: Apotheek F. TUYPEXS, fluuibrièl. iii, Sint Nikolaas, al.-ouk j en in alle i’oi-di- a|>->.heken. II v«»«» nainanksels, atc xljn zonder wmirde. De Bank le Veürne, is gevestigd Appel- (Harkt 7. Aankoop on verkoop van Belgische en vreemde weerden; sari èeri fr. per dui zend Uitwisseling van koepons, cheques, en vreemde mtfnien; Kosiclooze in.-chrijving aan alle leenin- GeldFéping'-n op waarborg.- ,S/)<iar'ni.v oini'-r d<- persoo 'lijke vernn woordelijkheid van M. J.-J. Staesens.mn domn'M van 37. 's jatrs, uiibetcalbaar met eene chuw- thg van acht dn jen. 3 \/‘2 s jaar.-, niibetaalbtar met eené waar-chuwing van drie maanden Aangedaan dopr een k-n"i«chp IVnnchité sedert 1Ö02 was ik zoo ?i«k worden, da’. ;k mijn hüishoiideh nmt moer doen kon; bij de minste ktacbnn- sjanoing, was ik om té verstikken ett moest mij nederze ten. Ik verergde van dag iöt dag Laat^maal raadde mijn gebüur mij aan ie probèerén niet de PÖUMOFCR, en ik kocht feme flesch zonder hoop. Doch bij dén 4 lepel, was Ik reed licht. Voelde mij veel beier; ik kon gemakkelijker spuwen en ik ademde h ei; Ik heb deze behnndeling eer.igert tijd gevolgd, en nü doe ik mijn hi' shouden zonder vermoeienis; ik slaapt góed, in een weord T is een ander F ven voor mij. Ik geef tl toelating dezen brief kenbaar te maken. Dé flesch 3 fr; 75 in alie góede Apotheken; liet nummer is daarbij versied met een 16 tal prachtige platen. Zooals 11 kunt zien ts Ons Volk ontwaakt eene uitgave die zoowel te pas komt rond den gezellingen boérenheerd als in delfetszaai der grooteren. Men abonneert op ons bureel aan den I prijs van 5 75 fr. voorop betaalbaar I Vlamingen leert uwe taal door schoon# I en nuttige VlJamsche tijdschriften te jezen. z s ui -£ -I 1 53 ce s> o «-■wy Xf w 4X«4t *W ’■•MX’l uu EHRS <hifii ■lil ft? Z tt jf f.. 1 w i :-7 ,y Witi At» i* L-. s f y !'-»h UKa£,£g .rxr'.r~ZK.r tt—r»r-rrr--wrv-r nMimWLOir tifl i nmUKWIBf BOBEUIA.W1UL f‘- v. /■’- •r (45.000 YON» LACIlJ eg - &£3 '.-«3 3 3 Jl^l' I ’t is een aangenomer feit PRIJS fr. i.25 de doos; fr. 3.25 de 3 dooz-in of de drie dubbe e doos; fr. 6 25 de 6 doozen of de zss dubbele doos. -..ssaajaiMUMrMBm’TM» -J’S a a 7r ƒ?-. jJ\2T i l I 7 to tü o VI

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 3