GROOTE BETOOGING SB Katholieke Jonge Wacht Veurne. Wat de katholieken zooal gedaan hebben. Onzijdig Onderwijs. 2S Februari 19?2. 69 Jaargang, W'c.ewdag I 3 1/2 ure Kongo. in J|; M. I VERST H'JNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS B0NH0MME-RYCKASEY8, Nieupoortstraat, 10, Veurne. P^st onze stad en liet omliggende. VIIÏJK a’,,,on bqvcn de 17 jaar scholen nijverheids- in voor de werklrdei» De kathcl’eken. Wie gaf in Belgie het eerst aands van God niet meer ook geené zedenleer Ir. 3.03 Ir (i 00 10 c. vu in Gewone aankondigingen per regel 20 cl. Rechterlijke eerherstellingen perreirel Ir, I.0'1 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. AG 3 MAART om 3 1/2 ure ’s namiddags in het lokaal ST JOSEPH, If-Mi MAART om "'R,raat, te Veurne. TER EERE Onzen Missionarissen onze missionarissen in Kongo, Bij de Gebroeders VAN COILLIE, Ooststraat, Roüsselaere. Wie deed door de wet de loonei» in geld betalen en niet meer in koop waren kor De katholieken. Wie verminderde de lasten op de sui ker, eene arbeidswaar Óe katholieken. Wie stemde de Go Ir. pensioen der oude menschen De katholieken. Wie richtte avondscholen, huishoud'- scholen nijverheids- en beroepsschoten hebben onlangs socialisten I en gelasterd. reeds in andere steden werd gedaan, moet ook in Veurne, de grootsebe betouging, verdedigd en en omstreken, wordt tot die ver- JïEL0MAKE;T5 vraagt AGENTSCHAP WIELRIJDERS vraagt GRATIS J Z' LUXECATAtOGüS De katholieken Wie regelde h?t werkkontrakt dat den werkman tegen a'ln verdrukking en benadeeliog vrij waart De katholieken; 1 Wie stelde de Zondagrust in Wie maakte de wetten op de veilig heid en de gezondheid der werklieden en op werkongevallen, waardoor de werklieden schadevergoeding krijgen in geval van ongelukken De katholieken, Wie maakte de wetten waardoor de werklieden gemakkelijk eigenaar worden van hun eigen huis De katholieken Wie gaf de snbsidiën aan de pensioen kas Ja onbetwistbaar Zijn zij voor de vrijheid van den huis vader voorzeker, neen Socialist llubin zegde over vijfjaren ter volkskamer a Mijne ge iefde vrouw is overleden onwaar moeten mijne kinderen naartoe? Had ik niet het onzijdig weezenluiis van Vorst, dan zou ik ze w<d bij de kleriknlmi moeten zenden en dat wil ik niet Waarom wil hij dan dezelfde vrijheM van school keis ontzeggen aan eenen huisvader, die ge’oovig is, dezelfde vrij heid die" bij opeischt omdat bij on- geloovig is Zoo redeneeren alle liberalen en toch willen ze chrislene kinderen naar onzij dige scholen sleuren. O die onzijdigheid In eene onzijdige of goddelooze school kan er natuurlijk geene kwestie meer zijn van God. Waar men spreekt, kan men meer onderwijzen. Wie zegt dat Een bloedrood socialist M. Allerd, Ziehier zijne woorden Het is on'etwistba.jp, dat met God te dooden. gij alle zedenleer, eenigen noodzakelijk hebt doen verdwijnen... En opdat men nopens zijne woorden niet zou kunnen twijfe'eo. herhaalt hij jjegt niet meer dat er eene zed *n leer is; met God te dooden. hebt gij de zeden leer in T graf gelegd. Welnu, ouders, zoudt gij geenen schrik hebben moesten uwe kitiders zonder christelijke zedenleer opgebracht woi- den Ja voorwaar, want xe zouden U tot oneer worden en gewis veelal de nagels uwer doodkist wezen. Een ander Eransclm soeirdist en vrij metselaar, een rwl-mmister zelfs, Vivani. sprak ais volgt over het onzijd’g onderwijs. Het wordt tijd het te verklaren, dat de school onzijdigheid nooit iets anders was dan eene diplomatische leugen en eene tartuft’erie. Wij hebben die te pas komende on zijdigheid aangewend waar er kwestie was van lichtschuwe of al te puntelijke menschen. Nu is dat niet meer noodig en spelen wij kaart op tafel. Wij hebben nooit ander doel gehad, dan eene school te stichten die antigodsdienstig zij op werkdadigc en strijden de manier. Nu, T is cm do zelfde reden dat de blauw roode kartelisten eene nieuwe schoolwet bestrijden. Kiezers ziedaar wat biberalen en socialisten door onzijdig onderwijs ver* staan. Overweegt het rijpelijk eer gij in Juni aanstaande ter stembus gaat De katholieken, Wie gaf de subsidiën aan de onder linge bijstanden en al de boeren maat schappijen? De katholieken; Wie stemde het soldatengeld De katholieken. Wie schafte de rechten op den tabak of? i»?er beden meer sprank is van eene schoolwet en de aanstaande '#z*ngen zullen beslissen of het h ’R onderwijs moet gehuldigd wor- ljth(a van ’t allergrootste belang *tG ..^’Ozerskorps goed begrijpe wat 'Mig onderwijs bete< kent. x (j ''®leekent onzijdig beteekent goddeloos en (•r,.,1 ‘‘ij de liberalen verplichtend» ïf,(. ^O'bleloos onderwijs. °nze achtbare volksvertrgen- Woeste, ■r.r nlkskamer '!r'V'jskwes,ic besprak, riep de \y'. ^asson hem toe 'v’"en de verplichte wereldlijke ij goddelooze) school. °Csto bewees dat de ouders alleen 1-hben hunne kinders op te ütin^0 n Zebiten onderwijzen volgens llubjr?U'rbJ*ging, de spuwer socialist be ?r‘au"de b*®1 toe; Coderen behooren aan den Staat ze te wreken. BV I»K XlzlK. alle n zullen binnen gelaten worden. NAMENS DET BESTDUH. D» Schrijver. De Voorzitter, QESQUJERE. PAUL de GRAVE. i on niet aan hunne ouders. En dan volgde de eene onderbreking de andere. Socialist Terwagen De godsdienst hoort niet in de school te huis. Socialist van der Velde Mijn ideaal js de volkomene verwereldlijking van de scholen. Socialist Mansart: Er zijn 6000 góden. Masson, liberaal van Bergen, moest in de Kamer bekennen, dat er op dé bOO.OOO leerlingen der oflicieele scholen slechts 80,000 zijn die de godsdienst lessen niet volgen. In wiens naam vra gen die razende godverloochenaars dan verwereldlijking van net onderwijs Masson Mijn ideaal is de wet van 187‘>. Socialist FürbemontEr bestaan geen christelijke waarheden. S eialist Demblon de kerken zullen eerstdaags dienen om meetingen lege ren Welnu zijn dc liberalen en socialisten, die op dil punt eens zijn, tegen den gods dienst onzer zendelingen, door eene ^rint c',r*8l®0 co katholiek is in Vctirr.e **r|ngend uitgenoodigd. ‘b» betooging bijwonen, en er het woord voeren j 1 8 boogweerdigbeid Mgr. ROELENS. Bisscbop van Onper-Kongo, die Dvintig jaren lang, als zcndeljng in Kongoland. gewerkt heeft aan de bekeering en dn beschaving der mig< rs ^Weenie Pater A. DE GLERGQ, assistent van d n algemcenen Overste der EE. Paters van Scheut, leeraar in de Kongoïeesche taal aan de Dongi-school le Leuven, lid van den kolonialen raad. Een Veurnaar een der eersten, die liet groote beschavingswerk in Afrika bigonnen heelt. erEerw. Pater VERMEERSCH. Jezuiet, leeraar te Leuven, een wel-bekende redenaar, eene edelmoedige ziel die altoos met groote wilskracht dc j, rechten der negers heeft weten te verdedigen. onze steeds gevierde volksvertegenwoordiger. k'n dus naar het lokaal St. JOSEPH op Zondag 3 Maart aanstaande. Onder t[)ji?''bgde missionarissen zijn ook Veurnaars,. en jongelingen van Veurne- J1 (ie Dost ^onderlijk nummer 'chrijft in bij den Drukker-Uitgever ’"'i’ostbureelen. Hi ur*3 tLklUU I TV -A- KT O KT X> I G- X JXL Gr E KT Alle at’ichcn bij ons gcJrulct. worden F."'JS nnyerzcbl - «l’Vnemen Pc aankohdieinaen vn >r Beic'C Huitcnh (beide Vlaanderen uitcexonderd) worden ontvangen door den O.'IC.. HE PUBLICITY, Nieuwst raat, ?6, te Brussel, v> B r’nWT5EKJ3t V-ULUW-Wurui uraraaa aan THE AHTVERPI* CYCLE Cy LU, <B, PELIKAMSTRMT, AHTWERPER. 1 ‘u f'p r ‘vvuo Hf - --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1