Ze waren zeker. Hoe de regeering bestiert I Liberaal bedrog. Een afvallige Priester. If oensdag 6 Maart 1932. Ar 10. 69 Jaargang, 1 914 langs om meer n de liberalen. Dat vlucht Zie’nc VERS' H JNENDE DEN WOENSDAG RIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstrant, JO. Veurne. waar komt bet ge’d de kwestie 1 -- - - - - Hel liberalismus is de natuurlijke ver dediger van alle vrijheden, en tusschen deze is de godsdienstvrijheid de voor naamste. Paul llyms. Van Da is ’t Bestier is klaar. Zonder nieuwe tosten te leggen, heeft de katholieke re geering betracht te zijn de regeering van den nationalen voorspoed, en (Onze katholieke regeering is de legeering ran den nationalen welland en voorspoed. En de kritiek op het geldbeheer is er eens uoodig om met cijfers, zwaar van Ee rlied en gewicht, al den dauwen en rooden praat over den gelde’ijken toe stand van ’t land den bodem in te slaan. -a. jv^TTroTsnoTOTisr -3--eist Gewone aankondigingen p -r r’g-i 2? <’l. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. I.B’ Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst fn>^ïzp'Alle afiichen bii ons l’ö l’rokr. worden FJOK onvermeld p xiV nemen l'c aankon H meen vn^r ?<c!a«e en Buitenland (beide Vlaanderen uif^'-rn-» •#-•<< w len ni tvangen door len OFb ICE DE PUBLICITÉ, Nieuwstraat, ?G, te Brussel, nijverheid en ongemeene hnoge is onbetwistbaar. ’t Is zeker daarom dat de katholie ken van St. Jans-Melenbeek door den libera len burgemeester verboden worden het kruis op de lijkwagens van h one naasl- bestaanden te plaatsen Moest ooit eene regeering de knüio- liekcn -vervo'gen, omdat zij katholiek zijn, ik zou zeil t.alir de mis gaan, ten teeken van prolestatie. Paul. Janson. En dat was toch geen belet, dat ver leden jaar, op de muren van Gent plak katen hingen, waarop de liberalen in cartel met de socialisten, uïtvielen tegen de katholieke Kerk, en in broederlijke eendrachtigheid uit riepen Weg met de Eerste Communie De Indépendance Beige is rechtzinniger en verklaart maar kortaf dat het liberalis- mus dé oorlog is aan de Kerk oi niets terwijl de Précurseur van Antwerpen er ook geene doekjes aanwindt en heel rechtzinnig bekent dat het liberalismus werkt om het volk onchristelijk te maken. Nu vragen Wij aan de liberalen voor watsoorte van bekroinpene geesten of tweepootige langooren zij wel aanzien worden door de hcerer. Hymans en Janson, om hen al zul ken onbeschaamden dommen praat te durven ophangen. Zondag werd in al de kerken van he l arrondissement Brugge, de volgende herderlijke brief algelezeii. door Z. D, Hoogw. Mgr Wafle'aerl, bisschop van Brugge, tot de geloovigen gericht Onlangs hebben wij u in ’t algemeen voorgebouden hoe noodzakelijk hel is, hedendaags meer dan ooit, onze Moeder de H. Kerk, dit. is onze geestelijke over heid, met allen eerbied, onderdanigheid en liefde aan te kleven, willen wij ons tegen hel verderf van dwaalleer en ze deloosheid behoeden, en de grootste on heilen van ons vadeilatid afweren. Nu vinden wij ons verplicht deze onderrichting nader-fe bepalen, om u te waarschuwen legen een bijzonder ge- i vaar, dat de godsdienstige gevoelens eft den christelijker! zin van sommige min verlichm gelootigen bedreigt. Hel is 1: niet onbekend 'hoe een afval lige miester, met nanm Florimond Fon- layne na heihaaldeiijke vaderlijke ver maningen, Ons gedwongen heelt hem met zware geestelijke straffen te treffen, hopende hem aldus tot inkeer te brengen. Sedert dien hebben Wij onophoude lijk voor hem gebeden, en met lang- moedigheid hem lol beternis verwacht, allen ondank, ja soms hoon en smaad van hem stilzwijgend verdragende. Hij hleef, helaas, hardnekkig in de boosheid, hoewel ook door Zijne Heilig heid den Paus afgekeurd en onlangs werd hij eene wire ergernis voor een Voor de Stadrr- Met de PostIr (i.(K) .Een afzonderlijk nummer >D c. Men schrijft in bij den Drukker-L'itgcver en in alle postburcelen. handelsbeweginy beliep In 1894 2 miljard 763 miljoen. In 1904: 6 In 1906 6 In 1910: 10 Eenige maanden geleden besprak de Loge de klokluiders, welke het afsterven cn de uitvaart der Katholieke Regeering zonden aankondigen. Eilaas die menschel) gaan hun pree niet verdienen 1 De Regeering welke de Loge als ziel- toogende uitkreet, was nooit zoo gezond es zoo levenlustig als ten huidig* n dage. De tegenstreven} worden hel gewaar en kunnen het niet, meer loochenen. Onlangs schreef de socialist'sChc leider Bertrand in een roode gazet van Char leroi. dat de an i-clericalcn ten strijde trekken zonder hoop op geestdrift. Rond denzelfden tijd meende een Luiksch liberaal blad, dat de Katholieken kans hebben een van de twee nieuwe zetels te Charleroi te veroveren een ge beurlijkheid waar de Katholieken zelfs tiielop rekenen Hetzelfde blad beweerde nog dal een der anti-clericale zetels te Vervier? gevaar liep. En op het congres der liberalen uit de Vlaamsdie streken moet heer Franck volgens de verslagen van liberale bladen de zegepraal van ’t cartel voorspeld hebben... binnen vier jaar Eindelijk, voor enkele dagen, beeft citoyen Vandervclde verklaard aan eenyti vriend, die hem op den man af vio-gol hij waarlijk peinsde dat de Katholieke Meerderheid ging omgeworperi worden in Juni aanstaande Neen, ditmaal zal ’t nog niet gebeuren, en wij voor/i m geene belangrijke verandering. Neen,’t zal nog niet waar zji, zoo min als ’t waar was in f910 in 1908, in 1903, in I90V. 1900, in 1896... in 1894...-in... 1892 in al de ja ren dal de Vrijmetselarij den onvermijdelijken <:d der Katholieke Regeering voorspeld heelt. Ze waren, anders, ditmaal toch zoo zeker j -.rj.-.cl HOTiCHAPl VflELRtJDiES vraijt CRATIS IWICATAIOWS De Liberalen beweeren datdeKatho- rk.-», slecht bestieren, vooral voor wat de financiën betreft Zoo, zoo Van 1879 tol 1884 bestierden de Liv>e- Falrn en ieder jaar tras er een te kort. Sedert f.884 tot 1911 beslieren de katholieken en ieder jaar tras er ren werschol. Er is iru’er jaar van geld noodig, zegge weet iedereen. Hoe zon 'I anders kunnen Miljoenen voor de ‘pensioenwet. Miljoenen voor subsidies aan allerlei ’mttige inrichtingen, ouderlingen br- Mand, vakscholen, nijverheidsscholen, vakvereenigingen, enz. Miljoenen voor w<’gen. Miljoenen voor den landbouw. Mijoenen meer m de laatste jnren voor de staatsambtenaar en nu nog zei Daensaan minister Levic Proficiat, M. ‘to minister, en doe a’zoo voort; immers ,_i wetiom van verbele- bedienden van zijn depar- I nou vu o Sfaatsrente nog verre 1 boven staat, boven de ob’igaliés van onze grootste steden met liberaal bestier Brussl, Antwerpen, Luik, Gent, Oostende SchaerbeeK staan veel, veel lager. Vcrvierdubbeld op 16 jaar tijds Onze In 1883 met eene toonenmaat 072,987 ton. In 1909 met 14 miljoen 283,355 ton. In 1910 15 101,171 In 1911 zullen wc met boven de 16 miljoen ton staan, Antwerpen is de gtvnts e haven van heel hel vasteland en stilaan zien we voortdurend de havens van Gent en Zee Brugge groeit! De Snaar!,as Er zijn landen waar de mmsciien nog meer hebben, is mogelijk; maar wanneer we de verge- 1 lijkende cijfers nazien In 1883 waren cr 375,000 boekjes met 169.000.000 Ir. In 1910 waren er 2,939,000 fr. boek jes met 1.493.000,000 fr. Spreken die cijfers En wijl in Frank rijk b. v. dc gespaarde gelden vermin deren, stijgen ze hier nog. Onse vcrl.eers regen. Er is geen land in i-anseh de wereld waar zoovele spoor wegen zijn. Geen land in de wereld waar zoo veel tramlijnen zijn. Voor waterweg en we genis, voor alle vervoer en verkeer zijn we ver aan den kop. Nog een woordje ov< r de Staatsrente. Ze is ge/akt. ja, cn ’f kan niet missen. Immers wie zijn geld in bedrijf steekt, handel en nyverheid, kan voor ’t oogen- blik grooter kroozen winnen, daar is de reden. En in de Kamers werd er op gewezen hoe de Belgische Hebben de katholieke.) nieuwe lasten moeten leggen Laat ons zijn Zj hebben hooge rech ten gelegd op den alcohol. Maar ze hebben er ook atgeschaft, i) melijk op koflij tabak, enz. Ze hebben andere verminderd, name lijk de accijnsrechten op de suiker. Met minder las en dus, hebben ze meer i Keld. Hoe komt dat Omdat de a'ge- meene welstand zoo is gestegen dat cr thans veel menschen zijn die de vroeger bestaande lasten eerst niet betaalden, maar zoodanig hunne positie verbeterden dat re nu wel of veel mier betalen. I aur is de uitleg. En dal waarlijk Belgie’s handel eene heelt genomen keer. De havenbtweginii. vaarden de schepen binnen van 4 miljoen He minister sprak r'®g voor de L._ lemenf Miljoenen meer voor't onderwijs En "eêrom hier verlangen we dat er nog eer aan besteed worde. Immers we ver hopen dat, niettegenstaande ’t rumoer d, r blauw roode geuzen, het beslier den 4“ fraad invoeren; toelagen aan het vrij 1 onderwijs, aan avondscholen a‘hiltetischolen; grooter toelagen aan vak onderwijs, enz 1 Is dus dwaas te loopen vertellen dat er nu veel meer uitgegeven wordt. I liBTimiinTii iiwinc»ra<rn tHt MIHMMl tlttt Cj IU, rm?..W!V.lT, r.WiHlt n‘j de Gebroeders VAN COILLIE, Ooststraat, Rousselaere. iri luiu. .v n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1912 | | pagina 1